Norprolac Ferring Legemidler AS

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
NB! Etter 01.09.2023 er ikke lenger startpakningen tilgjengelig. All tekst som gjelder startpakningen (styrkene 25 mikrogram og 50 mikrogram) er derfor angitt i grått.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Norprolac er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Norprolac
 3. Hvordan du bruker Norprolac
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Norprolac
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Norprolac er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Norprolac hemmer utskillelsen av hormonet prolaktin som blant annet er nødvendig for normal melkeproduksjon hos kvinner som ammer. Forhøyet prolaktin kan forekomme både hos kvinner som ikke har født, og hos menn og kan blant annet føre til nedsatt seksuallyst. Norprolac brukes mot høye prolaktinverdier med symptomer som rennende bryst (melkeproduksjon), uregelmessig eller uteblitt menstruasjon, ufruktbarhet (infertilitet) og nedsatt seksuelt begjær (nedsatt libido).

2. Hva du må vite før du bruker Norprolac

Bruk ikke Norprolac:
 • dersom du er allergisk overfor kvinagolid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet i avsnitt 6),
 • hvis du har alvorlig nedsatt nyre- eller leverfunksjon.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Norprolac:
 • ved svimmelhet når du reiser deg brått opp, siden behandling med Norprolac kan gi blodtrykksfall; kontroll av blodtrykket anbefales derfor de første behandlingsdagene og etter hver doseøkning,
 • ved alvorlig hjertesykdom,
 • dersom du ikke ønsker å bli gravid, siden behandling med Norprolac kan gjenopprette fruktbarheten; bruk av sikker prevensjon anbefales,
 • ved tidligere forekomst av psykotiske lidelser,
 • dersom du ved bruk av Norprolac opplever unormal søvnighet eller tilfeller av plutselig og uventet innsovning (lege bør kontaktes),
 • ved samtidig bruk av andre legemidler; se neste avsnitt,
 • ved samtidig inntak av alkohol ettersom dette kan gi nedsatt toleranse for Norprolac.
Informér lege dersom du eller din familie/omsorgsperson merker at du utvikler trang eller lyster til å oppføre deg på måter som er unormalt for deg, eller at du ikke kan motstå impulsen, trangen eller fristelsen til å utøve enkelte aktiviteter som kan skade deg eller andre. Dette kalles impulskontrollforstyrrelser og kan omfatte spilleavhengighet, overspising eller overforbruk av penger, unormalt kraftig seksualdrift eller økning i seksuelle tanker eller følelser. Det kan være nødvendig for legen din å vurdere behandlingen på nytt.
Andre legemidler og Norprolac
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Inntak av Norprolac sammen med mat, drikke og alkohol
Vær oppmerksom på at alkohol kan nedsette toleransen av Norprolac.
Graviditet, amming og fertilitet
Erfaring med bruk av Norprolac under graviditet er begrenset. Kvinner som ønsker å bli gravide bør avbryte behandling med Norprolac når graviditet er fastslått, med mindre legen mener at fortsatt behandling er nødvendig. Snakk derfor med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid.
Norprolac hemmer melkeproduksjonen. Det er dessuten ukjent om Norprolac går over i morsmelk. Norprolac bør derfor ikke brukes dersom du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil, må du snakke med lege eller apotek.
Hos noen pasienter kan Norpolac medføre nedsatt reaksjonsevne de første behandlingsdagene og etter doseøkning. Norprolac kan også forårsake unormal søvnighet og/eller plutselig innsovning. Så lenge slike episoder forekommer skal du derfor ikke kjøre bil eller delta i aktiviteter der svekket oppmerksomhet kan forårsake personskade.
Norprolac inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

3. Hvordan du bruker Norprolac

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege har fortalt deg. Snakk med lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er Norprolac én gang daglig (ved sengetid) sammen med et lett måltid. Normalt startes behandlingen med 25 mikrogram daglig i tre dager etterfulgt av 50 mikrogram daglig de neste tre dagene.* Fra og med syvende dag anbefales 75 mikrogram daglig. Dersom det er nødvendig, kan daglig dose økes trinnvis inntil optimal respons er nådd. Vanlig vedlikeholdsdose er 75-150 mikrogram daglig. Noen pasienter kan imidlertid behøve doser på 300 mikrogram eller mer.
* Startpakningen med 25 mikrogram og 50 mikrogram tabletter er ikke lenger tilgjengelig, og dermed er det ikke mulig å starte ny behandling.
Erfaring fra bruk hos barn eller eldre er begrenset.
Dersom du tar for mye av Norprolac
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Forventede effekter av overdosering med Norprolac er kvalme, oppkast, hodepine, svimmelhet, tretthet, lavt blodtrykk og hallusinasjoner.
Dersom du har glemt å ta Norprolac
Dersom du har glemt å ta en dose Norprolac og det er mer enn fire timer til du skal ta neste dose, skal du ta den glemte dosen så snart du kommer på det. Dersom det er mindre enn fire timer til du skal ta neste dose, skal du ikke ta den glemte dosen, men ta ny dose til vanlig tid. Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandlingen med Norprolac
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
De fleste bivirkningene er doseavhengig og forbigående. Bivirkningene er sjelden alvorlige nok til at behandlingen må avbrytes.
Svært vanlig bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 10 pasienter): Svimmelhet, hodepine, kvalme, oppkast og tretthet.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 100, men færre enn 1 av 10): Magesmerter, forstoppelse, diaré, anoreksi, søvnløshet, nesetetthet, muskelsvakhet, rødme, økt væskeansamling i kroppen (ødem) og lavt blodtrykk når du reiser deg opp (ortostatisk hypotensjon) som i sjeldne tilfeller kan føre til besvimelse.
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 10 000, men færre enn 1 av 1000): Reversibel akutt psykose og søvnighet.
Andre bivirkninger (har blitt rapportert hos et ukjent antall pasienter):
Manglende evne til å motstå impulser, lyster eller fristelser til å utføre handlinger som kan være skadelige for deg eller andre. Dette kan inkludere:
 • Sterk impuls til overdreven spilling til tross for alvorlige personlige eller familiære konsekvenser.
 • Endret eller økt seksuell interesse og adferd av betydelig bekymring for deg eller andre, f.eks. økt seksualdrift.
 • Ukontrollert overdreven kjøpelyst eller bruk av penger.
 • Overspising (inntak av store mengder mat på kort tid) eller tvangsspising (inntak av mer mat enn normalt og mer enn det som er nødvendig for å stille sulten).
Informér lege dersom du opplever noe av dette, og legen vil vurdere måter å håndtere eller redusere symptomene på.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Norprolac

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Norprolac
Virkestoff er kvinagolidhydroklorid tilsvarende 25 mikrogram, 50 mikrogram, 75 mikrogram eller 150 mikrogram kvinagolid.

Andre innholdsstoffer er:

Alle styrker:

Vannfri kolloidal silika, magnesiumstearat, hypromellose, maisstivelse og mikrokrystallinsk cellulose.

I tillegg inneholder:

25 mikrogram:

90 mg laktosemonohydrat og fargestoffet rødt jernoksid (E 172)

50 mikrogram:

90 mg laktosemonohydrat og fargestoffet indigotin (E 132)

75 mikrogram:

87 mg laktosemonohydrat

150 mikrogram:

174 mg laktosemonohydrat

Hvordan Norprolac ser ut og innholdet i pakningen
Startpakningen inneholder tre tabletter à 25 mikrogram og tre tabletter à 50 mikrogram.
25 mikrogram-tablettene er 7 mm i diameter, runde, flate og lys rosa med spredte pigmentflekker.
50 mikrogram-tablettene er 7 mm i diameter, runde, flate og helt svakt blå med spredte pigmentflekker.
75 mikrogram-tablettene leveres i pakninger inneholdende 30 tabletter. Tablettene er 7 mm i diameter, runde, flate og hvitaktige.
150 mikrogram-tablettene leveres i pakninger inneholdende 30 tabletter. Tablettene er 9 mm i diameter, runde, flate og hvitaktige.
Alle styrkene er merket med NORPROLAC på én side og tallene for styrken på den andre.
Ikke alle styrker og pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Ferring Legemidler AS
Postboks 4445 Nydalen
0403 Oslo
Tlf. 22 02 08 80
E-post: mail@oslo.ferring.com
Tilvirker:
Ferring GmbH
Wittland 11
D-24109 Kiel
Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 11.8.2023
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no