Strattera Lilly kapsler

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Strattera er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Strattera
 3. Hvordan du bruker Strattera
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Strattera
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Strattera er og hva det brukes motHva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Strattera inneholder atomoksetin og blir brukt til behandling av Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD). Det brukes hos
 • barn 6 år og eldre
 • ungdom
 • voksne
Den brukes som en del av den totale behandlingen av sykdommen, som også krever behandling som ikke er medisiner, som for eksempel rådgivning og atferdsterapi.
Det er ikke til bruk for behandling av ADHD hos barn under 6 år, da det ikke er kjent om legemidlet virker eller er trygt å bruke hos disse.
Hos voksne brukes Strattera til å behandle ADHD når symptomene er svært plagsomme og påvirker din jobb eller sosiale liv, og når du har hatt symptomer på sykdommen som barn.
Hvordan det virker
Strattera øker mengden noradrenalin i hjernen. Noradrenalin produseres naturlig og øker oppmerksomhet og reduserer impulsivitet og hyperaktivitet hos pasienter med ADHD. Legemidlet er forskrevet som en hjelp til å kontrollere symptomer på ADHD. Denne medisinen er ikke stimulerende og er derfor ikke avhengighetsskapende.
Det kan ta noen uker fra du starter med medisinen til du opplever maksimal forbedring av symptomene dine.
Om ADHD
Barn og unge med ADHD synes det er:
 • vanskelig å sitte stille.
 • vanskelig å konsentrere seg.
Det er ikke barnets/ungdommens feil at de ikke kan gjøre disse tingene. Mange barn og unge strever med dette, men med ADHD kan det gi problemer i hverdagen. Barn og unge med ADHD kan ha problemer med å lære og å gjøre lekser. De synes det er vanskelig å vise god oppførsel hjemme, på skolen eller andre steder. ADHD påvirker ikke intelligensen til et barn eller en ungdom.
Voksne med ADHD synes det er vanskelig å gjøre de samme tingene som barn synes er vanskelig, og det kan bety at de har problemer med:
 • arbeid/jobb
 • relasjoner
 • lav selvfølelse
 • utdanning

2. Hva du må vite før du bruker Strattera

Bruk IKKE Strattera dersom du:
 • er allergisk overfor atomoksetin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6) .
 • har tatt et legemiddel kjent som monoaminoksidasehemmer (MAO-hemmer), for eksempel moklobemid (Aurorix) de siste to ukene. MAO-hemmere brukes i noen tilfeller til behandling av depresjon og andre mentale lidelser; å ta Strattera sammen med en MAO-hemmer kan føre til alvorlige bivirkninger eller være livstruende. Du må også vente 14 dager etter at du har sluttet å ta Strattera, før du tar en MAO-hemmer hvis du har øyesykdommen trangvinkelglaukom (”grønn stær”, økt trykk i øyet)
 • har alvorlige hjerteproblemer som kan påvirkes av økning i hjertefrekvens (puls) og/eller blodtrykk, ettersom Strattera kan ha denne effekten
 • har alvorlige problemer med blodårer i hjernen som slag, utvidelse og svakhet i deler av en blodåre (anurisme) eller trange eller tilstoppede blodårer
 • har en svulst i binyrene (feokromocytom)
Ta ikke Strattera dersom noe av det ovennevnte gjelder for deg. Hvis du er usikker, snakk med legen din eller apotek før du tar Strattera. Dette er fordi Strattera kan gjøre disse problemene verre.
Advarsler og forsiktighetsregler
Både voksne og barn bør være klar over følgende advarsler og forsiktighetsregler. Rådfør deg med lege eller apotek før du tar Strattera dersom du har:
 • Selvmordstanker eller forsøk på selvmord.
 • Problemer med hjertet (inkludert hjertefeil) eller økt hjerterytme. Strattera kan øke hjertefrekvensen (pulsen). Plutselig død er rapportert hos pasienter med hjertefeil.
 • Høyt blodtrykk. Strattera kan øke blodtrykket.
 • Lavt blodtrykk. Strattera kan forårsake svimmelhet eller besvimelse hos personer med lavt blodtrykk.
 • Problemer med plutselige endringer i blodtrykket eller hjerterytmen.
 • Hjerte-/karlidelse eller har hatt slag.
 • Leverproblemer, det kan være nødvendig å redusere dosen.
 • Symptomer på psykose inkludert hallusinasjoner (hører stemmer eller ser ting som ikke er der), tro på ting som ikke er sant eller være mistenksom.
 • Mani (føle seg oppstemt eller overopphisset, som medfører uvanlig oppførsel) og agitasjon.
 • Aggressive følelser.
 • Uvennlige og sinte (fiendtlige) følelser.
 • Har eller har hatt epilepsi eller har hatt kramper av andre årsaker. Strattera kan føre til økt forekomst av kramper.
 • Humør annerledes enn vanlig (humørsvingninger) eller følelse av å være svært ulykkelig.
 • Gjentatte rykninger som er vanskelig å kontrollere og kan forekomme i alle deler av kroppen, eller du gjentar lyder og ord.
Fortell det til legen din eller et apotek før behandlingen starter dersom noen av punktene ovenfor gjelder for deg. Dette er fordi Strattera kan gjøre disse problemene verre. Legen din ønsker å følge med på hvordan medisinen påvirker deg.
Undersøkelser som legen din vil gjøre før du begynner å bruke Strattera
Disse undersøkelsene gjøres for å avgjøre om Strattera er den riktige medisinen for deg.
Legen din vil måle dette hos deg
 • blodtrykk og hjertefrekvens (puls) før og under behandling med Strattera.
 • din høyde og vekt hvis du er et barn eller tenåring i løpet av tiden du bruker Strattera.
Legen din vil snakke med deg om:
 • eventuelle andre legemidler du bruker.
 • om du har noen familiehistorie med plutselig uventet død.
 • andre medisinske problemer (f.eks. hjerteproblemer) du eller din familie kan ha.
Det er viktig at du gir så mye informasjon du kan. Dette vil hjelpe legen din med å avgjøre om Strattera er den riktige medisinen for deg. Legen din kan bestemme at andre medisinske tester er nødvendig før du begynner å bruke dette legemidlet.
Andre legemidler og Strattera
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler. Legen din vil avgjøre om du kan ta Strattera sammen med andre legemidler og i noen tilfeller kan det være at legen trenger å tilpasse dosen din eller øke dosen mye saktere.
Ikke bruk Strattera sammen med legemidler som er monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere) og brukes for depresjon. Se avsnitt 2 ”Bruk ikke Strattera:”
Hvis du bruker andre legemidler, kan Strattera påvirke hvor godt de fungerer eller føre til bivirkninger. Hvis du tar noen av følgende medisiner, sjekk med din lege eller apotek før du tar Strattera:
 • legemidler som øker blodtrykket eller som brukes for å kontrollere blodtrykket.
 • legemidler som for eksempel antidepressive legemidler som imipramin, venlafaksin, mirtazapin, fluoksetin og paroksetin
 • noen hoste og forkjølelsesmidler inneholder legemidler som kan påvirke blodtrykket. Det er viktig å sjekke med apoteket når du får noen av disse produktene
 • visse legemidler til behandling av mentale lidelser
 • legemidler som er kjent for å øke risikoen for kramper
 • noen medisiner kan gjøre at Strattera forblir i kroppen i lengre tid enn normalt (som kinidin og terbinafin)
 • salbutamol (legemiddel til behandling av astma) når det tas gjennom munnen eller injiseres. Det kan kjennes ut som om hjertet ditt slår veldig fort, men dette vil ikke gjøre astmaen din verre.
Legemidlene som er nevnt under kan øke risikoen for unormal hjerterytme dersom de tas sammen med Strattera:
 • Legemidler brukt for å kontrollere hjerterytmen.
 • Legemidler som endrer konsentrasjonen av salter i blodet.
 • Legemidler til forebygging og behandling av malaria.
 • Visse antibiotika (som erytromycin og moksifloksasin).
Hvis du er usikker på om noen av medisinene du tar er inkludert i listen ovenfor, kontakt lege eller apotek før du bruker Strattera.
Graviditet og amming
Det er ikke kjent om dette legemidlet kan påvirke fosteret eller gå over i morsmelk.
 • Dette legemidlet skal ikke brukes under graviditet, hvis ikke legen din har rådet deg til det.
 • Du bør derfor enten unngå å bruke dette legemidlet ved amming, eller slutte å amme.
Hvis du:
 • er gravid eller ammer,
 • tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid,
 • planlegger å amme barnet ditt
skal du rådføre deg med legen din eller apotek før du bruker dette legemidlet.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye.  Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Du kan føle deg sliten, søvnig eller svimmel når du har tatt Strattera. Du bør vise forsiktighet ved bilkjøring og bruk av maskiner inntil du har erfart hvordan Strattera påvirker deg. Dersom du føler deg sliten, trett eller svimmel skal du ikke kjøre bil eller bruke maskiner.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Strattera
Ikke åpne Strattera kapslene fordi innholdet i kapslene kan virke irriterende på øyet. Dersom innholdet i kapslene kommer i kontakt med øyet, skyll straks med vann og kontakt helsepersonell. Hender eller andre deler av kroppen som kommer i kontakt med kapselinnhold skal vaskes så raskt som mulig.

3. Hvordan du bruker Strattera

 • Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Dette er vanligvis en eller to ganger daglig (morgen og sen ettermiddag eller tidlig kveld).
 • Barn bør ikke ta dette legemidlet uten hjelp fra en voksen.
 • Hvis du tar Strattera en gang daglig og du opplever tretthet eller ubehag, kan det være at legen din endrer behandlingsregimet til to ganger daglig.
 • Kapslene skal svelges hele, og kan tas med eller uten mat.
 • Kapslene skal ikke åpnes og innholdet i kapslene skal ikke tas ut og inntas på noe vis.
 • Ta medisinen til samme tid hver dag; det vil hjelpe deg til å huske å ta den.
Hvor mye du skal ta
Hvis du er et barn eller ungdom (6 år og eldre):
Legen din vil fortelle deg hvor mye Strattera du skal ta. Dette beregnes i forhold til kroppsvekt. Hun/han vil vanligvis starte med en lav dose og så øke Stratteradosen i forhold til kroppsvekten din
 • Kroppsvekt inntil 70 kg: en total daglig startdose på 0,5 mg/kg i minst 7 dager. Legen kan så øke dosen til den vanlige vedlikeholdsdosen i henhold til kroppsvekt på 1,2 mg/kg per døgn.
 • Kroppsvekt over 70 kg: en total daglig startdose på 40 mg i minst 7 dager. Legen kan så øke dosen til den vanlige vedlikeholdsdosen til 80 mg per døgn. Maksimal døgndose som vil bli skrevet ut av legen din er 100 mg.
Voksne:
 • Strattera bør startes med en total daglig dose på 40 mg i minst 7 dager. Legen kan så øke dette til vanlig vedlikeholdsdose på 80 mg-100 mg daglig. Maksimal daglig dose legen vil foreskrive er 100 mg.
Dersom du har leverproblemer, er det mulig legen din forskriver en lavere dose.
Dersom du tar for mye av Strattera
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. Fortell hvor mange kapsler du har tatt. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
De mest vanlig rapporterte symptomer som følge av overdose er mage-/tarmsymptomer, søvnighet, svimmelhet, skjelving og unormal oppførsel.
Dersom du har glemt å ta Strattera
Dersom du glemmer å ta en dose, skal dosen tas så raskt som mulig, men du må ikke ta mer enn din totale daglige dose i løpet av 24 timer. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Strattera
Dersom man slutter å ta Strattera, er det vanligvis ingen bivirkninger, men dine symptomer på ADHD kan komme tilbake. Du bør snakke med legen din før behandling avbrytes.
Din lege vil gjøre følgende når du behandles
Legen din vil gjøre noen tester
 • før du starter – forsikre seg om at Strattera er trygt og nyttig for deg å bruke
 • etter at du har startet - testene vil gjøres minst hver 6. måned, men muligens oftere
De vil også bli gjort når dosen endres. Dette vil omfatte:
 • måle høyde og vekt hos barn og unge
 • måling av blodtrykk og hjertefrekvens
 • sjekke om du har problemer eller om bivirkninger har blitt verre under behandling med Strattera
Langtidsbehandling
Strattera trenger ikke å bli tatt hele livet. Hvis du bruker Strattera i mer enn ett år, vil legen vurdere behandlingen for å se om medisinen fortsatt er nødvendig.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Selv om noen mennesker får bivirkninger synes de fleste at Strattera hjelper dem. Legen din vil snakke med deg om disse bivirkningene.
Noen bivirkninger kan være alvorlige. Hvis du får noen av bivirkningene nedenfor, kontakt lege umiddelbart.
Mindre vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 100 personer)
 • følelse av eller ha svært raske hjerteslag, unormal hjerterytme
 • tanker om eller lyst til å begå selvmord
 • aggressivitet
 • føle seg uvennlig og sint (fiendtlighet)
 • humørsvingninger eller humørforandringer
 • alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som
 • hevelse i ansikt og svelg
 • pustevansker
 • elveblest (små ”nupper”, kløe i huden)
 • kramper
 • psykotiske symptomer inkludert hallusinasjoner (hører stemmer eller ser ting som ikke er der), tro på ting som ikke er sant eller mistenksomhet
Barn og unge under 18 år har en økt risiko for bivirkninger som:
 • tanker om eller lyst til å begå selvmord (kan forekomme hos inntil 1 av 100 personer)
 • humørsvingninger eller humørforandringer (kan forekomme hos inntil 1 av 10 personer)
Voksne har en redusert risiko (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 personer) for bivirkninger som:
 • kramper.
 • psykotiske symptomer inkludert hallusinasjoner (hører stemmer eller ser ting som ikke er der), tro på ting som ikke er sant eller mistenksomhet.
Sjeldne (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 personer)
 • Leverskade
Du skal slutte å ta Strattera og kontakte legen din umiddelbart dersom du merker noe av følgende:
 • Mørkfarget urin.
 • Gulfarget hud eller øyne.
 • Ømhet på høyre side i øvre del av magen/buken, når du presser inn rett under ribbena.
 • Uforklarlig kvalme.
 • Tretthet.
 • Kløe.
 • Influensalignende symptomer.
Andre rapporterte bivirkninger inkluderer følgende. Hvis de blir alvorlige ta kontakt med legen din eller apotek.
Svært vanlige bivirkninger (kan forekomme hos mer enn 1 av 10 personer)
BARN og UNGE over 6 år
 • Hodepine
 • magesmerter
 • redusert matlyst (føler seg ikke sulten)
 • kvalme eller oppkast
 • søvnighet
 • økt blodtrykk
 • økt hjertefrekvens (puls)
Disse bivirkningene forsvinner hos de fleste pasientene etter en stund.
VOKSNE
 • kvalme
 • munntørrhet
 • hodepine
 • redusert matlyst (føler seg ikke sulten)
 • problemer med å sovne, sove sammenhengende og tidlig oppvåkning
 • økt blodtrykk
 • økt hjertefrekvens (puls)
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 10 personer)
BARN og UNGE over 6 år
 • være irritabel eller opphisset/urolig
 • problemer med å sove inkludert tidlig oppvåkning
 • depresjon
 • føle seg trist eller føle håpløshet
 • føle engstelse
 • ufrivillige rykninger (tics)
 • store pupiller (det mørke midt i øyet)
 • svimmelhet
 • forstoppelse
 • tap av appetitt
 • urolig mage, fordøyelsesbesvær
 • hevelse, rød og kløende hud
 • utslett
 • føle seg lat, døsig
 • brystsmerter
 • tretthet
 • vekttap
VOKSNE
 • føle seg opphisset/urolig
 • redusert seksuell interesse
 • søvnforstyrrelser
 • depresjon
 • føle seg trist eller føle håpløshet
 • føle engstelse
 • svimmelhet
 • en unormal smak eller en smaksendring som ikke vil gå bort
 • skjelving
 • kribling eller følelsesløshet i hender eller føtter
 • søvnighet, døsighet, tretthet
 • forstoppelse
 • magesmerter
 • fordøyelsesbesvær
 • luft i magen (flatulens)
 • oppkast
 • hetetokter eller rødme
 • følelse av eller ha veldig raske hjerteslag
 • hoven, rød og kløende hud
 • økt svetting
 • utslett
 • problemer med å gå på toalettet (urinere), hyppig eller nølende vannlating, smerter ved vannlating.
 • betennelse i prostatakjertelen (prostatitt)
 • lyskesmerter hos menn
 • problemer med å få ereksjon
 • forsinket orgasme
 • problemer med å opprettholde ereksjon
 • menstruasjonssmerter
 • mangel på styrke eller energi
 • tretthet
 • føle seg lat (døsig)
 • kuldegysninger
 • føle seg irritabel, nervøs
 • føle seg tørst
 • vekttap
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 100 personer)
BARN og UNGE over 6 år
 • besvimelse
 • skjelving
 • migrene
 • tåkesyn
 • unormal følelse i huden, som brennende følelse, prikking, kløe eller kribling
 • kribling eller følelsesløshet i hender eller føtter
 • kramper
 • følelse av eller ha veldig raske hjerteslag (QT-forlengelse)
 • kortpustethet
 • økt svetting
 • kløende hud
 • mangel på styrke eller energi
VOKSNE
 • rastløsthet
 • ufrivillige rykninger (tics)
 • besvimelse
 • migrene
 • tåkesyn
 • unormal hjerterytme (QT-forlengelse)
 • kalde fingre og tær
 • brystsmerter
 • kortpustethet
 • hoven, rødt og kløende utslett (elveblest)
 • muskelrykninger
 • trang til vannlating
 • unormal eller manglende orgasme
 • uregelmessig menstruasjon
 • manglende ejakulasjon
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 personer)
BARN og UNGE over 6 år
 • dårlig blodsirkulasjon i fingre og tær, som gir nummenhet og blekhet (Raynauds sykdom)
 • problemer med å gå på toalettet (urinere), hyppig eller nølende vannlating, smerter ved vannlating.
 • Forlenget og smertefull ereksjon
 • lyskesmerter hos gutter
VOKSNE
 • dårlig blodsirkulasjon i fingre og tær, som gir nummenhet og blekhet (Raynauds sykdom)
 • forlenget og smertefull ereksjon
Effekter på vekst
Noen barn opplever redusert vekst (vekt og høyde) når de begynner å bruke Strattera. Ved langtidsbehandling vil barn allikevel oppnå vekt og høyde som er tilsvarende for deres aldersgruppe.
Legen vil følge med på barnets høyde og vekt over tid. Hvis barnet ditt ikke vokser eller øker i vekt som forventet, kan legen endre barnets dose eller bestemme seg for å slutte med Strattera midlertidig.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Strattera

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og ”EXP” på blisteren. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Strattera 10, 18, 25, 40, 60, 80 og 100 mg kapsler, harde
 • Virkestoff er atomoksetinhydroklorid. Hver harde kapsel inneholder atomoksetinhydroklorid tilsvarende 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg og 100 mg atomoksetin.
 • Andre innholdsstoffer i kapslene er pregelatinisert maisstivelse og dimetikon.
 • Kapselskallene inneholder natriumlaurylsufat og gelatin. Fargestoffene til kapselskallene er:
  Gult jernoksid E172 (18 mg, 60 mg, 80 mg og 100 mg)
  Titandioksid E171 (10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg og 100 mg)
  FD&C blå 2 (indigokarmin) E132 (25 mg, 40 mg og 60 mg)
  Rødt jernoksid E172 (80 mg og 100 mg)
  Svart blekk (inneholdende sjellakk og sort jernoksid E172)
Hvordan Strattera ser ut og innholdet i pakningene
10 mg kapsel, hard (hvit, merket Lilly 3227/10 mg, omtrent 15,5-16,1 mm lang)
18 mg kapsel, hard (gull/hvit, merket Lilly 3238/18 mg, omtrent 15,5-16,1 mm lang)
25 mg kapsel, hard (blå/hvit, merket Lilly 3228/25 mg, omtrent 15,5-16,1 mm lang)
40 mg kapsel, hard (blå, merket Lilly 3229/40 mg omtrent 15,5-16,1 mm lang)
60 mg kapsel, hard (blå/gull, merket Lilly 3239/60 mg omtrent 17,5-18,1 mm lang)
80 mg kapsel, hard (brun/hvit, merket Lilly 3250/80 mg omtrent 17,5-18,1 mm lang)
100 mg kapsel, hard (brun merket Lilly 3251/100 mg omtrent 19,2-19,8 mm lang)
Strattera kapsler er tilgjengelig i pakninger à 7, 14, 28 og 56 kapsler. Ikke alle pakninger vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen er:
Eli Lilly Norge A.S, P.B. 6090 Etterstad, N-0601 Oslo
Tilvirker er:
Lilly S.A., Avda. Industria 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Spania
Dette legemidlet er godkjent i medlemsstatene i EØS under følgende navn:
Østerrike, Belgia, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Hellas, Ungarn, Island, Irland, Italia, Latvia, Lichtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige og Storbritannia: Strattera.
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Eli Lilly Norge A.S, P.B. 6090 Etterstad, N-0601 Oslo
e-post: kundeservice@lilly.com
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 20.05.2015