Tobrex Depot Novartis

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Tobrex Depoter er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Tobrex Depot
 3. Hvordan du bruker Tobrex Depot
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Tobrex Depot
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Hva Tobrex Depoter er, og hva det brukes mot

Tobrex Depot inneholder det aktive virkestoffet tobramycin og er et antibiotikum.
Tobrex Depot skal brukes for å behandle overfladiske bakterieinfeksjoner i øyet.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.

Hva du må vite før du bruker Tobrex Depot

Bruk ikke Tobrex Depot
 • Dersom du er allergisk overfor tobramycin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Tobrex Depot.
 • Dersom du får allergiske reaksjoner med Tobrex Depot, må du avslutte behandlingen og rådføre deg med lege. Allergiske reaksjoner kan oppstå med varierende alvorlighetsgrad. Disse allergiske reaksjonene kan variere i alvorlighetsgrad og gi lokal kløe eller rødhet i og rund øynene. Disse allergiske reaksjonene kan også oppstå med andre antibiotika i samme familie (aminoglykosider).
 • Dersom du bruker annen antibiotikabehandling samtidig med Tobrex Depot, må du rådføre deg med lege.
 • Du må fortelle det til legen din dersom du har/har hatt en nevromuskulær sykdom som myasthenia gravis eller Parkinsons sykdom. Neuvromuskulære sykdommer påvirker muskelfunksjonen, og muskelsvakhet kan forverres av denne typen antibiotika. Du må kontakte legen din straks dersom du opplever symptomer på forverring av sykdommen din.
 • Dersom symptomene forverres eller plutselig kommer tilbake, må du rådføre deg med lege.
  Dersom du bruker Tobrex Depot over lengre tid, kan du være mer utsatt for andre øyeinfeksjoner.
 • Dersom du bruker kontaktlinser: Bruk av kontaktlinser (harde eller myke) anbefales ikke under behandling av øyeinfeksjoner.
Andre legemidler og Tobrex Depot
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Dersom du tar Tobrex Depot sammen med andre legemidler, kan dette øke alvorlighetsgraden av eventuelle bivirkninger. Det er spesielt viktig å informere legen din hvis du bruker:
 • topikale steroider
 • andre typer antibiotika
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er liten erfaring med bruk av Tobrex Depot under graviditet. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Tobrex Depot dersom du er gravid. Tobrex Depot skal kun brukes under graviditet hvis legen vurderer det som nødvendig.
Det er lite sannsynlig at barn som ammes, påvirkes. Rådfør deg likevel med lege før bruk av Tobrex Depot ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil, må du snakke med lege eller apotek.
Dersom synet ditt blir midlertidig uklart etter at du har brukt Tobrex Depot, skal du ikke kjøre bil eller bruke maskiner før du ser klart igjen.
Tobrex Depot inneholder benzododeciniumbromid
Hvis du bruker kontaktlinser:
Fjern kontaktlinsene (harde eller myke) før bruk av Tobrex Depot, og vent minst 15 minutter før du tar på linsene igjen.
Konserveringsmiddel (benzododeciniumbromid) kan virke irriterende på øyet og misfarge myke kontaktlinser. Unngå kontakt med myke kontaktlinser.
Bruk av kontaktlinser anbefales ikke under behandling av en øyeinfeksjon.

Hvordan du bruker Tobrex Depot

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er
Voksne, inkludert eldre
1 dråpe i det/de angrepne øyet/øynene 2 ganger om dagen – morgen og kveld – i 6-8 dager.
Bruk av Tobrex Depot hos barn
Tobrex Depot kan brukes til barn som er 1 år og eldre.
Bruk bare Tobrex Depot til drypping i øyet/øynene.
Hvordan du bruker Tobrex Depot på riktig måte
Flasken skal være godt lukket når den ikke er i bruk. Hvis forseglingsringen har løsnet fra korken ved åpning av flasken, fjernes denne før produktet tas i bruk.
 1. Hent Tobrex Depot-flasken.
 2. Vask hendene og sett deg foran et speil.
 3. Skru av korken.
 4. Hold flasken opp-ned mellom tommelen og langfinger (bilde 1).
 5. Bøy hodet bakover. Bruk en ren finger og dra det nedre øyelokket ned til det er en "lomme" mellom det nedre øyelokket og øyet. Det er her dråpen skal havne.
 6. Før flaskespissen inn mot øyet. Bruk et speil dersom det hjelper.
 7. Berør ikke øyet eller øyelokket, områdene rundt øyet eller andre overflater med flaskespissen. Det kan forurense øyedråpene i flasken.
 8. Ikke trykk på siden av flasken. Den er laget slik at et forsiktig trykk i bunnen er alt som behøves (bilde 2).
 9. Trykk forsiktig med pekefingeren på bunnen av flasken for å få ut én dråpe Tobrex Depot om gangen (bilde 3).
 10. Når du har tatt Tobrex Depot øyedråper, lukker du øyelokket og trykker forsiktig med en finger i øyekroken ved nesen i 2 minutter (bilde 4). Dette bidrar til at Tobrex Depot øyedråper forblir i øyet og ikke kommer ut i resten av kroppen. Dette hjelper med å redusere sannsynligheten for at du får bivirkninger.
 11. Dersom du skal bruke Tobrex Depot i begge øynene, må du gjenta trinnene fra 4 til 10 på det andre øyet.
 12. Skru flaskekorken godt igjen umiddelbart etter bruk.
 13. Bruk kun én flaske om gangen.
Hvis en dråpe ikke kommer inn i øyet, prøver du på nytt.
Dersom du bruker andre øyedråper eller øyesalver, må du vente i minst 5 minutter mellom hvert legemiddel. Øyesalver skal brukes sist.
Dersom du tar for mye av Tobrex Depot
Skyll legemidlet ut av øyet med lunket vann. Drypp ikke flere ganger før det er tid for din neste dose.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Tobrex Depot
Hvis du glemmer å ta en dose, ta den så snart du husker det. Hvis det snart er tid for neste dose, så hopp over den glemte dosen.
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Tobrex Depot
Ikke avbryt behandlingen med dette legemidlet før tiden, selv om symptomene har forsvunnet. Hvis du avbryter behandlingen med dette legemidlet for tidlig, kan symptomene komme tilbake.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige (kan forekomme hos 1 av 10 personer):
Bivirkninger på øyet: ubehag i øyet, røde øyne.
Mindre vanlige (kan forekomme hos 1 av 100 personer):
Bivirkninger på øyet: betennelse på øyets overflate, skade på kornea, visuell svekkelse, sløret syn, rødhet i øyelokk, hevelser i øyet og øyelokket, øyesmerter, tørre øyne, puss i øyet, kløe i øynene, økt tåreproduksjon.
Generelle bivirkninger: allergi (hypersensitivitet), hodepine, utslett, hudbetennelse, redusert vekst i eller redusert antall øyevipper, reduksjon av pigment i huden, kløe og tørr hud.
Ikke kjent (hyppighet kan ikke estimeres basert på tilgjengelige data):
Bivirkninger på øyet: kløe i øyelokk, øyeallergi, øyeirritasjon.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

Hvordan du oppbevarer Tobrex Depot

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Flasken kastes 4 uker etter åpning.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Tobrex Depot
 • Virkestoff er tobramycin. Hver ml oppløsning inneholder 3 mg tobramycin.
 • Andre hjelpestoffer er xantangummi, benzododeciniumbromid, mannitol, trometamol, borsyre, polysorbat 80, svovelsyre og/eller natriumhydroksid (for å justere pH) samt renset vann.
Hvordan Tobrex Depot ser ut og innholdet i pakningen
Tobrex Depot er en klar, fargeløs oppløsning som foreligger i 5 ml plastflasker (DROPTAINER) med skrukork.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Novartis Norge AS
Postboks 4284 Nydalen
0401 Oslo
Tilvirker
Alcon-Couvreur N.V.
Rijksweg 14
2870 Puurs
Belgia
Siegfried El Masnou, S.A.
Camil Fabra 58
El Masnou,
08320 Barcelona
Spania
Novartis Farmacéutica, S.A.
Gran Via de les Corts Catalanes, 764
08013 Barcelona
Spania
Novartis Pharma GmbH
Roonstrasse 25
90429 Nürnberg
Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 31.10.2021