Dopamin Takeda

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du får dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege, apotek eller sykepleier hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Dopamin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Dopamin
 3. Hvordan du bruker Dopamin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Dopamin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Dopamin er og hva det brukes mot

Dopamin er et såkalt adrenergikum (en medisin som stimulerer hjerte og har effekt på blodårer). Dopamin brukes til behandling av sjokk i forbindelse med hjerteinfarkt, alvorlige skader og alvorlig infeksjon. I tillegg brukes dopamin ved alvorlig hjertesvikt og ved hjerteoperasjoner.

2. Hva du må vite før du bruker Dopamin

Bruk ikke Dopamin
 • dersom du er allergisk overfor dopaminklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • samtidig som du får narkose med cyklopropan eller halotan.
 • dersom du har svulst i binyremargen (feokromocytom).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du får Dopamin:
 • ved samtidig bruk av narkosemidler (halogenerte inhalasjonsanestetika).
 • dersom du har redusert blodvolum (hypovolemi).
 • dersom du har sukkersyke (diabetes) eller har blekhet og blåfarging av hender og føtter (Raynauds sykdom).
 • dersom du lider av alvorlige hjerte- og karlidelser.
Andre legemidler og Dopamin
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Informer lege dersom du bruker noen av følgende legemidler:
 • antiarytmika (påvirker hjertets rytme)
 • antipsykotika (legemidler mot psykoser)
 • antidepressiva (legemidler mot depresjoner)
 • ergotamin (middel mot migrene)
 • betablokkere (mot høyt blodtrykk)
 • MAO-hemmere (legemidler mot depresjon eller Parkinsons sykdom)
 • fenytoin (brukes til behandling av epilepsi)
 • COMT-hemmere (legemidler mot Parkinsons sykdom).
Graviditet og amming
Snakk med lege, apotek eller sykepleier før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er sannsynlig at fosteret kan påvirkes. Du vil bare få Dopamin dersom legen mener det er nødvendig.
Det er lite sannsynlig at barn som ammes kan påvirkes. Snakk likevel med lege dersom du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Dopamin påvirker normalt ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Dopamin inneholder natriumpyrosulfitt og natrium
Dette legemidlet inneholder natriumpyrosulfitt (E 223) som i sjeldne tilfeller kan forårsake alvorlige overfølsomhetsreaksjoner og bronkospasme.
Dette legemidlet inneholder 23,6 mg natrium (finnes i bordsalt) i hver ampulle. Dette tilsvarer 1,2 % av den anbefalte maksimale daglige dosen av natrium gjennom dietten for en voksen person.

3. Hvordan du bruker Dopamin

Dette legemidlet gis av lege eller sykepleier som langsom infusjon (drypp) i en stor vene (blodåre).
Legen bestemmer hvor mye Dopamin du skal få. Dosen avhenger av vekten din og når effekt oppnås.
Anbefalt startdose ved sjokk
1-5 mikrogram/kg kroppsvekt/minutt. Dosen økes hvert 10-30. minutt med 1-4 mikrogram/kg kroppsvekt/minutt avhengig av blodtrykk og mengde urin (diurese), inntil terapeutisk effekt. Effekt oppnås vanligvis ved doser under 20 mikrogram/kg kroppsvekt/minutt, men doser på 50 mikrogram/kg kroppsvekt/minutt og mer har vært gitt. Anbefalt vedlikeholdsdose er 9 mikrogram/kg kroppsvekt/minutt.
Anbefalt startdose ved alvorlig hjertesvikt
0,5-3 mikrogram/kg kroppsvekt/minutt som økes gradvis.
Dopamin må ikke gis ufortynnet.
Dersom du tar for mye av Dopamin
Symptomer på overdosering kan være blodtrykksstigning, hjerterytmeforstyrrelse, rask hjerterytme, nedsatt vannlating og nedsatt blodgjennomstrømning.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 10 pasienter)
 • Hodepine
 • smerter i brystet (anginasmerter)
 • høyt blodtrykk
 • sammentrekning av blodårer
 • hjertebank
 • langsom eller rask hjerterytme
 • kvalme
 • oppkast
 • tung pust
 • hudforandringer etter lekkasje av dopamin ut i omkringliggende vev
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 100 pasienter)
 • allergiske reaksjoner
 • unormal EKG
 • hjerterytmeforstyrrelser
 • lavt blodtrykk
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 pasienter)
 • angst
 • gåsehud
 • opphopning av nitrogenholdige forbindelser i blodet (azotemi)
 • koldbrann
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Dopamin

Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC).
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Dopamin
 • Virkestoff er dopaminklorid 10 mg/ml
 • Andre innholdsstoffer er natriumpyrosulfitt, natriumklorid og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Dopamin ser ut og innholdet i pakningen
Klar, fargeløs til svakt gul oppløsning. Leveres i pakninger á 10 × 10 ml ampuller.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Takeda AS, Asker
Tilvirker
Takeda Austria GmbH, Linz, Østerrike
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Takeda AS
Postboks 205
1372 Asker
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 12.10.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no

Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:Dosering og administrasjonsmåte:

Dopamin gis intravenøst i en stor, helst sentral vene. Dopamin må ikke gis ufortynnet. Kan fortynnes med glukose 50 mg/ml eller natriumklorid 9 mg/ml infusjonsvæske til f.eks. 800 mikrogram/ml (4 ampuller á 10 ml dopamin 10 mg/ml til 500 ml infusjonsvæske).
Uforlikeligheter:
Uforlikelig med alkalisk reagerende stoffer, jernsalter og oksiderende stoffer.
Alkaliske oppløsninger får fiolettaktig farge.
Misfarget oppløsning må kasseres.
Ferdig fortynnet oppløsning kan oppbevares inntil 24 timer ved høyst 25ºC.