Ibux Karo Pharma tabletter - reseptfri pakning

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Dette legemidlet er unntatt fra reseptplikt. Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger, som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter tre dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Ibux er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Ibux
 3. Hvordan du bruker Ibux
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Ibux
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Ibux er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten. Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
Hva Ibux er
Ibux inneholder virkestoffet ibuprofen som tilhører en legemiddelgruppe som kalles «ikke-steroide antiinflammatoriske midler» (NSAIDs). Ibux virker smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende.
Hva Ibux brukes til
Voksne og barn over 20 kg (6 år): korttidsbehandling av
 • milde til moderate smerter, som for eksempel hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, lette muskel- og leddsmerter.
 • feber, for eksempel ved forkjølelse og influensa.
Ved høy feber må lege kontaktes.

2. Hva du må vite før du bruker Ibux

Bruk ikke Ibux
 • dersom du har magesår, eller tidligere har hatt gjentatte tilfeller av magesår eller blødning i mage/tarm.
 • dersom du tidligere har hatt magesår eller blødning i mage/tarm ved bruk av betennelsesdempende/smertestillende midler (NSAIDs).
 • dersom du er allergisk overfor ibuprofen eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom acetylsalisylsyre eller andre betennelsesdempende/smertestillende midler har forårsaket astma, elveblest eller nesetetthet.
 • dersom du har alvorlig hjertesvikt og/eller nyresvikt.
 • dersom du er mer enn 6 måneder gravid.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Ibux.
 • dersom du tidligere har hatt mage-/tarmsår eller har vært plaget med for mye mavesyre. Legen må først vurdere om du kan bruke Ibux under jevnlig legekontroll. Risikoen for mage-/tarmsår øker ved høye doser, hos pasienter med tidligere sår i mage/tarm og hos eldre. Spesielt i oppstart av behandlingen bør du kontakte lege hvis du får ubehag eller uvanlige symptomer fra mage-/tarmkanalen, særlig ved blødninger.
 • dersom du har forstyrrelser i blodlevringen.
 • dersom du behandles med legemidler som øker faren for sår eller blødning slik som blodfortynnende midler, midler med platehemmende effekt (som acetylsalisylsyre), kortikosteroider eller enkelte antidepressive midler (selektive serotonin reopptakshemmere).
 • dersom du har tarmsykdommer som Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt, da slik sykdom kan forverres. Legen må vurdere om du kan bruke Ibux.
 • dersom du får tåkesyn. Øynene må da kontrolleres nøye. Ved langtidsbehandling må også øynene kontrolleres.
 • dersom du har nedsatt lever- eller nyrefunksjon.
 • ved dehydrering hos barn og ungdommer pga. risiko for nyrepåvirkning.
 • ved langvarig uttørking eller væsketap.
 • dersom du prøver å bli gravid.
 • dersom du får utslett eller hevelse i slimhinnene. Alvorlige hudreaksjoner med hudavskalling er rapportert i svært sjeldne tilfeller ved bruk av Ibux, og behandlingen bør avsluttes dersom du får utslett, hevelse i slimhinner eller andre tegn på overfølsomhet for Ibux.
Vannkopper
Ikke bruk ibuprofen ved vannkopper.
Antiinflammatoriske/smertestillende legemidler som ibuprofen kan være forbundet med en liten økt risiko for hjerteinfarkt eller slag, spesielt hvis de brukes i høye doser. Ikke bruk behandlingen i lengre tid eller i høyere dose enn anbefalt.
Du bør diskutere behandlingen med lege eller farmasøyt før du tar Ibux hvis du:
 • har hjerteproblemer som hjertesvikt, angina (brystsmerter), eller hvis du har hatt et hjerteattakk, bypassoperasjon, perifer arteriell sykdom (dårlig sirkulasjon i bena p.g.a. trange eller blokkerte arterier) eller noen form for slag (inkludert "drypp" eller transient iskemisk attakk "TIA").
 • har høyt blodtrykk, diabetes, høyt kolesterol, familiehistorie med hjertesykdom eller slag eller hvis du røyker.
Ved langtidsbruk (> 3 mnd) av Ibux med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres og bør ikke behandles med økning av dosen. Ved mistanke om hodepine fremkalt av Ibux bør lege kontaktes.
Ikke bruk andre smertestillende legemidler med betennelsesdempende effekt (NSAIDs) sammen med ibuprofen. Det gjelder også reseptfrie NSAIDs.
Høy alder kan øke risikoen for bivirkninger, særlig sår og blødninger i mage/tarm.
Ved langvarig feber og smerte bør lege kontaktes.
Andre legemidler og Ibux
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Ibux må ikke brukes sammen med andre smertestillende legemidler med betennelsesdempende effekt (NSAIDs), inkludert acetylsalisylsyre, uten at det er avtalt med legen.
Ibux kan påvirke eller bli påvirket av andre legemidler. For eksempel:
 • legemidler som er antikoagulerende (dvs. blodfortynnende/blodproppsforebyggende f.eks. aspirin/acetylsalisylsyre, warfarin, tiklopidin).
 • legemidler som senker høyt blodtrykk (ACE-hemmere som f.eks. kaptopril, betablokkere som f.eks atenolol-legemidler og angiotensin-II reseptorantagonister som f.eks. losartan).
 • legemidler mot diabetes. Ibux kan øke virkningen av disse legemidlene, som kan føre til lavere blodsukker.
 • vanndrivende legemidler, da Ibux kan motvirke virkningen av disse legemidlene.
 • ACE-hemmere. Samtidig bruk kan øke faren for nyresvikt.
 • alkohol (etanol). Samtidig bruk kan øke faren for mageblødninger.
 • Samtidig bruk av selektive serotonin reopptakshemmere (legemidler ved depresjon), tiklopidin, metotreksat, ciklosporin, litium, ciprofloksacin, probenecid og kolestyramin.
Enkelte andre legemidler kan også påvirke eller bli påvirket av behandlingen med Ibux. Derfor bør du alltid søke råd fra lege eller farmasøyt før du bruker Ibux sammen med andre legemidler.
Inntak av Ibux sammen med mat og drikke
Samtidig inntak av alkohol og ibuprofen kan gi økt fare for mageblødninger.
Graviditet, amming og fertilitet
Ibux kan gjøre det vanskeligere å bli gravid. Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Som for andre legemidler som inneholder acetylsalisylsyre eller andre ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs), må du dersom du er gravid informere legen din før du bruker Ibux. Bruk ikke Ibux dersom du er kommet lenger enn 6. måned av graviditeten.
Det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes. Spør likevel legen før du bruker Ibux ved amming. Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.Ibux påvirker vanligvis ikke evnen til å kjøre bil eller betjene maskiner. Enkelte kan imidlertid oppleve svimmelhet og trøtthet, spesielt i starten av behandlingen, som gjør at reaksjonsevnen kan nedsettes.

3. Hvordan du bruker Ibux

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen til voksne og barn over 12 år (over 40 kg): 1-2 tabletter à 200 mg eller 1 tablett à 400 mg hver 4-6 time. Ta maksimum 1200 mg i løpet av 24 timer.
Bruk av Ibux tabletter hos barn under 12 år:
Til barn anbefales det at dosen beregnes ut fra barnets vekt: 5-10 mg pr.kg kroppsvekt 3-4 ganger daglig. Den vanlige anbefalte døgndose er 20 til 30 mg pr. kg kroppsvekt. Anbefalt dose er angitt nedenfor:
Barn 20-40 kg (6-12 år): 1 tablett à 200 mg hver 4-6 time. Ta maksimum 800 mg i løpet av 24 timer.
Kontakt lege etter 3 dager med feber eller 5 dager med smerte dersom plagene blir verre eller ikke blir bedre.
Dersom du tar for mye av Ibux
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har tatt for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomene kan omfatte kvalme, magesmerter, oppkast (kan være blodig), hodepine, ringing i ørene, forvirring og ufrivillige øyebevegelser. Ved høye doser er det rapportert døsighet, brystsmerter, hjertebank, bevisstløshet, kramper (hovedsakelig hos barn), kraftløshet og svimmelhet, blod i urin, følelse av å være kald og pusteproblemer.
Dersom du har glemt å ta Ibux
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Irritasjon av maveslimhinnen og løs avføring (diaré) er de vanligste bivirkningene ved bruk av Ibux, og forekommer hos omlag 10 % av pasientene.
Andre vanlige bivirkninger (hos mer enn en av hundre pasienter) er halsbrann, kvalme, oppkast, diaré, forstoppelse, hodepine, trøtthet og utslett.
Mindre vanlige bivirkninger (hos mindre enn en av hundre pasienter) er magesår, mage-/tarmblødninger, forverring av tarmbetennelse og Crohns sykdom, elveblest, nesetetthet, astmaanfall, synsforstyrrelser, søvnløshet, lett uro og hørselsskader.
Sjeldne bivirkninger (hos mindre enn en av tusen pasienter) er forandringer i blodet med forlenget blødningstid (nedsatt antall hvite blodlegemer eller blodplater), alvorlige allergiske reaksjoner og hudreaksjoner, magesår med hull i magesekken, leverbetennelse (hepatitt), nyreskader, vannansamling i kroppen (ødem) og depresjon.
Legemidler som Ibux kan være forbundet med en liten økning i risiko for hjerteinfarkt eller hjerneslag.
Svært sjeldne bivirkninger (hos mindre enn en av ti tusen pasienter) er alvorlige hudreaksjoner med hudavskalling (Stevens Johnson syndrom, toksisk epidermal nekrolyse).
En alvorlig hudreaksjon som kalles DRESS-syndrom kan forekomme. Symptomer på DRESS omfatter: utslett, feber, hevelse av lymfeknuter og økt mengde av en type hvite blodceller (eosinofili).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Ibux

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Ingen spesielle forholdsregler vedrørende oppbevaringen av Ibux tabletter.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Ibux filmdrasjerte tabletter 200 mg og 400 mg
 • Virkestoff er: Ibuprofen 200 mg og 400 mg
 • Andre innholdsstoffer er: Hydroksypropylcellulose, maisstivelse, povidon, mikrokrystallinsk cellulose, kolloidal vannholdig silika, stearinsyre, polyglukose, hypromellose, titandioksid (E171), makrogol 4000, parafin.
Hvordan Ibux filmdrasjerte tabletter ser ut og innholdet i pakningen
Ibux tabletter er hvite, filmdrasjerte tabletter pakket i blister.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Karo Pharma AS
Østensjøveien 27
Postboks 6733 Etterstad
0609 Oslo
Norge
Tlf: 22 99 86 00
e-post: sales@karopharma.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 14.12.2018