Minirin Ferring Legemidler AS nesespray 2,5 μg/dose

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Minirin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Minirin
 3. Hvordan du bruker Minirin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Minirin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Minirin er og hva det brukes mot

Virkestoffet i Minirin fungerer på samme måte som det naturlige hormonet vasopressin, dvs. at det bl.a. øker nyrenes evne til å konsentrere urin og reduserer dermed urinmengden.
Minirin nesespray anvendes ved:
 • Sentral diabetes insipidus (hypofyseforstyrrelse som fører til kraftig tørste og stor urinutskillelse).
 • Syndrom med stor utskillelse av urin og kraftig tørste (polyuri-polydipsisyndrom) etter fjerning av hypofysen.
 • Diagnostisk testing av nyrenes evne til å konsentrere urin.

2. Hva du må vite før du bruker Minirin

Minirin nesespray bør kun brukes dersom man ikke kan bruke Minirin smeltetabletter.
Ved undersøkelse av nyrenes evne til å konsentrere urin skal væskeinntaket begrenses til maksimalt 0,5 liter for å slukke tørsten i perioden én time før til åtte timer etter bruk av Minirin nesespray.
Bruk ikke Minirin:
 • dersom du er allergisk overfor desmopressin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet i avsnitt 6),
 • hvis du lider av polydipsi (unormalt stort væskeinntak),
 • hvis du lider av hjertesvikt eller andre tilstander som krever behandling med vanndrivende legemidler,
 • hvis du har nedsatt nyrefunksjon,
 • hvis du lider av syndrom med forstyrret ADH-sekresjon (hvilket medfører for stort inntak av væske i forhold til urinproduksjon),
 • hvis du har lav natriumkonsentrasjon i blodet.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Minirin.
Forsiktighet skal utvises:
 • hvis du bruker Minirin sammen med visse andre legemidler (se ”Andre legemidler og Minirin”),
 • hvis du i forbindelse med akutt sykdom (f.eks. feber, infeksjoner etc.) eller kronisk lidelse får/har forstyrret væske- og/eller saltbalanse,
 • ved behandling av små barn og eldre pasienter pga. økt risiko for lav natriumkonsentrasjon i blodet,
 • ved risiko for væskeansamling i hjernen.
Andre legemidler og Minirin
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Samtidig inntak av trisykliske antidepressiva (legemidler mot depresjon), selektive serotoninreopptakshemmere (legemidler mot depresjon), klorpromazin (legemiddel mot psykose), karbamazepin (legemiddel mot epilepsi) eller NSAIDs-preparater (smertestillende og betennelsesdempende legemidler) kan forsterke effekten av Minirin og dermed øke risikoen for at unormalt store væskemengder holdes tilbake i kroppen.
Graviditet, amming og fertilitet
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Du bør ikke bruke Minirin 2,5 mikrogram/dose nesespray dersom du er gravid eller planlegger å bli gravid ettersom det kan være skadelig for fosteret. Se ”Minirin inneholder klorbutanol”. Desmopressin går over i morsmelk, men det er lite sannsynlig at barnet påvirkes.
Kjøring og bruk av maskiner
Minirin har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Minirin inneholder klorbutanol
Klorbutanol kan øke risikoen for hjerterytmeforstyrrelser. Du bør ikke bruke Minirin
2,5 mikrogram/dose nesespray dersom du er gravid eller planlegger å bli gravid. Dette skyldes at klorbutanol kan påvirke din evne til å bli gravid samt være skadelig for fosteret.

3. Hvordan du bruker Minirin

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Dosen bestemmes av legen som tilpasser den individuelt for deg.
Sentral diabetes insipidus og polyuri-polydipsisyndrom etter fjerning av hypofysen:
Den anbefalte dosen for voksne er 4-8 spraydoser én til to ganger daglig.
Den anbefalte dosen for barn er 2-4 spraydoser én til to ganger daglig.
Væskeinntaket skal begrenses.
Test av nyrenes evne til å konsentrere urin:
Normalt anvendes Minirin 10 mikrogram/dose nesespray til voksne og eventuelt barn over 1 år, men dersom Minirin 2,5 mikrogram/dose nesespray anvendes, anbefales følgende enkeltdoser:
Voksne: 16 spraydoser (gitt som 8 doser i hvert nesebor).
Barn over 1 år: 8 spraydoser.
Barn under 1 år: 4 spraydoser.
Væskeinntaket skal begrenses.
Hvis du mener at virkningen av Minirin nesespray er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med lege eller apotek om dette.
Bruksanvisning
Se nedenfor.
Dersom du er i tvil om hvor stor dose du har tatt, skal du vente til tiden for neste dosering før du tar ytterligere doser.
Bruk hos barn
For å sikre at barn bruker riktig dose, skal barna alltid holdes under oppsyn av voksne når de bruker nesesprayen.
Dersom du tar for mye av Minirin
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. Kontakt lege eller legevakt med en gang ved symptomer som hodepine, kvalme/oppkast, vektøkning og/eller kramper. Overdosering fører til forlenget virketid av legemidlet med økt fare for vannintoksikasjon (væskeretensjon og hyponatremi). For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Minirin
Du skal ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandlingen med Minirin
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Dersom væskeinntaket ikke begrenses i henhold til anvisningene ovenfor, kan unormalt store væskemengder samles opp i kroppen. Det kan føre til hodepine, kvalme/oppkast, vektøkning, nedsatt natriuminnhold i blodet og i alvorlige tilfeller kramper.
Svært vanlig bivirkninger (rammer flere enn 1 av 10 pasienter): Tett nese, nesebetennelse (betennelse i slimhinnene i nesen), økt kroppstemperatur.
Vanlige bivirkninger (rammer færre enn 1 av 10 pasienter): Hodepine, mage-/tarmbetennelse, kvalme, magesmerter, neseblødning, øvre luftveisinfeksjon, søvnløshet, følelsesutbrudd, mareritt, nervøsitet, aggresjon.
Mindre vanlige bivirkninger (rammer færre enn 1 av 100 pasienter): Hyponatremi (lav konsentrasjon av natrium i blodet), oppkast.
Det er også rapportert om tilfeller av allergiske reaksjoner, dehydrering, forvirringstilstand, krampeanfall, koma, svimmelhet, søvnighet, høyt blodtrykk, pustevansker, diaré, kløe, utslett, elveblest, muskelkramper, fatigue (utmattethet), væskeansamlinger (ødem) i hender/armer/ben/føtter, brystsmerter, frysninger og økt vekt.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter: www.dmp.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Minirin

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC). Preparatet kan oppbevares inntil tre uker ved høyst 25ºC. Deretter skal det kastes.
Sprayflasken skal alltid oppbevares stående.
Bruk ikke Minirin nesespray etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen er siste dagen i den angitte måneden. Åpnet flaske må brukes innen to måneder.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Minirin
 • Virkestoff er 0,025 mg/ml desmopressinacetat.
 • Hjelpestoffer er klorbutanolhemihydrat (konserveringsmiddel), natriumklorid, saltsyre og renset vann.
Én spraydose gir 0,1 ml som tilsvarer 2,5 mikrogram desmopressinacetat.
Hvordan Minirin ser ut og innholdet i pakningen
Minirin 2,5 mikrogram/dose nesespray leveres i pakninger inneholdende én glassflaske (pumpespray) à 5 ml, svarende til ca. 50 doser.
Minirin finnes også som nesespray à 10 mikrogram/dose og som smeltetabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Ferring Legemidler AS
Postboks 4445 Nydalen
0403 Oslo
Tlf: 22 02 08 80
E-post: mail@oslo.ferring.com
Tilvirker:
Ferring GmbH
Wittland 11
P. O. Box 2145
24109 Kiel
Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 13.01.2023
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no

BRUKSANVISNING
Les denne informasjonen nøye før du bruker Minirin nesespray.
Før Minirin nesespray brukes første gang, fylles pumpen ved å trykke fire ganger eller inntil en jevn dusj oppnås. Dersom sprayen ikke har vært brukt den siste uken, fylles pumpen på nytt ved å trykke én gang eller inntil en jevn dusj oppnås. Når pumpen er fylt gir den én dose hver gang den trykkes ned.

VIKTIG! Den nedre delen av pumpeslangen må alltid være nedsenket i væsken når du bruker sprayen (se figur A).

Puss nesen før bruk av nesesprayen.

 

Ta av beskyttelseshylsen.

Hold sprayflasken slik som figuren viser.

Len hodet litt bakover.
Før spissen rett inn i neseboret slik som figur 3 viser. Hold pusten og spray én gang.

Dersom du har fått foreskrevet mer enn én dose, gjentas sprayingen i det andre neseboret.
For ytterligere doser, veksles det mellom neseborene.


Sett på beskyttelseshylsen.
Sprayflasken skal alltid oppbevares stående.