Abboticin Amdipharm granulat til mikstur

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege, apotek eller sykepleier hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Abboticin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Abboticin
 3. Hvordan du bruker Abboticin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Abboticin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Abboticin er og hva det brukes mot

Abboticin er et makrolidantibiotikum til behandling av infeksjoner. Det virker ved å ødelegge bakterienes evne til å produsere stoffer som er nødvendige for at bakteriene skal kunne formere seg.
Abboticin brukes til behandling av infeksjoner forårsaket av mikroorganismer følsomme for erytromycin, også når det foreligger penicillinallergi. Eksempel på slike infeksjoner er luftveisinfeksjoner (lungebetennelse, sinusitt, bronkitt, kikhoste, betennelse i mellomøret). Infeksjoner forårsaket av Chlamydia trachomatis, når tetracyklinbehandling ikke kan brukes, samt betennelse i øyet hos spedbarn.
Abboticin granulat til mikstur, suspensjon, er først og fremst beregnet til barn, men kan også brukes av voksne som har problemer med å svelge tabletter, spesielt styrken 100 mg/ml.
Merk at legen kan velge å foreskrive Abboticin også i forbindelse med andre infeksjoner enn de som er nevnt i eksemplene.

2. Hva du må vite før du bruker Abboticin

Bruk ikke Abboticin
 • dersom du er allergisk overfor erytromycin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du er allergisk overfor andre makrolider
 • dersom du har unormalt lave nivåer av kalium eller magnesium i blodet (hypomagnesemi eller hypokalemi)
 • dersom du eller noen i familien har en historie med hjerterytmeforstyrrelser (ventrikulær hjertearytmi eller torsades de pointes) eller avvikende utslag i elektrokardiogrammet (elektrisk registrering av hjertet) som kalles ”langt QT-syndrom”
 • dersom du behandles med terfenadin eller astemizol (midler mot allergi), cisaprid (mot sure oppstøt og andre lignende lidelser), pimozid (middel mot mentale problemer), ergotamin eller dihydroergotamin (midler mot migrene), se "Andre legemidler og Abboticin"
 • dersom du behandles med statiner (lovastatin eller simvastain), domperidon (middel mot kvalme og oppkast), se "Andre legemidler og Abboticin"
 • dersom du bruker lomitapid (brukes til å senke økte fettstoffer som kolesterol og triglyserider). Å ta dette legemidlet samtidig med erytromycin kan føre til en økning i enzymer produsert av leverceller (transaminaser), noe som indikerer at leveren er under stress og kan føre til leverproblemer
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Abboticin
 • dersom du har nedsatt leverfunksjon
 • dersom du tar andre legemidler som er kjent for å forårsake alvorlige forstyrrelser i hjerterytmen
 • dersom du har hjerteproblemer
 • dersom du har visse hjerterytmeforstyrrelser
 • dersom du har myasthenia gravis (alvorlig muskelsvekkelse)
Ta kontakt med legen din
 • dersom du får langvarig eller alvorlig diaré etter bruk av legemidlet.
 • dersom du behandler et lite barn med antibiotika og det kaster opp eller viser ubehag når du mater det.
 • dersom du bemerker en svekkelse av synet, det kan hende at dette er en bivirkning av erytromycin.
Langvarig eller gjentatt bruk av erytromycin kan medføre overvekst av resistente bakterier eller sopp som ikke lengre kan behandles med erytromycin. Dette kalles superinfeksjon, og dersom dette oppstår vil legen din erstatte erytromycinbehandlingen med annen behandling.
Erytromycin påvirker måling av visse hormoner og signalstoffer (katekolaminer) i urin ved en laborundersøkelse som kalles for fluorimetri.
Andre legemidler og Abboticin
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Dette er spesielt viktig dersom du bruker følgende typer medisin:
 • statiner (brukes for å senke kolesterolnivåene, f.eks. lovastatin og simvastin), se "Bruk ikke Abboticin"
 • terfenadin eller astemizol (midler mot allergi), cisaprid (mot sure oppstøt), pimozid (brukes til å behandle mentale problemer), ergotamin eller dihydroergotamin (midler mot migrene), domperidon (middel mot kvalme og oppkast), se "Bruk ikke Abboticin"
Dette er også viktig dersom du bruker medisiner som heter:
 • mizolastin (brukes til å behandle allergier, som høysnue)
 • klaritromycin, rifabutin eller rifampicin (medisiner som brukes til å behandle ulike typer bakterieinfeksjoner)
 • digoxin, kinidin eller disopyramid (brukes til å behandle hjerteproblemer)
 • cilostazol (en medisin som brukes til å behandle perifere sirkulasjonsproblemer (i hender og føtter))
 • hexobarbiton, fenobarbital eller midazolam (brukes som sovemidler)
 • antikoagulerende legemidler, f.eks. warfarin, acenocoumarol og rivaroksaban (brukes til blodfortynning)
 • valproat, karbamazepin eller fenytoin (brukes for å kontrollere epilepsi)
 • teofyllin (brukes to å behandle astma og andre pusteproblemer)
 • ciklosporin eller takrolimus (brukes etter organtransplantasjoner)
 • bromokriptin (brukes til å behandle Parkinsons sykdom)
 • zopiklon eller triazolam/alprazolam (brukes for å sove eller lindre angst)
 • alfentanil (en medisin som brukes for smertelindring)
 • cimetidin og omeprazol (brukes til å behandle sure oppstøt og andre lignende lidelser)
 • kolkisin (brukes for å behandle gikt og leddgikt)
 • metylprednisolon (brukes for å undertrykke kroppens immunsystem - dette er nyttig i behandling av mange lidelser)
 • johannesurt (et naturmiddel som brukes ved depresjon)
 • verapamil (brukes til behandling av høyt blodtrykk og brystsmerte)
 • vinblastin (brukes til behandling av visse typer kreft)
 • sildenafil (brukes til behandling av potensproblemer)
 • proteasehemmere (brukes for å behandle virusinfeksjoner, f.eks. sakinavir)
 • p-piller
 • kortikosteroider, inntatt via munnen, ved injeksjon eller inhalert (brukes for å hjelpe til med å undertrykke kroppens immunsystem - dette er nyttig ved behandling av et bredt spekter av tilstander)
 • hydroksyklorokin eller klorokin (brukes til å behandle tilstander inkludert revmatoid artritt, eller for å behandle eller forebygge malaria). Å ta disse medisinene samtidig med erytromycin kan øke sjansen for å få unormal hjerterytme og andre alvorlige bivirkninger som påvirker hjertet ditt.
Inntak av Abboticin sammen med mat og drikke
For å få optimal effekt bør Abboticin mikstur tas umiddelbart før mat.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Informasjon fra studier angående risiko for fødselsskader er inkonsekvent, men noen studier har rapportert hjertefeil etter bruk av Abboticin tidlig i svangerskapet. Kvinner som planlegger å bli gravide eller er gravide skal ikke bruke Abboticin. Legemidlet bør brukes hos kvinner under graviditet bare hvis det er absolutt nødvendig.
Snakk derfor med lege før bruk av Abboticin dersom du er gravid.
Amming
Erytromycin går over i morsmelk, og kan forårsake bivirkninger hos barn som ammes.
Snakk derfor med lege før bruk av Abboticin dersom du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Abboticin inneholder sukrose og natrium
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver ml mikstur, og er så godt som “natriumfritt”.

3. Hvordan du bruker Abboticin

Bruk alltid dette legemidlet slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen avhenger både av infeksjonens art og alvorlighetsgrad. Vanligvis doseres Abboticin 2 eller 4 ganger daglig. For å få så jevn fordeling i blodet som mulig bør man forsøke å ta medisinen på omtrent samme tid hver morgen og aften, f.eks kl 8 om morgenen og kl 20 om kvelden, ved dosering 2 ganger daglig. Allerede etter et par dagers behandling med Abboticin begynner man å merke at medisinen har hjulpet. Det er likevel viktig å fortsette kuren slik legen har bestemt. Hvis du avbryter behandlingen for tidlig, risikerer du at infeksjonen blusser opp igjen.
Hvis du mener at virkningen av Abboticin er for kraftig eller for svak, bør du snakke med legen eller apoteket om dette.
For å forenkle doseringen til små barn følger det med en doseringssprøyte. Klargjøring for bruk skal være gjort på apoteket.
Ryst flasken grundig!
Skru den hvite korken av flasken. Plassér tuten på målesprøyten i hullet i flaskekorken og snu flasken på hodet. Trekk opp i sprøyten den mengden som legen har angitt - husk å presse ut luftbobler av sprøyten. Bruk den sorte stempelringen til å avlese opptrukket volum. Snu flasken med åpningen oppover, og fjern doseringssprøyten uten å forskyve stemplet.
Barnet bør sitte når medisinen gis. Anbring doseringssprøyten i barnets munn, slik at tuten peker mot innsiden av kinnet. Trykk stemplet langsomt ned og la barnet får svelge alt legemiddel på naturlig måte. Unngå søl og la barnet få drikke litt vann, saft eller annet drikke slik at all medisinen skylles ned.
Sprøyt aldri direkte ned i halsen.
Doseringssprøyten skal alltid rengjøres etter bruk. Skru korken på flasken og oppbevar doseringssprøyten separat.
OBS! Oppbevar alltid legemiddel og doseringssprøyten utilgjengelig for barn.
Dersom du tar for mye av Abboticin
Abboticin er relativt uskadelig. Inntak av store mengder ved et uhell kan likevel resultere i oppkast, magesmerter m.m.
Dersom du har glemt å ta Abboticin
Du skal ikke ta dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Abboticin
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkninger:
 • Plutselig utslett, pustevansker og besvimelse (i løpet av minutter til timer) på grunn av overfølsomhet (anafylaktisk reaksjon). Kontakt lege eller legevakt.
 • Sterke magesmerter og feber på grunn av betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt). Kontakt lege eller legevakt.
 • Hevelse i ansikt, lepper eller tunge (angioødem). Kan være alvorlig. Snakk med legen.
 • Kraftig diaré på grunn av betennelse i tykktarmen (pseudomembranøs kolitt). Kontakt legen.
 • Gulfarge i hud og/eller øyne (gulsott), manglende energi og tap av appetitt (som er tegn på leverproblemer som hyperbilirubinemi, leverbetennelse med gallestase og leversvikt) eller forstørret lever (hepatomegali). Kontakt lege eller legevakt.
 • Langsom reduksjon av nyrefunksjonen med smerteanfall i korsryggen, uklar eller blodig urin på grunn av nyreskade (interstitiell nefritt). Kontakt lege eller legevakt.
 • Forsnevret åpning fra magesekken, som vises som oppkast spesielt hos spedbarn (pylorusstenose). Kontakt lege eller legevakt.
 • Alvorlige hudutslett som kan opptre som blemmer og kan dekke store deler av kroppen, ansiktet og bena (tilstand kjent som Stevens-Johnson syndrom, toksisk epidermal nekrolyse og erythema multiforme).
 • Muskelsmerter, muskelsvakhet eller brunfarget urin på grunn av muskelnedbrytning. Det kan ende opp med nyresvikt (rabdomyolyse). Kontakt lege eller legevakt.
 • Kontakt lege umiddelbart hvis du får en alvorlig hudreaksjon: et rødt, skjellete utslett med kuler under huden og blemmer (eksantematøs pustulose). Frekvensen av denne bivirkningen er ikke kjent (kan ikke anslås ut i fra tilgjengelige data).
 • Et utbredt utslett på utsiden av kroppen som forekommer hos barn (eksantem). Kontakt lege eller legevakt.
 • Unormale hjerterytmer (inkludert hjertebank, raskere hjerterytme, livstruende uregelmessig hjerterytme kjent som torsades de pointes eller unormal hjertesporing med EKG) eller hjertestans. Kontakt lege eller legevakt.
Andre bivirkninger
Vanlige (kan påvirke opptil 1 av 10 personer):
 • magebesvær (kvalme, brekninger, mageknip, sure oppstøt, diaré). Eventuelle mageproblemer kan reduseres ved at du inntar suspensjon umiddelbart før mat
Mindre vanlige (kan påvirke opptil 1 av 100 personer):
 • elveblest (allergisk hudsykdom med kløende vabler)
Sjeldne (kan påvirke opptil 1 av 1000 personer):
 • forbigående tap av hørsel (vanligvis i forbindelse med høye doser)
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelige data:
 • nedsatt syn
 • døvhet
 • øresus (tinnitus)
 • brystsmerte
 • feber
 • tap av appetitt (anoreksi)
 • forvirring
 • vertigo (problemer med balansen som kan resultere i svimmelhet eller kvalme - spesielt når en står oppreist)
 • krampeanfall
 • hallusinasjoner (å se eller høre noe som ikke eksisterer)
 • dårlig allmenntilstand
 • lavt blodtrykk
 • økte leverenzymverdier
 • økte bilirubinverdier
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter: www.dmp.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Abboticin

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Abboticin granulat til mikstur, suspensjon, leveres til apoteket som et grovkornet pulver. Granulat til mikstur, suspensjon, gjøres bruksferdig ved at apoteket tilsetter vann umiddelbart før utlevering til kunden. Etter ferdigblanding er holdbarheten 14 dager i kjøleskap.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Abboticin granulat til mikstur
 • Virkestoff er erytromycinetylsuksinat tilsvarende erytromycin 40 mg/ml og 100 mg/ml
 • Andre innholdsstoffer er sukrose (300 mg/ml eller 400 mg/ml), sakkarinnatrium, natriumsitrat, karmellosenatrium, magnesiumaluminiumsilikat. Fruktsmak: kirsebær.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Amdipharm Limited
Temple Chambers
3 Burlington Road
Dublin 4
Irland
Tel. +44 208 588 9131
medicalinformation@advanzpharma.com
Tilvirker
Aesica Queenborough Limited
Queenborough, Kent
ME11 5EL
England
Eller
Aesica Pharmaceuticals S.R.L.
Via Praglia,15
10044 Pianezza
Italia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 27.06.2024
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no

Påfølgende informasjon er bare beregnet på apotekpersonell:

Tilberedning for bruk:
Abboticin 100 mg/ml, 50 ml
Tilsett porsjonsvis 35 ml renset vann i flere porsjoner. Hver gang vann tilsettes, skal flasken ristes til granulatet er suspendert. Tilsett resten av vann som er nødvendig for granulatsuspensjon, og rist for å få riktig konsistens.
Trykk ned den vedlagte hvite plastproppen i flaskeåpningen.
Skru på lokket.
Abboticin 40 mg/ml, 100 ml
Tilsett porsjonsvis 77 ml renset vann i flere porsjoner. Hver gang vann tilsettes, skal flasken ristes til granulatet er suspendert. Tilsett resten av vann som er nødvendig for granulatsuspensjon, og rist for å få riktig konsistens.
Trykk ned den vedlagte hvite plastproppen i flaskeåpningen.
Skru på lokket.
Abboticin 100 mg/ml, 100 ml
Tilsett porsjonsvis 67 ml renset vann i flere porsjoner. Hver gang vann tilsettes, skal flasken ristes til granulatet er suspendert. Tilsett resten av vann som er nødvendig for granulatsuspensjon, og rist for å få riktig konsistens.
Trykk ned den vedlagte hvite plastproppen i flaskeåpningen.
Skru på lokket.
Abboticin 40 mg/ml, 200 ml
Tilsett porsjonsvis 154 ml renset vann i flere porsjoner. Hver gang vann tilsettes, skal flasken ristes til granulatet er suspendert. Tilsett resten av vann som er nødvendig for granulatsuspensjon, og rist for å få riktig konsistens.
Trykk ned den vedlagte hvite plastproppen i flaskeåpningen.
Skru på lokket.
Abboticin 100 mg/ml, 200 ml
Tilsett porsjonsvis 128 ml renset vann i flere porsjoner. Hver gang vann tilsettes, skal flasken ristes til granulatet er suspendert. Tilsett resten av vann som er nødvendig for granulatsuspensjon, og rist for å få riktig konsistens.
Trykk ned den vedlagte hvite plastproppen i flaskeåpningen.
Skru på lokket.