Precosa Biocodex

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Precosa er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Precosa
 3. Hvordan du bruker Precosa
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Precosa
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Precosa er og hva det brukes mot

Precosa brukes for å forebygge tarminfeksjoner/diarétilstander som er forårsaket av antibiotikabehandling. Kan også brukes samtidig med antibiotikabehandling for 3 forhindre bivirkninger i form av diaré.
Precosa består av en gjærsopp (Saccharomyces boulardii) i frysetørket form.
Brukes ved tarminfeksjoner. Precosa virker på flere måter, bl.a. ved å blokkere visse toksinreseptorer i tarmen, som kan forårsake diaré, samt ved å ha en veksthemmende effekt på visse sykdomsfremkallende bakterier.

2. Hva du må vite før du bruker Precosa

Bruk ikke Precosa:
 • Dersom du er allergisk overfor Saccharomyces boulardii eller gjær eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • Dersom du har immunsvikt eller er lagt inn på sykehus (på grunn av alvorlig sykdom eller svekket immunsystem).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Precosa.
Andre legemidler og Precosa
Effekten av behandlingen kan påvirkes dersom Precosa brukes samtidig med visse antisoppmiddel. Rådfør deg med leg, apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet og amming
Begrenset erfaring ved bruk under graviditet. Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er ukjent om preparatet går over i morsmelk.
Precosa inneholder laktose og fruktose
Precosa kapsler inneholder 32,5 mg laktose per kapsel. Precosa doseposer inneholder 32,5 mg laktose og 472 mg fruktose per dosepose. Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper eller du har fått diagnosen medfødt fruktoseintoleranse, en sjelden, arvelig sykdom, som gjør at du ikke kan bryte ned fruktose, må du snakke med legen din før du (eller barnet ditt) tar eller mottar dette legemidlet. Fruktose kan skade tennene.
Precosa inneholder sorbitol.
Dette legemidlet inneholder 0,1 mg sorbitol i hver dosepose.
Kjøring og bruk av maskiner
Precosa påvirker ikke din evne til å kjøre bil eller bruke maskiner.

3. Hvordan du bruker Precosa

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som lege har fortalt deg. Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er: 4 kapsler/doseposer pr. døgn. Pulveret skal røres ut i vann eller annen drikke. Kan også strøs på maten.
Skal ikke blandes med iskalde eller varme drikker.
Dersom du tar for mye av Precosa
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonssentralen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fatt i dag for mye legemiddel. For andre spørsmål om legemidlet kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Precosa
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Precosa
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Slutt å bruke Precosa, og kontakt umiddelbart lege dersom du opplever noen av følgende symptomer (hevelse [angioødem], akutt overfølsomhetsreaksjon [anafylaktisk reaksjon eller sjokk]):
Ikke kjent (frekvensen kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
− hevelse i ansikt, tunge eller hals
− problemer med å svelge
− urtikaria og pusteproblemer
Andre bivirkninger
Mindre vanlige (forekommer hos færre enn 1 av 100 pasienter): allergiske reaksjoner, forstoppelse, tørst, urtikaria.
Svært sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 10 000 pasienter):gjærsopp som går over i blodet (fungemi).
Ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data): alvorlig blodinfeksjon (sepsis).
Enkelttilfeller av "blodforgiftning" med Saccharomyces boulardii har forekommet hos svært syke pasienter.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Precosa

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Hold kapselbeholderen tett lukket.
Oppbevar esken i ytteremballasjen.
Precosa kapsler i blisterpakning krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Pulver i dosepose: Oppbevares i kjøleskap etter rekonstituering.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Precosa
Kapsel, hard:
 • Virkestoff er Saccharomyces boulardii CNCM I-745 (frysetørket) 250 mg.
 • Øvrige: laktosemonohydrat, magnesiumstearat, gelatin, titandioksid (E171).
Dosepulver:
 • Virkestoff: Saccharomyces boulardii CNCM I-745 (frysetørket) 250 mg.
 • Andre innholdsstoffer er: laktosemonohydrat, fruktose, kolloidal silika, smakstilsetning (tuttifrutti), inneholder sorbitol.
Hvordan Precosa ser ut og innholdet i pakningen
Kapsler: 20 eller 50 kapsler i glassflaske pakket i eske, 30 kapsler i blister pakket i eske. Pulver i doseposer: 20 eller 50 doseposer i eske.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
BIOCODEX
7 avenue Gallieni
94250 Gentilly
Frankrike
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Biocodex AS
Lysaker Torg 5
1366 Lysaker
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 21.06.2021