Truvada Gilead

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Truvada er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Truvada
 3. Hvordan du bruker Truvada
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Truvada
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Truvada er og hva det brukes mot

Truvada inneholder to virkestoffer, emtricitabin og tenofovirdisoproksil. Begge virkestoffene er antiretrovirale legemidler som brukes til behandling av HIV-infeksjon. Emtricitabin er en nukleosid revers transkriptase-hemmer og tenofovir er en nukleotid revers transkriptase-hemmer. Begge går under betegnelsen NRTIer, og de virker ved å gripe inn i den normale virkningen til et enzym (revers transkriptase) som er av avgjørende betydning for at viruset skal kunne reprodusere seg selv.
 • Truvada brukes for å behandle humant immunsviktvirus 1-infeksjon (HIV-1) hos voksne
 • Det brukes også for å behandle HIV hos ungdom i alderen 12 til under 18 år som veier minst 35 kg, og som allerede har blitt behandlet med andre HIV-medisiner som ikke lenger har effekt eller som har forårsaket bivirkninger.
  • Truvada bør alltid brukes sammen med andre legemidler ved behandling av HIV-infeksjon.
  • Truvada kan gis i stedet for emtricitabin og tenofovirdisoproksil brukt separat i samme doser.
Personer som er HIV-positive kan fremdeles overføre HIV til andre når de tar dette legemidlet, selv om risikoen er lavere med effektiv antiretroviral behandling. Snakk med legen din om hvilke forholdsregler som er nødvendige for å unngå å smitte andre personer.
Dette legemidlet helbreder ikke HIV-infeksjon. Mens du tar Truvada kan du fremdeles utvikle infeksjoner eller andre sykdommer forbundet med HIV-infeksjon.
 • Truvada brukes også for å redusere risikoen for å få HIV-1-infeksjon hos voksne og ungdom i alderen 12 år til under 18 år som veier minst 35 kg, når det tas daglig, sammen med sikker sex:
  Se avsnitt 2 for en liste over forholdsregler som bør tas mot HIV-infeksjon.

2. Hva du må vite før du bruker Truvada

Bruk ikke Truvada
dersom du er allergisk overfor emtricitabin, tenofovir, tenofovirdisoproksil eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Informer lege omgående hvis dette er tilfelle for deg.
Før du tar Truvada for å redusere risikoen for å få HIV:
Truvada kan bare bidra til å redusere risikoen for å få HIV før du blir infisert.
 • Du må være HIV-negativ før du begynner med Truvada for å redusere risikoen for å bli smittet med HIV. Du må bli testet for å være sikker på at du ikke allerede har HIV-infeksjon. Ikke ta Truvada for å redusere risikoen med mindre det er bekreftet at du er HIV-negativ. Personer som har HIV, må ta Truvada sammen med andre legemidler.
 • Mange HIV-tester klarer ikke å oppdage en nylig ervervet infeksjon. Hvis du får en influensaliknende sykdom, kan det hende at du nylig har blitt infisert med HIV.
  Dette kan være tegn på HIV-infeksjon:
  • tretthet
  • feber
  • verk i ledd eller muskler
  • hodepine
  • oppkast eller diaré
  • utslett
  • nattsvette
  • hovne lymfeknuter på halsen eller i lysken
Fortell legen din om eventuell influensaliknende sykdom - enten i måneden før du begynner med Truvada eller når som helst mens du tar Truvada.
Advarsler og forsiktighetsreglerMens du tar Truvada for å redusere risikoen for å bli HIV-smittet:
 • Ta Truvada hver dag for å redusere risikoen, ikke bare når du tror at du har vært i fare for å bli HIV-smittet. Ikke hopp over noen doser med Truvada eller slutt å ta legemiddelet. Hvis du hopper over doser, kan det øke faren for å du blir smittet med HIV.
 • Test deg for HIV med jevne mellomrom.
 • Hvis du tror du har blitt infisert med HIV skal du umiddelbart fortelle det til legen din. Han/hun kan foreta flere tester for å forsikre seg om at du fortsatt er HIV-negativ.
 • Det at du tar Truvada, hindrer deg ikke nødvendigvis i å få HIV.
  • Ha alltid sikker sex. Bruk kondomer for å redusere kontakten med sæd, vaginalvæsker eller blod.
  • Ikke del gjenstander for personlig pleie med andre, som kan ha blod eller kroppsvæsker på seg, for eksempel tannbørster og barberblader.
  • Ikke del sprøyter eller annet injeksjons- eller rusmiddelutstyr eller bruk det på nytt.
  • Test deg for seksuelt overførbare sykdommer som syfilis og gonoré. Disse infeksjonene gjør deg mer utsatt for å bli HIV-smittet.
Spør legen din hvis du har noen flere spørsmål om hvordan du skal forhindre å få HIV eller å spre HIV til andre mennesker.
Mens du tar Truvada for å behandle HIV eller for å redusere risikoen for å bli HIV-smittet:
 • Truvada kan påvirke nyrene. Før og under behandlingen kan legen din be om blodprøver for å måle nyrefunksjonen. Informer legen din dersom du tidligere har hatt nyresykdommer eller om tester har vist problemer med nyrene. Truvada skal ikke gis til ungdom med underliggende nyreproblemer. Dersom du har problemer med nyrene kan legen råde deg til å slutte å ta Truvada eller, dersom du allerede har HIV, be deg ta Truvada sjeldnere. Truvada er ikke anbefalt hvis du har alvorlig nyresykdom eller får dialyse.
 • Benproblemer (uttrykt som vedvarende eller forverrede bensmerter og noen ganger med benbrudd som resultat) kan også inntreffe grunnet skade på nyrenes tubulære celler (se avsnitt 4, Mulige bivirkninger). Si det til legen din dersom du har bensmerter eller benbrudd.
Tenofovirdisoproksil kan også forårsake tap av benmasse. Det mest omfattende bentapet forekom i kliniske studier når pasienter ble behandlet for HIV med tenofovirdisoproksil i kombinasjon med en forsterket proteasehemmer.
Alt i alt er det usikkert hvilken effekt tenofovirdisoproksil har på langsiktig benhelse og fremtidig risiko for benbrudd hos barn og voksne pasienter.
Snakk det til legen din dersom du vet du har osteoporose. Pasienter med osteoporose har høyere risiko for benbrudd.
 • Informer legen din dersom du tidligere har hatt leversykdommer, inkludert hepatitt. HIV-pasienter som også har leversykdommer (inkludert kronisk hepatitt B eller C) som behandles med antiretrovirale midler, har høyere risiko for alvorlige og potensielt dødelige leverkomplikasjoner. Hvis du har en hepatitt B eller C, vil din lege vurdere nøye hvilket behandlingsregime som er det beste for deg.
 • Vær kjent med om du har hepatitt B-virusinfeksjon (HBV) før du begynner å ta Truvada. Hvis du har HBV, er det en stor risiko for leverproblemer når du slutter å ta Truvada, uansett om du har HIV eller ei. Det er viktig at du ikke slutter å ta Truvada uten å ha snakket med legen først: se avsnitt 3, Ikke avbryt behandling med Truvada.
 • Informer legen din dersom du er over 65 år. Bruk av Truvada er ikke studert hos pasienter over 65 år.
 • Informer legen din dersom du er laktoseintolerant (se Truvada inneholder laktose senere under dette punktet).
Barn og ungdom
Truvada er ikke for bruk hos barn under 12 år.
Andre legemidler og Truvada
Ikke ta Truvada hvis du allerede tar andre legemidler som inneholder virkestoffene i Truvada (emtricitabin og tenofovirdisoproksil), eller andre antivirale legemidler som inneholder tenofoviralafenamid, lamivudin eller adefovirdipivoksil.
Dersom du tar andre legemidler sammen med Truvada kan det skade nyrene dine: det er særlig viktig å informere legen din dersom du tar noen av disse legemidlene, inkludert
 • aminoglykosider (mot bakteriell infeksjon)
 • amfotericin B (mot soppinfeksjon)
 • foscarnet (mot virusinfeksjon)
 • ganciklovir (mot virusinfeksjon)
 • pentamidin (mot infeksjoner)
 • vankomycin (mot bakteriell infeksjon)
 • interleukin-2 (behandling mot kreft)
 • cidofovir (mot virusinfeksjon)
 • ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs, for å lindre ben- eller muskelsmerter)
Hvis du tar et annet antiviralt legemiddel kalt proteasehemmer for å behandle HIV, kan legen din bestille blodprøver for å nøye overvåke nyrefunksjonen din.
Det er også viktig å informere lege dersom du bruker ledipasvir/sofosbuvir, sofosbuvir/velpatasvir eller sofosbuvir/velpatasvir/voksilaprevir til behandling av en hepatitt C-infeksjon.
Inntak av Truvada sammen med legemidler som inneholder didanosin (mot HIV-infeksjon):
Hvis du bruker Truvada sammen med andre antivirale legemidler som inneholder didanosin, kan didanosinnivået i blodet øke og CD4-celleantallet reduseres. I sjeldne tilfeller er det rapportert om betennelse i bukspyttkjertelen og melkesyreacidose (for mye melkesyre i blodet), noen ganger med dødelig utfall, når legemidler som inneholder tenofovirdisoproksil og didanosin har blitt brukt sammen. Din lege vil nøye vurdere om du skal behandles med kombinasjoner av tenofovir og didanosin.
Rådfør deg med lege dersom du tar noen av disse legemidlene. Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Inntak av Truvada sammen med mat og drikke
 • Når det er mulig bør Truvada tas samtidig med mat.
Graviditet og amming
Snakk med med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Hvis du har tatt Truvada i løpet av svangerskapet, vil legen din be om regelmessige blodprøver og andre diagnostiske prøver for å følge ditt barns utvikling. Hos barn av mødre som har tatt NRTIer i løpet av svangerskapet, oppveide fordelene ved beskyttelse mot HIV risikoen for bivirkninger.
 • Du må ikke amme under behandling med Truvada. Dette skyldes at virkestoffet i dette legemidlet utskilles i morsmelk.
 • Hvis du er en kvinne med HIV, anbefales det at du ikke ammer, for å unngå å overføre viruset til barnet via morsmelken.
Kjøring og bruk av maskiner
Truvada kan forårsake svimmelhet. Hvis du føler deg svimmel når du bruker Truvada, må du ikke kjøre bil eller bruke verktøy eller maskiner.
Truvada inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Truvada inneholder natrium:
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som ”natriumfritt”.

3. Hvordan du bruker Truvada

 • Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen Truvada for behandling av HIV er:
 • Voksne: én tablett hver dag, når det er mulig samtidig med mat.
 • Ungdom i alderen 12 til under 18 år som veier minst 35 kg: én tablett hver dag, når det er mulig samtidig med mat.
Den anbefalte dosen Truvada for å redusere risikoen for å få HIV er:
 • Voksne: én tablett hver dag, når det er mulig samtidig med mat.
 • Ungdom i alderen 12 til under 18 år som veier minst 35 kg: én tablett hver dag, når det er mulig samtidig med mat.
Hvis du har problemer med å svelge, kan du knuse tabletten med tuppen av en skje. Bland deretter pulveret i omtrent 100 ml (et halvt glass) vann, appelsinjuice eller druejuice, og drikk omgående.
 • Ta alltid den dosen legen din anbefaler. Dette er for å være sikker på at legemidlet er så effektivt som mulig og for å redusere utviklingen av resistens mot behandlingen. Du må ikke endre dosen, med mindre legen din ber deg om det.
 • Hvis du blir behandlet for HIV-infeksjon, vil legen foreskrive Truvada sammen med andre antiretrovirale legemidler. Les pakningsvedleggene til de andre antiretrovirale midlene for veiledning om hvordan de legemidlene skal tas.
 • Hvis du tar Truvada for å redusere risikoen for å få HIV, må du ta Truvada hver dag, ikke bare når du tror du har vært i fare for å få HIV-infeksjon.
Spør legen din hvis du har noen flere spørsmål om hvordan du skal forhindre å få HIV eller forhindre å spre HIV til andre mennesker.
Dersom du tar for mye av Truvada
Dersom du ved et uhell tar mer enn den anbefalte dosen med Truvada må du kontakte legen din eller nærmeste legevakt for råd. Ta med deg boksen med tablettene, slik at du lett kan beskrive hva du har tatt.
Hvis du glemmer en dose
Det er viktig at du ikke glemmer en dose med Truvada.
 • Hvis du kommer på det innen 12 timer etter tiden du vanligvis tar Truvada på, skal du ta tabletten, helst med mat, så fort som mulig. Ta deretter den neste dosen på det vanlige tidspunktet.
 • Hvis du kommer på det 12 timer eller mer etter tiden du vanligvis tar Truvada, skal du ikke tenke mer på den glemte dosen. Vent og ta den neste dosen, helst med mat, til vanlig tid.
Hvis du kaster opp under 1 time etter at du har tatt Truvada, tar du en ny tablett. Du trenger ikke å ta en ny tablett hvis du kaster opp mer enn 1 time etter at du har tatt Truvada.
Ikke avbryt behandling med Truvada
 • Hvis du tar Truvada for behandling av HIV-infeksjon, kan det å slutte å ta tablettene redusere effekten til anti-HIV-behandlingen som legen din anbefaler.
 • Hvis du tar Truvada for å redusere risikoen for å få HIV, må du ikke slutte å ta Truvada eller hoppe over noen doser. Hvis du slutter å bruke Truvada eller hopper over doser, kan det øke risikoen for å få HIV-infeksjon.
Ikke slutt å ta Truvada uten å ha kontakt legen først.
 • Hvis du har hepatitt B, er det spesielt viktig at du ikke avslutter Truvada-behandlingen uten først å ha diskutert dette med legen din. Det kan være nødvendig med regelmessige blodprøver i flere måneder etter avsluttet behandling. Hos enkelte pasienter med fremskreden leversykdom eller cirrhose er det ikke anbefalt å avslutte behandlingen ettersom dette kan føre til en forverring av din hepatitt, som kan bli livstruende.
Informer legen din omgående om nye eller uvanlige symptomer du legger merke til etter avsluttet behandling, spesielt med hensyn til symptomer som normalt er forbundet med din hepatitt B-infeksjon.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Mulige alvorlige bivirkninger:
 • Melkesyreacidose (for mye melkesyre i blodet) er en sjelden, men potensielt livstruende bivirkning av noen HIV-legemidler. Melkesyreacidose forekommer oftere hos kvinner, spesielt hvis de er overvektige, og hos personer med leversykdom. Følgende kan være tegn på melkesyreacidose:
  • dyp, rask pust
  • tretthet
  • kvalme, oppkast
  • magesmerter
Søk legehjelp omgående hvis du tror du har melkesyreacidose.
 • Alle tegn på betennelse eller infeksjon. Hos noen pasienter med fremskreden HIV-infeksjon (AIDS) og en historikk med opportunistiske infeksjoner (infeksjoner som oppstår hos personer med et svakt immunforsvar), kan tegn og symptomer på betennelse fra tidligere infeksjoner oppstå kort tid etter at anti-HIV-behandling startes. Det antas at disse symptomene kommer av en forbedring i kroppens immunrespons, noe som gjør kroppen i stand til å bekjempe infeksjoner som kan ha vært tilstede uten åpenbare symptomer.
 • Autoimmune sykdommer, når immunforsvaret angriper friskt kroppsvev, kan også oppstå etter at du begynner å ta medisiner til behandling av HIV-infeksjon. Autoimmune sykdommer kan forekomme mange måneder etter at behandlingen ble startet. Se opp for eventuelle symptomer på infeksjon eller andre symptomer som:
  • muskelsvakhet
  • svakhet som begynner i hendene og føttene og beveger seg mot kroppen
  • hjertebank, skjelvinger eller hyperaktivitet
Hvis du merker disse eller noen andre symptomer på betennelse eller infeksjon, må du søke legehjelp omgående.
Mulige bivirkninger:Svært vanlige bivirkninger
(disse kan ramme flere enn 1 av 10 pasienter)
 • diaré, oppkast, kvalme
 • svimmelhet, hodepine
 • utslett
 • svakhetsfølelse
Tester kan også vise:
 • reduksjon av fosfat i blodet
 • forhøyet kreatinkinase
Vanlige bivirkninger
(kan ramme opptil 1 av 10 pasienter)
 • smerter, magesmerter
 • søvnproblemer, unormale drømmer
 • fordøyelsesbesvær som fører til ubehag etter måltider, oppblåsthet, flatulens
 • utslett (inkludert røde flekker og steder iblant med blemmer eller hevelser i huden), som kan være allergiske reaksjoner, kløe, endret hudfarge, inkludert mørkere hudflekker
 • andre overfølsomhetsreaksjoner, som tungpusthet, hovenhet eller svimmelhet
Tester kan også vise:
 • lavt antall hvite blodlegemer (en reduksjon i antallet hvite blodlegemer kan gjøre deg mer mottakelig for infeksjoner)
 • økt triglyseridnivå (fettsyrer), økt mengde av gallepigment eller sukker i blodet
 • problemer med lever og bukspyttkjertel
Mindre vanlige bivirkninger
(kan ramme opptil 1 av 100 pasienter)
 • smerter i magen forårsaket av betennelse i bukspyttkjertelen
 • hevelser i ansikt, lepper, tunge eller hals
 • anemi (lavt antall røde blodlegemer)
 • nedbrytning av muskler, muskelsmerter eller -svakhet som kan inntreffe på grunn av skader på nyrenes tubulære celler
Tester kan også vise:
 • nedsatt mengde kalium i blodet
 • økt kreatininnivå i blod
 • endringer i urinen
Sjeldne bivirkninger
(disse kan ramme opptil 1 av 1000 pasienter)
 • melkesyreacidose (se Mulige bivirkninger)
 • fettlever
 • gul hud eller øyne, kløe, eller smerter i magen som forårsakes av betennelse i leveren
 • betennelse i nyrene, store mengder urin og tørsthetsfølelse, nyresvikt, skader på nyrenes tubulære celler
 • oppmykning av benbygning (med bensmerter og noen ganger med benbrudd som resultat)
 • ryggsmerter forårsaket av nyreproblemer
Skader på nyrenes tubulære celler kan være assosiert med nedbrytning av muskler, oppmykning av benbygning (med bensmerter og noen ganger med benbrudd som resultat), muskelsmerter, muskelsvakhet og nedsatte mengder med kalium eller fosfat i blodet
Hvis du merker noen av bivirkningene i listen ovenfor eller hvis en av bivirkningene skulle bli alvorlig, må du rådføre deg med lege eller apotek.
Hyppigheten av de følgende bivirkningene er ikke kjent.
 • Benproblemer. Noen pasienter som tar antiretroviral kombinasjonsbehandling kan utvikle en bensykdom som kalles osteonekrose (dødt benvev forårsaket av manglende blodforsyning til benet). Å ta dette legemidlet over lang tid, bruk av kortikosteroider, bruk av alkohol, å ha et svært svakt immunforsvar og å være overvektig kan være noen av mange risikofaktorer for utvikling av denne sykdommen. Kjennetegn på osteonekrose er:
  • leddstivhet
  • verk og smerter (spesielt i hofte, kne og skulder)
  • bevegelsesproblemer
Rådfør deg med lege hvis du merker noen av disse symptomene.
Behandling av HIV kan føre til en vektøkning og en økning av lipid- (fett) og glukosenivåene i blodet. Disse er delvis knyttet til forbedringen av helsetilstanden og livsstil. Økningen i lipider (fett) kan i noen tilfeller være forårsaket av HIV-legemidler. Legen din vil ta prøver for å undersøke om du får slike endringer.
Andre bivirkninger hos barn
 • Hos barn som fikk emtricitabin, var det svært vanlig med endringer i hudfarge, inkludert
  • mørkere felt i huden
 • Hos barn var det vanlig med lavt antall røde blodlegemer (anemi).
  • dette kan forårsake trøtthet eller pustevansker hos barnet
Rådfør deg med lege hvis du merker noen av disse symptomene.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Truvada

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på boksen og esken etter {EXP}. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet. Hold boksen tett lukket.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Truvada
 • Virkestoffer er emtricitabin og tenofovirdisoproksil. Hver filmdrasjerte Truvada-tablett inneholder 200 mg emtricitabin og 245 mg tenofovirdisoproksil (tilsvarende 300 mg tenofovirdisoproksilfumarat eller 136 mg tenofovir).
 • Andre innholdsstoffer er krysskarmellosenatrium, glyseroltriacetat (E1518), hypromellose (E464), indigokarminaluminiumlakk (E132), laktosemonohydrat, magnesiumstearat (E572), mikrokrystallinsk cellulose (E460), pregelatinisert stivelse (glutenfri) og titandioksid (E171).
Hvordan Truvada ser ut og innholdet i pakningen
Truvada filmdrasjerte tabletter er blå, kapselformede tabletter stemplet på den ene siden med ordet ”GILEAD” og på den andre siden med tallet ”701”. Truvada leveres i bokser med 30 tabletter. Hver boks inneholder tørkemiddel av silikagel som må holdes i boksen for å hjelpe med å beskytte tablettene dine. Tørkemidlet av silikagel er oppbevart i en egen pose eller beholder og skal ikke svelges.
Følgende pakningsstørrelser finnes: kartong som inneholder 1 boks med 30 filmdrasjerte tabletter og 60 (2 bokser med 30) og 90 (3 bokser med 30) filmdrasjerte tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Gilead Sciences Ireland UC
Carrigtohill
County Cork, T45 DP77
Irland
Tilvirker:
Gilead Sciences Ireland UC
IDA Business & Technology Park
Carrigtohill
County Cork
Irland
Ta kontakt med den lokale representanten for innehaveren av markedsføringstillatelsen for ytterligere informasjon om dette legemidlet:
Norge
Gilead Sciences Sweden AB
Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 07.05.2021
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (the European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu og på nettstedet til www.felleskatalogen.no.