Timosan Santen endosebeholdere

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Timosan er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Timosan
 3. Hvordan du bruker Timosan
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Timosan
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Timosan er, og hva det brukes mot

Timosan depotøyedråper inneholder timolol, som er en betablokker. Det senker trykket i øyet ved å minske væskedannelsen.
Timosan brukes for å senke forhøyet trykk i øyet, f.eks. ved grønn stær (glaukom) der kammervinkelen er åpen, eller ved manglende øyelinse (afaki).

2. Hva du må vite før du bruker Timosan

Bruk ikke Timosan
 • dersom du er allergisk overfor timolol, betablokkere eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • hvis du har eller har hatt respirasjonsproblemer som astma, alvorlig kronisk obstruktiv bronkitt (alvorlig lungesykdom som kan forårsake hvesing, pustevansker og/eller langvarig hoste)
 • hvis du har langsom puls, hjertesvikt eller hjerterytmeforstyrrelser (uregelmessige hjerteslag)
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Timosan hvis du har eller tidligere har hatt
 • koronar hjertesykdom (symptomer kan inkludere brystsmerter eller tetthet, åndenød eller kvelning), hjertesvikt, lavt blodtrykk
 • hjerterytmeforstyrrelser, for eksempel langsom puls
 • pustevansker, astma eller kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)
 • sykdom med dårlig blodsirkulasjon (for eksempel Raynauds sykdom eller Raynauds syndrom)
 • diabetes, siden timolol kan maskere tegn og symptomer på lavt blodsukker. Personer med diabetes kan få vanskeligheter med å gjenkjenne symptomer på lave blodsukkerverdier.
 • overaktivitet i skjoldbruskkjertelen, siden timolol kan maskere tegn og symptomer
 • sykdom i hornhinnen (det fremre laget i øyeeplet), siden betablokkere kan forårsake tørre øyne
 • atopi eller alvorlige anafylaktiske (allergiske) reaksjoner. Hos allergikere kan bruk av legemidlet øke følsomheten for allergifremkallende stoffer og endre effekten til adrenalin (et legemiddel som brukes til behandling av anafylaktiske reaksjoner).
Hvis du skal opereres, må du først fortelle legen at du bruker Timosan, siden timolol kan endre effektene av enkelte legemidler under anestesi.
Barn
Grunnet manglende klinisk erfaring, anbefales ikke bruk av Timosan til barn.
Andre legemidler og Timosan
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Timosan kan påvirke eller bli påvirket av andre legemidler du bruker, deriblant andre øyedråper til behandling av glaukom. Fortell lege hvis du bruker eller planlegger å bruke:
 • hjertemedisiner og legemidler for å senke blodtrykk eller legemidler til behandling av hjerterytmeforstyrrelser, for eksempel digitalis, betablokkere, kalsiumkanalblokkere (verapamil og diltazem), hydralazin, amiodaron, disopyramid og klonidin
 • kinidin (brukt til å behandle hjertesykdommer og enkelte typer malaria)
 • legemidler til behandling av diabetes
 • antidepressiva kalt fluoksetin og paroksetin
 • cimetidin (legemiddel for å redusere produksjon av magesyre)
 • analgetika og antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs)
 • fenylpropanolamin (slimhinneavsvellende middel mot tett nese)
 • adrenalin (akuttmedisin mot allergisk reaksjon)
 • alkohol
Hvis du skal bedøves eller gjennomgå kirurgi, må anestesilegen underrettes hvis du bruker Timosan.
Inntak av Timosan med alkohol
Alkohol kan øke konsentrasjonen av timolol i blodet. Det anbefales derfor at du ikke drikker alkohol mens du bruker Timosan, siden dette kan øke enkelte av bivirkningene fra timolol.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Bruk ikke Timosan hvis du er gravid, med mindre legen anser at det er nødvendig. Det er mulig at fosteret kan påvirkes.
Rådfør deg med lege før du tar noen form for medisin under amming. Virkestoffet timolol kan overføres til morsmelk. Rådfør deg derfor med lege før du bruker Timosan hvis du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Siden Timosan kan gi forbigående tåkesyn etter drypping i øyet, må du forsikre deg om at du ser klart før du f.eks. kjører bil eller utfører arbeid som krever godt syn.
Kontaktlinser
Timosan øyedråper i engangsbeholdere inneholder ikke benzalkoniumklorid og er derfor egnet for bruk av pasienter som er overfølsomme overfor konserveringsmidler.
Kontaktlinser må fjernes før administrasjon av dråpene og ikke settes inn igjen før minst 30 minutter etter administrasjonen.

3. Hvordan du bruker Timosan

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Dosen og behandlingsperioden bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Den anbefalte dosen er én dråpe i det/de syke øyet/øynene, én gang daglig. Etter bruk av Timosan, trykk en finger inn i øyekroken, ved neseroten (bilde 8), i 2 minutter. Dette bidrar til å hindre at timolol kommer frem til andre steder i kroppen. Hvis du benytter flere typer øyedråper samtidig, bør du vente minst 10 minutter før du drypper Timosan.
Før du bruker øyedråper:
 • Vask hendene.
 • Velg den posisjonen som er mest behagelig for deg når du skal dryppe øyedråper (du kan sitte, legge deg på ryggen, eller stå eller sitte foran et speil).
Bruksmåte:
Én endosebeholder rekker til behandling av begge øyne.
 1. Åpne posen.
 2. Trekk beholderne så langt ut at én beholder kan løsnes.
 3. Lukk posen ved at kanten brettes inn.
 4. Knips på beholderen slik at væsken samler seg i spissen.
 5. Åpne beholderen ved å vri av vingen.
 6. Bøy hodet bakover og hold endosebeholderen ovenfor øyet. Pass på at ikke endosebeholderen berører øyet eller området rundt.
 7. Dra forsiktig ned nedre øyelokk, rett blikket opp og trykk ut en dråpe i øyet.
 8. Lukk øyet og trykk fingeren mot den indre øyekroken i 2 minutter. På denne måten hindrer du at øyedråpen renner ned i tårekanalen.
 9. Om det andre øyet også skal behandles, rist gelen ned mot spissen og gjenta punkt 6-8.
Kast beholderen med eventuelt restinnhold.
Dersom du tar for mye av Timosan
En for stor dose av Timosan kan skylles ut av øyet med lunkent vann fra springen.
Kontakt lege eller sykehus hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell.
Dersom du har glemt å ta Timosan
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Timosan
Avbryt ikke bruk av Timosan uten å forhøre deg med lege.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Med mindre bivirkningene er alvorlige, kan du normalt fortsette å bruke dråpene. Hvis du er bekymret, må du forhøre deg med lege eller apotek. Avbryt ikke bruk av Timosan uten å forhøre deg med lege.
Vanlige bivirkninger (hos 1 til 10 av 100 pasienter):
 • øyeirritasjon
 • tåkesyn
Mindre vanlige bivirkninger (hos 1 til 10 av 1000 pasienter):
 • brennende følelse
 • stikkende/prikkende følelse i øyet
 • følelse av fremmedlegeme i øyet
 • kløe, økt tåredannelse i øyet
 • røde øyne
Mindre vanlige eller sjeldne bivirkninger (hos 1 til 10 av 1000 pasienter – færre enn 1 av 1000 pasienter)
 • generaliserte allergiske reaksjoner, deriblant hevelser under huden (ødem) som kan forekomme i områder som ansikt og armer/ben, og kan blokkere luftveiene og forårsake puste- eller svelgevansker, elveblest, lokalt og generelt utslett
 • depresjon, søvnvansker (insomnia), mareritt, hukommelsestap
 • hodepine, fornemmelse av ustødighet og svimmelhet, redusert blodtilførsel til hjernen, unormale følelser som stikking og prikking i huden (parestesi), hjerneslag (cerebral iskemi), økninger av tegn og symptomer på myasthenia gravis (muskelsykdom)
 • konjunktivitt, keratitt (skade på det fremre laget av øyeeplet), tørre øyne, redusert hornhinnefølsomhet, refraksjonsendringer (synsforstyrrelser), inflammasjon av øyelokket, hengende øvre øyelokk (slik at øyet blir delvis lukket), dobbeltsyn, blodskutte øyne, avløsning av laget under retina, som inneholder blodårer, etter filtreringskirurgi som kan gi synsforstyrrelser.
 • tinnitus
 • langsom hjerterytme, palpitasjoner, brystsmerter, endringer i hjerteslagenes rytme eller hastighet, hjertesvikt, ødem (væskeansamling), hjerteblokade, hjertestans
 • lavt blodtrykk, Raynauds fenomen, klaudikasjon (periodevis halting), kalde hender og føtter
 • pustevansker, innsnevring av luftveiene i lungene (primært hos pasienter med eksisterende sykdom), hoste, respirasjonsstans
 • kvalme, diare, fordøyelsesproblemer, munntørrhet
 • hårtap, utslett med hvitt/sølvfarget utseende (psoriasisutslett) eller forverret psoriasis, systemisk lupus erythematous (SLE)
 • redusert libido, Peyronies sykdom (dannelse av flatt arrvev som fører til ruglete, skjev penis)
 • muskelsvakhet/-tretthet
Bivirkninger med ukjent frekvens (kan ikke beregnes fra tilgjengelige data):
 • anafylaktiske reaksjoner (alvorlig, plutselig livstruende allergisk reaksjon)
 • lavt blodsukkernivå
 • hallusinasjoner
 • slag
 • tap av det fremre laget av hornhinnen
 • kongestiv hjertesvikt (hjertesykdom med kortpustethet og hevelser i føtter og ben grunnet væskeansamling), en type hjerterytmeforstyrrelse
 • smaksforstyrrelser, magesmerter, oppkast
 • utslett
 • muskelsmerter som ikke er forårsaket av trening
 • seksuell dysfunksjon
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Timosan

 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Skal ikke fryses.
 • Uåpnede beholdere skal oppbevares i posen beskyttet mot lys. Endosebeholdere må brukes straks etter anbrudd. Åpnede beholdere må kastes rett etter bruk med resten av innholdet.
 • Uåpnede endosebeholdere i åpnet pose er holdbare i 4 uker.
 • Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den måneden.
 • Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Timosan
 • Virkestoff er timololmaleat tilsvarende 1 mg timolol.
 • Andre innholdsstoffer er sorbitol, polyvinylalkohol, karbomer, natriumacetattrihydrat, lysinmonohydrat, vann til injeksjonsvæsker
Hvordan Timosan ser ut og innholdet i pakningen
Fargeløs til svakt gulfarget halvgjennomsiktig gel.
Endosebeholder av LDPE. Endosebeholdere er innpakket i papir/LDPE/aluminiumsposer;
10 × 0,4 ml, 30 × 0,4 ml og 90 × 0,4 ml.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Santen Oy
Niittyhaankatu 20
33720 Tammerfors
Finland
Tilvirker
Santen Oy
Kelloportinkatu 1
33100 Tammerfors
Finland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 21.05.2021
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på www.felleskatalogen.no