Enalapril Krka KRKA

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Enalapril Krka er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Enalapril Krka
 3. Hvordan du bruker Enalapril Krka
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Enalapril Krka
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Enalapril Krka er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Enalapril Krka tilhører en gruppe legemidler som kalles ACE-hemmere. Dette legemidlet virker ved å utvide blodårene for å gjøre det lettere for hjertet å pumpe blod gjennom dem til alle kroppsdeler. Dette medfører at blodtrykket synker.
Enalapril Krka brukes til behandling av:
 • høyt blodtrykk (hypertensjon)
 • symptomatisk hjertesvikt (en tilstand hvor hjertet ikke er i stand til å pumpe nok blod til å dekke kroppens behov)
 • forebygging av symptomatisk hjertesvikt ved symptomfri tilstand med nedsatt hjertepumpefunksjon.

2. Hva du må vite før du bruker Enalapril Krka

Bruk ikke Enalapril Krka
 • dersom du er allergisk overfor enalapril, noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6) eller en annen ACE-hemmer
 • hvis du noen gang har fått en allergisk reaksjon på en ACE-hemmer (legemiddel av samme type) som hevelse i ansiktet, lepper, tunge og/eller svelg med svelge- eller pustevansker
 • hvis du eller noen i din familie har hatt angioødem i en eller annen forbindelse
 • hvis du er mer enn 3 måneder på vei i en graviditet (Det er bedre å unngå Enalapril Krka tidlig i svangerskapet – se avsnittet om graviditet.)
 • dersom du har diabetes eller nedsatt nyrefunksjon, og du får behandling med et legemiddel mot høyt blodtrykk som inneholder aliskiren
 • dersom du har tatt eller tar sakubitril/valsartan, et legemiddel brukt til behandling av en type langvarig (kronisk) hjertesvikt hos voksne, da risikoen for angioødem (akutt oppstått hevelse i huden i områder som f.eks. halsen) er økt.
Snakk med legen din hvis noe av det ovennevnte gjelder deg.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek for du bruker Enalapril Krka;
 • hvis du tror du kan være gravid eller hvis du planlegger å bli gravid. Dette legemidlet anbefales vanligvis ikke de første tre måneder av graviditeten eller ved amming.
 • hvis du har væskemangel (er uttørret) som følge av behandling med diuretika (vanndrivende tabletter), dialyse, saltfattig kost, oppkast eller diaré. Du kan være mer utsatt for å få svært kraftig blodtrykksfall (hypotensjon) når du begynner å ta tablettene og kan bli svimmel eller føle at du skal besvime.
 • hvis du har et hjerteproblem (utenom det du behandles for) eller hvis du har en tilstand som omfatter blodårene i hjernen
 • hvis du har nyreproblemer eller forsnevring av arterien som forsyner nyrene med blod (nyreateriestenose)
 • hvis du nylig har fått nyretransplantasjon
 • hvis du har leverproblemer
 • hvis du har vaskulær kollagenose (en bindevevssykdom), bruker immundempende behandling (brukes til behandling av autoimmune sykdommer som revmatisk leddgikt eller etter transplantasjon), bruker allopurinol (brukes til behandling av urinsyregikt) eller bruker prokainamid (brukes til behandling av unormal hjerterytme). Legen din kan regelmessig ta en blodprøve for å sjekke antallet hvite blodlegemer. Informer legen din omgående hvis noe av dette gjelder deg og du får en infeksjon (symptomer kan være høy kroppstemperatur, feber).
 • hvis du har hatt angioødem (symptomer som utslett, svelge- eller pustevansker, hevelse i lepper, ansikt, svelg eller tunge) ved bruk av ACE-hemmere
 • hvis du bruker legemidler mot diabetes eller insulin for å kontrollere din diabetes. Du bør være svært oppmerksom på lavt blodsukker, spesielt den første måneden med kombinert bruk.
 • hvis du bruker kaliumtilskudd eller kaliumholdige salterstatninger
 • hvis du bruker litium, brukes til behandling av visse psykiatriske lidelser
 • hvis du har svart hud, da virkningen av enalapril kan være redusert
 • hvis du tar noen av følgende legemidlene, er det økt risiko for angioødem (akutt oppstått hevelse i huden i områder som f.eks. halsen):
  • racekadotril, et legemiddel som brukes til å behandle diaré,
  • temsirolimus, sirolimus, everolimus og andre legemidler som tilhører gruppen mTOR‑hemmere (brukt for å unngå avstøtning av transplanterte organer og mot kreft),
  • vildagliptin, et legemiddel som brukes til å behandle diabetes.
 • dersom du bruker noen av følgende legemidler mot høyt blodtrykk:
  • en angiotensin II-reseptorhemmer (ARB) (også kalt -sartaner, f.eks. valsartan, telmisartan, irbesartan), særlig hvis du har diabetisk nyresykdom
  • aliskiren
Legen din kan utføre regelmessige kontroller av nyrefunksjonen din, blodtrykket og nivået av elektrolytter (f.eks. kalium) i blodet ditt.
Se også informasjon i avsnittet "Bruk ikke Enalapril Krka".
Du må fortelle legen din hvis du tror du er (eller kan bli) gravid. Enalapril Krka er ikke anbefalt tidlig i graviditet, og må ikke brukes hvis du er mer enn 3 måneder på vei ettersom bruk på dette stadiet kan medføre alvorlige skader på babyen din (se Graviditet og amming).
Informer legen din omgående hvis du får noen av følgende sympromer mens du bruker Enalapril Krka:
 • du blir svimmel etter første dose. Noen få personer reagerer på sin første dose eller på doseøkning ved å føle seg svimle, svake, kvalme eller at de skal besvime.
 • plutselig hevelse i lepper og ansikt, tunge, stemmebånd, strupehode, nakke, armer og ben. Denne tilstanden kalles angioødem. Dette kan oppstå når som helst under behandling. ACE-hemmere gir høyere forekomst av angioødem hos svarte pasienter enn hos pasienter som ikke er svarte i huden.
 • høy kroppstemperatur, sår hals eller munnsår (dette kan være symptomer på infeksjon forårsaket av redusert antall hvite blodlegemer).
 • gulning av huden og det hvite i øynene (gulsott), som kan være et tegn på leversykdom.
 • tørrhoste som vedvarer i lang tid. Hoste er rapportert ved bruk av ACE-hemmere, men kan også være et symptom på andre øvre luftveissykdommer.
Informer legen om at du bruker Enalapril Krka hvis du skal gjennomgå noen av følgende prosedyrer:
 • operasjon eller bruk av bedøvelse (selv hos tannlegen)
 • behandling som reduserer virkningen av allergi overfor bi- eller vepsestikk (desensibilisering)
 • hemodialyse (med høyhastighetsmembraner) eller en behandling kalt LDL-aferese (med dekstransulfat) som er fjerning av kolesterol fra kroppen din ved hjelp av en maskin.
Føste gang du bruker Enalapril Krka vil legen din sjekke blodtrykket ditt hyppig for å sikre at du får riktig dose. Hos enkelte pasienter kan legen i tillegg ønske å ta noen prøver for å måle nivået av kalium og kreatinin (et avfallsprodukt i urinen) eller leverenzymer.
Barn og ungdom
Informasjon om bruk av Enalapril Krka hos barn over 6 år med høyt blodtrykk er begrenset, og for barn med hjerteproblemer foreligger det ingen informasjon. Enalapril Krka anbefales ikke til annen bruk enn ved høyt blodtrykk hos barn.
Andre legemidler og Enalapril Krka
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Hvis du bruker noen av følgende legemidler bør du snakke med legen din før du begynner med Enalapril Krka, da det er mulig at legen må endre dosen av medisineringen din:
 • kaliumsparende vanndrivende midler (f.eks. spironolakton, eplerenon, triamteren eller amilorid), kaliumtilskudd (inkludert kaliumholdige salterstatninger) eller andre legemidler som kan øke kaliumnivået i kroppen (f.eks. heparin, et blodfortynnende legemiddel til forebygging av blodpropp; trimetoptrim og trimetoprim/sulfametoksazol, mot infeksjoner forårsaket av bakterier; og ciklosporin, et immundempende legemiddel brukt til å forhindre avstøtning av transplanterte organer) kan øke kaliumnivået i blodet og medføre hyperkalemi. Lett hyperkalemi gir få eller ingen symptomer og diagnostiseres vanligvis ved blodprøver eller på et elektrokardiogram (EKG).
 • vanndrivende midler som tiazider eller loopdiuretika som furosemid, bumetanid, andre blodtrykkssenkende legemidler og nitroglyserin, andre nitrater og andre karutvidende legemidler samtidig med enalapril kan medføre hypotensjon (lavt blodtrykk)
 • litium, et legemiddel som brukes til behandling av visse psykiatriske lidelser. Bruk av enalapril sammen med litium anbefales ikke.
 • trisykliske antidepressiva som amitriptylin (brukes til behandling av depresjon), antipsykotika som fentiazinderivater (for å dempe sterk angst), narkotika som morfin (brukes til behandling av moderat og sterke smerter) eller bedøvelsesmidler. Samtidig behandling med disse legemidlene og enalapril kan medføre ytterligere senking av blodtrykket.
 • ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs som diflunisal og diklofenak) inkludert COX-2 hemmere eller gullpreparater, brukes til lindring av smerter, stivhet og betennelse forbundet med smertefulle tilstander, spesielt de som rammer muskler, ben og ledd. Slike legemidler kan, tatt sammen med enalapril, hindre god nok blodtrykkskontroll og kan øke kaliumnivået i blodet. Gullpreparater tatt sammen med ACE-hemmere, inkludert enalapril, kan gi rødming i ansiktet, kvalme, oppkast og lavt blodtrykk.
 • sympatomimetika som efedrin, noradrenalin og adrenalin som brukes til behandling av lavt blodtrykk, sjokk, hjertesvikt, astma eller allergier. Tatt sammen med enalapril kan disse legemidlene opprettholde et forhøyet blodtrykk.
 • legemidler mot diabetes som insulin, som brukes til å senke blodsukkeret. Tatt sammen med enalapril kan disse legemidlene medføre at blodsukkeret ditt faller enda mer.
 • legemidler som oftest brukes for å unngå avstøtning av transplanterte organer (sirolimus, everolimus og andre legemidler som tilhører gruppen mTOR‑hemmere). Se avsnittet "Advarsler og forsiktighetsregler".
Legen kan endre dosen din og/eller ta andre forholdsregler:
 • hvis du bruker en angiotensin II-reseptorhemmer (ARB) eller aliskiren (se også informasjon i avsnittene "Bruk ikke Enalapril Krka" og "Advarsler og forsiktighetsregler").
Inntak av Enalapril Krka sammen med mat og drikke og alkohol
Enalapril Krka kan tas uavhengig av måltider, men skal tas med ett glass med drikke.
Alkohol forsterker den blodtrykkssenkende effekten til Enalapril Krka. Du bør holde alkoholinntaket på et minimum.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Du må fortelle legen din hvis du tror du er (eller kan bli) gravid. Legen vil vanligvis råde deg til å slutte med Enalapril Krka før du blir gravid eller så snart du vet at du er gravid og til å bruke et annet legemiddel istedenfor Enalapril Krka. Enalapril Krka er ikke anbefalt tidlig i graviditet og må ikke brukes lenger ut i svangerskapet enn 3. måned ettersom bruk etter dette kan medføre alvorlige skader på babyen din.
Amming
Informer legen din hvis du ammer eller planlegger å amme. Amming av nyfødte babyer (første få uker etter fødsel), og spesielt premature babyer, mens man tar Enalapril Krka anbefales ikke. Når det gjelder en eldre baby skal legen gi deg råd om nytte og risiko ved å bruke Enalapril Krka samtidig som du ammer, sammenliknet med andre behandlinger.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Den enkeltes respons på legenidlet kan variere. Visse bivirkninger rapportert med enalapril kan påvirke enkelte pasienters evne til å kjøre eller bruke maskiner. Av og til kan det oppstå svimmelhet eller tretthet.
Enalapril Krka inneholder laktosemonohydrat og natrium
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som “natriumfritt”.

3. Hvordan du bruker Enalapril Krka

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosering ved høyt blodtrykk
Vanlig startdose er 5 mg én gang daglig til 20 mg én gang daglig, avhengig av blodtrykket ditt. Enkelte pasienter kan starte med en lavere dose. Hos pasienter med nyreproblemer, hjerteproblemer, lavt salt- og/eller væskenivå bør det brukes en startdose på 5 mg eller mindre.
Hvis du bruker høye doser av vanndrivende legemidler (legemidler som øker urinmengden), kan legen din be deg slutte å ta dem 2-3 dager før du tar Enalapril Krka. En startdose på 5 mg eller mindre anbefales.
Når blodtrykket ditt er under kontroll, er den vanlige vedlikeholdsdosen én tablett (20 mg) daglig til maksimalt to tabletter (20 mg) daglig.
Dosering ved hjertesvikt
Hos pasienter med hjerteproblemer brukes Enalapril Krka i tillegg til vanndrivende legemidler, og hvis aktuelt, sammen med digitalis (et legemiddel som brukes ved stuvningssvikt eller uregelmessig hjerterytme) eller betablokkere (legemidler som brukes til behandling av høyt blodtrykk, angina og hjerteproblemer). Ved bruk av vanndrivende legemidler bør dosen, hvis mulig, reduseres før oppstart av behandling med enalapril. Startdosen er 2,5 mg, og bør gradvis økes til vanlig vedlikeholdsdose på en tablett (20 mg) én gang daglig eller to tabletter (10 mg) to ganger daglig, over en 2-4 ukers periode. Maksimaldosen er 40 mg daglig fordelt på to doser.
Nedsatt nyrefunksjon
Hos pasienter med nyreproblemer må enalaprildosen justeres avhengig av nyrefunksjonen. Nyrefunksjonen beregnes ved å måle mengden av kreatinin (et avfallsprodukt) i urinen og ved å ta en blodprøve. Hvis du får dialysebehandling vil dosen din variere fra dag til dag. Legen din vil fortelle deg hvilken dose du skal ta.
Eldre pasienter
Dosen bestemmes av legen din, og vil være basert på nyrefunksjonen din.
Bruk hos barn og ungdom
Det er begrenset erfaring med bruk av enalapril hos barn med høyt blodtrykk. Hvis barnet kan svelge tabletter, bestemmes dosen ut fra barnets vekt og blodtrykksrespons. Anbefalt startdose er 2,5 mg til barn som veier 20 til < 50 kg og 5 mg til barn som veier ≥ 50 kg. Enalapril Krka gis én gang daglig. Dosen bør justeres etter barnets behov, til maksimalt 20 mg daglig til barn som veier 20 til < 50 kg og 40 mg til barn som veier ≥ 50 kg.
Nyfødte og barn med nyreproblemer
Enalapril anbefales ikke til nyfødte og barn med nyreproblemer.
Enalapril Krka skal svelges og kan tas uavhengig av måltid. Tablettene skal svelges med ett glass væske, vanligvis vann. Forsøk å ta din daglige dose til omtrent samme tid hver dag. Det er viktig at du fortsetter å ta Enalapril Krka til legen din forteller deg noe annet.
Hvis du mener at virkningen av Enalapril Krka er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
5 mg tabletten kan deles i like doser.
10 mg og 20 mg tablettene har delestrek, men tabletten er ikke ment å skulle deles.
Dersom du tar for mye av Enalapril Krka
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
De vanligste tegn og symptomer ved overdosering er blodtrykksfall og apati (en tilstand med nesten fullstendig bevisstløshet). Andre symptomer kan være svimmelhet eller ørhet som følge av blodtrykksfall, hjertebank, høy puls, angst, hoste, nyresvikt og hurtig åndedrett.
Dersom du har glemt å ta Enalapril Krka
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du har glemt å ta en dose, skal du bare fortsette med neste dose som vanlig.
Dersom du avbryter behandling med Enalapril Krka
Dersom du avbryter behandling med legemidlet, kan blodtrykket ditt stige. Hvis blodtrykket ditt blir for høyt kan det påvirke hjerte- og nyrefunksjonen din. Du må ikke avbryte behandling med legemidlet, hvis ikke legen din har anbefalt deg å gjøre det.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Det er svært viktig at du slutter å ta Enalapril Krka omgående og oppsøker legen din hvis du får kraftig svimmelhet, ørhet, spesielt ved behandlingsstart eller ved doseøkning eller når du reiser deg opp.
Det er livsviktig å slutte å ta Enalapril Krka og oppsøke legehjelp omgående hvis du begynner å klø, blir kortpustet eller får åndenød og hevelser i hender, munn, svelg, ansikt eller øyne.
Nedenfor er en liste over bivirkninger som har oppstått hos pasienter som har tatt enalapril.
Svært vanlige (kan ramme flere enn 1 av 10 personer):
Tåkesyn, svimmelhet, hoste, kvalme, svakhet.
Vanlige (kan ramme opptil 1 av 10 personer):
Hodepine, depresjon, unormalt lavt blodtrykk (inkludert lavt blodtrykk kun når man reiser seg opp), besvimelse, brystsmerter, hjerterytmeforstyrrelser, angina, høy puls, pustevansker, diaré, magesmerter, smaksforstyrrelser, hudutslett, overfølsomhetsreaksjon (angioødem) og tretthet.
Mindre vanlige (kan ramme opptil 1 av 100 personer):
Blodmangel, lavt blodsukker, forvirring, søvnighet eller søvnvansker, nervøsitet, stikking/nummenhet i hender eller føtter, kraftig svimmelhet (vertigo), lavt blodtrykk kun når man reiser seg opp, hjertebank, hjerteinfarkt eller slag (hjerneslag), muligens som følge av for kraftig blodtrykksfall hos høyrisikopasienter, rennende nese, sår hals og heshet, astma, tarmslyng, betennelse i bukspyttkjertelen, oppkast, fordøyelsesbesvær, forstoppelse, tap av appetitt, mageirritasjon, munntørrhet, magesår, kraftig svetting, kløe, elveblest, håravfall, nedsatt nyrefunksjon eller nyresvikt, eggehvitestoffer i urinen (påvises vanligvis ved urinprøve), impotens, muskelkramper, rødme, øresus, sykdomsfølelse, feber.
Sjeldne (kan ramme opptil 1 av 1000 personer):
Endret blodbilde, f.eks. redusert antall røde og hvite blodlegemer, redusert antall blodplater, påvirkning av immunforsvaret og lungepåvirkning, unormale drømmer, søvnforstyrrelser, kalde hender og føtter (Raynauds fenomen), betennelse i lungene, betennelse i neseslimhinnen, betennelse og sårdannelse i munn, betennelse i tungen, leversvikt, betennelse i leveren, gulsott, alvorlige hudreaksjoner (med f.eks. blemmedannelse og hudavløsning), redusert urinmengde som produseres per dag, forstørrelse av brystkjertlene hos menn.
Svært sjeldne (kan ramme opptil 1 av 10 000 personer):
Hevelser (ødem) i organer i buken (magen).
Det er også rapportert en sammensatt bivirkning som kan omfatte noe eller alt av følgende: feber, betennelse i blodårer, smerter og betennelse i muskler og ledd, blodforstyrrelse som rammer blodkomponenter og vanligvis påvises ved en blodprøve, utslett, overfølsomhet for sollys og andre hudsymptomer.
Undersøkelser
Det er rapportert enkelte bivirkninger som påvirker blodet og kun kan påvises ved laboratorieprøver.
Vanlige (kan ramme opptil 1 av 10 personer): høyt kaliumnivå, økning i kreatinin (avfallsprodukt).
Mindre vanlige (kan ramme opptil 1 av 100 personer): økning i urinstoff (avfallsprodukt), redusert natriumnivå.
Sjeldne (kan ramme opptil 1 av 1000 personer): forhøyede leverenzymer, økt bilirubinnivå.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Enalapril Krka

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Oppbevares i originalpakningen.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Enalapril Krka
 • Virkestoff er enalaprilmaleat.
  5 mg tablett: Hver tablett inneholder 5 mg enalaprilmaleat.
  10 mg tablett: Hver tablett inneholder 10 mg enalaprilmaleat.
  20 mg tablett: Hver tablett inneholder 20 mg enalaprilmaleat.
 • Hjelpestoffer er natriumhydrogenkarbonat, laktosemonohydrat, maisstivelse, talkum og magnesiumstearat (se avsnitt 2 "Enalapril Krka inneholder laktose og natrium"). 5 mg tabletter inneholder også hydroksypropylcellulose, 10 mg tabletter inneholder også rødt jernoksid (E172) og 20 mg tabletter inneholder også rødt jernoksid (E172) og gult jernoksid (E172).
Hvordan Enalapril Krka ser ut og innholdet i pakningen
5 mg tabletter er runde, hvite tabletter med skråkanter og brytestrek på den ene siden. Tabletten kan deles i like doser.
10 mg tabletter er runde, rødbrune tabletter med skråkanter og brytestrek på den ene siden. Tabletten har delestrek, men er ikke ment å skulle deles.
20 mg tabletter er runde, lys oransje tabletter med skråkanter og brytestrek på den ene siden. Tabletten har delestrek, men er ikke ment å skulle deles.
Esker med 10, 14 (kun 20 mg tabletter), 20 (kun 5 mg og 20 mg tabletter), 28, 30, 60, 98, 100, 100 × 1, 110 og 120 tabletter i blisterpakninger, samt plastboks med 250 tabletter er tilgjengelige.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
KRKA Sverige AB, Göta Ark 175 118 72 Stockholm, Sverige
Tilvirker:
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 30.06.2020