Cilox Novartis øredråper

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Cilox er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Cilox
 3. Hvordan du bruker Cilox
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Cilox
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Cilox er og hva det brukes mot

Cilox er et antibiotikum. Det brukes til behandling av akutt infeksjon av øregangen og det utvendige øret (ekstern otitt).

2. Hva du må vite før du bruker Cilox

Bruk ikke Cilox
 • dersom du er allergisk overfor ciprofloksacin, annen antibiotika kalt kinoloner, eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • hvis det er hull på trommehinnen.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Cilox.
Bruk Cilox kun til å dryppe i øret ditt / ørene dine.
Snakk med lege:
 • Hvis du merker tegn til hudutslett eller andre overfølsomhetsreaksjoner, inkludert elveblest, kløe eller pusteproblemer må du stoppe behandlingen og kontakte lege umiddelbart. Hvis du får en alvorlig allergisk reaksjon, kan du ha behov for øyeblikkelig hjelp.
 • Hvis du tilhører den eldre generasjonen eller tar legemidler kalt "kortikosterioder", som ofte brukes til å behandle smerter, betennelser, astma og hudproblemer, kan du ha en høyere risiko for å få seneproblemer under behandling med Cilox. Hvis du får betennelser eller en betennelseslignende tilstand, skal behandlingen stanses og lege kontaktes umiddelbart.
 • Hvis du får smerter, hevelser eller betennelser i senene når du tar legemidlet eller kort tid etter, skal behandlingen stanses og lege kontaktes umiddelbart.
 • Hvis symptomene dine forverres eller plutselig tilbakevender, ta kontakt med lege. Du kan være mer utsatt for andre infeksjoner ved bruk av dette legemidlet, spesielt etter langvarig bruk.
 • Grundig medisinsk oppfølging er nødvendig.
Barn
Cilox skal bare brukes på barn under 1 år dersom dette er uttrykkelig foreskrevet av legen.
Andre legemidler og Cilox:
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Det forventes ingen interaksjoner mellom Cilox og andre legemidler.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Bruk ikke Cilox dersom du er gravid eller ammer, med mindre legen anser det som helt nødvendig.
Kjøring og bruk av maskiner
Bruk av Cilox øredråper påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Cilox inneholder benzalkoniumklorid
Dette legemidlet inneholder 0,06 mg benzalkoniumklorid i hver ml oppløsning. Dette tilsvarer 0,06 mg/ml.
Benzalkoniumklorid kan virke irriterende på huden.

3. Hvordan du bruker Cilox

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er:
Voksne:
4 dråper 2 ganger daglig i øregangen – morgen og kveld.
Barn over 1 år:
3 dråper 2 ganger daglig i øregangen – morgen og kveld.
Hvis du bruker méche/otowick, må du ta dobbel dose ved den første administrasjonen (dvs. 6 dråper til barn og 8 dråper til voksne).
Bruk Cilox kun til å dryppe i øret ditt / ørene dine.
Hvordan du bruker Cilox på riktig måte
 1. Hent flasken med Cilox.
 2. Vask hendene, og sett deg eventuelt foran et speil.
 3. Skru av korken.
 4. Hold flasken på hodet mellom tommelen og langfingeren.
 5. Legg deg ned med det betente øret opp.
 6. Plasser flaskens spiss tett mot øregangen.
 7. Flaskens spiss må ikke berøre huden inne i eller utenpå øret eller andre overflater. Det kan forurense øredråpene i flasken.
 8. Ikke trykk på selve flasken. Flasken er konstruert slik at man kun behøver å trykke lett i bunnen.
 9. Trykk forsiktig i bunnen av flasken slik at én dråpe Cilox frigjøres av gangen.
 10. Hvis du skal bruke Cilox i begge ører, gjentar du trinn 6-11 for det andre øret.
 11. Skru flaskekorken godt på umiddelbart etter bruk.
Mangler tekstalternativ for bilde
Hvis en dråpe ikke treffer øret ditt, må du prøve igjen.
Dersom du tar for mye av Cilox
Ingen alvorlige komplikasjoner er forventet. Skyll øret/ørene med lunkent vann ved en eventuell overdose.
Dersom du har glemt å ta Cilox
Dersom du har glemt en dose, kan denne tas så snart du husker det. Dersom tiden er nesten inne for din neste dose, kan du hoppe over den glemte dosen.
Du skal ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Cilox
Ikke avbryt behandlingen med dette legemidlet på et tidlig tidspunkt selv om symptomene er borte. Hvis du avbryter behandlingen med legemidlet for tidlig, kan symptomene vende tilbake. Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Mindre vanlige (berører opptil 1 av 100 brukere):
Bivirkninger i øret: Smerte i øret, tett øre, rennende øre, kløe i øret, ringing i ørene Generelle bivirkninger: hodepine, utslett, feber.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Cilox

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Flasken skal kastes senest 4 uker etter at den er åpnet.
Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Cilox 3 mg/ml øredråper, oppløsning
 • Virkestoff er ciprofloksacin. Hver ml oppløsning inneholder ciprofloksacinhydroklorid tilsvarende 3 mg ciprofloksacin.
 • Andre hjelpestoffer er: benzalkoniumklorid (konserveringsmiddel, se avsnitt 2 “Cilox inneholder benzalkoniumklorid“), natriumacetattrihydrat (E262), eddiksyre (E260), mannitol (E421), dinatriumedetat, saltsyre (for pH-justering), natriumhydroksid (for pH-justering) og renset vann.
Hvordan Cilox ser ut og innholdet i pakningen
Cilox er en klar, fargeløs oppløsning som leveres i en 5 ml plastflaske med skrukork.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Novartis Norge AS
Postboks 4284 Nydalen
0401 Oslo
Tilvirker
S.A. Alcon-Couvreur N.V.
Rijksweg 14
2870 Puurs
Belgia.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 09.12.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.