Soluprick ALK positiv og negativ kontroll

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, eller apotek.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Soluprick er og hva den brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Soluprick
 3. Hvordan du bruker Soluprick
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Soluprick
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Hva Soluprick er og hva den brukes mot

Soluprick er en oppløsning til prikktest på huden.
Soluprick Positiv og Negativ kontroll er kun til bruk for diagnostiske formål. Disse benyttes ved en hudprikktest for å bestemme hvilke stoffer (allergener) som utløser din allergiske reaksjon.
Soluprick Negativ kontroll utløser ingen reaksjon. Histamin dihydroklorid i Soluprick Positiv kontroll forårsaker en vable og rødme i huden som et positivt resultat, noe som viser legen at hudprikktesten virker. Disse testene er spesielt viktig dersom du har brukt legemidler som reduserer aktiviteten til hudprikktester, f.eks. antihistaminer, noen antidepressiva eller sterke topiske steroide tilberedninger.

Hva du må vite før du bruker Soluprick

Bruk ikke Soluprick Positiv og Negativ kontroll
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor histamindihydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du har hudproblemer i huden i det området hudprikktesten skal påføres
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor fenol
Vær vennlig å informere legen din dersom et eller flere av disse punktene gjelder for deg.
Advarsler og forsiktighetsregler
Enkelte tilstander kan påvirke resultatet av hudprikktesten, så: Informer legen eller sykepleieren før hudprikktesten utføres hvis noe av det følgende gjelder deg:
 • dersom du lider av eksem i aktivt stadium eller andre hudsykdommer i det området av huden som brukes til testing
 • dersom du har utført lymfekjerteldisseksjon i armhulen
 • når din allmenne helsetilstand er alvorlig påvirket av en eller annen sykdom
Andre legemidler og Soluprick
Rådfør deg med lege eller sykepleier dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Enkelte legemidler kan påvirke resultatet av hudprikktesten, så: Informer legen eller sykepleieren før hudprikktesten utføres hvis du tar noen av følgende legemidler:
 • Hurtigvirkende antihistaminer i løpet av de siste to til tre dagene;
 • Langtidsvirkende antihistaminer i løpet av de siste 8 ukene;
 • Legemidler som inneholder hydroksyzin i løpet av de siste to ukene;
 • Legemidler som inneholder ketotifen i løpet av de siste to ukene;
 • Trisykliske antidepressiva i løpet av de siste to ukene;
 • Kortikosteroider (steroider) i doser lavere enn 30 mg prednison eller prednisolon per dag mer enn en uke;
 • Glukokortikoider (steroider) i doser høyere enn 10 mg prednisolon per dag;
 • Sterke (potente) steroider på huden i løpet av de siste to til tre ukene;
Graviditet og amming
Hvis du er gravid, spør legen, sykepleieren eller på apoteket om råd før hudprikktesten utføres.
Hudprikktesting kan utføres dersom du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Soluprick Positiv og Negativ kontroll har ingen kjente effekter på evnen til å kjøre bil eller å bruke maskiner.

Hvordan du bruker Soluprick

Legen din eller sykepleier vil utføre hudprikktesten for deg. Prosedyren er som følger:
 • Hudprikktesten utføres som regel på innsiden av underarmen. Testen kan også utføres på ryggen.
 • Huden må være tørr og ren, og kan desinfiseres med alkohol av sykepleieren eller legen.
 • Testoppløsningene, Soluprick Positiv kontroll og Soluprick Negativ kontroll påføres i dråper på huden med passende avstand fra hverandre.
 • Det øverste hudlaget gjennomtrenges av legen eller sykepleieren med en ALK-lansett gjennom dråpene.
 • Reaksjonen avleses etter 15 minutter. En positiv reaksjon er en blek, liten hevelse eller et merke med rød kant.

Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Soluprick forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Soluprick Positiv kontroll vil utløse en forventet lokal effekt som forbindes med histamin. Etter testen vil den positive kontrollen forårsake en vable i huden, som kan være omgitt av et rødt område med lokal kløe. I noen tilfelle kan lett smerte oppstå.
I ekstremt sjeldne tilfeller kan det oppstå en anafylaktisk reaksjon (en alvorlig kroppslig reaksjon som kjennes ved hudforandringer, kløe, pustevansker og bevissthetstap) etter prikktesting med aktive allergen. Hvis dette inntreffer, vil din behandlende lege eller helsepersonell alltid ha akuttmedisinsk utstyr, med en adrenalinsprøyte klar til bruk, tilgjengelig.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

Hvordan du oppbevarer Soluprick

 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Klinikken/sykehuset vil oppbevare hudprikktestoppløsningen.
 • Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC)
 • Soluprick skal ikke brukes etter utløpsdatoen som er trykt på etiketten og forpakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden
 • Soluprick bør brukes i løpet av seks måneder etter at det ble åpnet.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du ska kaste legemidler som du ikke er lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Soluprick Positiv og Negativ kontroll
Virkestoffet i Soluprick Positiv kontroll er histamindihydroklorid 10mg/ml. Det finnes ikke aktivt virkestoff i Soluprick Negativ kontroll.
Andre innholdsstoffer er: glyserol, fenol, dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, natriumklorid, natriumhydroksid, saltsyre og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Soluprick ser ut og innholdet i pakningen
Soluprick leveres i en glassbeholder som inneholder 2 ml klar oppløsning. Beholderen er forseglet med en gummipropp og en skrukork.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
ALK Abelló A/S Bøge Allé 6-8
2970 Hørsholm Danmark
Tilvirker:
ALK-Abelló S.A Miguel Fleta 19
28037 Madrid Spania
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:

Østerike

ALK Prick Positiv Kontrolle

ALK Prick Negativ Kontrolle

Belgia

Nederlandsk: Soluprick Positieve controle
Fransk: Soluprick Contrôle Positif Tysk: Soluprick Positiv Kontrolle

Dutch: Soluprick Negatieve controle French: Soluprick Contrôle Négatif German: Soluprick Negativ Kontrolle

Danmark

ALK Soluprick Positiv kontrol

ALK Soluprick Negativ kontrol

Estland

Soluprick Positiivne kontroll

Soluprick Negatiivne kontroll

Frankrike og
Luxembourg

Soluprick Contrôle Positif

Soluprick Contrôle Négatif

Hellas

Soluprick Θετικός έλεγχος Ισταμίνης

Soluprick Αρνητικός έλεγχος

Island

Soluprick Positiv kontrol

Soluprick Negativ kontrol

Irland

Soluprick Positive Control

Soluprick Negative Control

Latvia

Soluprick Pozitīvais testa šķīdums

Soluprick Negatīvais testa šķīdums

Litauen

Soluprick Teigiamos reakcijos
kontrolinis tirpalas

Soluprick Neigiamos reakcijos
kontrolinis tirpalas

Portugal

Soluprick Controlo positivo

Soluprick Controlo negativo

Slovenia

Soluprick Pozitivna kontrola

Soluprick Negativna kontrola

Markedsføringstillatelsesnummer:
Soluprick Positiv Kontroll 05-3659
Soluprick Negativ Kontroll 05-3660
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.
ALK-Abelló Nordic tlf: 99 44 60 40
e-post: infono@alk.net
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent: 04.03.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no