Soluprick SQ ALK bjørk, timotei og dermatophagoides pteronyssnius

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Soluprick SQ er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Soluprick SQ
 3. Hvordan du bruker Soluprick SQ
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Soluprick SQ
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Soluprick SQ er og hva det brukes mot

Soluprick SQ er en oppløsning til prikktest på huden. Legemidlet er kun til bruk ved diagnostiske formål. Soluprick SQ inneholder standardiserte allergenekstrakter fra bjørk, timotei eller Dermatophagoides pteronyssinus (husstøvmidd).
Soluprick SQ brukes ved en hudprikktest for å bestemme hvilke stoffer (allergener) som utløser din allergiske reaksjon. Soluprick Positiv og Negativ kontroll appliseres som referanse.

2. Hva du må vite før du bruker Soluprick SQ

Bruk ikke Soluprick SQ
 • dersom du er allergisk overfor noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du blir behandlet med en betablokker (legemiddel for høyt blodtrykk)
 • dersom du har en kronisk hjerte- eller lungesykdom
 • dersom du har ett meget forhøyet blodtrykk (arteriell hypertoni)
 • dersom du har en sykdom som påvirker immunsystemet
 • dersom du har hudproblemer i det området hudprikktesten skal påføres
Andre legemidler og Soluprick SQ
Snakk med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Enkelte legemidler kan påvirke resultatet av hudprikktesten. Informer derfor legen eller helsepersonell før hudprikktesten utføres hvis du har tatt noen av følgende legemidler:
 • Hurtigvirkende antihistaminer (allergitabletter) i løpet av de siste tre dagene;
 • Langtidsvirkende antihistaminer (allergitabletter) i løpet av de siste 8 ukene;
 • Legemidler som inneholder hydroksyzin i løpet av de siste to ukene;
 • Legemidler som inneholder ketotifen i løpet av de siste to ukene;
 • Trisykliske antidepressiva i løpet av de siste to ukene;
 • Kortikosteroider (steroider) i doser lavere enn 30 mg prednison eller prednisolon per dag i mer enn en uke;
 • Glukokortikoider (steroider) i doser høyere enn 10 mg prednisolon per dag;
 • Sterke (potente) steroider på huden i løpet av de siste to til tre siste ukene
Trisykliske antidepressiva kan påvirke resultatet av en hudprikktest. Rådfør deg med lege om risikoen med å avbryte antidepressiv behandling sammenlignet med gevinsten med en hudprikktest.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Hudprikktest kan utføres dersom du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Soluprick SQ har ingen kjente effekter på evnen til å kjøre bil eller å bruke maskiner.

3. Hvordan du bruker Soluprick SQ

Prikktesting av barn er allerede mulig etter det første leveåret, avhengig av barnets helse, men generelt bør slik testing ikke utføres før barnet er 4 år.
Legen din eller helsepersonell vil utføre hudprikktesten for deg. Prosedyren er som følger:
 • Hudprikktesten utføres som regel på innsiden av underarmen. Testen kan også utføres på ryggen.
 • Huden må være tørr og ren, og kan desinfiseres med alkohol av sykepleieren eller legen.
 • Testoppløsningene, Soluprick Positiv Kontroll og Soluprick Negativ Kontroll påføres i dråper på huden med passende avstand fra hverandre.
 • Det øverste hudlaget gjennomtrenges gjennom dråpene med en ALK-lansett av legen eller sykepleieren.
 • Reaksjonen avleses etter 15 minutter. En positiv reaksjon er en blek, liten hevelse eller et merke med rød kant.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Svært vanlige bivirkninger (opptrer hos flere enn 1 av 10 personer):
Ved allergi oppstår en forventet lokal effekt, en vable i huden som kan være omgitt av et rødt område med lokal kløe. En kontinuerlig økning av vablen kan opptre i løpet av de første 10-20 minutter etter påføring av allergen.. Diffus hevelse ved applikasjonsstedet kan oppstå 6-24 timer etter prikktesten.
Sjeldne bivirkninger (opptrer hos flere enn 1 av 10 000 men færre enn 1 av 1000 personer):
Allergiske reaksjoner, som rhinitt (betennelse i neseslimhinnen), konjunktivitt (øyekatarr), urtikaria (elveblest), angioødem (hevelser i huden) eller astma.
Svært sjeldne bivirkninger (opptrer hos færre enn 1 av 10 000 personer):
Anafylaktisk reaksjon. Symptomer som ofte signaliserer begynnelsen på en alvorlig anafylaktisk reaksjon (bivirkning) kan være rødme, intens kløe i håndflatene, føtter, og andre områder av kroppen (som elveblest) og vanskeligheter med å puste. En følelse av varme, generelt ubehag og agitasjon kan forekomme. Hvis dette inntreffer, vil din behandlende lege eller helsepersonell alltid ha akuttmedisinsk utstyr, med en adrenalinsprøyte klar til bruk, tilgjengelig.
Kontakt lege eller sykepleier umiddelbart dersom noen av disse bivirkningene inntreffer.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter: www.dmp.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Soluprick SQ

Klinikken/sykehuset vil oppbevare hudprikktestoppløsningen.
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC).
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten etter Utl.dato. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Soluprick SQ bør brukes i løpet av seks måneder etter at beholderen ble åpnet.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Soluprick SQ
 • Virkestoff er standardiserte allergenekstrakter fra bjørk (Betula verrucosa), timotei (Phleum pratense) eller husstøvmidd (Dermatophagoides pteronyssinus).
 • Andre innholdsstoffer er fenol, natriumdihydrogenfostfatdihydrat, natriumklorid, glyserol, poloksamer 188 (kun i Soluprick SQ Bjørk) og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Soluprick SQ ser ut og innholdet i pakningen
Soluprick SQ er en klar til brun- eller grønnaktig oppløsning. Soluprick SQ leveres i en glassbeholder som inneholder 2 ml. Beholderen er forseglet med en gummipropp og en skrukork.
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
ALK Abelló A/S
Bøge Allé 6-8
2970 Hørsholm
Danmark
Tilvirker:
ALK-Abelló S.A
Miguel Fleta 19
28037 Madrid
Spania
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.
ALK-Abelló Nordic
tlf: 99 44 60 40
e-post: infono@alk.net
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 26.04.2024
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no