Soluprick SQ ALK bjørk, timotei og dermatophagoides pteronyssnius

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Soluprick SQ er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Soluprick SQ
 3. Hvordan du bruker Soluprick SQ
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Soluprick SQ
 6. Ytterligere informasjon

1. Hva Soluprick SQ er, og hva det brukes mot

Soluprick SQ er en oppløsning til prikktest på huden. Legemidlet er kun til bruk ved diagnostiske formål. Soluprick SQ inneholder standardiserte allergenekstrakter fra bjørk, timotei eller Dermatophagoides pteronyssinus (husstøvmidd).
Soluprick SQ brukes ved en hudprikktest for å bestemme hvilke stoffer (allergener) som utløser din allergiske reaksjon.). Soluprick Positiv og Negativ kontroll appliseres som referanse.

2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Soluprick SQ

Bruk ikke Soluprick SQ
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor et av innholdsstoffene i Soluprick SQ foruten den aktive substansen
 • dersom du blir behandlet med en betablokker (legemiddel for høyt blodtrykk)
 • dersom du har en kronisk hjerte- eller lungesykdom
 • dersom du har ett meget forhøyt blodtrykk (arteriell hypertoni)
 • dersom du har en sykdom som påvirker immunsystemet
 • dersom du har en hudproblemer i det området hudprikktesten skal påføres
Bruk av andre legemidler sammen med Soluprick SQ
Rådfør deg med lege dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Enkelte legemidler kan påvirke resultatet av hudprikktesten. Informer derfor legen eller helsepersonell før hudprikktesten utføres hvis du har tatt noen av følgende legemidler:
 • Hurtigvirkende antihistaminer (allergitabletter) i løpet av de siste tre dagene;
 • Langtidsvirkende antihistaminer (allergitabletter) i løpet av de siste 8 ukene;
 • Legemidler som inneholder hydroksyzin i løpet av de siste to ukene;
 • Legemidler som inneholder ketotifen i løpet av de siste to ukene;
 • Trisykliske antidepressiva i løpet av de siste to ukene;
 • Kortikosteroider (steroider) i doser lavere enn 30 mg prednison eller prednisolon per dag i mer enn en uke;
 • Glukokortikoider (steroider) i doser høyere enn 10 mg prednisolon per dag;
 • Sterke (potente) steroider på huden i løpet av de siste to til tre siste ukene
Trisykliske antidepressiva kan påvirke resultatet av en hudprikktest. Rådfør deg med lege om risikoen med å avbryte antidepressiv behandling sammenlignet med gevinsten med en hudprikktest.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Om du er gravid spør legen, helsepersonell eller på apoteket om råd før du tar hudprikktesten.
Hudprikktest kan utføres dersom du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Soluprick SQ har ingen kjente effekter på evnen til å kjøre bil eller å bruke maskiner.

3. Hvordan du bruker Soluprick SQ

Prikktesting av barn er allerede mulig etter det første leveåret, avhengig av barnets helse, men generelt bør slik testing ikke utføres før barnet er 4 år.
Legen din eller helsepersonell vil utføre hudprikktesten for deg. Prosedyren er som følger:
 • Hudprikktesten utføres som regel på innsiden av underarmen. Testen kan også utføres på ryggen.
 • Huden må være tørr og ren, og kan desinfiseres med alkohol av sykepleieren eller legen.
 • Testoppløsningene, Soluprick Positive Kontroll og Soluprick Negative Kontroll påføres i dråper på huden med passende avstand fra hverandre.
 • Det øverste hudlaget gjennomtrenges gjennom dråpene med en ALK-lansett av legen eller sykepleieren.
 • Reaksjonen avleses etter 15 minutter. En positiv reaksjon er en blek, liten hevelse eller et merke med rød kant.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Soluprick SQ forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Svært vanlige bivirkninger (opptrer hos flere enn 1 av 10 personer): Ved allergi oppstår en forventet lokal effekt, en vable i huden som kan være omgitt av et rødt område med lokal kløe. En kontinuerlig økning av vablen kan opptre i løpet av de første 10-20 minutter etter påføring av allergen.. Diffus hevelse ved applikasjonsstedet kan oppstå 6-24 timer etter prikktesten.
Sjeldne bivirkninger (opptrer hos flere enn 1 av 10 000 men færre enn 1 av 1000 personer): Allergiske reaksjoner, som rhinitt (betennelse i neseslimhinnen), konjunktivitt (øyekatarr), urtikaria (elveblest), angioødem (hevelser i huden) eller astma.
Svært sjeldne bivirkninger (opptrer hos færre enn 1 av 10 000 personer): Anafylaktisk reaksjon. Symptomer som ofte signaliserer begynnelsen på en alvorlig anafylaktisk reaksjon (bivirkning) kan være rødme, intens kløe i håndflatene, føtter, og andre områder av kroppen (som elveblest) og vanskeligheter med å puste. En følelse av varme, generelt ubehag og agitasjon kan forekomme. Hvis dette inntreffer, vil din behandlende lege eller helsepersonell alltid ha akuttmedisinsk utstyr, med en adrenalinsprøyte klar til bruk, tilgjengelig.
Kontakt lege eller sykepleier umiddelbart dersom noen av disse bivirkningene inntreffer.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Soluprick SQ

Klinikken/sykehuset vil oppbevare hudprikktestoppløsningen.
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC).
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Soluprick SQ etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Soluprick bør brukes i løpet av seks måneder etter at det ble åpnet.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Ytterligere informasjon

Sammensetning av Soluprick SQ
 • Virkestoff er standardiserte allergenekstrakter fra bjørk (Betula verrucosa), timotei (Phleum pratense) eller husstøvmidd (Dermatophagoides pteronyssinus).
 • Andre innholdsstoffer er fenol, natriumdihydrogenfostfatdihydrat, natriumklorid, glyserol og vann til injeksjon.
Hvordan Soluprick SQ ser ut og innholdet i pakningen
Soluprick SQ er en klar til brun- eller grønnaktig oppløsning. Soluprick SQ leveres i en glassbeholder som inneholder 2 ml. Beholderen er forseglet med en gummipropp og en skrukork.
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
ALK Abelló A/S Bøge Allé 6-8
2970 Hørsholm Danmark
Tilvirker:
ALK-Abelló S.A Miguel Fleta 19
28037 Madrid Spania
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.
ALK-Abelló Nordic
tlf: 99 44 60 40
e-post: infono@alk.net
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 04.03.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no