Norspan Mundipharma

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege, apotek eller sykepleier hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Norspan depotplaster er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Norspan depotplaster
 3. Hvordan du bruker Norspan depotplaster
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Norspan depotplaster
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Norspan depotplaster er og hva det brukes mot

Norspan depotplaster inneholder virkestoffet buprenorfin som tilhører en gruppe legemidler som kalles sterke analgetika eller smertestillende midler. Legen din har skrevet ut Norspan depotplaster til deg for å lindre moderate, langvarige smerter der det er behov for et sterkt smertestillende middel.
Norspan depotplaster skal ikke brukes for å lindre akutte smerter.
Norspan depotplaster virker gjennom huden. Etter påføring går buprenorfin gjennom huden og inn i blodet. Hvert plaster varer i syv dager.

2. Hva du må vite før du bruker Norspan depotplaster

Bruk ikke Norspan depotplaster:
 • dersom du er allergisk overfor buprenorfin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • hvis du har pustevansker
 • hvis du er avhengig av medikamenter
 • hvis du bruker en type legemidler kjent som monoaminoksidasehemmere (f.eks. tranylcypromid, fenelzin, isokarboksazid, moklobemid eller linezolid), eller har brukt denne typen legemidler de siste to ukene
 • hvis du har myasthenia gravis (en sykdom hvor musklene svekkes)
 • hvis du tidligere har fått abstinenssymptomer som uro, angst, skjelving eller svetting når du har sluttet å drikke alkohol.
Norspan depotplaster må ikke brukes til å behandle symptomer i forbindelse med narkotikaavvenning.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Norspan depotplaster:
 • hvis du behandles med antidepressiva.
  Bruken av disse legemidlene sammen med Norspan depotplaster kan føre til serotonergt syndrom, en potensielt livstruende tilstand (se «Andre legemidler og Norspan depotplaster»).
 • hvis du har sykdom som kan gi krampeanfall.
 • hvis du har en pusterelatert søvnforstyrrelse (søvnapnésyndrom).
 • hvis du har sterk hodepine eller er kvalm på grunn av en hodeskade eller økt trykk i kraniet (f.eks. på grunn av hjernesykdom). Dette fordi plastrene kan forverre symptomene eller dekke over graden av hodeskade.
 • hvis du er ør eller føler at du skal besvime.
 • hvis du har alvorlige leverproblemer.
 • hvis du eller noen i din familie har misbrukt eller vært avhengig av alkohol, reseptbelagte legemidler eller ulovlige rusmidler.
 • hvis du røyker.
 • hvis du har hatt problemer med humøret (depresjon, angst eller personlighetsforstyrrelser) eller har vært behandlet av en psykiater for andre psykiske lidelser.
 • hvis du har feber, da dette kan medføre at større mengder av virkestoffet tas opp i blodet enn normalt.
 • hvis du har forstoppelse.
Søvnrelaterte pusteforstyrrelser
Norspan kan gi søvnrelaterte pusteforstyrrelser, slik som søvnapné (pustestopp under søvn) og søvnrelatert hypoksemi (lavt oksygennivå i blodet). Symptomene kan omfatte pustestopp under søvn, oppvåkning om natten på grunn av kortpustethet, problemer med sammenhengende søvn eller uttalt søvnighet på dagtid.
Kontakt lege hvis du eller en annen person legger merke til slike symptomer. Legen kan vurdere å redusere dosen din.
Dette legemidlet kan forårsake reaksjoner på applikasjonsstedet, vanligvis i form av mild til moderat hudbetennelse, og kan typisk vises som rødhet, hevelse, kløe, utslett, små blemmer og smertefull/sviende følelse på applikasjonsstedet. Den vanligste årsaken er hudirritasjon, og disse reaksjonene forsvinner etter at Norspan depotplasteret fjernes. Mer alvorlige allergiske reaksjoner kan oppstå med f.eks. blemmer og væsking, som kan spre seg utenfor applikasjonsstedet og som ikke raskt forsvinner etter at Norspan depotplasteret fjernes. Kroniske allergiske reaksjoner kan føre til åpne sår, blødning, sårdannelse, misfarging av huden og infeksjoner. Kontakt lege hvis du oppdager noen av de ovennevnte hudreaksjonene.
Dette legemidlet kan øke følsomheten for smerte, særlig ved høye doser. Fortell lege hvis dette skjer. Det kan bli nødvendig å redusere dosen eller endre legemiddel.
Snakk med legen før du bruker disse plastrene dersom du nettopp har hatt en operasjon.
Som med andre opioider, kan Norspan depotplaster påvirke den normale produksjonen av hormoner i kroppen, som f.eks. kortisol eller kjønnshormoner, spesielt ved høye doser over lengre tid.
Barn og ungdom
Ikke gi dette legemidlet til barn under 18 år.
Andre legemidler og Norspan depotplaster
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Noen legemidler kan øke bivirkninger av Norspan depotplaster og kan noen ganger føre til alvorlige reaksjoner. Ikke bruk andre legemidler når du bruker Norspan depotplaster uten å ha snakket med lege, spesielt:
 • antidepressiva slik som moklobemid, tranylcypromin, citalopram, escitalopram, fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin, duloksetin, venlafaksin, amitriptylin, doksepin, eller trimipramin. Disse legemidlene kan interagere med Norspan depotplaster. Du kan oppleve symptomer som ufrivillige rytmiske muskelsammentrekninger, inkludert muskler som kontrollerer øyebevegelser, uro/rastløshet, hallusinasjoner, koma, overdreven svetting, skjelving, overdrevne reflekser, økt muskelspenning, kroppstemperatur over 38ºC. Kontakt lege hvis du opplever slike symptomer.
 • Norspan depotplaster må ikke brukes sammen med en type legemidler kjent som monoaminoksidasehemmere (f.eks. tranylcypromid, fenelzin, isokarboksazid, moklobemid og linezolid), eller dersom du har brukt denne typen legemidler de siste to ukene.
 • Hvis du bruker visse legemidler som fenobarbital eller fenytoin (legemidler som brukes til å behandle epilepsi og kramper), karbamazepin (legemiddel til behandling av epilepsi og kramper og visse smertetilstander) eller rifampicin (legemiddel til behandling av tuberkulose) kan virkningen av Norspan depotplaster reduseres.
 • Norspan depotplaster kan gjøre at noen føler seg døsige, kvalme eller at de vil besvime eller at de puster langsommere eller svakere. Disse bivirkningene kan forverres dersom andre legemidler som gir de samme effektene tas samtidig. Dette gjelder visse legemidler til behandling av smerter, depresjon, angst, psykiatriske eller mentale lidelser, sovemidler, blodtrykksmidler som klonidin, andre opioider (som kan finnes i smertestillende midler og visse hostesafter, f.eks. morfin, dekstropropoksyfen, kodein, dekstrometorfan, noskapin), antihistaminer som gjør deg døsig eller anestesimidler som halotan.
 • Samtidig bruk av Norspan depotplaster og beroligende legemidler, som benzodiazepiner og lignende legemidler, øker risikoen for søvnighet, pustevansker (respirasjonsdepresjon) og koma. Dette kan være livstruende. På grunn av dette bør samtidig bruk kun vurderes der andre behandlingsalternativer ikke er mulig. Dersom legen likevel sier at du skal ta Norspan depotplaster sammen med beroligende legemidler, bør dose og varighet ved den samtidige bruken begrenses av legen. Informer legen din om alle beroligende legemidler du bruker, og følg legens dosering nøye. Det kan være nyttig å gjøre venner og familie oppmerksom på tegn og symptomer nevnt over. Kontakt legen din dersom du opplever noen av disse symptomene.
Inntak av Norspan depotplaster sammen med mat, drikke og alkohol
Alkohol kan forverre noen av bivirkningene, og du kan føle deg uvel hvis du drikker alkohol mens du har på et Norspan depotplaster. Inntak av alkohol mens du bruker Norspan depotplaster kan også påvirke reaksjonstiden din.
Graviditet, amming og fertilitet
Norspan depotplaster bør ikke brukes dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid med mindre du har fått beskjed av legen som har overveid nytte og risiko for både mor og barn grundig.
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet.
Kjøring og bruk av maskiner
Norspan depotplaster kan påvirke reaksjonsevnen din i en slik grad at du ikke reagerer godt eller raskt nok i uventede situasjoner. Dette gjelder spesielt:
 • ved behandlingsstart
 • dersom du tar legemidler mot angst eller sovemidler
 • dersom dosen din økes.
Dersom du påvirkes (f.eks. føler deg svimmel, døsig eller får tåkesyn) bør du ikke kjøre bil eller bruke maskiner mens du bruker Norspan depotplaster. Det samme gjelder i minst 24 timer etter at depotplasteret er fjernet.

3. Hvordan du bruker Norspan depotplaster
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Det finnes forskjellige styrker av Norspan depotplaster. Legen din bestemmer hvilken styrke av Norspan depotplaster som passer best for deg.
Når personer begynner med Norspan for første gang, opplever de ofte litt kvalme og oppkast (se avsnitt 4). Dette går vanligvis over etter første behandlingsuke. Det er en god idé å avtale en oppfølgingskontroll med legen en eller to uker etter at du har begynt med Norspan depotplaster, for å forsikre deg om at du bruker riktig dose og for å håndtere eventuelle bivirkninger.
Under behandlingen kan legen bytte det plasteret du bruker med et mindre eller større etter behov, eller be deg bruke en kombinasjon av inntil to plastre. Ikke klipp eller del plasteret eller bruk en høyere dose enn anbefalt. Du må ikke sette på mer enn to plastre på samme tid, inntil en maksimal totaldose på 40 mikrogram/time.
Voksne og eldre pasienter
Hvis ikke legen har fortalt deg noe annet, setter du på ett Norspan depotplaster (som beskrevet under) og bytter det hver syvende dag, helst til samme tid på dagen. Legen din kan justere dosen etter 3-7 dager til det rette nivået av smertekontroll er funnet. Dersom legen har rådet deg til å ta andre smertestillende midler i tillegg til plasteret, må du følge legens anvisninger nøye, ellers vil du ikke få full effekt av behandlingen med Norspan depotplaster. Plasteret bør sitte på i 3 hele dager før dosen økes, det er da maksimal effekt av en gitt dose oppnås.
Pasienter under 18 år
Norspan depotplaster skal ikke brukes av pasienter under 18 år.
Pasienter med nyresykdom/dialysepasienter
Doseendring er ikke nødvendig hos pasienter med nyresykdom.
Pasienter med leversykdom
Hos pasienter med leversykdom kan virkningen og virketiden for Norspan depotplaster påvirkes, og legen din vil derfor følge deg tettere opp.
Før du påfører Norspan depotplaster
 • Velg et ikke-irritert, intakt hudområde på yttersiden av overarmen, øvre del av brystkassen, øvre del av ryggen eller siden av brystkassen (se illustrasjon under). Be om hjelp dersom du ikke klarer å sette på depotplasteret selv.
 • Norspan depotplaster bør påføres et hudområde som er nesten hårfritt eller har relativt lite hår. Hvis ingen egnede hårfrie områder er tilgjengelige, bør håret på området klippes med saks, ikke barberes.
 • Unngå hud som er rød, irritert eller har andre skader, f.eks. store arr.
 • Hudområdet du velger må være tørt og rent. Ved behov kan det vaskes med kaldt eller lunkent vann. Såpe, alkohol, olje, lotion eller andre vaskemidler må ikke brukes. Etter varmt bad eller dusj må du vente til huden er helt tørr og avkjølt. Smør ikke lotion, krem eller salve på det valgte området. Dette kan hindre at depotplasteret fester seg godt nok.
Påføring av depotplaster


Trinn 1: Hvert depotplaster er forseglet i en pose. Rett før bruk klippes posen langs den stiplede linjen med en saks. Vær forsiktig så du ikke klipper i depotplastrene. Ta ut depotplasteret. Bruk ikke depotplasteret dersom posens forsegling er brutt.

Trinn 2: Depotplasterets klebende side er dekket med en beskyttende sølvfolie. Dra forsiktig halvparten av folien av. Prøv å ikke berøre den klebende delen.

Trinn 3: Sett depotplasteret på det valgte hudområdet og fjerne resten av folien.
Trinn 4: Press depotplasteret mot huden med håndflaten og tell langsomt til 30. Sørg for at hele depotplasteret er i kontakt med huden, spesielt ved kantene.

Bruk av depotplaster
Du bør ha depotplasteret på i syv dager. Dersom du har satt depotplasteret riktig på, er det liten fare for at det faller av. Hvis kantene på depotplasteret begynner å løsne kan de tapes fast med egnet hudtape. Du kan dusje, bade og svømme mens du har det på.
Utsett ikke depotplasteret for ekstrem varme (f.eks. varmepute, varmeteppe, varmelampe, badstue, varmt bad, oppvarmet vannseng, varmeflaske etc.) da dette kan medføre at større mengder av virkestoffet tas opp i blodet enn normalt. Ytre varme kan også hindre at depotplasteret setter seg godt fast. Dersom du har feber kan dette påvirke effekten av Norspan depotplaster (se punktet «Vis forsiktighet ved bruk av Norspan depotplaster» over).
Dersom depotplasteret mot formodning skulle falle av før det skal byttes, må du ikke bruke dette depotplasteret igjen. Sett på et nytt med en gang (se «Bytte av depotplaster» under).
Bytte av depotplaster
 • Ta det gamle depotplasteret av.
 • Brett det dobbelt med den klebende siden inn.
 • Åpne og ta ut et nytt depotplaster. Legg det gamle depotplasteret i den tomme posen. Kast posen på en forsvarlig måte.
 • Selv brukte depotplastre inneholder litt virkestoff som kan skade barn og dyr, så sørg for at dine brukte depotplastre alltid oppbevares utilgjengelig for dem.
 • Sett et nytt depotplaster på et annet egnet hudområde (som beskrevet over). Du bør ikke sette et nytt depotplaster på samme sted før etter 3-4 uker.
 • Husk å bytte depotplasteret til samme tid på dagen. Det er viktig at du noterer tidspunktet.
Behandlingstid
Legen forteller deg hvor lenge du bør behandles med Norspan depotplaster. Avbryt ikke behandlingen uten å rådføre deg med lege, da smertene dine kan komme tilbake og du kan bli uvel (se også «Dersom du avbryter behandling med Norspan depotplaster» under).
Hvis du mener at virkningen av Norspan depotplaster er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
Dersom du tar for mye av Norspan depotplaster
Fjern alle depotplastre og oppsøk lege eller sykehus omgående så snart du oppdager at du har brukt for mange depotplastre. Personer som har tatt en overdose kan føle seg veldig søvnige og kvalme. De kan også få pustevansker eller miste bevisstheten og kan trenge akuttbehandling på sykehus. Ta med deg og vis legen dette pakningsvedlegget og resten av depotplastrene når du oppsøker legehjelp.
Dersom du har glemt å ta Norspan depotplaster
Sett på et nytt depotplaster så snart du husker det. Notér også datoen, da din faste dag for bytting nå kan være endret. Dersom du er svært sent ute med å bytte depotplasteret, kan smertene dine komme tilbake. Kontakt i så tilfelle legen din.
Du må ikke sette på ekstra depotplastre som erstatning for en glemt påføring.
Dersom du avbryter behandling med Norspan depotplaster
Dersom du avbryter behandling med Norspan depotplaster for tidlig eller midlertidig kan smertene dine komme tilbake. Rådfør deg med legen dersom du ønsker å avbryte behandlingen. Legen forteller deg hva som kan gjøres og om du kan behandles med andre legemidler.
Noen personer kan få bivirkninger når de slutter med sterke smertestillende midler etter å ha brukt dem i lengre tid. Risikoen for å få bivirkninger etter å ha sluttet med Norspan depotplaster er svært lav.
Informer legen dersom du føler uro, angst, nervøsitet eller skjelving, er overaktiv, har søvnvansker eller fordøyelsesproblemer.
Den smertestillende virkningen av Norspan depotplaster varer en viss tid etter fjerning av depotplasteret. Ikke start med et annet opioidanalgetikum (sterkt smertestillende middel) før 24 timer etter fjerning av depotplasteret.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Alvorlige bivirkninger som kan være forbundet med bruk av Norspan depotplaster tilsvarende de som er sett med andre sterke smertestillende midler, inkludert pustevansker og blodtrykksfall.
Dette legemidlet kan gi allergiske reaksjoner, selv om alvorlige allergiske reaksjoner er sjeldne. Fjern depotplasteret og informer legen omgående dersom du plutselig får pipende pust, pustevansker, hevelse i øyelokk, ansikt eller lepper, utslett eller kløe, spesielt dersom det dekker hele kroppen.
Som med andre sterke smertestillende midler er det fare for at du blir avhengig av Norspan depotplaster.
Hos pasienter som behandles med Norspan depotplaster er følgende bivirkninger rapportert:
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer)
 • Hodepine, svimmelhet, søvnighet
 • Forstoppelse, kvalme og oppkast
 • Kløende hud
 • Utslett, rødhet, kløe, betennelse eller hevelse i huden på påføringsstedet.
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)
 • Appetittløshet
 • Forvirring, depresjon, angst, søvnløshet, nervøsitet, skjelving (tremor)
 • Kortpustethet
 • Magesmerter eller -ubehag, diaré, fordøyelsesbesvær, munntørrhet
 • Svetting, utslett, hudreaksjoner
 • Tretthet, følelse av uvanlig kraftløshet, muskelsvakhet, hevelse i hender, ankler eller føtter.
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
 • Rastløshet, uro, ekstrem lykke, hallusinasjoner, mareritt, nedsatt sexlyst, aggresjon
 • Smaksforstyrrelser, talevansker, nedsatt følsomhet for smerte eller berøring, prikking eller nummenhet
 • Hukommelsestap, migrene, besvimelse, konsentrasjons- eller koordinasjonsproblemer
 • Tørre øyne, tåkesyn
 • Øresus, kraftig svimmelhet
 • Høyt eller lavt blodtrykk, brystsmerter, rask eller uregelmessig puls
 • Hoste, hikke, pipende/hvesende pust
 • Luft i magen
 • Vekttap
 • Tørr hud
 • Kramper, muskelsmerter
 • Vansker med å komme i gang med vannlatingen
 • Manglende evne til å tømme urinblæren helt
 • Feber
 • Økning av tilfeldige skader (f.eks. fall)
 • Abstinenssymptomer som uro, angst, svetting eller skjelving når man slutter å bruke Norspan depotplaster
Informer legen om at du bruker Norspan depotplaster dersom du skal ta blodprøver. Dette er viktig da Norspan depotplaster kan endre måten leveren virker på og dette kan påvirke visse blodprøvesvar.
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer)
 • Angina (brystsmerter i forbindelse med hjertesykdom)
 • Mentale lidelser
 • Balanseproblemer
 • Hovne øyelokk eller ansikt, reduksjon i pupillstørrelse i øyet
 • Pustevansker, forverring av astma, overdreven pusting
 • Følelse av å besvime, spesielt når man reiser seg opp
 • Svelgevansker
 • Lokale allergiske reaksjoner med tydelig tegn på hevelse (i slike tilfeller bør behandlingen avbrytes)
 • Hevelse og irritasjon på innsiden av nesen
 • Redusert ereksjon, nedsatt seksualfunksjon
 • En influensalignende sykdom
 • Rødming i huden
 • Væsketap
Svært sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer)
 • Muskelrykninger
 • Humørsvingninger
 • Øresmerter
 • Blemmer
Ikke kjent (hyppighet kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)
 • Pustevansker under søvn (søvnapnésyndrom), se avsnitt 2 «Advarsler og forsiktighetsregler»
 • Krampeanfall eller kramper
 • Betennelse i tarmveggen. Symptomer kan være feber, oppkast og magesmerter eller ubehag
 • Økt følsomhet for smerte
 • Kolikklignende magesmerter eller ubehag
 • Svekket personlighetsfølelse
 • Abstinenssymptomer hos nyfødte som er født av mødre som har fått Norspan i svangerskapet kan være skingrende gråt, irritabilitet og rastløshet, skjelving (tremor), vanskeligheter med amming, svette og manglende vektøkning
 • Kontaktdermatitt (hudutslett med betennelse som kan omfatte en brennende følelse), misfarging av huden
 • Et behov for å ta stadig høyere doser av dette legemidlet for å oppnå samme smertelindrende effekt (toleranse)
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Norspan depotplaster

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og posen etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden. Lever ubrukte depotplastre til apoteket etter utløpsdatoen.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke depotplasteret hvis forseglingen er brutt.
Brukte depotplastre må brettes dobbelt med det klebende laget innover, og kastes forsvarlig og utilgjengelig for barn.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Norspan depotplaster
Virkestoff er buprenorfin.
Norspan 5 mikrog/time depotplaster:
Hvert depotplaster inneholder 5 mg buprenorfin, har en størrelse på 6,25 cm² og frisetter ca. 5 mikrogram buprenorfin per time (over en periode på 7 dager).
Norspan 10 mikrog/time depotplaster:
Hvert depotplaster inneholder 10 mg buprenorfin, har en størrelse på 12,5 cm² og frisetter ca. 10 mikrogram buprenorfin per time (over en periode på 7 dager).
Norspan 15 mikrog/time depotplaster:
Hvert depotplaster inneholder 15 mg buprenorfin, har en størrelse på 18,75 cm² og frigir ca. 15 mikrogram buprenorfin per time (over en periode på 7 dager).
Norspan 20 mikrog/time depotplaster:
Hvert depotplaster inneholder 20 mg buprenorfin, har en størrelse på 25 cm² og frisetter ca. 20 mikrogram buprenorfin per time (over en periode på 7 dager).
Norspan 25 mikrog/time depotplaster:
Hvert depotplaster inneholder 25 mg buprenorfin, har en størrelse på 31,25 cm² og frigir ca. 25 mikrogram buprenorfin per time (over en periode på 7 dager).
Norspan 30 mikrog/time depotplaster:
Hvert depotplaster inneholder 30 mg buprenorfin, har en størrelse på 37,5 cm² og frigir ca. 30 mikrogram buprenorfin per time (over en periode på 7 dager).
Norspan 40 mikrog/time depotplaster:
Hvert depotplaster inneholder 40 mg buprenorfin, har en størrelse på 50 cm² og frigir ca. 40 mikrogram buprenorfin per time (over en periode på 7 dager).
Hjelpestoffer er:
 • Polyakrylat (Durotak 387-2051 & 387-2054)
 • Levulinsyre
 • Oleyloleat
 • Povidon
 • Polyetylentereftalat
Hvordan Norspan depotplaster ser ut og innholdet i pakningen
Depotplaster
Forskjellige størrelser er tilgjengelige.
5 mikrog/time: firkantet, beige plaster med avrundede hjørner, merket «Norspan 5 μg/h»
10 mikrog/time: rektangulært, beige plaster med avrundede hjørner, merket «Norspan 10 μg/h»
15 mikrog/time: rektangulært, beige plaster med avrundede hjørner, merket «Norspan 15 μg/h»
20 mikrog/time: firkantet, beige plaster med avrundede hjørner, merket «Norspan 20 μg/h»
25 mikrog/time: rektangulært, beige plaster med avrundede hjørner, merket «Norspan 25 μg/h»
30 mikrog/time: rektangulært, beige plaster med avrundede hjørner, merket «Norspan 30 μg/h»
40 mikrog/time: rektangulært, beige plaster med avrundede hjørner, merket «Norspan 40 μg/h»
Norspan depotplaster er tilgjengelige i esker med 4 barnesikrede poser som hver inneholder ett depotplaster. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Mundipharma AS
Lysaker torg 5
1366 Lysaker
Tilvirker
Mundipharma DC B.V.
Leusderend 16
3832 RC Leusden
Nederland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 11.03.2022
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no