Furadantin Viatris

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Furadantin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Furadantin
 3. Hvordan du bruker Furadantin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Furadantin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Furadantin er og hva det brukes mot

Furadantin er et legemiddel som virker bakteriedrepende og hemmer vekst av bakterier lokalt i urinveiene. De fleste bakterietyper som vanligvis gir urinveisinfeksjon blir angrepet.
Furadantin brukes ved både akutte, tilbakevendende og kroniske infeksjoner i urinveiene, særlig ved blærebetennelser.

2. Hva du må vite før du bruker Furadantin

Bruk ikke Furadantin:
 • dersom du er allergisk overfor nitrofurantoin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • til behandling av nyfødte og barn yngre enn 1 måned.
 • hvis du ammer spedbarn yngre enn 1 måned.
 • dersom du vet at du har mangel på enzymet glukose-6-fosfatdehydrogenase.
 • dersom du har sterkt redusert eller manglende urinutskillelse
 • dersom du har sterkt nedsatt nyrefunksjon.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege før du bruker Furadantin.
Ved sterkt nedsatt nyrefunksjon bør dette legemidlet ikke brukes, og hos eldre bør nyrefunksjonen kontrolleres før eventuell langtidsdosering. Skal brukes med forsiktighet av personer med lav blodprosent, diabetes (sukkersyke), elektrolyttforstyrrelser og B-vitamin mangel.
Ved langtidsbehandling, særlig hos eldre pasienter, må legen kontrollere lungestatus regelmessig.
Leverfunksjonen bør også kontrolleres ved langtidsbehandling. Snakk med legen din dersom du opplever tretthet (fatigue), at huden eller øynene blir gule, kløe, hudutslett, leddsmerter, ubehag i buken, kvalme, oppkast, tap av appetitt, mørk urin eller blek og gråfarget avføring. Det kan være symptomer på leversykdom.
Andre legemidler og Furadantin
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Bruk av legemidler som inneholder probenicid gir økt effekt av Furadantin.
Graviditet, amming og fertilitet
Graviditet
Snakk med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Amming
Legemidlet går over i morsmelk. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Furadantin under amming. Skal ikke brukes ved amming av barn yngre enn en måned.
Kjøring og bruk av maskiner
Furadantin antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Furadantin inneholder laktose
Furadantin inneholder laktose. Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

3. Hvordan du bruker Furadantin

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Voksne: Normaldose er 50 mg 3-4 ganger daglig i en uke, men økning av dosen inntil det dobbelte kan bli nødvendig. Ved nedsatt nyrefunksjon må dosen reduseres. Kan også gis forebyggende.
Barn (ikke under 1 måneds alder): Legen tilpasser dosen etter barnets vekt. Kan også gis som langtidsbehandling. Tabletten kan deles og oppløses i litt vann eller blandes med maten.
Furadantin skal tas i forbindelse med måltid, bl.a. for å minske risikoen for kvalme.
Dersom du tar for mye av Furadantin
Symptomer på overdose kan være kvalme, brekninger, hodepine, ørhet, prikkende og brennende følelse, skjelving, kramper, diaré, overfølsomhetsreaksjon i lungene, eksem og elveblest.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Kontakt lege umiddelbart dersom du opplever noen av følgende bivirkninger:
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
 • Overfølsomhetsreaksjoner i lungene som viser seg som tung pust, hoste, høy feber, brystsmerter, hodepine, brekninger, fortetninger og væskedannelse i lungene. Reaksjonene kan oppstå fra noen timer til noen få dager etter at behandlingen er startet, og opphører som regel om behandlingen avsluttes.
 • Sykdom i den delen av nervesystemet som går fra hjernen og ryggmargen til resten av kroppen (perifer neuropati).
 • Leveren din kan påvirkes, både akutt (i løpet av de første 4-6 behandlingsukene) og kronisk, etter langvarig behandling (6 måneder, oftest hos kvinner). Ta kontakt med legen din dersom du opplever tretthet, gulfarging av huden din eller av det hvite i øynene, kløe, hudutslett, leddsmerter, ubehag i magen, kvalme, oppkast, tap av appetitt, mørk urin eller blek og gråfarget avføring. Det kan være symptomer på leversykdom. Begge typer leverpåvirkning har god prognose om behandlingen stanses.
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer)
 • Blodsykdom forårsaket av at røde blodceller brytes ned raskere enn normalt (hemolytisk anemi). Det mest åpenbare symptomet er tretthet, men kan også gi blekhet.
 • Sykdommen «lupus» (Systemisk lupus erythematosus), en kronisk autoimmun sykdom som forårsaker betennelse og skade i bindevevet. Symptomer kan være tretthet, slapphet, ledd- og muskelverk, feberfølelse, utslett, pusteavhengige smerter i brystet.
 • Kroniske lungereaksjoner. Slike reaksjoner rammer oftest eldre pasienter ved langtidsbehandling, og inkluderer kronisk betennelse og arrdannelse i lungeblærer/lungevev (lungefibrose). Symptomene kan f.eks. være åndenød og hoste (særlig tørrhoste), brystsmerter eller feber. Legen din vil stanse behandlingen ved denne type reaksjon. Hvis dette rammer deg vil du ha behov for oppfølging av lungespesialist.
Ikke kjent (hyppighet kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
 • Hevelser i ansikt, tunge eller svelg, svelgeproblemer, pustevansker, elveblest, svimmelhet. Dette er symptomer på en alvorlig allergisk reaksjon (anafylaksi) som må behandles umiddelbart, vanligvis på sykehus.
 • Vaskulitt, som er betennelse i veggene til små blodkar. Dette gir hudforandringer.
 • Leverbetennelse forårsaket av at immunsystemet ditt retter seg mot leverceller.
 • Betennelse i nyrevev, dette medfører nedsatt nyrefunksjon.
Andre bivirkninger:
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
 • Unormal økning av noen typer hvite blodceller (leukocytose, eosinofili)
 • Hodepine, svimmelhet.
 • Kvalme, brekninger og diaré, munntørrhet.
 • Utslett, elveblest, kløe.
 • Muskelsmerter.
 • Feber.
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer)
 • Unormalt lavt antall hvite celler i blodet (leukopeni), unormalt lav konsentrasjon av blodplater (trombocytopeni).
 • Godartet trykkøkning i hodet (benign intrakraniell trykkøkning).
 • Ufrivillige, rytmiske øyebevegelser (nystagmus).
 • Betennelse i ørespyttkjertelen (parotitt).
 • Forbigående håravfall.
Ikke kjent (hyppighet kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
 • Buksmerter.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Furadantin

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Furadantin
 • Virkestoff er nitrofurantoin.
  Hver 5 mg tablett inneholder 5 mg nitrofurantoin.
  Hver 50 mg tablett inneholder 50 mg nitrofurantoin.
 • Andre innholdsstoffer er: laktosemonohydrat, potetstivelse, vannfri kolloidal silika, metylcellulose, magnesiumstearat.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Viatris AS
Postboks 194
1371 Asker
Tilvirker
Sofarimex - Indústria Química e Farmacêutica S.A., Portugal
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 23.08.2022
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no