Nicorette McNeil depotplaster

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Nicorette brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.
 • Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
 • Du bør søke profesjonell hjelp hvis du etter 1 år fortsatt har problemer med å holde deg røykfri uten å bruke Nicorette.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Nicorette er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Nicorette
 3. Hvordan du bruker Nicorette
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Nicorette
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Nicorette er og hva det brukes mot

Dette legemidlet er reseptfritt. Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Brukes til hjelp ved røykeavvenning.
Frigjøring av nikotin skjer langsomt og tas opp gjennom huden. Plasteret skal sitte på i 16 timer, noe som er en tidsmessig etterlikning av nikotintilførsel ved røyking. Effekten av Nicorette depotplaster kommer ikke så raskt som ved røyking, og du kan derfor ikke forvente deg like rask stimulans.

2. Hva du må vite før du bruker Nicorette

Bruk ikke Nicorette:
 • dersom du er allergisk overfor nikotin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Nicorette dersom du har noen av følgende sykdommer:
 • nylig har hatt hjerteinfarkt eller slag
 • brystsmerter (ustabil angina) eller hvilende angina
 • hjertesykdom som påvirker hjertefrekvensen eller rytmen
 • høyt blodtrykk som ikke er kontrollert med medisiner
 • hatt allergiske reaksjoner som inkluderer hovne lepper, ansikt og hals (angioødem) eller kløende hudutslett (urtikaria). Bruk av nikotinerstatningsprodukter (NEP) kan noen ganger utløse denne type reaksjoner
 • moderat eller alvorlig leversykdom
 • alvorlig nyresykdom
 • diabetes
 • overaktivitet i skjoldbruskkjertelen
 • svulst i binyrene (feokromocytom)
 • magesår
 • betennelse i spiserøret
 • kronisk hudsykdom
Nicorette plaster skal fjernes før MR-undersøkelse for å unngå risiko for brannskader.
Nicorette skal ikke brukes av ikke-røykere.
Nicorette inneholder nikotin og kan derfor være forbundet med en viss tilvenningsfare, men er både mindre skadelig og lettere å avslutte enn røykeavhengighet.
Barn og ungdom
Nicorette depotplaster skal ikke brukes av barn og ungdom under 18 år uten anbefaling av helsepersonell.
Plasteret inneholder nikotin også etter bruk og må oppbevares utenfor barns rekkevidde.
Andre legemidler og Nicorette
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette er spesielt viktig dersom du bruker legemidler som inneholder:
 • teofyllin for behandling av astma
 • takrin for Alzheimers sykdom
 • klozapin for schizofreni
 • ropinirol for behandling av Parkinsons sykdom
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Røyking hos både kvinner og menn kan medføre problemer med å bli gravid. Det er veldig viktig å slutte å røyke når du er gravid fordi det kan føre til redusert vekst av fosteret, en for tidlig fødsel (prematur) eller dødfødsel. Det er best om du kan slutte å røyke uten bruk av medisiner som inneholder nikotin. Hvis du ikke klarer dette, bør Nicorette kun brukes etter avtale med helsepersonell som følger deg opp under graviditeten, din lege eller en lege som er spesialisert til å hjelpe de som ønsker å slutte å røyke.
Nicorette depotplaster skal ikke brukes ved amming siden nikotin går over i morsmelk og kan påvirke barnet ditt.
Røyking øker risikoen for infertilitet hos kvinner og menn. Effekten av nikotin på fertilitet er ukjent.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Preparatet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

3. Hvordan du bruker Nicorette
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Voksne
Du kan bruke Nicorette depotplaster enten alene eller sammen med enten Nicorette 2 mg tyggegummi, Nicorette 2 mg sugetablett, Nicorette 1 mg/dose munnspray eller Nicorette 10 mg inhalator.
Du skal ikke røyke samtidig som du bruker plasteret.
Behandling med plaster alene
Ved høy nikotinavhengighet (hvis du røyker mer enn ca. 20 sigaretter/dag):
Ett 25 mg/16 timers plaster settes på om morgenen og tas av ved sengetid hver dag i 8 uker.
Deretter reduserer du nikotindosen gradvis ved å bruke ett 15 mg/16 timer plaster i 2 uker.
Videre bruker du ett 10 mg/16 timer plaster i ytterligere 2 uker.
Ved lav nikotinavhengighet (hvis du røyker færre enn ca. 20 sigaretter/dag):
Ett 15 mg/16 timers plaster settes på om morgenen og tas av ved sengetid hver dag i 8 uker.
Deretter reduserer du nikotindosen ved å bruke ett 10 mg/16 timer plaster i 4 uker.
Dosering i tabellform:

Behandling med plaster alene

Dosering ved høy nikotinavhengighet
(mer enn ca. 20 sigaretter/dag)

Dosering ved lav nikotinavhengighet
(færre enn ca. 20 sigaretter/dag)

Plaster

Tidsperiode

Plaster

Tidsperiode

25 mg/16 timer

Uke 1-8

-

-

15 mg/16 timer

Uke 9-10

15 mg/16 timer

Uke 1-8

10 mg/16 timer

Uke 11-12

10 mg/16 timer

Uke 9-12

Lengre behandlingstid enn 6 måneder anbefales ikke.
Behandling med Nicorette depotplaster i kombinasjon med Nicorette tyggegummi, sugetablett, munnspray eller inhalator
Hvis du har høy nikotinavhengighet, opplever at røykesuget slår igjennom til tross for bruk av nikotinerstatningsprodukt eller du har mislykkes med å slutte å røyke med ett nikotinerstatningsprodukt alene, kan du bruke Nicorette plaster sammen med Nicorette tyggegummi, sugetablett, munnspray eller inhalator for rask lindring av røykesuget.
Du bør også lese pakningsvedlegget for Nicorette tyggegummi, Nicorette sugetablett, Nicorette munnspray eller Nicorette inhalator når du bruker ett av disse produktene i kombinasjon med Nicorette plaster.
Innledende kombinasjonsbehandling
Nicorette plaster med styrken 25 mg/16 timer settes på om morgenen og tas av ved sengetid. Sammen med plasteret kan du ved behov bruke enten Nicorette tyggegummi 2 mg, Nicorette sugetablett 2 mg, Nicorette munnspray eller Nicorette inhalator for rask lindring av røykesuget.
Vanlig dosering i kombinasjon med plasteret er:
 • Tyggegummi 2 mg: 5-6 tyggegummier daglig (maksimalt 24 tyggegummier per dag).
 • Sugetablett 2 mg: 5-6 tyggegummier daglig (maksimalt 15 sugetabletter per dag).
 • Munnspray 1 mg/dose: 1-2 spraydoser hvert 30-60 minutt (maksimalt 32 doser per dag).
 • Inhalator 10 mg: 4-5 dosebeholdere per dag (maksimalt 12 dosebeholdere per dag).
Du skal slutte helt å røyke under kombinasjonsbehandling. Normalt bør behandlingen pågå i 8 uker.
Nedtrapping
Etter de første 8 uker med kombinasjonsbehandling, reduserer du dosen gradvis. Dette kan du gjøre på to måter:
 1. Du går over til Nicorette depotplaster med lavere styrke. I 2 uker benytter du daglig et plaster av styrken 15 mg/16 timer. Deretter benytter du et plaster daglig av styrken 10 mg/16 timer i 2 uker. Bruk samtidig like mange tyggegummier, sugetabletter, munnspraydoser eller inhalator dosebeholdere som ved begynnelsen av behandlingen. Deretter reduser du gradvis antall tyggegummier, sugetabletter, munnspraydoser eller inhalator dosebeholdere i inntil 1 år fra behandlingsstart.
 2. Du slutter helt med å bruke plaster etter de første 8 behandlingsukene. Reduser gradvis antall tyggegummier, sugetabletter, munnspraydoser eller inhalator dosebeholdere i inntil 1 år fra behandlingsstart.
Kombinasjonsbehandlingens forløp er tydeliggjort i tabellen under. Kombiner plaster med kun ett av de fleksible legemiddelformene nevnt i tabellen.
Innledende kombinasjonsbehandling:
Mangler tekstalternativ for bilde
Nedtrapping i inntil 1 år fra behandlingsstart:

Tidsperiode

Plaster

Fleksibel legemiddelform

Alternativ 1

Uke 9-10

1 plaster 15 mg/16 timer daglig

Fortsett å bruke tyggegummi, sugetablett, munnspray eller inhalator etter behov.

Uke 11-12

1 plaster 10 mg/16 timer daglig

Fortsett å bruke tyggegummi, sugetablett, munnspray eller inhalator etter behov.

Inntil 1 år fra behandlingsstart

---

Trapp gradvis ned på antall tyggegummier, sugetabletter, munnspraydoser eller inhalator dosebeholdere.

Alternativ 2

Inntil 1 år fra behandlingsstart

---

Trapp gradvis ned på antall tyggegummier, sugetabletter, munnspraydoser eller inhalator dosebeholdere.

Bruksanvisning
Depotplasteret settes på om morgenen og tas av om kvelden ved sengetid. Stedet hvor plasteret settes på bør varieres hver dag for å minske risikoen for hudirritasjon. Bruk av vann (f.eks. ved dusjing eller bading) eller hvis du svetter mye kan gjøre at plasteret ikke fester seg så godt.
 1. Vask hendene før du setter på plasteret.
 2. Klipp opp pakningen ved markeringen.
 3. Velg et sted på kroppen med frisk, ren tørr hud, helst uten hår, f.eks. hoften eller overarmen.
 4. Ikke påfør huden hudkremer, oljer eller talkum før du setter på plasteret da det kan forhindre plasteret i å feste seg ordentlig.
 5. Trekk bort den ene halvparten av beskyttelsesfolien så langt det lar seg gjøre. Unngå å ta på limet.
 6. Sett den klebrige delen av plasteret forsiktig mot huden og trekk bort den gjenværende halvparten av beskyttelsesfolien.
 7. Press depotplasteret mot huden med håndflaten eller fingertuppene i ca. 10-15 sekunder.
 8. Gni fingrene forsiktig rundt kanten på plasteret for å forsikre deg om at plasteret kleber ordentlig.
 9. Vask hendene slik at du ikke får nikotin overført til for eksempel øynene.
 10. Ta av depotplasteret etter ca. 16 timer, dvs. før du legger deg.
 11. Brett sammen brukte depotplastre og kast det slik at det ikke blir tilgjengelig for barn.
 12. Hvis Nicorette depotplaster skulle løsne og falle av, sett umiddelbart på et nytt plaster på et annet sted på kroppen og behold det på til det skal tas av om kvelden.
 13. Ta et nytt depotplaster neste dag og gjenta fra punkt 1. Sett ikke plasteret på samme sted hver morgen, men varier mellom f.eks. høyre og venstre overarm.
Dersom du tar for mye av Nicorette
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomer på for høy dose av nikotin kan være blekhet, svette, kvalme, svimmelhet, diaré og hodepine. Fjern plasteret i slike tilfeller og stopp eventuell samtidig bruk av tyggegummi eller inhalator.
Nikotindoser som tolereres av røykere under behandling kan gi alvorlige forgiftningssymptomer hos barn, og kan være dødelige. Mistanke om nikotinforgiftning hos barn krever øyeblikkelig hjelp og behandles umiddelbart. Produkter som inneholder nikotin bør ikke oppbevares slik at de kan håndteres eller inntas av barn.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Røykeslutt kan forårsake symptomer som nedstemthet, søvnløshet, irritabilitet, frustrasjon, angst, konsentrasjonsvansker, rastløshet, redusert hjertefrekvens, økt appetitt eller vektøkning, svimmelhet, hoste, forstoppelse, blødende tannkjøtt, munnsår eller betennelse i svelget. I tillegg kan nikotinsug føre til en sterk trang til å røyke.
Depotplasteret kan i prinsippet gi samme bivirkninger som nikotin tilført ved røyking, men mindre markert. De fleste bivirkningene er milde og forsvinner i løpet av 24 timer.
Svært vanlige bivirkninger (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 brukere):
 • Kløe
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 10 brukere):
 • Hodepine
 • Kvalme, oppkast
 • Utslett, elveblest (urtikaria)
 • “Vann i kroppen” (ødem)
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av100 brukere):
 • Overfølsomhet
 • Prikkende hudfornemmelse
 • Hjertebank (en uvanlig følelse av hjerteslagene dine), hurtig puls
 • Rødme, høyt blodtrykk
 • Kortpustethet
 • Økt svetting
 • Muskelsmerter
 • Lokale hudreaksjoner der plasteret sitter, kraftløshet, brystsmerter og ubehag, utilpasshet, trøtthet
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av1000 brukere):
 • Alvorlige allergiske reaksjoner som inkluderer hevelse av ansikt og munn (angioødem eller anafylaktiske reaksjoner)
 • Mage-tarm ubehag
 • Unormal rødhet i huden (erytem)
 • Smerte i ekstremitetene
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Nicorette

Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetningen av Nicorette
 • Virkestoff er nikotin. 1 depotplaster inneholder: nikotin 15,75 mg, 23,62 mg og 39,37 mg. Dette tilsvarer at plastrene avgir 10 mg, 15 mg og 25 mg nikotin over en periode på 16 timer.
 • Andre innholdsstoffer (hjelpestoffer) er: Triglyserider av middels kjedelengde, basisk butylert metakrylatkopolymer, polyetylentereftalat (PET)-film
  Akrylatmatriks
  Akrylbindende oppløsning
  Kaliumhydroksid
  Krysskarmellosenatrium
  Aluminiumacetylacetonat
  Beskyttelsesfilm
  Polyetylentereftalat (PET)-film (aluminiumbelagt på én side og silikonisert på begge sidene).
Hvordan Nicorette ser ut og innholdet i pakningen
Nicorette depotplaster er et beige, delvis gjennomsiktig plaster med et nikotinholdig klebende lag som festes til huden.
Pakningsstørrelser:
25 mg/16 timer: 7, 14 og 28 stk.
15 mg/16 timer: 7, 14 og 28 stk.
10 mg/16 timer: 7 og 14 stk.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
McNeil Sweden AB, Solna, Sverige
Tilvirker:
LTS Lohmann Therapie-System AG,
Lohmannstrasse 2,
D-56626 Andernach,
Tyskland
Tlf. +49 (0)2632 99-0
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.
McNeil, a division of Janssen-Cilag AS, Oslo
Tlf.: 930 95 300
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 27.08.2019