Movicol med sjokoladesmak Norgine

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Dette legemidlet er reseptfritt.
Likevel må Movicol med sjokoladesmak brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 14 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Movicol med sjokoladesmak er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Movicol med sjokoladesmak
 3. Hvordan du bruker Movicol med sjokoladesmak
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Movicol med sjokoladesmak
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Movicol med sjokoladesmak er og hva det brukes mot

Movicol med sjokoladesmak er et avføringsmiddel og brukes som korttidsbehandling av treg mage.
Makrogol 3350, et av innholdsstoffene i Movicol med sjokoladesmak, binder vann og øker på den måten volumet av tarminnholdet samtidig som tarminnholdet mykgjøres. Det økte volumet normaliserer tarmbevegelsene og man får en avførende effekt. Movicol med sjokoladesmak inneholder salter for å hindre forstyrrelser i salt og væskebalansen
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.

2. Hva du må vite før du bruker Movicol med sjokoladesmak

Bruk ikke Movicol med sjokoladesmak
 • Dersom du er allergisk overfor virkestoffene eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • Movicol med sjokoladesmak skal ikke brukes dersom det er alvorlige fysiske hindringer mot tarmpassasjen, heller ikke ved lekkasje i tarmveggen, ved alvorlige inflammatoriske tarmsykdommer som f.eks. ulcerøs kolitt, Crohn’s sykdom, ved toksisk megakolon (sterk utvidelse av tykktarmen), eller ved ileus (tarmslyng).
Advarsler og forsiktighetsregler
Når du tar Movicol med sjokoladesmak bør du fortsette å drikke mye vann. Væskeinnholdet i en Movicol med sjokoladesmak løsning bør ikke erstatte vanlig væskeinntak.
Andre legemidler og Movicol med sjokoladesmak
Behandlingseffekten kan påvirkes dersom Movicol med sjokoladesmak tas sammen med visse andre legemidler. Effekt av samtidig administrerte legemidler kan være redusert, f.eks. for antiepileptika. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegge å bruke andre legemidler.
Hvis du behøver fortykningsmiddel for å hjelpe til med svelging, kan Movicol med sjokoladesmak motvirke effekten av fortykningsmidlet.
Graviditet og amming
Movicol med sjokoladesmak kan brukes under graviditet og amming.
Rådfør deg med lege eller apotek før bruk av Movicol med sjokoladesmak dersom du er gravid, prøver å bli gravid eller ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Movicol med sjokoladesmak påvirker ikke din evne til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Movicol med sjokoladesmak inneholder benzylalkohol.
Movicol med sjokoladesmak inneholder 14,1 mg benzylalkohol per dosepose.
Benzylalkohol kan forårsake allergiske reaksjoner.
Snakk med lege eller apotek for råd dersom du har lever eller nyresykdom, er gravid eller ammer. Dette da store mengder benzylalkohol kan hope seg opp i kroppen din og forårsake bivirkninger (kalt metabolsk acidose).
Movicol med sjokoladesmak inneholder natrium:
Snakk med legen din eller apoteket hvis du trenger 3 eller flere doseposer daglig over en lengre periode, spesielt om du går på en saltfattig (natriumfattig) diett.

3. Hvordan du bruker Movicol med sjokoladesmak

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg. Rådfør med lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er
Korttidsbehandling av treg mage (forstoppelse):
Voksne og barn over 12 år: 1 dosepose 1-3 ganger daglig, jevnt fordelt over dagen. Dosen avhenger av hvor alvorlig din forstoppelse er.
Movicol skal ikke brukes sammenhengende i mer enn 2 uker.
Kontakt lege etter 2 ukers sammenhengende behandling dersom plagene har blitt verre eller ikke har blitt bedre.
Barn (under 12 år): Ikke anbefalt.
Pasienter med redusert hjertefunksjon:
Hvis du har hjerteproblemer skal du ikke drikke mer enn 2 doseposer per time.
Bruksanvisning
En dosepose åpnes og innholdet tømmes i et glass. Tilsett 125 ml vann. Rør om væsken til den er svakt tåket og drikk den. Ved bruk ved avføringsstopp kan dagsdosen, 8 poser, løses opp i 1 liter vann.
Ferdigblandet oppløsning kan oppbevares inntil 6 timer i kjøleskap. Det som ikke er drukket etter 6 timer skal kastes.
Dersom du tar for mye av Movicol med sjokoladesmak
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du tar for mye Movicol og får kraftig diaré eller begynner å kaste opp, skal du slutte å ta Movicol med sjokoladesmak inntil det opphører. Deretter kan du starte opp igjen med en lavere dose.
Dersom du har glemt å ta Movicol med sjokoladesmak
Ta dosen så snart du husker det.
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Du kan oppleve mild diaré når du begynner behandling med Movicol med sjokoladesmak.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 100 pasienter, men færre enn 1 av 10 pasienter):
Magesmerter, diaré, kvalme, oppblåsthet, rumling og luft i magen.
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 10 000 pasienter, men færre enn 1 av 1000 pasienter):
Allergiske reaksjoner.
Bivirkninger med ukjent hyppighet (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data):
Allergiske reaksjoner (inkludert allergisk sjokk (som omfatter hevelser i ansikt, øyne og munn (angioødem), kortpustethet (dyspné), utslett, hudrødme (erytem), elveblest og kløe), elektrolyttforstyrrelser (spesielt forstyrrelse av kaliumbalansen), hodepine, brekninger, smerte eller ubehag i øvre del av magen (dyspepsi), anorektal irritasjon, hevelser i armer og ben (perifert ødem).
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Movicol med sjokoladesmak

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dag i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Ferdig blandet oppløsning oppbevares tildekket i kjøleskap (2-8ºC). Oppløsning som ikke er brukt innen 6 timer kastes.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Movicol med sjokoladesmak
Hver 13,7 g dosepose med Movicol med sjokoladesmak inneholder:
Virkestoffer:
Makrogol 3350: 13,125 g
Natriumklorid: 0,3507 g
Natriumhydrogenkarbonat: 0,1785 g
Kaliumklorid: 0,0317 g
Dette legemidlet inneholder 186,87 mg (8,125 mmol) natrium (finnes i bordsalt) i hver dosepose. Dette tilsvarer 9,3 % av den anbefalte maksimale daglige dosen av natrium gjennom dietten for en voksen person. Se avsnitt 2 ‘Movicol med sjokoladesmak inneholder natrium’.
Hjelpestoffer:
Movicol med sjokoladesmak er smakstilsatt med sjokoladearoma og acesulfamkalium E950 som søtningsstoff. Sjokoladearomaen inneholder følgende ingredienser: maltodekstrin (potet), gummi arabicum/akasiegummi E414, vegetabilske oljer og fettsyrer (kokos), propylenglykol E1520, og benzylalkohol E1519 (se punkt 2 ”Movicol med sjokoladesmak inneholder benzylalkohol”).
Når en dosepose er klargjort for å drikke i 125 ml vann tilsvarer hver dosepose følgende:
Natrium: 65 mmol/l
Klorid: 51 mmol/l
Kalium: 5,4 mmol/l
Bikarbonat: 17 mmol/l
Hvordan Movicol med sjokoladesmak ser ut og innholdet i pakningen
Movicol med sjokoladesmak er tilgjengelig som både rektangulære og sylinderformete (stick-pack) doseposer.
Movicol med sjokoladesmak er et hvitt pulver.
Movicol med sjokoladesmak er tilgjengelig i pakninger med 20 eller 30 doseposer.
Hver dosepose inneholder 13,7 gram Movicol med sjokoladesmak pulver.
Ikke alle doseposer og pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Norgine Healthcare BV
Antonio Vivaldistraat 150
1083 HP Amsterdam
Nederland
Tilvirker
Norgine BV
Antonio Vivaldistraat 150
1083 HP Amsterdam
Nederland
eller
Recipharm Höganäs AB
Sporthallsvägen 6
263 35 Höganäs
Sverige
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 06.04.2023
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no