Lamictal GlaxoSmithKline

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har tegn på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Lamictal er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Lamictal
 3. Hvordan du bruker Lamictal
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Lamictal
 6. Innhold i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Lamictal er og hva det brukes mot

Lamictal hører til en gruppe legemidler som kalles antiepileptika. Lamictal brukes for å behandle to tilstander – epilepsi og bipolar lidelse.
Lamictal behandler epilepsi ved å hemme signalene i hjernen som utløser epileptiske anfall.
 • Hos voksne og barn over 13 år kan Lamictal brukes alene eller sammen med andre legemidler for å behandle epilepsi. Lamictal kan også brukes sammen med andre legemidler for å behandle anfall som forekommer med en tilstand som heter Lennox-Gastaut syndrom.
 • Hos barn mellom 2 og 12 år kan Lamictal brukes sammen med andre legemidler for å behandle overnevnte tilstander. Lamictal kan brukes alene for å behandle en type epilepsi som kalles typiske absensanfall.
Lamictal brukes også for å behandle bipolar lidelse.
Personer med bipolar lidelse (noen ganger omtalt som manisk depressive) har ekstreme humørsvingninger, med maniperioder (oppstemthet eller eufori) vekslende med depresjonsperioder (nedstemthet eller fortvilelse). Hos voksne over 18 år kan Lamictal brukes alene eller sammen med andre legemidler for å forebygge de depressive periodene som forekommer ved bipolar lidelse. Det er ikke kjent hvordan Lamictal virker i hjernen for å ha en slik effekt.

2. Hva du må vite før du bruker Lamictal

Bruk ikke Lamictal
 • dersom du er allergisk (overfølsom) overfor lamotrigin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Dersom dette gjelder deg:
Fortell legen, og ikke bruk Lamictal.
Advarsler og forsiktighetsreglerVis forsiktighet ved bruk av Lamictal
Snakk med en farmasøyt eller legen din før du tar Lamictal:
 • om du har nyreproblemer.
 • om du har fått hudutslett etter at du har brukt lamotrigin eller andre legemidler mot bipolar lidelse eller epilepsi.
 • om du får et utslett eller solforbrenning etter å ha tatt lamotrigin og har vært eksponert for sol- eller kunstig lys (f.eks. solarium). Legen vil sjekke behandlingen din og råde deg til å unngå sollys eller beskytte deg mot sollys (f.eks. ved bruk av solkrem og/eller beskyttende klær).
 • om du noen gang har fått meningitt etter å ha tatt lamotrigin (les beskrivelsen av disse symptomene i avsnitt 4 i dette pakningsvedlegget: Sjeldne bivirkninger).
 • om du allerede bruker legemidler som inneholder lamotrigin.
 • Dersom du har en tilstand kalt Brugada syndrom, eller andre hjerteproblemer. Brugada syndrom er en genetisk sykdom som resulterer i unormal elektrisk aktivitet i hjertet. Unormal EKG som kan føre til arytmi (unormal hjerterytme) kan utløses av lamotrigin.
Dersom noe av dette gjelder deg:
Fortell legen, som kan redusere dosen, eller beslutte at Lamictal ikke passer for deg.
Viktig informasjon om potensielt livstruende reaksjoner
Et lite antall mennesker som bruker Lamictal kan få en allergisk reaksjon eller en potensielt livstruende hudreaksjon, som kan utvikles til mer alvorlige problemer dersom ubehandlet. Disse kan inkludere Stevens-Johnson syndrom (SJS), toksisk epidermal nekrolyse (TEN) og ”Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms” (DRESS). Du må kjenne til hvilke symptomer du skal være oppmerksom på når du bruker Lamictal. Denne risikoen kan være assosiert med en genvariant hos mennesker av asiatisk opphav (primært han-kinesisk og thailandsk). Dersom du har et slikt opphav og har tidligere vært testet for å bære denne genvarianten (HLA-B*1502), rådfør deg med legen din før du tar Lamictal.
Les beskrivelsen av disse symptomene i avsnitt 4 i dette pakningsvedlegget under ”Potensielt livstruende reaksjoner: kontakt legen øyeblikkelig”.
Hemofagocyttisk lymfohistiocytose (HLH)
Det har blitt rapportert om en sjelden, men svært alvorlig immunreaksjon hos pasienter som tar lamotrigin.
Kontakt legen din eller apotek øyeblikkelig hvis du opplever noen av følgende symptomer når du tar lamotrigin: feber, utslett, nevrologiske symptomer (f.eks skjelving eller ufrivillige muskeltrekninger (tremor), forvirring, forstyrrelser i hjernefunksjonen).
Tanker om selvskading eller selvmord
Antiepileptiske legemidler brukes for å behandle flere tilstander, inkludert epilepsi og bipolar lidelse. Personer med bipolar lidelse kan noen ganger ha tanker om selvskading eller om å begå selvmord.
Dersom du har bipolar lidelse har du større sannsynlighet for å tenke dette:
 • når du begynner behandling
 • dersom du tidligere har hatt tanker om selvskading eller selvmord
 • dersom du er yngre enn 25 år.
Dersom du har plagsomme tanker eller opplevelser, eller dersom du merker at du føler deg dårligere eller utvikler nye symptomer mens du bruker Lamictal:
Oppsøk lege så raskt som mulig eller det nærmeste sykehuset for hjelp.
Du kan ha nytte av å be et familiemedlem, en omsorgsperson eller nær venn lese dette pakningsvedlegget og fortelle at du kan bli deprimert eller få betydelige humørendringer. Du kan be dem fortelle deg dersom de er bekymret for din depresjon eller andre endringer i din oppførsel.
Et lite antall personer som blir behandlet med legemidler mot epilepsi slik som Lamictal har hatt tanker om å skade seg selv eller begå selvmord. Dersom du på noe tidspunkt har slike tanker må du kontakte legen din øyeblikkelig.
Dersom du bruker Lamictal for epilepsi
Noen typer epilepsianfall kan enkelte ganger forverres eller inntreffe hyppigere når du bruker Lamictal. Noen pasienter opplever alvorlige anfall som kan forårsake alvorlige helsetilstander. Dersom du opplever hyppigere anfall eller et alvorlig anfall mens du bruker Lamictal:
Kontakt lege omgående.
Lamictal skal ikke gis til personer under 18 år for å behandle bipolar lidelse. Legemidler som brukes til å behandle depresjon eller andre mentale lidelser øker risikoen for selvmordstanker og selvmordsadferd hos barn og ungdom under 18 år.
Andre legemidler og Lamictal
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke nye legemidler - dette gjelder også naturlegemidler eller reseptfrie legemidler.
For å sikre at du får riktig dose Lamictal må legen din vite om du bruker andre legemidler for å behandle epilepsi eller stemningslidelser. Dette gjelder følgende legemidler:
 • okskarbazepin, felbamat, gabapentin, levetiracetam, pregabalin, topiramat eller zonisamid, som brukes for å behandle epilepsi.
 • litium, olanzapin eller aripiprazole, som brukes for å behandle stemningslidelser.
 • bupropion, som brukes for å behandle stemningslidelser eller ved røykeavvenning.
 • paracetamol, brukt til å behandle smerte og feber.
Fortell legen dersom du bruker noen av disse legemidlene.
Noen legemidler interagerer med Lamictal og kan gjøre det mer sannsynlig at du vil oppleve bivirkninger. Dette gjelder:
 • valproat, som brukes for å behandle epilepsi og stemningslidelser
 • karbamazepin, som brukes for å behandle epilepsi og stemningslidelser
 • fenytoin, primidon eller fenobarbital som brukes for å behandle epilepsi
 • risperidon som brukes for å behandle stemningslidelser
 • rifampicin, som er et antibiotikum
 • legemidler som brukes for å behandle Humant immunsvikt virus (hiv)-infeksjon (en kombinasjon av lopinavir og ritonavir eller atazanavir og ritonavir)
 • hormonelle antikonseptiva, som p-piller (se under)
Fortell legen dersom du tar noen av disse, eller dersom du starter eller slutter å ta noen.
Hormonelle antikonseptiva (som p-piller) kan påvirke hvordan Lamictal virker
Legen kan anbefale at du bruker en bestemt type hormonell prevensjon eller en annen prevensjonsmetode, som eksempelvis kondom, pessar eller spiral. Dersom du bruker hormonell prevensjon som p-piller kan legen komme til å ta blodprøver for å undersøke Lamictalnivået. Dersom du bruker eller planlegger å bruke hormonell prevensjon:
Snakk med legen, som vil diskutere passende prevensjonsmetoder med deg.
Lamictal kan også påvirke effekten av hormonell prevensjon, selv om det er usannsynlig at de blir mindre effektive. Dersom du bruker hormonell prevensjon og merker noen endringer i menstruasjonsmønster, som gjennombruddsblødning eller blødning mellom forventet menstruasjon:
Fortell legen. Dette kan være tegn på at Lamictal påvirker prevensjonseffekten.
Graviditet og amming
Dersom du er gravid, kan være gravid eller planlegger å bli gravid, spør legen din eller en farmasøyt om råd før du begynner å bruke Lamictal.
 • Du bør ikke stanse behandlingen uten å ha diskutert dette med legen din. Dette er spesielt viktig dersom du har epilepsi.
 • Graviditet kan endre effekten av Lamictal, så du kan behøve blodprøver og Lamictaldosen din kan bli justert.
 • Det kan være en liten økt risiko for forsterskader som omfatter leppe- eller ganespalte dersom Lamictal brukes de første 3 måneder av svangerskapet.
 • Legen kan råde deg til å ta ekstra folsyre dersom du planlegger å bli gravid og mens du er gravid.
Dersom du ammer eller planlegger å amme, spør legen din eller en farmasøyt om råd før du begynner å bruke Lamictal. Virkestoffet i Lamictal går over i morsmelk og kan påvirke barnet. Legen vil diskutere fordeler og ulemper ved amming mens du bruker Lamictal. Hvis du velger å amme, vil legen i blant undersøke om babyen din er er rammet av døsighet, utslett eller dårlig vektøkning. Informer legen din hvis du observerer noen av disse symptomene hos babyen din.
Kjøring og bruk av maskiner
Lamictal kan gi svimmelhet og dobbeltsyn.
Ikke kjør eller bruk maskiner med mindre du er sikker på at du ikke er påvirket.
Snakk med legen om kjøring og bruk av maskiner hvis du har epilepsi.
Lamictal tyggetabletter/dispergerbare tabletter inneholder
mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per tablett, og er så godt som «natriumfritt».

3. Hvordan du bruker Lamictal

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Hvor mye Lamictal du skal ta
Det kan ta noe tid å finne riktig Lamictaldose for deg. Riktig dose avhenger av:
 • alder
 • hvorvidt du bruker Lamictal sammen med andre legemidler
 • hvorvidt du har nyre- eller leverproblemer.
Legen vil til å begynne med forskrive en lav dose, og deretter gradvis øke dosen i løpet av noen uker til du når en dose som fungerer bra for deg (kalles den effektive dosen). Ta aldri mer Lamictal enn legen gir beskjed om.
Vanlig effektiv dose Lamictal hos voksne og barn 13 år og eldre er mellom 100-400 mg/dag.
Hos barn 2-12 år avhenger effektiv dose av barnets kroppsvekt. Vanligvis er dette mellom 1-15 mg/kg opptil en maksimal vedlikeholdsdose på 200 mg/dag.
Lamictal er ikke anbefalt hos barn yngre enn 2 år.
Hvordan du tar Lamictal
Ta Lamictaldosen en eller to ganger om dagen, slik legen har bestemt. Dosen kan tas med eller uten mat.
 • Ta alltid hele dosen legen har forskrevet. Ta aldri bare en del av en tablett.
Legen kan også råde deg til å starte eller slutte med andre legemidler, avhengig av hvilken tilstand du behandles for og hvordan du reagerer på behandlingen.
Lamictal tyggetabletter/dispergerbare tabletter kan enten svelges hele med litt vann, tygges eller blandes med vann for å lage en flytende medisin. Du må aldri ta kun en del av den flytende medisinen.
Ta ut en tablett
Tablettene leveres i en spesiell emballasje for å forhindre at barn fjerner dem.
Hver blister-enhet har et nummer. Start med tablett nummer 1 og fortsett i nummerrekkefølge.
1. Skill ut en tablett: riv langs den stiplede linjen for å skille ut en «lomme» fra blisteren.
2. Trekk av det ytre laget: start i hjørnet, løft og trekk over lommen.
3. Trykk ut tabletten: trykk forsiktig ut en ende av tabletten gjennom folien.
For å tygge tabletten:
Du kan drikke litt vann samtidig for å hjelpe tabletten løse seg i munnen. Drikk litt ekstra vann for å være sikker på at all medisinen er svelget.
For å lage en flytende medisin:
 • Tabletten legges i et glass som minst fylles med nok vann til å dekke tabletten.
 • Vannet kan røres, eller vent inntil tabletten er helt oppløst.
 • Drikk all væsken.
 • Ha litt ekstra vann i glasset og drikk det, for å være sikker på at det ikke er noe medisin igjen i glasset.
Dersom du tar for mye Lamictal
Oppsøk lege eller akuttmottak omgående. Vis Lamictalpakningen hvis mulig.
Dersom du tar for mye Lamictal kan du risikere å få alvorlige bivirkninger, som kan være dødelige.
Noen som har tatt for mye Lamictal kan ha slike symptomer:
 • raske, ukontrollerte øyebevegelser (nystagmus)
 • klossethet eller mangel på koordinasjon, som påvirker balansen (ataksi)
 • endret hjerterytme (vanligvis detektert med EKG)
 • bevisstløshet, krampetrekninger (anfall) eller koma.
Dersom du har glemt å ta en dose av Lamictal
Du skal ikke ta ekstra tabletter som erstatning for en glemt dose. Bare ta din neste dose til vanlig tid.
I tilfelle du har glemt å ta flere doser av Lamictal:
Spør legen hvordan du skal starte Lamictal igjen. Det er viktig at du gjør dette.
Ikke avbryt behandling med Lamictal uten råd fra legen
Lamictal skal tas så lenge som legen anbefaler det. Ikke slutt med mindre legen råder deg til å slutte.
Dersom du tar Lamictal for epilepsi:
Ved avlutning av behandling er det viktig å redusere dosen gradvis over ca. 2 uker. Dersom du brått slutter å ta Lamictal kan epilepsien komme tilbake eller forverres.
Dersom du tar Lamictal for bipolar lidelse:
Det kan ta noe tid før Lamictal virker, og det er derfor usannsynlig at du vil føle deg bedre med en gang. Dersom du slutter å ta Lamictal må dosen ikke reduseres gradvis. Men det er likevel viktig å snakke med legen før du slutter å ta Lamictal.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Potensielt livstruende reaksjoner: kontakt legen øyeblikkelig
Et lite antall mennesker som tar Lamictal kan få en allergisk reaksjon eller en potensielt livstruende hudreaksjon. Dette kan utvikle seg til et enda mer alvorlig problem hvis det ikke behandles.
Slike symptomer vil mest sannsynlig inntreffe i løpet av de første månedene med Lamictalbehandling, spesielt hvis startdosen er for høy, dosen økes for raskt eller Lamictal brukes sammen med et annet legemiddel som heter valproat. Noen av symptomene er mer vanlig hos barn, og foreldre bør derfor være spesielt oppmerksomme.
Symptomer på slike reaksjoner inkluderer:
 • hudutslett eller rødhet, som kan utvikle seg til livstruende hudreaksjoner inkludert omfattende hudutslett med blemmer og flassende hud, spesielt rundt munn, nese, øyne og kjønnsorgan (Stevens-Johnson syndrom), omfattende flassende hud (mer enn 30 % av kroppsoverflaten – toksisk epidermal nekrolyse) eller utstrakt utslett inkludert påvirkning av lever, blod og andre organer (”Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms”, også kjent som DRESS hypersensitivitessyndrom)
 • sår i munnen, svelget, nesen eller genitalia
 • sårhet i munnen eller røde og hovne øyne (konjunktivitt)
 • høy kroppstemperatur (feber), influensalignende symptomer eller søvnighet
 • hevelse i ansiktet eller hovne kjertler i nakken, armhuler eller lysken
 • uventet blødning eller blåmerker, eller fingre som blir blå
 • vondt i halsen, eller flere infeksjoner (som forkjølelse) enn vanlig.
 • økte nivåer av leverenzymer sett i blodet
 • en økning av en type hvite blodceller (eosinofiler)
 • forstørrede lymfeknuter
 • påvirkning av organer i kroppen, inkludert lever og nyrer.
I mange tilfeller vil slike symptomer være tegn på mindre alvorlige bivirkninger. Men du må være oppmerksom på at de potensielt kan være livstruende og kan utvikle seg til å bli mer alvorlige problemer dersom ubehandlet, eksempelvis organsvikt. Hvis du merker noen av disse symptomene:
Oppsøk lege øyeblikkelig. Legen kan avgjøre å utføre tester på lever, nyrer eller blod, og kan be deg stoppe bruk av Lamictal. Dersom du har utviklet Stevens-Johnson syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse, vil legen din si til deg at du aldri skal bruke lamotrigin igjen.
Svært vanlige bivirkninger
Disse kan inntreffe hos flere enn 1 av 10 mennesker:
 • hodepine
 • hudutslett.
Vanlige bivirkninger
Disse kan inntreffe hos opptil 1 av 10 mennesker:
 • aggresjon eller irritabilitet
 • søvnighet eller sløvhet
 • svimmelhet
 • skjelving eller tremor
 • vanskeligheter med å sove (insomnia)
 • hissighet (agitasjon)
 • diaré
 • munntørrhet
 • kvalme eller oppkast
 • tretthet
 • ryggsmerter, leddsmerter eller andre smerter.
Mindre vanlige bivirkninger
Disse kan inntreffe hos opptil 1 av 100 mennesker:
 • klossethet eller mangel på koordinasjon (ataksi)
 • dobbeltsyn eller tåkesyn
 • uvanlig hårtap eller tynnere hår (alopesi)
 • hudutslett eller solforbrenning etter eksponering for sol eller kunstig lys (fotosensitivitet)
Sjeldne bivirkninger
Disse kan inntreffe hos opptil 1 av 1000 mennesker:
 • en livstruende hudreaksjon (Stevens-Johnson syndrom):(se også informasjon i begynnelsen av avsnitt 4).
 • en sammenfallende gruppe symtomer inkludert:
  • feber, kvalme, oppkast, hodepine, nakkestivhet og ekstrem sensitivitet til sterkt lys. Dette kan være forårsaket av en inflammasjon i membranene som dekker hjernen og ryggmargen (meningitt). Disse symptomene går vanligvis over etter at behandlingen er avsluttet. Dersom symptomene likevel ikke går over eller blir verre må du kontakte legen din.
 • raske, ukontrollerte øyebevegelser (nystagmus)
 • kløe i øynene, med sekret og tørket tårevæske på øyelokkene (konjunktivitt)
Svært sjeldne bivirkninger
Disse kan inntreffe hos opptil 1 av 10 000 mennesker:
 • en livstruende hudreaksjon (toksisk epidermal nekrolyse): (se også informasjon i begynnelsen av avsnitt 4)
 • “Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms (DRESS)”: (se også informasjon i begynnelsen av avsnitt 4)
 • høy kroppstemperatur (feber): (se også informasjon i begynnelsen av avsnitt 4)
 • hevelse i ansiktet (ødem) eller hovne kjertler i nakken, armhuler eller lysken (lymfadenopati): (se også informasjon i begynnelsen av avsnitt 4)
 • endring i leverfunksjon, som kan ses ved blodprøver, eller leversvikt: (se også informasjon i begynnelsen av avsnitt 4)
 • alvorlige problemer med levring av blodet, som forårsaker uventede blødninger eller blåmerker (disseminert intravaskulær koagulasjon): (se også informasjon i begynnelsen av avsnitt 4)
 • hemofagocyttisk lymfohistiocytose (HLH) (se avsnitt 2: Hva du må vite før du bruker Lamictal).
 • endringer som kan ses ved blodprøver; inkludert redusert antall røde blodceller (anemi), redusert antall hvite blodceller (leukopeni, nøytropeni, agranulocytose), redusert antall blodplater (trombocytopeni), redusert antall av alle disse celletypene (pancytopeni) og en sykdom i beinmargen som kalles aplastisk anemi
 • hallusinasjoner (”ser” og ”hører” ting som egentlig ikke er der)
 • forvirring
 • ustøhet ved bevegelse
 • ukontrollerte gjentatte kroppsbevegelser og/eller lyder eller ord (”tics”), ukontrollerte muskelspasmer som påvirker øyne, hode og torso (choreoathetose), eller andre uvanlige kroppsbevegelser som rykk, skjelving eller stivhet
 • hyppigere anfall hos mennesker som allerede har epilepsi
 • forverring av symptomer hos personer som allerede har Parkinsons sykdom
 • lupuslignende reaksjon (kan inkludere rygg- og leddsmerter, av og til ledsaget av feber og/eller redusert allmenntilstand)
Andre bivirkninger
Andre bivirkninger har forekommet hos et lite antall mennesker, men den nøyaktige forekomsten er ukjent:
 • benlidelser inkludert osteopeni og osteoporose (benskjørhet) og benbrudd har vært rapportert. Snakk med legen din dersom du går på langtidsbehandling med antiepileptika, tidligere har hatt osteoporose eller om du bruker steroider
 • betennelse i nyrene (tubulointerstitiell nefritt), eller betennelse i både nyrene og i øyet (tubulointerstitiell nefritt og uveitt syndrom)
 • mareritt
 • lavere beskyttelse (immunitet) på grunn av lavere nivåer av antistoffer som kalles immunoglobuliner i blodet som bidrar til å beskytte mot infeksjon
 • røde knuter eller flekker på huden (pseudolymfom).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter: www.dmp.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Lamictal

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på blisterfolien, esken eller boksen etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Lamictal krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innhold i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Lamictal tyggetabletter/dispergerbare tabletter
 • Virkestoff er lamotrigin. Hver tyggetablett/dispergerbar tablett inneholder 2 mg, 5 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg eller 200 mg lamotrigin.
 • Hjelpestoffer er: kalsiumkarbonat, hydroksypropylcellulose (lav substituert), aluminiummagnesiumsilikat, natriumstivelseglykolat (Type A), povidon K30, sakkarinnatrium, magnesiumstearat, solbærsmak.
Hvordan Lamictal tyggetabletter/dispergerbare tabletter ser ut og innholdet i pakningen
Lamictal tyggetabletter/dispergerbare tabletter (alle styrker) er hvite til gråhvite, og kan være noe spraglete. Tablettene lukter solbær. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis være tilgjengelig i ditt land.
Lamictal 2 mg tyggetabletter/dispergerbare tabletter er runde. Tablettene er markert med ”LTG” over tallet ”2” på den ene siden og med to rettvinklede, overlappende ovaler på den andre. Hver boks inneholder 30 tabletter.
Lamictal 5 mg tyggetabletter/dispergerbare tabletter er avlange med krumme sider. Tablettene er markert med ”GS CL2” på den ene siden og ”5” på den andre siden. Hver pakning inneholder blistere med 10, 14, 28, 30, 42, 50 eller 56 tabletter, eller bokser med 14, 28, 30, 42, 56 eller 60 tabletter.
Lamictal 25 mg tyggetabletter/dispergerbare tabletter er firkantede med avrundede hjørner. Tablettene er markert med ”GSCL5” på den ene siden og ”25” på den andre siden. Hver pakning inneholder blistere med 10, 14, 21, 28, 30, 42, 50, 56 eller 60 tabletter.
Lamictal 50 mg tyggetabletter/dispergerbare tabletter er firkantede med avrundede hjørner. Tablettene er markert med ”GSCX7” på den ene siden og ”50” på den andre siden. Hver pakning inneholder blistere med 10, 14, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 196 eller 200 tabletter.
Lamictal 100 mg tyggetabletter/dispergerbare tabletter er firkantede med avrundede hjørner. Tablettene er markert med ”GSCL7” på den ene siden og ”100” på den andre siden. Hver pakning inneholder blistere med 10, 14, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 196 eller 200 tabletter.
Lamictal 200 mg tyggetabletter/dispergerbare tabletter er firkantede med avrundede hjørner. Tablettene er markert med ”GSEC5" på den ene siden og ”200” på den andre siden. Hver pakning inneholder blistere med 10, 14, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 196 eller 200 tabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
GlaxoSmithKline AS
Postboks 180 Vinderen
0319 Oslo
Tlf: 22 70 20 00
Tilvirker:
Delpharm Poznań Spółka Akcyjna
ul. Grunwaldzka 189
60-322 Poznań
Polen
Dette legemidlet er godkjent i medlemsstatene i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde og i Storbritannia (Nord-Irland) med følgende navn:

Østerrike: Lamictal

Belgia: Lamictal

Bulgaria: Lamictal

Kroatia: Lamictal

Kypros: Lamictal

Tsjekkia: Lamictal

Danmark: Lamictal

Estland: Lamictal

Finland: Lamictal

Frankrike: Lamictal

Tyskland: Lamictal

Hellas: Lamictal

Ungarn: Lamictal

Island: Lamictal

Irland: Lamictal

Italia: Lamictal

Latvia: Lamictal

Litauen: Lamictal

Luxemburg: Lamictal

Malta: Lamictal

Nederland: Lamictal

Norge: Lamictal

Polen: Lamitrin
Lamitrin S

Portugal: Lamictal

Romania: Lamictal

Slovakia: Lamictal

Slovenia: Lamictal

Spania: Lamictal

Sverige: Lamictal

Storbritannia: Lamictal

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 25.10.2023
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no