Travatan 2care4

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva TRAVATAN er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker TRAVATAN
 3. Hvordan du bruker TRAVATAN
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer TRAVATAN
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva TRAVATAN er og hva det brukes mot

TRAVATAN inneholder travoprost, en av en gruppe medisiner som kalles prostaglandinanaloger. Den virker ved å redusere trykket i øyet. Den kan brukes alene eller sammen med andre øyedråper, f.eks. betablokkere, som også senker trykket.
TRAVATAN brukes til å redusere høyt trykk i øyet hos voksne, ungdom og barn fra 2 måneder. Dette trykket kan føre til en sykdom som heter glaukom.

2. Hva du må vite før du bruker TRAVATAN

Bruk ikke TRAVATAN
 • dersom du er allergisk overfor travoprost eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Rådfør deg med lege hvis dette gjelder for deg.
Advarsler og forsiktighetsregler
 • TRAVATAN kan øke lengden, tykkelsen og fargen på og/eller antall øyehår i dine øyevipper. Endringer på øyelokkene, inkludert uvanlig hårvekst eller endringer i vevet rundt øyet, er også blitt observert.
 • TRAVATAN kan forandre fargen på iris (den fargede delen i øyet). Denne forandringen kan være permanent. Endring av fargen på huden rundt øyet kan også forekomme.
 • Hvis du har gjennomgått kataraktkirurgi, må du rådføre deg med legen før du bruker TRAVATAN.
 • Hvis du har, eller har hatt øyebetennelse, må du rådføre deg med legen før du bruker TRAVATAN.
 • TRAVATAN kan i sjeldne tilfeller forårsake kortpustethet eller hvesing eller forverre symptomer på astma. Dersom du er bekymret for forandringer i pusten din ved bruk av TRAVATAN, må du kontakte legen din så raskt som mulig.
 • Travoprost kan absorberes gjennom huden. Dersom noe av legemidlet kommer i kontakt med huden, skal det vaskes bort umiddelbart. Dette er spesielt viktig hos kvinner som er gravide eller forsøker å bli gravide.
 • Hvis du bruker kontaktlinser, skal du ikke bruke dråpene mens du har linsene på. Når du har brukt dråpene, må du vente 15 minutter før du setter linsene tilbake på plass.
Barn og ungdom
TRAVATAN kan brukes på barn fra 2 måneder til < 18 år med samme dosering som for voksne. Bruk av TRAVATAN anbefales ikke til barn under 2 måneder.
Andre legemidler og TRAVATAN
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet, amming og fertilitet
Ikke bruk TRAVATAN dersom du er gravid. Dersom du tror du kan være gravid, må du snakke med legen din med en gang. Dersom du kan bli gravid, må du bruke sikker prevensjon mens du bruker TRAVATAN.
Bruk ikke TRAVATAN dersom du ammer. TRAVATAN kan gå over i morsmelken.
Rådfør deg med lege før du tar noen form for medisin.
Kjøring og bruk av maskiner
Du kan oppleve at synet ditt blir midlertidig uklart etter at du har brukt TRAVATAN. Ikke kjør bil eller bruk maskiner før dette har gått over.
TRAVATAN inneholder
hydrogenert ricinusolje og propylenglykol, som kan forårsake hudreaksjoner og hudirritasjon.

3. Hvordan du bruker TRAVATAN

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller legen som behandler barnet ditt, har fortalt deg. Kontakt lege, legen som behandler barnet ditt, eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er:
Én dråpe i det (de) berørte øyet eller øynene, én gang om dagen – om kvelden.
Bruk bare TRAVATAN i begge øynene dersom din lege har sagt det. Bruk legemidlet så lenge legen eller legen som behandler barnet ditt, har bedt deg om det.
Bruk bare TRAVATAN til å dryppe i øynene dine eller i barnets øyne.

1.

2.

3.

4.
 • Umiddelbart før du bruker flasken første gang, river du av innpakningsposen, tar ut flasken (bilde 1) og skriver deretter åpningsdatoen på anvist sted på esken.
 • Vask hendene.
 • Skru av korken.
 • Hold flasken på hodet mellom tommelen og resten av fingrene.
 • Bøy hodet ditt eller barnets hode bakover. Trekk ned øyelokket med en ren finger til det er en ”lomme” mellom øyelokket og øyet. Det er her du skal putte dråpen (bilde 2).
 • Før flaskens pipette inn mot øyet. Bruk et speil hvis det hjelper.
 • Ikke la pipetten komme i kontakt med øyet, øyelokket, omgivelsene eller andre overflater. Dette kan infisere dråpene.
 • Trykk forsiktig på flasken for å frigjøre én dråpe TRAVATAN av gangen. (bilde 3)
 • Etter å ha tatt TRAVATAN, holder du øyelokkene lukket og trykker forsiktig med en finger i øyekroken ved nesen (bilde 4) i minst 1 minutt. Dette forhindrer at TRAVATAN går ut i resten av kroppen.
 • Hvis du tar dråper i begge øynene, må du gjenta prosedyren for det andre øyet.
 • Skru flaskekorken godt på rett etter bruk.
 • Bruk kun én flaske om gangen. Posen må ikke åpnes før du skal bruke flasken.
Hvis en dråpe ikke treffer øyet, må du prøve på nytt.
Hvis du eller barnet ditt bruker andre øyepreparater, for eksempel øyedråper eller øyesalver, må du vente minst 5 minutter fra du drypper med TRAVATAN til du bruker de andre øyepreparatene.
Dersom du eller barnet ditt tar for mye av TRAVATAN
Skyll ut alt legemidlet med varmt vann. Ikke ta flere dråper før du opprinnelig skulle ta neste dose.
Dersom du har glemt å ta TRAVATAN
Fortsett med neste planlagte dose. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Bruk aldri mer enn én dråpe i det berørte øyet hver dag.
Dersom du avbryter behandling med TRAVATAN
Ikke avbryt behandlingen med TRAVATAN uten å rådføre deg med legen din eller legen som behandler barnet ditt, først. Trykket i øyet ditt eller øyet til barnet vil ellers ikke bli kontrollert, noe som kan føre til synstap.
Spør lege, legen som behandler barnet ditt, eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Du kan vanligvis fortsette med dråpene, med mindre bivirkningene er alvorlige. Ta kontakt med lege eller apotek hvis du bekymrer deg over dette. Ikke avslutt behandlingen med TRAVATAN uten å snakke med legen.
Følgende bivirkninger har vært observert ved bruk av TRAVATAN
Svært vanlige bivirkninger: kan forekomme hos mer enn 1 av 10 personer
Virkninger på øyet: rødhet på øyet.
Vanlige bivirkninger: kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer
Virkninger på øyet: endringer i fargen på iris (den fargede delen i øyet), øyesmerter, ubehag i øyet, tørre øyne, kløe i øyet, irritasjon på øyet.
Mindre vanlige bivirkninger: kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer
Virkninger på øyet: forstyrrelser på hornhinnen, øyebetennelse, betennelse i iris (den fargede delen i øyet), betennelse inne i øyet, betennelse på øyets overflate med eller uten skade på overflaten, lyssensitivitet, puss, øyelokksbetennelse, rødhet på øyelokket, opphovning rundt øyet, kløe på øyelokket, uklart syn, økt tåreproduksjon, betennelse eller infeksjon i øyets bindehinne (konjunktivitt), nedre øyelokk vender ut på unormal måte, fordunkling av øyet, skorpedannelser på øyelokket, vekst i øyevipper.
Generelle bivirkninger: økte allergisymptomer, hodepine, ujevn hjerterytme, hoste, tett nese, irritert hals, mørkere hud rundt øyet/øynene, mørkere hud, unormal hårtekstur, kraftig hårvekst.
Sjeldne: kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer
Virkninger på øyet: fornemmelse av blinkende lys, eksem på øyelokkene, feilstilling av øyevippene slik at hårene gror innover mot øyet, hovne øyne, redusert syn, lysglimt, nedsatt følelse i øyet, betennelse i kjertlene i øyelokket, pigmentering inne i øyet, økt pupillstørrelse, tykkere øyevipper, forandret farge på øyevipper, trette øyne.
Generelle bivirkninger: virusinfeksjon på øyet, svimmelhet, dårlig smak i munnen, ujevn eller redusert hjerterytme, økt eller redusert blodtrykk, kortpustethet, astma, allergi eller betennelse i nesen, tørr nese, endring av stemmen, gastrointestinalt ubehag eller magesår, forstoppelse, tørr munn, rødhet eller kløe i huden, utslett, endring av hårfarge, tap av øyevipper, leddsmerter, smerter i muskler og skjelett, generell kraftløshet.
Ukjente: hyppigheten kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data
Virkninger på øyet: betennelse bak øyet, øynene virker mer innsunkne.
Generelle bivirkninger: depresjon, angst, søvnløshet, følelse av feil bevegelse, øresus, brystsmerter, unormal hjerterytme, raskere hjerteslag, forverring av astma, diaré, neseblødning, magesmerter, kvalme, oppkast, kløe, unormal hårvekst, smertefull eller ufrivillig urinering, økning i markør for prostatakreft.
Hos barn og ungdom er de hyppigst forekommende bivirkningene for TRAVATAN rødhet på øyet og vekst av øyevippene. Begge bivirkningene hadde en høyere forekomstrate hos barn og ungdom enn hos voksne.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer TRAVATAN

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på flasken og esken etter Utløpsdato.
Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
For å unngå infeksjoner må du kaste flasken 4 uker etter at den først ble åpnet, og bruke en ny flaske. Skriv åpningsdatoen på anviste sted på esken.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av TRAVATAN
 • Virkestoff er travoprost 40 mikrogram/ml.
 • Andre innholdsstoffer er polyquaternium-1, polyoksyetylen hydrogenert ricinusolje 40, propylenglykol, natriumklorid, borsyre, mannitol og renset vann. Det er tilsatt små mengder saltsyre eller natriumhydroksid for å opprettholde normale syreverdier (pH-nivåer).
Hvordan TRAVATAN ser ut og innholdet i pakningen
TRAVATAN er en væske (klar og fargeløs oppløsning) som fås i en pakning med en 4 ml plastflaske med skrukork. Hver flaske inneholder 2,5 ml travoprost øyedråper, og hver flaske ligger i en egen pose.
Pakningsstørrelser: 3 flasker.
MT-innehaver:
2care4
Stenhuggervej 12-14
6710 Esbjerg V
Danmark
Ompakker:
2care4
Stenhuggervej 12-14
6710 Esbjerg V, Danmark
Tilvirker
Alcon Cusí, S.A.,
Camil Fabra 58,
08320 El Masnou,
Barcelone,
Spania
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Norge
Novartis Norge AS
Tlf: +47 23 05 20 00
TRAVATAN er et registrert varemerke som tilhører Novartis AG.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 01-2021
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu