Imdur TopRidge Pharma

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Imdur er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Imdur
 3. Hvordan du bruker Imdur
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Imdur
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Imdur er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Imdur har en avslappende virkning på muskulaturen i blodårene, slik at disse utvides, og oksygentilførselen til hjertemuskulaturen bedres.
Imdur brukes til forebyggende behandling av angina pectoris (hjertekrampe).
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.

2. Hva du må vite før du bruker Imdur

Bruk ikke Imdur:
 • dersom du er overfølsom for isosorbidmononitrat, andre nitrater, eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du tar sildenafil eller andre fosfodiesterase type 5-hemmere
 • dersom du har alvorlig nedsatt blodtrykk eller alvorlig redusert blodvolum
 • dersom du er i en sjokktilstand
 • dersom du har økt intrakranielt trykk (økt trykk i hjernen)
 • dersom du har betennelse eller væskeansamling i hjerteposen (konstriktiv perikarditt eller hjertetamponade)
 • dersom du har en alvorlig sykdom i hjertemuskelen (obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati)
Advarsler og forsiktighetsregler
I noen tilfeller bør Imdur brukes med spesiell forsiktighet. Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Imdur dersom:
 • du har lavt blodtrykk, alvorlig blodmangel (anemi) eller for lite oksygen i blodet
 • du har forkalkninger i hjertet eller hjernen
 • du har andre hjertesykdommer
 • du har alvorlig nyre- eller leversykdom
Andre legemidler og Imdur
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis legemidlet tas sammen med visse andre legemidler.
 • samtidig bruk av alle former for nitrater og fosfodiesterase type 5-hemmere (f.eks sildenafil) kan medføre alvorlige bivirkninger.
 • samtidig bruk av visse migrenemidler (ergotamin) kan gi hjertebivirkninger.
 • samtidig bruk av blodtrykkssenkende midler kan øke effekten av disse legemidlene, og dermed gi for lavt blodtrykk.
 • ved bruk i kombinasjon med alkohol og visse midler mot depresjon (trisykliske antidepressiva) kan blodtrykket reduseres.
 • inntak av acetylsalisylsyre og NSAIDs (legemidler mot betennelse og smerter) kan redusere effekten av Imdur.
Inntak av Imdur sammen med mat og drikke
Depottablettene kan tas med eller uten mat.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Det er begrenset med erfaring ved bruk under graviditet. Imdur skal bare brukes under graviditet dersom legen har bestemt at det er nødvendig.
Amming
Det er ukjent om Imdur skilles ut i morsmelk og Imdur anbefales ikke ved amming.
Bilkjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

3. Hvordan du bruker Imdur

Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg.
Den anbefalte dosen er 60 mg én gang i døgnet – om morgenen. Ved behov, og etter avtale med legen kan døgndosen økes til 120 mg gitt i én dose.
Depottablettene kan deles i like doser, men må ikke knuses eller tygges. Svelges hele med 1/2 glass væske.
Dersom du tar for mye av Imdur
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Imdur
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose, men fortsett å ta neste dose til riktig tid.
Dersom du avbryter behandling med Imdur
Du må ikke avslutte behandlingen uten etter avtale med legen din.

4. Mulige bivirkninger
Flertallet av bivirkningene er doseavhengige. Hodepine kan oppstå i ved oppstart av behandlingen, men denne bivirkningen forsvinner vanligvis ved fortsatt behandling. Lavt blodtrykk med symptomer som f.eks. svimmelhet, kvalme og i enkelte tilfeller besvimelse er rapportert. Disse symptomene forsvinner også vanligvis ved fortsatt behandling.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opp til 1 av 10 personer):
 • Lavt blodtrykk
 • Hurtig hjerterytme (takykardi) med mer enn 100 hjerteslag i minuttet
 • Hodepine
 • Svimmelhet
 • Kvalme
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opp til 1 av 100 personer):
 • Oppkast
 • Diaré
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opp til 1 av 1000 personer):
 • Besvimelse
 • Utslett
 • Kløe
Svært sjeldne bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 10 000 personer):
 • Muskelsmerter
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Imdur

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Imdur
 • Virkestoff er isosorbid-5-mononitrat 30 mg eller 60 mg.
 • Andre hjelpestoffer er natriumaluminiumsilikat, parafin, hydroksypropylcellulose, magnesiumstearat, kolloidal silika, hypromellose, makrogol, titandioksid (E172) og jernoksid (E171).
Hvordan Imdur ser ut og innholdet i pakningen
Imdur 30 mg depottablett er rosa, oval med delestrek og er merket A/II på den ene siden Imdur 60 mg depottablett er lysegul, oval med delestrek og er merket A/ID på den ene siden
Innehaver av markedsføringstillatelsen
TopRidge Pharma (Ireland) Limited, 6-9 Trinity Street, Dublin 2, Irland
Tilvirker
Laboratorios Alcalá Farma, S.L., Avenida de Madrid, 82, Alcalá de Henares, Madrid, 28802, Spania
Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til TopRidge Pharma (Ireland) Limited enquiry@topridgepharma.com
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 15.01.2018.