Toilax Orion kombinasjonspakning (enterotabletter + rektalvæske)

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 7 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Toilax er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Toilax
 3. Hvordan du bruker Toilax
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Toilax
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Toilax er og hva det brukes mot

Voksne og barn over 10 år: korttidsbehandling mot forstoppelse og til bruk før røntgenundersøkelse eller operative inngrep.
Toilax inneholder virkestoffet bisakodyl, som virker ved å ha en lakserende (avførende) effekt når det kommer i kontakt med tykktarmslimhinnen. Tarminnholdet blir mykere og passerer raskere gjennom tarmen. Enterotablettene har effekt etter 6-12 timer, mens rektalvæske gir effekt allerede etter ca 20 minutter. Det anbefales å ta enterotablettene om kvelden for å oppnå effekt påfølgende morgen.
Toilax virker i den nedre delen av mage-tarmkanalen og har ingen effekt på fordøyelsen eller opptak av kalorier eller essensielle (livsnødvendige) næringsstoffer i tynntarmen.

2. Hva du må vite før du bruker Toilax

Bruk ikke Toilax dersom:
 • du er allergisk overfor bisakodyl eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • du har sterke magesmerter med kvalme og oppkast
 • du har betennelsestilstander i tynntarmen eller tykktarmen (regional enteritt, blindtarmbetennelse, ulcerøs kolitt)
 • du har tarmforsnevring eller tarmslyng
 • du er alvorlig dehydrert (uttørket).
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Toilax.
Vær oppmerksom på at effekten av andre legemidler kan bli redusert dersom de tas sammen med Toilax.
Toilax påvirker tarmmotorikken. Bør bare brukes i korte perioder og ikke sammenhengende i mer enn 1 uke. Som med alle avføringsmidler bør ikke Toilax brukes daglig i lengre perioder uten å undersøke årsaken til forstoppelsen. Regelmessig og langvarig bruk kan føre til en kraftig svekkelse av normal tarmfunksjon og avhengighet av avføringsmidler.
Ved endrede avføringsvaner må lege kontaktes.
Toilax hjelper ikke for vekttap.
Andre legemidler og Toilax
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Effekten av andre legemidler kan bli redusert dersom de tas sammen med Toilax.
Samtidig bruk av syrenøytraliserende legemidler og melkeprodukter kan ødelegge tablettovertrekket og dermed medføre fordøyelsesbesvær og irritasjon av magesekken. Toilax enterotabletter må derfor ikke tas sammen med melk, antacida (syrenøytraliserende midler) eller protonpumpehemmere (midler mot sur mage).
Samtidig bruk av andre midler mot forstoppelse kan medføre at bivirkninger fra mage-tarmkanalen blir forsterket.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet:
Lang erfaring ved bruk av Toilax har ikke vist skadelige effekter på foster. Rådfør deg allikevel med lege før bruk av Toilax dersom du er gravid.
Amming:
Toilax går ikke over i morsmelk og kan brukes under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Det er ikke gjort undersøkelser vedrørende påvirkningen på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Du bør ikke kjøre bil eller bruke maskiner hvis du opplever svimmelhet og/eller besvimelse.
Toilax enterotabletter inneholder laktose
Toilax enterotabletter inneholder 57,3 mg laktosemonohydrat. Dersom legen har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

3. Hvordan du bruker Toilax

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Tablettene skal svelges hele sammen med tilstrekkelig væske, cirka 1 glass vann (ikke bruk melk eller melkeprodukter). Tablettene virker vanligvis 6 til 12 timer etter at du har tatt dem. Du bør starte med den laveste dosen. Dosen kan økes til høyeste anbefalte dose for å gi regelmessig avføring. Du bør ikke ta høyere dose enn det som er anbefalt.
Den anbefalte dosen er:
Korttidsbehandling av forstoppelse:
Voksne og barn over 10 år:
1-2 tabletter 1 gang daglig ved sengetid.
Alternativt:
1 tube rektalvæske innføres i endetarmen for umiddelbar effekt. Brukes 1 gang daglig ved behov.
Toilax skal ikke brukes sammenhengende i mer enn 1 uke.
Forberedelse før røntgenundersøkelse eller operative inngrep:
Voksne og barn over 10 år:
Ta 2 tabletter om morgenen og 2 tabletter om kvelden ved sengetid dagen før undersøkelsen. Om morgenen på undersøkelsesdagen innføres 1 tube rektalvæske i endetarmen.
Bruksanvisning rektalvæske:
 1. Vri enden av tubespissen
 2. Før hele tubespissen inn i endetarmen
 3. Klem tubens innhold helt ut
 4. Ta ut tuben mens den fremdeles er sammenklemt
Effekt oppnås etter ca 20 minutter.
Hvis du mener at virkningen av Toilax er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
Dersom du tar for mye av Toilax
Ved høye doser kan diaré, magekramper, dehydrering (tap av væske) og tap av kalium og andre elektrolytter forekomme. Kontakt helsepersonell for vurdering av risiko og rådgivning.
Dersom du har glemt å ta Toilax
Du skal ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett eller en glemt dose rektalvæske.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
De vanligste rapporterte bivirkningene ved bruk av Toilax er magesmerter og diarè.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 100 brukere):
Mageknip, magesmerter, kvalme, uvelhet, diaré.
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 100 brukere):
Oppkast, lokal irritasjon i endetarmen, rødt friskt blod i avføringen (dette er som regel en mild bivirkning og går over av seg selv), svimmelhet.
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 10 000 brukere):
Besvimelse.
Ikke kjent (frekvens kan ikke estimeres fra tilgjengelige data):
Kolitt, inkludert iskemisk kolitt, dehydrering (uttørking), anafylaktisk reaksjon (kraftig allergisk reaksjon), hevelse i munnen og munnens slimhinner (angioødem) og hypersensitivitetsreaksjoner (allergiske reaksjoner).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Toilax

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC). Rektalvæsken skal ha romtemperatur før bruk.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og tuben.
Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Toilax kombinasjonspakning
 • Virkestoff er bisakodyl.
  Hver enterotablett inneholder bisakodyl 5 mg.
  Hver tube rektalvæske inneholder bisakodyl 10 mg.
 • Andre innholdsstoffer er:
  Enterotabletter: Maisstivelse, laktosemonohydrat, makrogol 6000, glyserol 85 %, magnesiumstearat, kolloidal vannfri silika, gelatin, hypromellose, hypromelloseftalat, propylenglykol, trietylsitrat, kinolingult (E 104).
  Rektalvæske: Makrogol 400, makrogol 3000, makrogol 4000, sitronsyremonohydrat, natriumsitrat, renset vann.
Hvordan Toilax kombinasjonspakning ser ut og innholdet i pakningen
Kombinasjonspakning med 4 enterotabletter (blister) og 1 tube rektalvæske, suspensjon.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland
Tilvirker
Orion Corporation Orion Pharma
Volttikatu 8
FI-70700 Kuopio
Finland
Orion Corporation Orion Pharma
Joensuunkatu 7
FI-24100 Salo
Finland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 31.03.2021