Stalevo Orion 125 mg/31,25 mg/200 mg

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Stalevo er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Stalevo
 3. Hvordan du bruker Stalevo
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Stalevo
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Stalevo er og hva det brukes mot

Stalevo inneholder tre virkestoffer (levodopa, karbidopa og entakapon) i en filmdrasjert tablett. Stalevo brukes til behandling av Parkinsons sykdom.
Parkinsons sykdom skyldes lavt nivå av et stoff i hjernen som kalles dopamin. Levodopa øker mengden dopamin og dermed reduseres symptomene ved Parkinsons sykdom. Karbidopa og entakapon forbedrer virkningen levodopa har på Parkinsons sykdom.

2. Hva du må vite før du bruker Stalevo

Bruk ikke Stalevo:
 • dersom du er allergisk overfor levodopa, karbidopa eller entakapon eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du har trangvinklet glaukom (en øyesykdom)
 • dersom du har en svulst i binyrene
 • dersom du tar visse legemidler for behandling av depresjon (kombinasjoner av selektive MAO-A- og MAO-B-hemmere, eller ikke-selektive MAO-hemmere)
 • dersom du noen gang har hatt malignt nevroleptikasyndrom (NMS – dette er en sjelden reaksjon på legemidler som brukes til behandling av alvorlige mentale lidelser)
 • dersom du noen gang har hatt rabdomyolyse (en sjelden muskellidelse).
 • dersom du har en alvorlig leversykdom.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Stalevo dersom du har eller har hatt:
 • hjerteinfarkt eller annen sykdom som gjelder hjerte, inkludert uregelmessig hjerterytme, eller sykdommer i blodårene
 • astma eller andre lungesykdommer
 • leverproblemer, fordi det kan være nødvendig å justere dosen din
 • nyre- eller hormonrelaterte sykdommer
 • magesår eller magekramper
 • dersom du opplever vedvarende diaré. Snakk med lege siden det kan være tegn på betennelse i tarmen.
 • noen form for alvorlig mental lidelse, slik som psykose
 • kronisk åpenvinklet glaukom, fordi det kan være behov for å justere dosen din og det kan være behov for å måle trykket i øynene dine.
Snakk med lege dersom du bruker:
 • antipsykotika (legemidler til behandling av psykose)
 • et legemiddel som kan forårsake lavt blodtrykk når du reiser deg opp fra stolen eller sengen. Du må være oppmerksom på at Stalevo kan forverre slike virkninger.
Snakk med lege dersom du ved behandling med Stalevo:
 • merker at musklene blir veldig stive eller rykker kraftig, eller du får kramper, blir opphisset, forvirret, får feber, høy puls eller store svingninger i blodtrykket. Hvis noe av dette oppstår, må du kontakte lege øyeblikkelig.
 • føler deg deprimert, har selvmordstanker eller legger merke til andre unormale forandringer i adferden din.
 • plutselig faller i søvn, eller hvis du føler deg svært søvnig. Hvis dette skjer bør du ikke kjøre eller bruke verktøy eller maskiner (se også avsnittet «Kjøring og bruk av maskiner»)
 • får ukontrollerte bevegelser eller disse blir verre etter at du begynte å bruke Stalevo. Hvis dette skjer, kan legen endre doseringen av legemidlene du tar for behandling av Parkinsons sykdom, hvis det er behov for det.
 • får diaré. Overvåkning av din vekt anbefales for å unngå eventuelt stort vekttap.
 • får anoreksi som forverres raskt, asteni (svakhet, utmattelse) og vekttap i løpet av en kort tidsperiode. Dersom dette inntreffer bør en generell medisinsk undersøkelse vurderes
 • føler for å slutte med Stalevo, se avsnittet «Dersom du avbryter behandling med Stalevo».
Snakk med lege dersom du eller familien/omsorgspersonen din merker at du utvikler avhengighetslignende symptomer som fører til en sterk trang til å ta høye doser av Stalevo og andre legemidler som brukes til å behandle Parkinsons sykdom.
Kontakt lege dersom du eller familien din/omsorgsyter merker at du utvikler lyst eller begjær for en oppførsel som er uvanlig for deg eller at du ikke kan motstå impulsivitet, driv eller fristelse til å utføre visse aktiviteter som kan skade deg selv eller andre. Denne adferden kalles impulskontrollforstyrrelser og kan inkludere spilleavhengighet, overdreven spising eller forbruk, en unormalt høy seksualdrift eller en opptatthet med en økning i seksuelle tanker eller følelser. Legen kan ha behov for å vurdere behandlingen din.
Legen kan finne det nødvendig å ta regelmessige laboratorieprøver ved behandling med Stalevo.
Dersom du skal gjennomgå et kirurgisk inngrep, må du informere legen om at du bruker Stalevo.
Stalevo anbefales ikke i behandling av såkalte ekstrapyramidale symptomer (f.eks. ufrivillige bevegelser, skjelvinger, muskelstivhet og muskelsammentrekninger) forårsaket av andre legemidler.
Barn og ungdom
Erfaring med Stalevo hos pasienter yngre enn 18 år er begrenset. Det anbefales derfor ikke å bruke Stalevo til barn eller ungdom.
Andre legemidler og Stalevo
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Bruk ikke Stalevo dersom du bruker visse legemidler til behandling av depresjon (kombinasjoner av selektive MAO-A- og MAO-B-hemmere, eller ikke-selektive MAO-hemmere).
Stalevo kan forsterke virkningene og bivirkningene av visse legemidler. Dette omfatter:
 • legemidler mot depresjon slik som moklobemid, amitryptilin, desipramin, maprotilin, venlafaksin og paroksetin
 • rimiterol og isoprenalin, som brukes til behandling av sykdommer i luftveiene
 • adrenalin, som brukes til behandling av alvorlige allergiske reaksjoner
 • noradrenalin, dopamin og dobutamin, som brukes til behandling av hjertesykdommer og lavt blodtrykk
 • alfametyldopa, som brukes til behandling av høyt blodtrykk
 • apomorfin, som brukes til behandling av Parkinsons sykdom.
Effekten av Stalevo kan svekkes av visse legemidler. Disse er:
 • dopaminantagonister som brukes til behandling av mentale lidelser, kvalme og oppkast
 • fenytoin, som brukes til å forhindre kramper
 • papaverin, som brukes som muskelavslappende.
Stalevo kan gjøre det vanskeligere for deg å fordøye jern. Ta derfor ikke Stalevo og jerntilskudd samtidig. Etter at du har tatt ett av preparatene skal du vente minst 2-3 timer før du tar det andre.
Inntak av Stalevo sammen med mat og drikke
Stalevo kan tas med eller uten mat. For noen pasienter kan Stalevo tas dårligere opp i tarmen dersom den tas med eller kort tid etter proteinrik mat (slik som kjøtt, fisk, melkeprodukter, frø og nøtter). Snakk med lege hvis du tror dette gjelder deg.
Graviditet, amming og fertilitet
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Du bør ikke amme når du får behandling med Stalevo.
Kjøring og bruk av maskiner
Stalevo kan senke blodtrykket ditt, og du kan da føle deg ør eller svimmel. Du må derfor være spesielt forsiktig når du kjører eller bruker verktøy eller maskiner.
Dersom du føler deg veldig søvnig, eller dersom du oppdager at du plutselig faller i søvn, skal du vente til du føler deg helt våken før du kjører eller gjør noe annet som krever at du er våken. Hvis ikke kan du utsette deg selv eller andre for risiko for alvorlig skade eller død.
Stalevo inneholder sukrose
Stalevo inneholder sukrose (1,6 mg/tablett). Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol (23 mg) natrium av anbefalt maksimal daglig dose, og er så godt som «natriumfritt».

3. Hvordan du bruker Stalevo

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Voksne og eldre:
 • Legen vil informere deg nøyaktig om hvor mange Stalevo-tabletter du skal ta hver dag.
 • Tablettene skal ikke deles eller knuses i mindre deler.
 • Du skal bare ta én tablett per gang.
 • Avhengig av hvordan behandlingen virker på deg, kan legen foreslå en høyere eller lavere dose.
 • Dersom du bruker Stalevo 50 mg/12,5 mg/200 mg, 75 mg/18,75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 125 mg/31,25 mg/200 mg eller 150 mg/37,5 mg/200 mg tabletter, skal du ikke ta mer enn 10 tabletter per dag.
Hvis du mener at virkningen av Stalevo er for kraftig eller for svak, eller du opplever mulige bivirkninger, bør du snakke med legen eller apoteket om dette.
For å åpne flasken for første gang: åpne lokket, press deretter med tommelen på forseglingen til den brytes.
Se Figur 1.
Dersom du tar for mye av Stalevo
Dersom du ved uhell har tatt flere Stalevo-tabletter enn du burde, kontakt umiddelbart lege eller apotek. I tilfelle av en overdose kan du føle deg forvirret og opphisset, hjertet kan slå saktere eller fortere enn normalt, eller fargen på hud, tunge, øyne eller urin kan endre seg.
Dersom du har glemt å ta Stalevo
Du skal ikke ta dobbel dose som erstatning for en glemt tablett.
Dersom det er mer enn 1 time til den neste dosen:
Ta én tablett så snart du husker det og den neste til vanlig tid.
Dersom det er mindre enn 1 time til den neste dosen:
Ta én tablett så snart du husker det, vent 1 time, og så ta en ny tablett. Etter dette kan du fortsette som vanlig.
Det må alltid være minst én time mellom hver Stalevo-tablett for å unngå mulige bivirkninger.
Dersom du avbryter behandling med Stalevo
Slutt ikke å ta Stalevo uten at legen har gitt deg beskjed om dette. I slike tilfeller kan det være nødvendig for legen å justere dosen av de andre legemidlene mot Parkinsons sykdom, spesielt levodopa, for å kontrollere symptomene dine godt nok. Dersom du plutselig slutter å bruke Stalevo og andre legemidler mot Parkinsons sykdom kan dette føre til bivirkninger.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Mange av bivirkningene kan dempes ved å justere dosen.
Dersom du under behandling med Stalevo opplever følgende symptomer, må du kontakte lege umiddelbart:
 • Musklene blir veldig stive eller rykker kraftig, eller du får skjelvinger, blir opphisset, forvirret, får feber, høy puls eller store blodtrykkssvingninger. Dette kan være symptomer på malignt nevroleptikasyndrom (NMS, en sjelden, alvorlig reaksjon på legemidler som brukes til behandling av lidelser i sentralnervesystemet) eller rabdomyolyse (en sjelden, alvorlig muskelsykdom).
 • Allergisk reaksjon, tegn kan være elveblest (neslefeber), kløe, utslett, hevelse i ansikt, lepper, tunge eller svelg. Dette kan medføre puste- eller svelgeproblemer.
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer):
 • ukontrollerte bevegelser (dyskinesier)
 • kvalme
 • ufarlig rødbrun misfarging av urinen
 • muskelsmerte
 • diaré.
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):
 • ørhet eller besvimelse på grunn av lavt blodtrykk, høyt blodtrykk
 • forverring av parkinsonsymptomer, svimmelhet, søvnighet
 • oppkast, magesmerter og ubehag, halsbrann, munntørrhet, forstoppelse
 • søvnproblemer, hallusinasjoner, forvirring, unormale drømmer (inkludert mareritt), tretthet
 • mentale forandringer, inkludert problemer med hukommelse, angst og depresjon (kan inkludere selvmordstanker)
 • hjerte- eller karsykdommer (f.eks. brystsmerter), uregelmessig puls eller hjerterytme
 • oftere episoder hvor man faller
 • kortpustethet
 • økt svetting, utslett
 • muskelkramper, hevelse i bena
 • sløret syn
 • anemi
 • redusert appetitt, redusert vekt
 • hodepine, leddsmerter
 • urinveisinfeksjon.
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer):
 • hjerteinfarkt
 • blødninger i mage/tarm
 • endringer i antall blodceller (kan føre til blødninger og unormale leverfunksjonstester)
 • kramper
 • følelse av uro
 • psykotiske symptomer
 • kolitt (betennelse i tykktarmen)
 • misfarging av annet enn urin (f.eks. hud, negler, hår, svette)
 • problemer med å svelge
 • problemer med å late vannet.
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data):
Sterk trang til å ta høye doser av Stalevo over det som kreves for å kontrollere motoriske symptomer, kjent som dopaminergt dysreguleringssyndrom. Noen pasienter opplever alvorlige unormale ufrivillige bevegelser (dyskinesier), humørsvingninger eller andre bivirkninger etter å ha tatt høye doser av Stalevo.
Følgende bivirkninger er også rapportert:
 • leverbetennelse (hepatitt)
 • kløe.
Du kan oppleve følgende bivirkninger:
 • Manglende evne til å motstå fristelsen til å utføre en handling som kan være skadelig, som kan omfatte:
  • sterk trang til overdreven spilling/gambling til tross for alvorlige eller personlige familiære konsekvenser
  • forandret eller økt seksuell interesse og oppførsel av signifikant bekymring for deg eller andre, for eksempel, en økt seksuell lyst
  • ukontrollert overdreven shopping eller forbruk
  • overspising (spise store mengder mat på kort tid) eller tvangsspising (spise mer mat enn normalt og mer enn nødvendig for å dempe sulten din).
Kontakt lege dersom du opplever noe av adferden ovenfor; de vil diskutere måter å håndtere eller redusere symptomene.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Stalevo

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og esken. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Stalevo
 • Virkestoffer i Stalevo er levodopa, karbidopa og entakapon.
 • Hver Stalevo 125 mg/31,25 mg/200 mg tablett inneholder 125 mg levodopa, 31,25 mg karbidopa og 200 mg entakapon.
 • Andre innholdsstoffer i tablettkjernen er krysskarmellosenatrium, magnesiumstearat, maisstivelse, mannitol (E 421), povidon (E 1201).
 • Innholdsstoffer i filmdrasjeringen er glyserol (85 %) (E 422), hypromellose, magnesiumstearat, polysorbat 80, rødt jernoksid (E 172), sukrose, titandioksid (E 171).
Hvordan Stalevo ser ut og innholdet i pakningen
Stalevo 125 mg/31,25 mg/200 mg: lyst brunrøde, ovale filmdrasjerte tabletter merket «LCE 125» på den ene siden.
Stalevo 125 mg/31,25 mg/200 mg finnes i fem forskjellige pakningsstørrelser (10, 30, 100, 130 og 175 tabletter). Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland
Tilvirker
Orion Corporation Orion Pharma
Joensuunkatu 7
FI-24100 Salo
Finland
Ta kontakt med den lokale representanten for innehaveren av markedsføringstillatelsen for ytterligere informasjon om dette legemidlet:
Orion Pharma AS
Tlf: +47 40 00 42 10
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 12.01.2023
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (the European Medicines Agency, EMA): http://www.ema.europa.eu