Norlevo HRA Pharma

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Norlevo er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Norlevo
 3. Hvordan du bruker Norlevo
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Norlevo
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Norlevo er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Tabletten inneholder levonorgestrel som er et hormonpreparat og tilhører en gruppe legemidler som kalles progestogener.
Norlevo er et nødprevensjonsmiddel som skal brukes så fort som mulig, helst innen 12 timer og ikke senere enn 72 timer (3 døgn) etter ubeskyttet samleie. Tidlig behandling øker effekten etter ubeskyttet samleie. Norlevo er en nødløsning for å forhindre graviditet. Preparatet skal bare brukes i akutte situasjoner og skal ikke erstatte bruk av vanlige prevensjonsmidler.
Norlevo virker ved å hindre eggløsning. Det hindrer ikke et befruktet egg fra å feste seg til livmoren. Norlevo virker ikke hvis du allerede er gravid. Hvis du har ubeskyttet samleie etter at du har tatt Norlevo, vil det ikke forhindre graviditet.
Norlevo har vist å forhindre 52 % til 85 % av forventede graviditeter.
Eksempler på akutte situasjoner kan være:
 • at prevensjonsmiddel ikke er brukt
 • at p-piller ikke er tatt i rett tid
 • at kondom er gått i stykker eller ikke er brukt
 • at spiral er avstøtt
 • at pessar eller hormoninnlegg er kommet i feil posisjon
 • at avbrutt samleie eller bruk av ”sikker periode” har mislykkes
 • at man har vært utsatt for voldtekt
Norlevo skal ikke brukes før man har hatt sin første menstruasjon (menarke).

2. Hva du må vite før du bruker Norlevo

Bruk ikke Norlevo dersom:
 • du er allergisk overfor levonorgestrel eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • du er gravid.
Advarsler og forsiktighetsregler
Norlevo skal bare brukes som nødløsning. Produktet gir ikke samme beskyttelse som
vanlige prevensjonsmidler, i alle situasjoner. Bruk av Norlevo flere ganger i samme menstruasjonssyklus anbefales ikke, på grunn av risiko for hormonoverdose som kan føre til forstyrrelser i menstruasjonssyklusen.
Dersom du har hatt ubeskyttet samleie mer enn 72 timer tidligere i samme menstruasjonssyklus, kan befruktning allerede ha inntruffet. Behandling med Norlevo for det etterfølgende samleiet kan derfor være ineffektivt i å hindre graviditet.
Bruk av Norlevo erstatter ikke nødvendige forholdsregler mot seksuelt overførbare sykdommer.
Etter bruk av Norlevo er menstruasjonen vanligvis normal, men kan i noen tilfeller komme noen dager tidligere, eller senere, enn forventet. Ved forsinket menstruasjon med mer enn 5 dager eller unormal blødning på forventet menstruasjonstidspunkt, bør det tas en graviditetstest.
Produktet anbefales ikke dersom du har leverproblemer, har hatt svangerskap utenfor livmoren eller egglederbetennelse. Dersom du har alvorlig sykdom i tynntarmen, som Crohns sykdom. Dersom du eller noen i din familie har kjente risikofaktorer for trombose (blodpropp).
Alle kvinner bør ta nødprevensjon så snart som mulig etter ubeskyttet samleie. Det er mulig at Norlevo kan være mindre effektiv med økende kroppsvekt eller kroppsmasseindeks (BMI), men disse dataene er begrensende og ikke entydige. Derfor anbefales Norlevo fortsatt til alle kvinner uansett vekt eller BMI.
Kontakt helsepersonell hvis du er bekymret for eventuelle problemer i forbindelse med inntak av nødprevensjon.
Barn og ungdom
Ikke gi dette legemidlet til jenter som ikke har hatt sin første menstruasjon (menarke).
Andre legemidler og Norlevo
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Noen legemidler kan forhindre at Norlevo virker effektivt. Hvis du har brukt noen av legemidlene nedenfor i løpet av de siste fire ukene, kan Norlevo være mindre egnet for deg. Legen din kan forskrive andre typer (ikke-hormonell) nødprevensjon, f. eks. sette inn en kobberspiral. Hvis dette ikke er et alternativ for deg eller hvis du ikke kommer til lege raskt, kan du ta en dobbelt dose av Norlevo:
 • barbiturater og andre legemidler som brukes til behandling av epilepsi (som primidon, fenytoin og karbamazepin)
 • legemidler som brukes for å behandle tuberkulose (som rifampicin, rifabutin)
 • behandling av HIV (ritonavir, efavirenz)
 • legemiddel som brukes til behandling av soppinfeksjoner (griseofulvin)
 • urtemedisiner som inneholder Johannesurt (Hypericum perforatum)
Rådfør deg med lege så fort som mulig etter at du har tatt tablettene for videre anbefaling om pålitelige former for regelmessig prevensjon og for å utelukke graviditet. (Se også avsnitt 3 “Hvordan du bruker Norlevo”).
Norlevo kan også påvirke hvordan andre legemidler virker. Dette gjelder
 • ciklosporin (immunsuppresivt legemiddel, reduserer kroppens immunreaksjoner).
Norlevo skal ikke brukes sammen med legemidler som inneholder ulipristalacetat.
Graviditet og amming
Preparatet må ikke brukes under graviditet og kan ikke avbryte et påbegynt svangerskap. Om du allerede er gravid eller denne prevensjonsmetoden ikke lykkes og graviditet inntreffer, indikerer epidemiologiske studier at Norlevo ikke har fosterskadelig effekt.
Hvis du blir gravid etter at du har brukt Norlevo må du kontakte legen din. Det kan hende legen din ønsker å undersøke om graviditeten er ektopisk (at fosteret utvikler seg utenfor livmoren). Dette er spesielt viktig hvis du får sterke magesmerter etter å ha brukt Norlevo, eller hvis du tidligere har hatt en ektopisk graviditet, kirurgi i egglederne eller en betennelsessykdom i bekkenet.
Du kan amme selv om du bruker Norlevo. Det virksomme stoffet levonorgestrel går til en viss grad over i morsmelken og den ammende kvinne bør amme umiddelbart før inntak av tabletten og unngå amming i 8 timer etter inntak av Norlevo.
Norlevo inneholder laktosemonohydrat
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Bilkjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Norlevo antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

3. Hvordan du bruker Norlevo

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er 1 tablett.
Ta tabletten så raskt som mulig, helst innen 12 timer, og ikke senere enn 72 timer (3 dager) etter at du har hatt ubeskyttet sex. Ikke vent med å ta tabletten. Tabletten virker bedre jo tidligere du tar den etter det ubeskyttede samleiet. Tabletten kan bare forebygge graviditet hvis du tar den innen 72 timer etter ubeskyttet sex.
Norlevo kan tas når som helst i menstruasjonssyklusen forutsatt at du ikke allerede er gravid eller tror du kan være gravid. Tabletten skal ikke tygges, men svelges hel med vann.
Hvis du tar noen av legemidlene som kan forhindre at Norlevo virker riktig (se avsnittet over “Andre legemidler og Norlevo”) eller hvis du har brukt noen av disse legemidlene i løpet av de siste fire ukene, kan Norlevo virke mindre effektivt for deg. Legen din kan forskrive en annen type (ikke-hormonell) nødprevensjon, som innsettelse av kobberspiral. Hivs dette ikke er et alternativ for deg eller hvis du ikke kommer deg til lege raskt, kan du ta dobbelt dose av Norlevo 1,5 mg tablett (to tabletter tas samtidig).
Hvis du allerede bruker en regelmessig prevensjonsmetode som p-piller, kan du fortsette å ta disse til vanlig tid. Dersom menstruasjonsblødning uteblir ved neste p-pillefrie periode etter bruk av Norlevo, bør det tas en graviditetstest for å utelukke graviditet.
Ved oppkast innen 3 timer etter inntak av tabletten, anbefales det å ta 1 ny tablett øyeblikkelig (eller to tabletter dersom du bruker noen av legemidlene som påvirker effekten av Norlevo, se avsnittet over “Andre legemidler og Norlevo”). Ta kontakt med legen din eller apotek for å få en ny tablett.
Etter bruk av Norlevo anbefales et lokalt prevensjonsmiddel, f.eks. kondom, pessar eller et sæddrepende middel, frem til neste menstruasjon.
Dersom du tar for mye av Norlevo:
Kontakt lege, apotek, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du kan ha tatt for mye legemiddel eller barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende bivirkninger er observert:
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer): svimmelhet, hodepine, kvalme, magesmerter, smerter i nedre del av magen (livmoren), ømme bryster, forsinket menstruasjon, kraftig menstruasjon, blødning, tretthet.
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer): diaré, brekninger, menstruasjonssmerter.
Ikke kjent, hyppigheten kan ikke beregnes ut i fra tilgjengelige data: Tilfeller av tromboemboliske hendelser (blodpropp) er blitt rapportert etter markedsføring. Allergiske reaksjoner som hevelser i ansikt og svelg og hudutslett.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Norlevo

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser vedrørende temperatur.
Bruk ikke Norlevo etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Norlevo
 • Virkestoff er levonorgestrel 1,5 mg.
 • Andre innholdsstoffer er laktosemonohydrat, maisstivelse, povidon, vannfri kolloidal silika, magnesiumstearat.
Levonorgestrel tilhører en gruppe legemidler som heter nødprevensjon.
Hvordan Norlevo ser ut og innholdet i pakningen
Hver pakning inneholder 1 rund, hvit tablett som er merket NL 1,5.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Laboratoire HRA Pharma, Frankrike
Tilvirkere
Cenexi, Frankrike
Delpharm Lille SAS, Frankrike
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Midsona Norge AS
Tlf: 24 11 01 00
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 25.02.2019