Heminevrin Cheplapharm mikstur

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Heminevrin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Heminevrin
 3. Hvordan du bruker Heminevrin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Heminevrin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Heminevrin er og hva det brukes mot

Klometiazol har beroligende, søvndyssende og krampestillende effekt.
Brukes ved abstinenssymptomer ved alkoholavhengighet, søvnforstyrrelser hos eldre, spesielt i forbindelse med nattlig uro, forvirringstilstander med opphisselse og uro hos eldre. Brukes også ved epileptiske anfall (status epileptikus).

2. Hva du må vite før du bruker Heminevrin

Bruk ikke Heminevrin dersom:
 • du er allergisk overfor klometiazol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • du har akutt redusert lungefunksjon
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Heminevrin. Vis forsiktighet ved bruk av Heminevrin dersom du
 • ofte har pustevansker eller lider av søvnapné syndrom (korte episoder med pustestans under søvn)
 • bruker legemidler for depresjon
 • har nedsatt lever- eller nyrefunksjon
 • har hjerteproblemer
Det er fare for tilvenning og avhengighet ved bruk av Heminevrin. Bør derfor brukes i korte tidsrom.
Barn og ungdom
Heminevrin bør ikke brukes til barn og ungdom under 18 år.
Andre legemidler og Heminevrin
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler og naturmidler. Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis legemidlet tas sammen med visse andre legemidler. Gi legen din beskjed før du begynner å bruke Heminevrin hvis du tar disse legemidlene:
 • cimetidin (brukes ved mavesår og halsbrann/sure oppstøt)
 • klorzoxazon (muskelrelakserande legemiddel)
 • karbamazepin (legemiddel mot epilepsi)
 • propranolol (legemiddel mot høyt blodtrykk)
Inntak av Heminevrin sammen med alkohol
Alkohol bør unngås når du bruker preparatet. Hvis legemidlet gis til deg som hjelp med alkoholproblemer, må du gi beskjed til legen din om du nylig har nytt alkohol.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er begrenset erfaring med bruk av Heminevrin under graviditet. Det er mulig at fosteret kan påvirkes. Snakk derfor med lege før du bruker Heminevrin under graviditet.
Det er mulig at barn som ammes påvirkes. Snakk derfor med lege før du bruker Heminevrin dersom du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Heminevrin har stor påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Derfor må man unngå å kjøre bil og betjene maskiner når man får behandling.
Heminevrin inneholder alkohol, sorbitol og natrium
Dette legemidlet inneholder 1,04 mg alkohol (etanol) per ml, som tilsvarer 0,13 vol%. Mengden alkohol per ml i dette legemidlet tilsvarer mindre enn 0,03 ml øl og 0,02 ml vin. Mengden alkohol i dette legemidlet er lav og vil ikke gi noen merkbar effekt.
Dette legemidlet inneholder 350 mg sorbitol per ml. Sorbitol er en kilde til fruktose. Hvis legen din har fortalt deg at du har en intoleranse (ikke tåler) overfor noen sukkertyper, eller du har fått diagnosen medfødt fruktoseintoleranse, en sjelden arvelig sykdom som gjør at du ikke kan bryte ned fruktose, må du snakke med legen din før du tar dette legemiddelet. Sorbitol kan forårsake ubehag i mage/tarm og kan ha lett avførende effekt.
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver dose, og er så godt som «natriumfritt».

3. Hvordan du bruker Heminevrin

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Dosen og behandlingslengden bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Heminevrin mikstur kan blandes med vann eller jus. Oppløsningen skal tas umiddelbart og skal ikke under noen omstendigheter lagres til senere bruk. Den aktive substansen i oppløsningen kan binde seg til flere ulike plastmaterialer. Derfor bør det brukes en glassbeholder for fortynning og administrasjon av Heminevrin oral oppløsning.
Dersom du tar for mye av Heminevrin
Overdosering kan føre til bevisstløshet og koma. Kontakt sykehus eller legevakt øyeblikkelig dersom du har fått i deg for mye av Heminevrin.
Dersom du har glemt å ta Heminevrin
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Heminevrin
Snakk med lege dersom du ønsker å avslutte behandling med Heminevrin. Heminevrin-dosen bør reduseres gradvis over flere dager i tråd med legens instruksjoner.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Dersom du opplever følgende symptomer, kontakt lege umiddelbart:
Pustebesvær, hevelser i ansikt eller svelg, hudutslett (anafylaktisk reaksjon).
Dette er en sjelden bivirkning som kan forekommer hos færre enn 1 av 1000 personer.
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)
prikkende følelse i nesen og nesetetthet, irritasjon i øyne (kan avta eller forsvinne ved fortsatt behandling)
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
 • hodepine
 • fordøyelses besvær/plager fra øvre del av magen, magesmerter, kvalme eller brekninger, diaré
 • økt slimproduksjon i svelg og luftrør
 • betennelse i nesen
 • økning av leverenzymer
 • utslett, kløe eller elveblest
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer)
 • alvorlig allergisk reaksjonanafylaktisk reaksjon
 • lavt blodtrykk
 • hudreaksjon (væskefylte blemmer)
 • gulfarging av huden (gulsott) og leverbetennelse (hepatitt)
Ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)
 • anafylaktisk sjokk, ansiktsødem (hevelser i ansikt)
 • legemiddelavhengighet og abstinenssymptomer som kramper, skjelvinger og organisk psykose
 • prikking, nummenhet eller brennende følelse i huden
 • føle seg svært søvnig
 • hjertestans og pusteproblemer, spesielt etter høye doser med Heminevrin og i kombinasjon med andre legemidler som hemmer sentralnervesystemet
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Heminevrin

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC) i originalpakningen, beskyttet mot lys. Skal ikke fryses. Skal ikke oppbevares i plastbeholdere (se avsnitt 3. Hvordan du bruker Heminevrin).
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten/esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden. Etter åpning av forpakningen er Heminevrin mikstur stabil i 120 dager.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Heminevrin
 • Virkestoff er klometiazoldisylat.
 • Andre hjelpestoffer er sorbitol, etanol (<1 %), cineol, natriumhydroksid, levomentol og renset vann.
Hvordan Heminevrin ser ut og innholdet i pakningen
Miksturen er en klar, fargeløs oppløsning.
Pakningen inneholder en glassflaske med 300 ml mikstur.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH, Ziegelhof 24, 17489 Greifswald, Tyskland
Tilvirker
CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH, Ziegelhof 23-24, 17489 Greifswald, Tyskland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen
Propharma Group Sweden AB
Fleminggatan 18
SE-112 26 Stockholm Sverige
Tel. +46 8-21 54 45
Fax. +46 8-21 54 46
E-Mail: pharmacovigilance.SE@propharmagroup.com
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 15.06.2020