Addex-Magnesium Fresenius Kabi

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme, eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. HVA ADDEX-MAGNESIUM ER, OG HVA DET BRUKES MOT
 2. HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER ADDEX-MAGNESIUM
 3. HVORDAN DU BRUKER ADDEX-MAGNESIUM
 4. MULIGE BIVIRKNINGER
 5. HVORDAN DU OPPBEVARER ADDEX-MAGNESIUM
 6. YTTERLIGERE INFORMASJON

1. HVA ADDEX-MAGNESIUM ER, OG HVA DET BRUKES MOT

Addex-Magnesium er en oppløsning. Addex-Magnesium brukes ved mangel på magnesium og for å dekke løpende behov når du får all næring intravenøst (direkte inn i blodet) (total parenteral ernæring) i mer enn 1 uke.

2. HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER ADDEX-MAGNESIUM

Vis forsiktighet ved bruk av Addex-Magnesium
Legemidlet må fortynnes før bruk.
Legen kan trenge å ta spesielle forholdsregler og må vurdere om du kan få Addex-Magnesium ved nyresvikt. Ved nedsatt nyrefunksjon må dosen reduseres. Konsentrasjonen av magnesium i blodet bør ikke overstige 2,5 mmol/l.
Bruk av andre legemidler sammen med Addex-Magnesium
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Det er ikke observert endret virkning dersom Addex-Magnesium gis sammen med andre legemidler.
Inntak av Addex-Magnesium sammen med mat og drikke
Addex-Magnesium har ingen kjente negative effekter gitt samtidig med mat og drikke.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin. Risiko ved bruk under graviditet og amming er liten.
Kjøring og bruk av maskiner
Addex-Magnesium antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

3. HVORDAN DU BRUKER ADDEX-MAGNESIUM

Addex-Magnesium vil bli gitt av, eller under overvåkning av en lege som nøye vil kontrollere mengden du får av medisinen.
Du vil vanligvis få denne medisinen ved infusjon i en blodåre (vene) (intravenøs infusjon) etter at løsningen er fortynnet. Hastigheten av infusjonen og mengden oppløsning du får, vil avhenge av dine spesielle behov, sykdommen du behandles for og maksimal døgndose. Legen vil avgjøre hva som er den riktige dosen i ditt tilfelle.
Ved total parenteral ernæring kan du få Addex-Magnesium tilført som injeksjon i en muskel (intramuskulært), og døgndosen bør da fordeles på flere injeksjoner.
Dersom du tar for mye av Addex-Magnesium
Dersom konsentrasjonen magnesium i blodet overstiger 2,5 mmol/l, kan det gi hudrødme, lavt blodtrykk (hypotensjon), EKG-forandringer, langsom hjerterytme og nedsatt dype senreflekser.
Hvis konsentrasjonen av magnesium i blodet overstiger 5 mmol/l, er det fare for hemming av åndedrett etterfulgt av total eller høygradig muskellammelse (paralyse) og hjertestans.
Dersom du avbryter behandling med Addex-Magnesium
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. MULIGE BIVIRKNINGER

Som alle legemidler kan Addex-Magnesium forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Addex-Magnesium kan medføre risiko for opphoping av magnesium i blodet (mer enn
2 mmol/l) spesielt ved nedsatt nyrefunksjon.
Kontakt lege eller apotek dersom du opplever andre bivirkninger enn nevnt i pakningsvedlegget.

5. HVORDAN DU OPPBEVARER ADDEX-MAGNESIUM

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke Addex-Magnesium etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten. Utløpsdatoen henviser til siste dag i angitt måned.
Bruk ikke Addex-Magnesium hvis du oppdager at forpakningen er skadet eller løsningen er uklar.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger, skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. YTTERLIGERE INFORMASJON

Sammensetning av Addex-Magnesium
 • Virkestoff er magnesiumsulfat
 • Hjelpestoffer er konsentrert saltsyre og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Addex-Magnesium ser ut og innholdet i pakningen
Addex-Magnesium er en steril, klar løsning. Den er pakket i hetteglass laget av polypropylen.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Fresenius Kabi Norge AS
NO-1753 HALDEN
Telefon: + 47 69 21 11 00
Fax: + 47 69 21 11 01
E-post: halden@fresenius-kabi.no
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 23-03-2010
Detaljert informasjon om dette legemiddel er tilgjengelig på nettstedet til Statens legemiddelverk i Norge.

Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:Egenskaper ved formuleringen

Hyperton, sterilt infusjonskonsentrat.
Magnesiumsulfat (7H2O) 246 mg/ml, tilsvarende 1 mmol/ml
Elektrolyttprofilen til 1 ml Addex-Magnesium 1 mmol/ml tilsvarer:
Mg2+ 1 mmol
SO42- 1 mmol
Osmolalitet: ca 2000 mosm/kg vann
pH: ca 6
Dosering og administrasjonsmåte
Doseringen er individuell.
Ved manifest mangel: Voksne: 20-30 mmol/døgn inntil normalt serumnivå. Vanligvis gis
10 mmol/l infusjonsvæske. Infusjonshastigheten skal vanligvis ikke være over 5 mmol/time.
Ved total parenteral ernæring: Voksne: Ca 5 mmol/døgn. Addex-Magnesium bør fortrinnsvis fortynnes i karbohydratoppløsninger fordi disse fremmer opptak av intracellulære ioner. Ved intramuskulær tilførsel av Addex-Magnesium bør døgndosen fordeles på flere injeksjoner.
Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon
Ingen kjente
Overdosering
Symptomer: Serumverdier over 2,5 mmol/l kan gi hudrødme, hypotensjon, EKG-forandringer, bradykardi og nedsatt dype senreflekser. Ved serumverdier over 5 mmol/l er det fare for respirasjonshemning etterfulgt av paralyse og hjertestans.
Antidot: Kalsiumsalt injiseres langsomt intravenøst. Dialyse kan være nødvendig ved sterkt nedsatt nyrefunksjon
Farmakodynamiske egenskaper
Addex-Magnesium er en steril tilsetningsvæske til infusjonsvæsker. Den kan også injiseres ufortynnet intramuskulært. Magnesium er et intracellulært ion som er essensielt for normal funksjon i det neuromuskulære system og for flere viktige enzymsystemer.
Uforlikeligheter
Addex-Magnesium er uforlikelig med fosfater, karbonater og hydrogenkarbonat.
Holdbarhet
Addex-Magnesium er holdbart i 3 år. Holdbarhet etter åpning/fortynning er 24 timer i romtemperatur.
Instruksjoner vedrørende bruk og håndtering samt destruksjon
Addex-Magnesium bør fortrinnsvis fortynnes i karbohydratoppløsninger fordi disse fremmer opptak av intracellulære ioner. Tilsetning må gjøres aseptisk. Fortynnes før bruk. Kan injiseres ufortynnet intramuskulært.