Trusopt Santen endosebeholdere

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Trusopt er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Trusopt
 3. Hvordan du bruker Trusopt
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Trusopt
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Trusopt er og hva det brukes mot

Trusopt øyedråper brukes for å senke forhøyet trykk i øyet og for å behandle grønn stær (glaukom). Trusopt kan brukes alene eller som tillegg til andre legemidler som senker trykket i øyet (såkalte betablokkere).

2. Hva du må vite før du bruker Trusopt

Bruk ikke Trusopt
 • dersom du er allergisk overfor dorzolamid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har alvorlige nyreproblemer, eller har hatt nyresten.
Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker på om du bør bruke Trusopt.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Trusopt.
Informer legen eller apoteket om eventuelle medisinske problemer inkludert øyeproblemer eller øyeoperasjoner og eventuelle allergier overfor medisiner.
Hvis du i løpet av behandlingen blir irritert i øyet eller utvikler nye øyeproblemer som f.eks. rødhet i øyet eller hovne øyelokk, må du straks kontakte lege.
Hvis du har mistanke om at Trusopt forårsaker en allergisk reaksjon (f.eks. hudutslett, alvorlig hudreaksjon eller kløe), må du slutte å bruke Trusopt og kontakte lege så fort som mulig.
Hvis du bruker kontaktlinser, må du snakke med lege før du begynner å bruke Trusopt.
Eldre
I studier med Trusopt var effekten sammenlignbar både hos eldre og yngre pasienter.
Bruk hos pasienter med nedsatt leverfunksjon
Informer legen dersom du har eller har hatt noen leversykdommer.
Barn
Trusopt er undersøkt hos spedbarn og barn yngre enn 6 år med forhøyet trykk i øyet/øynene eller som har grønn stær (glaukom). Snakk med lege for mer informasjon.
Andre legemidler og Trusopt
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke legemidler (inkludert øyedråper). Dette er spesielt viktig dersom du tar andre karboanhydrasehemmere slik som acetazolamid, eller sulfapreparat.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Trusopt bør ikke brukes under graviditet og amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Det er ikke gjort studier som undersøker påvirkning av evne til å kjøre bil eller bruke maskiner. Det er bivirkninger knyttet til Trusopt, for eksempel svimmelhet og tåkesyn, som kan påvirke din evne til å kjøre bil og/eller bruke maskiner. Vent med å kjøre bil eller bruke maskiner til du føler deg bra og kan se klart.

3. Hvordan du bruker Trusopt

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Dosen og behandlingslengden bestemmes av legen som tilpasser den for deg.
Når Trusopt brukes alene, er anbefalt dose 1 dråpe i øyet (øynene) 3 ganger daglig (morgen, middag, kveld).
Når Trusopt brukes sammen med øyedråper av betablokkertypen, er anbefalt dose 1 dråpe i øyet (øynene) 2 ganger daglig (morgen, kveld).
Hvis Trusopt brukes sammen med andre øyedråper, må det gå minst 10 minutter mellom drypping av Trusopt og andre øyedråper.
Doseringen må ikke endres uten å rådføre lege.
Unngå at tuppen av endosebeholderen berører øyet eller området rundt øyet. Dette kan føre til forurensing med bakterier som kan føre til øyeinfeksjoner. En slik infeksjon kan føre til alvorlige skader på øyet med påfølgende tap av synet.
For å unngå forurensing av endosebeholderen; vask hendene før du bruker dette legemidlet og unngå at tuppen berører andre overflater.
Bruksanvisning
Innholdet i en enkelt endosebeholder må dryppes i det/de affiserte øyet/øynene umiddelbart etter at beholderen er åpnet. Fordi øyedråpene ikke vil være sterile etter at endosebeholderen er åpnet, skal en ny endosebeholder åpnes rett før bruk hver gang og kastes rett etter bruk. En endosebeholder inneholder nok oppløsning til begge øynene.
 1. Vask hendene først.
 2. Ta et sett med endosebeholdere ut av posen.
 3. Løsne en endosebeholder.
 4. Legg resten av settet tilbake i posen og brett kanten for å lukke posen.
 5. For å åpne beholderen, vri av fliken. (Bilde A).
 6. Hold beholderen mellom tommel og pekefinger. Vær oppmerksom på at tuppen av beholderen ikke skal vises mer enn 5 mm over kanten av pekefingeren. (Bilde B).
 7. Bøy hodet bakover eller legg deg ned. Legg hånden på pannen. Pekefingeren skal være på linje med øyebrynet eller hvile på neseroten. Se opp. Trekk nedre øyelokk nedover med den andre hånden. Ikke la noen del av beholderen berøre øyet eller området rundt øyet. Klem forsiktig på beholderen slik at en dråpe faller ned i rommet mellom øyelokket og øyet. (Bilde C). Ikke blunk i det du drypper dråpen i øyet. En endosebeholder inneholder nok oppløsning til begge øynene.
 8. Lukk øyet og trykk på indre øyekrok med en finger i ca. to minutter. Dette forhindrer at legemidlet tas opp i resten av kroppen. (Bilde D).
 9. Tørk av overskudd av oppløsning fra huden rundt øyet.
 10. Oppbevar de resterende endosebeholderne i aluminiumsposen. De må benyttes innen 15 dager etter at aluminiumsposen er åpnet. Hvis det er endosebeholdere igjen 15 dager etter åpning av aluminiumsposen, må disse kastes og en ny aluminiumspose åpnes. Det er viktig å fortsette å bruke øyedråpene som forskrevet av legen.
Dersom du tar for mye av Trusopt
Kontakt lege umiddelbart hvis du drypper for mange dråper i øyet eller svelger innholdet i endosebeholderen.
Dersom du har glemt å ta Trusopt
Hvis du glemmer en dose, så ta den så snart som mulig. Hvis det imidlertid nesten er tidspunktet for å ta neste dose, så hopp over den glemte dosen og følg deretter vanlig doseringsplan. Du skal ikke ta dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandlingen med Trusopt
Kontakt lege øyeblikkelig hvis du må stoppe behandlingen.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Du må slutte å ta Trusopt og kontakte lege umiddelbart hvis du får allergiske reaksjoner f.eks. elveblest, hevelse i ansikt, lepper, tunge og/eller hals som kan gi vanskeligheter med å puste eller svelge
Følgende bivirkninger er rapportert for Trusopt enten i kliniske studier eller etter markedsføring:
Svært vanlige (påvirker mer enn 1 av 10 pasienter):
Svie og brennende følelse i øynene
Vanlige (påvirker 1 til 10 av 100 pasienter):
Sykdom på øyet med øyesmerter og tåkesyn (overfladisk flekkvis keratitt), tåreflod med kløe i øyet (konjunktivitt), irritasjon/betennelse på øyelokket, tåkesyn, hodepine, kvalme, bitter smak og tretthet.
Mindre vanlige (påvirker 1 til 10 av 1000 pasienter):
Betennelse på regnbuehinnen
Sjeldne (påvirker 1 til 10 av 10 000 pasienter):
Prikkende følelseeller nummenhetsfølelse i hender eller føtter, forbigående nærsynthet som kan forsvinne ved avslutning av behandling, utvikling av væske under netthinnen (koroidal avløsning, etter grå stær-operasjon), øyesmerter, belegg på øyelokkene, lavt trykk i øyet, hevelse i hornhinnene (med symptomer på synsforstyrrelser), irritasjon i øyet inkludert rødhet, nyresten, svimmelhet, neseblødning, irritasjon i halsen, munntørrhet, lokalt hudutslett (kontakteksem), alvorlige hudreaksjoner, allergilignende reaksjoner som utslett, elveblest, kløe, i sjeldne tilfeller hevelse i lepper, øyne og munn, kortpustethet og enda sjeldnere hvesing.
Ikke kjent (hyppigheten kan ikke beregnes utifra tilgjengelige data)
Kortpustethet (åndenød), følelse av å ha fremmedlegeme i øyet (rusk i øyet), kraftige hjerteslag som kan være raske eller uregelmessige (palpitasjoner).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Trusopt

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen (Måned-År) etter "EXP". Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Oppbevares ved høyst 30ºC. Skal ikke fryses.
Oppbevares i aluminiumsposen for å beskytte mot lys.
Endosebeholdere bør ikke brukes lengre enn 15 dager etter at aluminiumsposen er åpnet.
Kast alle ubrukte endosebeholdere fra åpnede aluminiumsposer etter 15 dager.
Kast åpnet endosebeholder med eventuelle rester umiddelbart etter bruk.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Trusopt uten konserveringsmiddel
 • Virkestoff er dorzolamid.
 • Hver ml inneholder 20 mg dorzolamid (som 22,26 mg dorzolamidhydroklorid).
 • Andre innholdsstoffer er hydroksyetylcellulose, mannitol, natriumsitrat, natriumhydroksid og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Trusopt uten konserveringsmiddel ser ut og innholdet i pakningen
Trusopt uten konserveringsmiddel er en klar, fargeløs til nesten fargeløs, lett viskøs væske.
Endosebeholdere av plast (LDPE) som inneholder 0,2 ml oppløsning er pakket i aluminiumsposer.
Pakningsstørrelser:
30 × 0,2 ml (2 aluminiumsposer med 15 endosebeholdere eller 3 aluminiumsposer med 10 endosebeholdere)
60 × 0,2 ml (4 aluminiumsposer med 15 endosebeholdere eller 6 aluminiumsposer med 10 endosebeholdere)
120 × 0,2 ml (8 aluminiumsposer med 15 endosebeholdere eller 12 aluminiumsposer med 10 endosebeholdere)
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Santen Oy
Niittyhaankatu 20
33720 Tampere
Finland
Tilvirker
Fareva Mirabel, Route de Marsat, Riom, 63963 Clermont-Ferrand, Cedex 9, Frankrike
eller
Santen Oy, Kelloportinkatu 1, 33100 Tampere, Finland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 07.12.2021
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.