Minifom ACO HUD dråper

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakte lege, apotek eller sykepleier dersom du eller barnet ditt opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom barnet ditt ikke føler seg bedre i løpet av 2-3 dager, eller hvis barnet ditt føler seg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Minifom er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Minifom
 3. Hvordan du bruker Minifom
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Minifom
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Minifom er og hva det brukes mot

 • Minifom dråper brukes ved 3 månederskolikk
Gassansamlinger i mage-tarm kanalen anses å være en av hovedgrunnene til 3-måneders kolikk.
Den økte gassansamlingen skyldes vanligvis at barnet svelger for mye luft. Den svelgede luften danner bobler og skum som hindrer luften å passere. Den stopper opp og forårsaker utspilt mage og smerter. Minifom dråper lindrer kolikkbesværet ved sin spenningsnedsettende effekt, som gjør at skummet brytes ned og forsvinner. Minifom dråper virker direkte på gassen i tarmene og tas ikke opp i kroppen. Det kreves et par døgns behandling for å få full effekt av preparatet. Behandlingen fortsettes deretter uten opphold.
 • Ved gastroskopi og dobbelkontrastrøntgen
Minifom dråper brukes som forberedelse ved gastroskopi (undersøkelse av magesekken med et spesielt instrument), samt som hjelpemiddel ved dobbelkontrastrøntgen (en spesiell røntgenundersøkelse) av magesekk og tykktarm. Dråpene virker spenningsnedsettende. Dette gjør at det forstyrrende skummet i magesekk og tykktarm brytes ned boblene forsvinner og man får fri sikt under undersøkelsen.

2. Hva du må vite før du bruker Minifom

Bruk ikke Minifom dråper
 • dersom du eller barnet ditt er allergisk overfor Antifoam-M (dimetikon, kolloidal silika) eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Barn og ungdom
Snakk med lege, apotek eller sykepleier før barnet ditt tar Minifom dråper.
Andre legemidler og Minifom
Snakk med lege eller apotek dersom du eller barnet ditt bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet,amming og fertilitet
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Miniform dråper tas ikke opp i kroppen og kan derfor brukes under graviditet og amming. Det finnes ingen tilgjengelige data vedrørende effekten av Minifom på fertilitet
Kjøring og bruk av maskiner
Legemidlet antas å ikke påvirke bilkjøring eller bruk av maskiner.
Minifom dråper inneholder konserveringsmidlene metylparahydroksybenzoat, etylparahydroksybenzoat
Kan forårsake allergiske reaksjoner (mulig først etter en stund).

3. Hvordan du bruker Minifom

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg. Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker.
Bruk av Minifom dråper hos barn og ungdom
Den anbefalte dosen ved 3 månederskolikk er 10 dråper som gis med skje før hvert måltid. (10 dråper = 0,3 ml). Følg legens forskrivning ved annen dosering.
Ryst flasken godt før bruk. Om det ikke er forbedring i tilstanden i løpet av 2-3 dager, bør lege kontaktes.
Bruk av Minifom dråper hos voksne
Legen eller sykepleieren gir deg Minifom dråper i forbindelse med undersøkelsen. Legen bestemmer riktig dose til deg og når den skal gis.
Dersom du tar for mye av Minifom
Preparatet tas ikke opp i blodet ved inntak gjennom munnen, men virker lokalt i tarmen og gjør derfor ikke skade andre steder i kroppen.
Dersom du har glemt å ta Minifom
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Minifom
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende bivirkninger er rapportert med ukjent frekvens:
 • lettere mage- tarmproblemer
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Minifom

Oppbevares i kjøleskap eller svalt (2-15ºC).
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på flasken. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Minifom dråper
 • Virkestoff er Antifoam-M, som består av dimetikon 1000 og vannfri kolloidal silika.
 • Konserveringsmiddel er kaliumsorbat (E 202), metylparahydroksybenzoat (E218) og etylparahydroksybenzoat (E214)
 • Hjelpestoffer er glyserol, natriumkarboksymetylcellulose, polysorbat 60, glyserolmonostearat, sitronsyre, renset vann.
Hvordan Minifom dråper ser ut og innholdet i pakningen
Minifom dråper er en emulsjon (flytende, kremaktig).
Dråpeflaskene er av plast, og inneholder 30 ml eller 100 ml.
10 dråper = 0,3 ml.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
ACO HUD NORDIC AB, Box 622, SE-194 26 Upplands Väsby, SVERIGE
Tilvirker:
Orifarm Manufacturing Poland Sp. z o.o.
Łyszkowice, Polen
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 19.04.2023
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no