Glucosamin Orifarm Orifarm Generics

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Glucosamin Orifarm er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Glucosamin Orifarm
 3. Hvordan du bruker Glucosamin Orifarm
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Glucosamin Orifarm
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Glucosamin Orifarm er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Glukosamin er et naturlig forekommende stoff i kroppen, som er dannet av glukose (en type sukker). Kroppen trenger glukosamin for å danne store molekyler som finnes i leddvæske og brusk. Glucosamin Orifarm 400 mg tabletter inneholder glukosamin, som brukes for å lindre symptomene ved mild til moderat slitasjegikt i ledd (artrose).

2. Hva du må vite før du bruker Glucosamin Orifarm

Bruk ikke Glucosamin Orifarm
 • Dersom du er allergisk overfor glukosamin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • Dersom du er allergisk mod skalldyr, siden virkestoffet fremstilles av skalldyr.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Glucosamin Orifarm.
 • Dersom du har sukkersyke. Rådfør deg med lege da det kan være nødvendig å kontrollere blodsukkeret oftere i begynnelsen av behandlingen.
Barn og ungdom
Sikkerhet og effekt ved bruk hos barn og ungdom under 18 år er ikke undersøkt. Glucosamin Orifarm 400 mg tabletter bør derfor ikke brukes av personer under 18 år.
Andre legemidler og Glucosamin Orifarm
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Forsiktighet bør utvises hvis Glucosamin Orifarm kombineres med andre legemidler, spesielt:
 • Enkelte typer legemidler som brukes for å forhindre blodpropp (f.eks. warfarin, dikumarol, fenprokumon, acenokumarol og fluidion). Effekten av disse medisinene kan være sterkere ved samtidig behandling med glukosamin. Pasienter som behandles med slike kombinasjoner bør derfor følges spesielt nøye når glukosaminbehandlingen startes opp eller avsluttes.
Graviditet og amning
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet:
Det er liten erfaring med bruk av Glucosamin Orifarm under graviditet. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Glucosamin Orifarm dersom du er gravid.
Amming:
Det er ukjent om Glucosamin Orifarm går over i morsmelk. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Glucosamin Orifarm under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Glucosamin Orifarm 400 mg tabletter forventes ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller maskiner.
Glucosamin Orifarm inneholder Kalium
Dette legemidlet inneholder 87,3 mg kalium per tablett. Dette må tas i betraktning for pasienter med nedsatt nyrefunksjon eller pasienter som er på en kontrollert kaliumdiett.

3. Hvordan du bruker Glucosamin Orifarm

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen av Glukosamin Orifarm 400 mg tabletter for voksne er 1 tablett 3 ganger daglig. Alternativt kan hele dagsdosen tas samtidig én gang dagllig.
Hvis du mener at virkningen av Glucosamin Orifarm er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
Dersom du tar for mye av Glucosamin Orifarm
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Der er ikke påvist risiko for overdosering.
Dersom du har glemt å ta Glucosamin Orifarm
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende bivirkninger er rapportert:
Vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 10 pasienter):
Hodepine, døsighet, fordøyelsesbesvær (dyspepsi), magesmerter, diaré, forstoppelse og kvalme.
Mindre vanlige (kan forekomme hos inntil1 av 100 pasienter):
Utslett, kløe og rødhet i huden (erytem).
Informer lege dersom du får bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter: www.dmp.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Glucosamin Orifarm

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på beholderen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Glucosamin Orifarm
 • Virkestoff er glukosaminsulfatkaliumklorid tilsvarende glukosamin 400 mg.
 • Hjelpestoffer er silika kolloidal vannfri, cellulose mikrokrystallinsk, magnesiumstearat, hypromellose, makrogol 6000.
Hvordan Glucosamin Orifarm ser ut og innholdet i pakningen
Hvit til off-white beige kapselformet filmdrasjert tablett med skår. I løpet av holdbarheten kan tablettene få en gulaktig/litt beige farge.
Pakninger av 60, 90, 100, 180, 240, 270, 300, 960 (4 × 240) og 1080 (4 × 270).
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orifarm Generics A/S
Energivej 15
5260 Odense S
info@orifarm.com
Tilvirker
Orifarm Generics A/S
Energivej 15
5260 Odense S
info@orifarm.com
Orifarm Manufacturing Poland Sp. Z.O.O,
Ul. Księstwa Łowickiego 12,
99-420 Łyszkowice, Polen
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 05.02.2024