Tamsulosin Actavis

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Tamsulosin Actavis er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Tamsulosin Actavis
 3. Hvordan du bruker Tamsulosin Actavis
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Tamsulosin Actavis
 6. Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon

1. Hva Tamsulosin Actavis er og hva det brukes mot

Tamsulosin Actavis kapsler med modifisert frisetting brukes til behandling av vannlatingsproblemer forårsaket av forstørret prostata (godartet prostatahyperplasi).
Prostata omgir urinrøret (kanalen som leder urinen ut av urinblæren). Ved forstørret prostatakjertel presser den på urinrøret slik at det snevres inn og det blir vanskelig å late vannet.
Virkestoffet i kapslene er en såkalt alfa1A-blokker som reduserer muskelsammentrekninger i prostata og urinrør. Dette bedrer urinstrømmen gjennom urinrøret og letter vannlatingen.

2. Hva du må vite før du bruker Tamsulosin Actavis

Bruk ikke Tamsulosin Actavis
 • dersom du er allergisk overfor tamsulosinhydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6). Overfølsomhet (allergi) overfor tamsulosinhydroklorid kan vises som hevelser i hender eller føtter, pustevansker og/eller kløe og utslett (angioødem).
 • dersom du tidligere har blitt svimmel eller besvimt på grunn av blodtrykksfall (f.eks. når du setter eller reiser deg raskt opp).
 • dersom du har alvorlig nedsatt leverfunksjon.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Tamsulosin Actavis
 • dersom du har alvorlig nedsatt nyrefunksjon.
 • dersom du blir svimmel eller besvimer ved bruk av tamsulosin. Da bør du sette eller legge deg til symptomene går over.
 • dersom du har grå stær.
Barn og ungdom
Dette legemidlet skal ikke gis til barn eller ungdom under 18 år, fordi det ikke har effekt i denne aldersgruppen.
Andre legemidler og Tamsulosin Actavis
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette er spesielt viktig når det er snakk om:
 • alfa1A-blokkere (doksazosin, prazosin og indoramin). Dersom du tar disse sammen med Tamsulosin Actavis, kan blodtrykket falle.
 • diklofenak (et betennelsesdempende og smertestillende middel), warfarin (blodfortynnende) og ketokonazol (soppdrepende legemiddel) kan påvirke hvor raskt Tamsulosin Actavis fjernes fra kroppen.
Graviditet, amming og fertilitet
Tamsulosin Actavis er kun beregnet til bruk hos menn.
Tamsulosin Actavis kan føre til ejakulasjonsforstyrrelser, deriblant manglende evne til å ejakulere.
Kjøring og bruk av maskiner:
Det er ingen holdepunkter for at Tamsulosin Actavis påvirker evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Du bør likevel være oppmerksom på at svimmelhet kan forekomme dersom du kjører bil eller betjener maskiner.
Tamsulosin Actavis inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver kapsel, og er så godt som “natriumfritt”.

3. Hvordan du bruker Tamsulosin Actavis

Bruk alltid dette legemidlet slik legen eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Kapselen bør tas i stående eller sittende (ikke liggende) stilling og svelges hel med et glass vann.
Kapselen skal ikke ødelegges eller tas fra hverandre.
Anbefalt dose: 1 kapsel en gang daglig etter frokost eller dagens første måltid.
Dersom du tar for mye av Tamsulosin Actavis:
Symptomene på overdose er lavt blodtrykk, oppkast og diaré. Hvis du (eller noen andre) svelger mange kapsler på en gang, eller tror at et barn har svelget noen, kontakt nærmeste legevakt eller snakk med lege umiddelbart.
Dersom du har glemt å ta Tamsulosin Actavis:
Du skal ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Hvis du har glemt å ta Tamsulosin Actavis etter dagens første måltid, kan kapselen tas senere samme dag etter et måltid. Dersom du ikke kommer på det før neste dag, fortsetter du bare å ta en kapsel daglig.
Dersom du avbryter behandlingen med Tamsulosin Actavis:
Legen din har forskrevet en dose som passer for deg og din sykdom, og har bestemt hvor lenge du skal ta den. Du bør ikke endre dosen uten å snakke med legen først.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Dersom du får plutselige hevelser i hender eller føtter, problemer med å puste og/eller kløe og utslett forårsaket av en allergisk reaksjon (angio-ødem), må du slutte å ta Tamsulosin Actavis og kontakte legen din umiddelbart.
Informer legen din dersom du får noen av de nedenfor nevnte bivirkningene, eller du merker andre bivirkninger:
 • Vanlige (forekommer hos færre enn 1 av 10 pasienter): svimmelhet, problemer med sæduttømming.
 • Mindre vanlige (forekommer hos færre enn 1 av 100 pasienter): hodepine, hjertebank, svimmelhet særlig når man reiser seg opp, nesebetennelse som medfører rennende nese, forstoppelse, diaré, kvalme, oppkast, utslett, kløe, kraftløshet.
 • Sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 1000 pasienter): besvimelse, hevelser i hender eller føtter, pustevansker og/eller kløe og utslett (angioødem).
 • Svært sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 10 000 pasienter): smertefull, vedvarende, uønsket ereksjon (priapisme), alvorlige hudplager (Stevens-Johnsons syndrom).
 • Hyppighet ikke kjent: Det har blitt rapportert ujevn puls/hjerterytme, hjertebank og pusteproblemer, neseblødninger, munntørrhet, rød hud, mild eller alvorlig utslett med flassende hud, og uskarpt eller svekket syn i forbindelse med bruk av tamsulosin.
Endringer i øyet er observert ved operasjon av grå stær.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Tamsulosin Actavis

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Blisterpakning: Oppbevares i originalpakningen.
Plastboks: Hold beholderen tett lukket
Bruk ikke Tamsulosin Actavis etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisterbrett etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Bruk ikke Tamsulosin Actavis etter utløpsdatoen som er angitt på esken og etiketten etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon

Sammensetning av Tamsulosin Actavis
 • Virkestoff er: 0,4 mg tamsulosinhydroklorid.
 • Andre innholdsstoffer er: cellulose, mikrokrystallinsk, metakrylsyreetylakrylatkopolymer (1:1), polysorbat 80, natriumlaurylsulfat, trietylsitrat og talkum. Kapselskallet består av gelatin, indigokarmin (E132), titandioksid (E171), gult jernoksid (E172), rødt jernoksid (E172), svart jernoksid (E172).
Hvordan Tamsulosin Actavis ser ut og innholdet i pakningen
Harde gelatinkapsler med oransje fargete hoveddel og oliven farget topp. Kapselen er fylt med hvite til off-white pellets.
Pakningsstørrelser: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 og 200 kapsler
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker:Innehaver av markedsføringstillatelsen
Actavis Group PTC ehf.
Dalshraun 1, 220 Hafnarfjörður, Island
Tilvirkere:
Synthon BV,
Microweg 22, 6545 Nijmegen, Nederland
eller
Synthon Hispania S.L.,
Castello, 1, Poligono las Sal 08830, Spania
For ytterligere informasjon kontakt:
Teva Norway AS
Kinoveien 3A 1337 Sandvika
Tlf: 66 77 55 90
info@tevapharm.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 22.05.2023
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no