Daktacort McNeil - reseptfri pakning

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
Denne kremen er reseptfri. Daktacort må allikevel brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 1 uke.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Daktacort er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Daktacort
 3. Hvordan du bruker Daktacort
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Daktacort
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Daktacort er og hva det brukes motHva Daktacort er

Daktacort er en krem som inneholder virkestoffene mikonazol og hydrokortison. Mikonazol er et soppdrepende middel som virker mot flere typer sopp, i tillegg til enkelte bakterier. Hydrokortison er betennelsesdempende og kløestillende.
Hva Daktacort brukes mot
Til voksne over 18 år: behandling av kløende fotsopp.
Typiske symptomer på soppinfeksjon kan være rød hud, kløe og svie. Før Daktacort brukes til egenbehandling, skal du være sikker på at plagene skyldes en soppinfeksjon. Det sikreste er at en lege tidligere har påvist sykdommen.

2. Hva du må vite før du bruker Daktacort

Bruk ikke Daktacort dersom:
 • du er allergisk overfor virkestoffene mikonazolnitrat eller hydrokortison, andre liknende legemidler mot soppinfeksjon eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • du har tuberkuloseinfeksjon i huden
 • du har en virusinfeksjon i huden, som kukopper, vannkopper eller herpes
 • du er under sårbehandling, spesielt ved åpne sår
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Daktacort.
 • Unngå å få kremen i øynene. Vask hendene etter hver påføring.
 • Ved behandling av fotsopp skal lege kontaktes hvis ikke plagene blir bedre i løpet av 1 uke.
 • Daktacort inneholder hydrokortison og skal derfor ikke brukes over lengre tid. Når symptomene på betennelse (rødhet og kløe) er borte, kan behandlingen fortsette med Daktar krem. Den inneholder kun det soppdrepende virkestoffet mikonazol.
 • Kontakt legen din hvis du opplever tåkesyn eller andre synsforstyrrelser.
Unngå å smitte andre ved å benytte eget håndkle og vaskeklut. Vask hendene godt etter påsmøring, bortsett fra ved behandling av hendene. For å unngå ny infeksjon er det viktig med regelmessig skifte av klær som er i kontakt med infisert hudområde.
Daktacort kan ødelegge enkelte syntetiske materialer som ofte brukes for eksempel i undertøy og sokker. Klær som er i kontakt med behandlede hudområder bør derfor være laget av bomull.
Barn
Daktacort skal kun brukes til barn under 18 år etter avtale med lege.
Andre legemidler og Daktacort
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Snakk med lege eller apotek før bruk hvis du bruker blodfortynnende legemidler som tas via munnen, som for eksempel warfarin.
Effekten og bivirkningene av enkelte andre legemidler kan øke når de tas sammen med mikonazol. Før du begynner å bruke Daktacort skal du derfor fortelle legen eller apoteket om hvilke andre legemidler du bruker.
Graviditet, amming og fertilitet
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet:
Mikonazol og hydrokortison absorberes minimalt etter påføring på huden. Hydrokortison kan påvirke fosteret, men ingen uheldige effekter på fosteret er vist ved bruk av Daktacort krem under graviditet. Snakk allikevel med lege før bruk under graviditet.
Amming:
Det er ikke kjent om påføring av Daktacort på huden medfører at mikonazol og hydrokortison går over i morsmelk. Snakk derfor med lege ved bruk av Daktacort under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Daktacort påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller betjene maskiner.
Daktacort inneholder benzosyre og butylhydroksyanisol
Benzosyre kan forårsake lokal irritasjon.
Butylhydroksyanisol kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem), eller irritasjon i øyne og slimhinner.

3. Hvordan du bruker Daktacort

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik som beskrevet i dette pakningsvedlegget, eller som lege eller apotek har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Voksne over 18 år: Vask føttene og tørk godt (spesielt mellom tærne) før hver behandling. Smør soppmidlet tynt på de områdene av huden som er angrepet av sopp. Gjør dette morgen og kveld. Du bør fortsette behandlingen i omtrent 2 uker etter at soppen er borte, men behandlingen skal ikke vare lenger enn 4 uker totalt.
Kontakt lege etter 1 ukes behandling hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.
Ønskes en uttørkende effekt, kan soppdrepende pudder brukes vekselvis. Tettsittende skotøy bør om mulig unngås. Pudder anbefales også å brukes i strømper og sko. Bytt strømper hver dag.
Hvis du mener at virkningen av Daktacort er for kraftig eller for svak, skal du snakke med lege eller apotek om dette.
Bruk av Daktacort hos eldre
Legemidler som Daktacort kan gjøre huden tynnere ved bruk over lang tid. Fordi eldre har naturlig tynn hud skal Daktacort brukes i begrenset omfang og kun i korte perioder.
Dersom du tar for mye av Daktacort
Hvis du har brukt for mye krem kan dette gi rødhet, hevelse og svie. I slike tilfeller skal du stanse behandlingen og kontakte lege. Daktacort inneholder et mildt kortikosteroid (hydrokortison) som er et betennelsesdempende middel. Gjentagende overdosering kan gi generell steroidreaksjon som utbredt akne (kviser) og tynn hud som lett skades. Dersom dette skjer, skal lege kontaktes. Svelging av krem ved et uhell er vanligvis ikke noe problem, men du anbefales å kontakte lege for sikkerhets skyld.
Dersom du har glemt å ta Daktacort
Du skal ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose. Fortsett behandlingen etter doseringsanvisningen eller slik legen har foreskrevet.
Dersom du avbryter behandling med Daktacort
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer):
 • Hudirritasjon
 • Brennende følelse i huden
 • Elveblest, kløe og irritabilitet
I slike tilfeller er det vanligvis tilstrekkelig å hoppe over en eller flere påføringer.
Bivirkninger hvor hyppigheten ikke er kjent (forekomst kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data):
 • En spesiell overfølsomhetsreaksjon (angioødem) kjennetegnet ved hovent ansikt, øyne, lepper og svelg, og/eller kortpustethet. Kontakt lege umiddelbart dersom dette oppstår.
 • Allergi
 • Overfølsomhet
 • Utslett
 • Kontaktdermatitt
 • Rødhet
 • Redusert pigmentering i huden
 • Reaksjoner på påføringsstedet
 • Tåkesyn er også sett
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Daktacort

Oppbevares utilgjengelig for barn. Daktacort oppbevares i kjøleskap (2-8ºC).
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter «Utl.dato». Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Daktacort
 • Virkestoffer er mikonazolnitrat og hydrokortison. 1 gram krem inneholder 20 mg mikonazolnitrat og 10 mg hydrokortison.
 • Andre innholdsstoffer er pegoksol 7-stearat, oleoylmakrogolglycerider, flytende parafin, natriumedetat, benzosyre (E 210), butylhydroksyanisol (E 320) og renset vann.
Hvordan Daktacort ser ut og innholdet i pakningen
Aluminiumstube med 15 gram hvit krem.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
McNeil Sweden AB, Solna, Sverige
Tilvirker: Janssen Pharmaceutica NV, Beerse, Belgia
Ta kontakt med den lokale representanten for innehaveren av markedsføringstillatelsen for ytterligere informasjon om dette legemidlet:
McNeil, a Division of Janssen-Cilag AS, Oslo
Tlf.: 930 95 300
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 02.06.2021
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.