Glucos Fresenius Kabi Fresenius Kabi infusjonsvæske 50 mg/ml, 100 mg/ml og 200 mg/ml

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller sykepleier.
 • Kontakt lege eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Glucos Fresenius Kabi er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Glucos Fresenius Kabi
 3. Hvordan du bruker Glucos Fresenius Kabi
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Glucos Fresenius Kabi
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Glucos Fresenius Kabi er og hva det brukes mot

Glucos Fresenius Kabi infusjonsvæske er en klar oppløsning av glukose i vann til intravenøs infusjon (sakte injeksjon), også kalt «drypp», inn i en blodåre.
Glucos Fresenius Kabi 50 og 100 mg/ml brukes når kroppen har mistet store mengder vann (dehydrering).
Alle styrker kan gis når det er behov for intravenøs ernæring. Vanligvis gis de sammen med aminosyre(protein)oppløsninger, vitaminer og fettemulsjoner.
Dette pakningsvedlegget gjelder for tre forskjellige styrker. Disse oppløsningene vil samlet sett bli omtalt som glukoseoppløsninger i dette pakningsvedlegget.

2. Hva du må vite før du bruker Glucos Fresenius Kabi

Bruk ikke Glucos Fresenius Kabi:
 • Dersom du er allergisk overfor glukose eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Eller dersom du har en eller flere av følgende tilstander:
 • Ukontrollert diabetes, diabetisk koma
 • På andre måter ikke tolererer glukose
 • Bevisstløshet på grunn av høyt blodsukker (hyperosmolært koma)
 • Høyt blodsukker (hyperglykemi)
 • Lave nivåer kalium i kroppen (hypokalemi)
 • For mye syre i kroppen (metabolsk acidose)
 • Utskillelse av store mengder urin (diabetes insipidus) og denne tilstanden er ubehandlet
 • Nedsatt nyrefunksjon uten mulighet til hemofiltrering eller dialyse
 • Hjerneblødning eller blødning i ryggmargen
 • Alkoholabstinens (delirium tremens) hvis pasienten allerede har mistet store mengder vann
 • Akutt sjokktilstand og kollaps
 • Akutt hjertesvikt
 • Opphopning av væske i lungene (lungeødem)
 • For mye vann i kroppen (hyperhydrering)
 • For lite væske i kroppen, samt lavt blodtrykk (hypoton dehydrering)
Legen vil kontrollere dette.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller sykepleier før du bruker Glucos Fresenius Kabi.
Blodglukose, elektrolytter (særlig serumkalium og fosfat) og væskebalanse vil bli overvåket jevnlig.
Helsepersonellet vil overvåke deg når du får tilførsel av store mengder væske dersom du har for mye eller ikke tilstrekkelig væske i kroppen, alvorlig nedsatt nyrefunksjon, hjertefunksjon eller lungefunksjon og/eller liten urinproduksjon.
Du kan tåle glukose dårligere hvis du har nedsatt nyrefunksjon eller diabetes mellitus. I slike tilfeller vil helsepersonellet overvåke mengdene av glukose og elektrolytter i kroppen din mens du får behandling. Behovet for insulin og/eller kalium kan endre seg. Legen vil kontrollere dette.
Hvis du er feilernært, kan tilførsel av glukose utløse et tiamin (vitamin B1) mangelsyndrom. Det er særlig stor risiko hvis årsaken til feilernæringen er:
 • alkoholmisbruk
 • anoreksi
 • faste over lang tid
 • hvis du er gravid og har alvorlig kvalme og/eller oppkast
Legen kan bestemme at du skal få ekstra vitamin B1 før og etter behandlingen med glukose.
Bruk av glukoseoppløsninger er ikke anbefalt dersom:
 • blodtilførselen til deler av hjernen er redusert (akutt iskemisk slag), siden det er vist at høyt blodsukker forverrer hjerneskaden og reduserer tilhelingen.
 • du har hatt en hodeskade i løpet av de siste 24 timene.
Dersom du har høyt blodtrykk i hjernen, så vil helsepersonellet overvåke mengden av glukose i blodet ditt nøye.
Spesiell forsiktighet må utvises hvis du har en tilstand som kan forårsake høye nivåer av vasopressin, et hormon som regulerer mengden av væske i kroppen din. Du kan ha for mye vasopressin i kroppen din, for eksempel fordi:
 • du har hatt en plutselig og alvorlig sykdom
 • du har smerter
 • du har gjennomgått en operasjon
 • du har infeksjoner, brannsår eller hjernesykdom
 • du har sykdommer knyttet til hjerte, lever, nyrer eller sentralnervesystem
 • du tar visse medisiner.
Dette kan øke risikoen for lave nivåer av natrium i blodet og kan føre til hodepine, kvalme, anfall, letargi (søvnlignende sløvhetstilstand), koma, hevelse i hjernen og dødsfall. Hevelse i hjernen øker risikoen for dødsfall og hjerneskade. Personer som har høyere risiko for hevelse i hjernen er:
 • barn
 • kvinner (spesielt hvis du er i fruktbar alder)
 • personer som har problemer med hjernens væskenivå, for eksempel på grunn av meningitt, blødning i kraniet eller hjerneskade.
Andre legemidler og Glucos Fresenius Kabi
Rådfør deg med lege eller sykepleier dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Det er spesielt viktig at du informerer legen din hvis du tar legemidler som påvirker hormonet vasopressin. Dette kan blant annet være:
 • legemidler til behandling av diabetes (klorpropamid)
 • legemidler til behandling av kolesterol (klofibrat)
 • legemidler til behandling av epilepsi (karbamazepin)
 • amfetaminlignende legemidler
 • noen kreftlegemidler (vinkristin, ifosfamid, cyklofosfamid)
 • selektive serotoninreopptakshemmere (brukes til å behandle depresjon)
 • antipsykotika
 • opioider for alvorlig smertelindring
 • legemidler til behandling av smerte og / eller betennelse (også kjent som NSAIDs)
 • legemidler som etterligner eller forsterker effekten av vasopressin, som desmopressin (brukes til å behandle økt tørste og vannlating), terlipressin (brukes til å behandle blødninger i spiserøret) og oksytocin (brukes til å sette i gang fødsel)
Andre legemidler som øker risikoen for hyponatremi omfatter også diuretika (vanndrivende tabletter) generelt og antiepileptika som okskarbazepin.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller sykepleier før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Det er trygt å bruke glukose når doseringsanbefalingene følges.
Dette legemidlet skal administreres med særlig forsiktighet til gravide kvinner under fødsel. Dette gjelder spesielt dersom det gis i kombinasjon med oksytocin (et hormon som kan gis for å sette i gang fødsel og for å kontrollere blødning), på grunn av risikoen for hyponatremi.
Kjøring og bruk av maskiner
Glukose påvirker ikke evnen til å kjøre eller bruke maskiner.

3. Hvordan du bruker Glucos Fresenius Kabi

Glukose vil bli gitt til deg av en lege eller sykepleier. Du vil få det som et drypp inn i en blodåre (intravenøs infusjon) eller som en injeksjon under huden, avhengig av hvilken styrke glukoseoppløsningen har.
Legen vil bestemme riktig dose for deg og når og hvordan den skal gis. Legen vil ta hensyn til alderen din, din fysiske tilstand og hva slags annen behandling du får.
Før og under infusjonen vil legen din overvåke væskemengden i kroppen din, syrenivået i blod og urin og mengden av elektrolytter (spesielt natrium) i blodet ditt (hovedsakelig hos pasienter med høye nivåer av hormonet vasopressin, eller som tar andre legemidler som øker effekten av vasopressin).
Dersom du tar for mye av Glucos Fresenius Kabi
Glukoseoppløsninger gis av helsepersonell, og det er derfor ikke sannsynlig at du får en for stor dose. Hvis du utilsiktet får en for stor dose, vil behandlingen stoppes og du vil få behandling som avhenger av hva slags symptomer du har.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Dersom doseringsanbefalingene overskrides kan det oppstå osmotisk diurese (økt urinutskillelse), og dette kan føre til dehydrering.
Andre mulige bivirkninger:
Ikke kjent (hyppigheten kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data)
 • Økt urinproduksjon (polyuri)
 • Høyt blodsukker (hyperglykemi), dehydrering og elektrolyttforstyrrelser, slik som lave nivåer kalium (hypokalemi), magnesium (hypomagnesemi) og fosfat (hypofosfatemi) i blodet
 • Bivirkninger som er knyttet til hvordan legemidlet gis, som omfatter økt kroppstemperatur, infeksjon på injeksjonsstedet, lokal smerte eller reaksjon, irritasjon av blodåren, betennelse i blodåren der oppløsningen gis (venetrombose eller flebitt), utilsiktet tilførsel av oppløsningen utenfor blodåren (ekstravasasjon som kan forårsake at vevet blir ødelagt) eller for mye væske i kroppen (hypervolemi) og væskeopphopning (ødem) forårsaket av overdosering.
 • Hodepine, kvalme, anfall, letargi (søvnlignende sløvhetstilstand) og oppkast. Dette kan skyldes lavt natriumnivå i blodet (hyponatremi). Lavt natriumnivå kan føre til hjerneskade og dødsfall som følge av hevelse (cerebralt ødem) (se også avsnittet "Advarsler og forholdsregler").
Høyt blodsukker (hyperglykemi), glukose i urinen (glukosuri) og væske i lungene (lungeødem) kan forekomme dersom løsningen administreres for raskt.
Helsepersonell vil overvåke deg mens du får behandling. Hvis noen av bivirkningene blir alvorlige vil lege eller sykepleier hjelpe deg. Rådfør deg med lege eller sykepleier dersom du bekymrer deg for bivirkningene.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Glucos Fresenius Kabi

Freeflex infusjonspose
50 mg/ml: Oppbevares ved høyst 25ºC.
100 mg/ml: Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
200 mg/ml: Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Kabipac infusjonsflaske
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på posen/flasken og esken etter EXP.
Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Bruk ikke dette legemidlet hvis du oppdager synlige partikler eller at beholderen er skadet.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Glucos Fresenius Kabi
 • Virkestoff er glukose 50 mg/ml, 100 mg/ml eller 200 mg/ml (som glukose monohydrat).
 • Andre innholdsstoffer er saltsyre (justering av pH, 50 mg/ml og 100 mg/ml), natriumhydroksid (justering av pH, 50 mg/ml og 100 mg/ml) og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Glucos Fresenius Kabi ser ut og innholdet i pakningen
Glucos Fresenius Kabi er en klar oppløsning, uten elektrolytter og synlige partikler og er steril.
50 mg/ml: fargeløs og isoton, pyrogenfri, osmolalitet: ca. 290 mosm/kg vann, pH: ca. 4-5, energiinnhold: 840 kJ (200 kcal)/1000 ml
100 mg/ml: fargeløs og hyperton, pyrogenfri, osmolalitet: ca. 600 mosm/kg vann, pH: ca. 4-5, energiinnhold: 1680 kJ (400 kcal)/1000 ml
200 mg/ml: fargeløs til svakt gul og hyperton, pyrogenfri, osmolalitet: ca. 1320 mosm/kg vann pH: ca. 4, energiinnhold: 3360 kJ (800 kcal)/1000 ml
Den fås i følgende beholdere og pakningsstørrelser:
Glucos Fresenius Kabi 50 mg/ml
Freeflex (polypropylen basert inf. pose) med tilsetningsport for nål, alternativt Freeflex+ med nålefri port:

40 x 50 ml

40 x 100 ml

20 x 250 ml

15 x 500 ml

10 x 1000 ml

60 x 50 ml

50 x 100 ml

30 x 250 ml

20 x 500 ml

 

65 x 50 ml

55 x 100 ml

35 x 250 ml

 

 

70 x 50 ml

60 x 100 ml

40 x 250 ml

 

 

Freeflex (polypropylen basert inf. pose) med tilsetningsport til hetteglass (ProDapt):

40 x 50 ml

40 x 100 ml

20 x 250 ml

60 x 50 ml

50 x 100 ml

30 x 250 ml

65 x 50 ml

55 x 100 ml

35 x 250 ml

70 x 50 ml

60 x 100 ml

40 x 250 ml

Kabipac (infusjonsflaske av polyetylen):

10 x 100 ml

10 x 250 ml

10 x 500 ml

10 x 1000 ml

40 x 100 ml

20 x 250 ml

20 x 500 ml

 

 

30 x 250 ml

30 x 500 ml

 

Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml
Freeflex (polypropylen basert inf. pose):

15 x 500 ml

10 x 1000 ml

20 x 500 ml

 

Kabipac (infusjonsflaske av polyetylen):

10 x 100 ml

10 x 250 ml

10 x 500 ml

10 x 1000 ml

40 x 100 ml

20 x 250 ml

20 x 500 ml

 

 

30 x 250 ml

30 x 500 ml

 

Glucos Fresenius Kabi 200 mg/ml
Freeflex (polypropylen basert inf. pose):

15 x 500 ml

10 x 1000 ml

20 x 500 ml

 

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Fresenius Kabi Norge AS (infusjonsposer)
Svinesundsveien 80
1753 Halden
Norge
eller
Fresenius Kabi France (infusjonsposer)
6, rue du Rempart, BP 611
27400 Louviers Cedex
Frankrike
eller
Fresenius Kabi Deutschland GmbH (infusjonsposer og infusjonsflasker)
Else-Kröner-Strasse 1
61352 Bad Homburg
Tyskland
eller
Fresenius Kabi Polska Sp.z o.o. (infusjonsflasker)
99-300 Kutno, ul. Sienkiewicza 25
Polen
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 15.10.2021
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.

Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:
Behovet for væske og energi avhenger av pasientens alder, kroppsvekt, metabolske status og kliniske tilstand. Behandlende lege bestemmer dosering og infusjonshastighet.
Hos voksne anbefales en maksimal infusjonshastighet på 0,25 g glukose/kg kroppsvekt/time med en maksimal daglig dose på 6 g glukose/kg kroppsvekt.
Hos barn anbefales en maksimal infusjonshastighet på 0,8-1,5 g glukose/kg kroppsvekt/time. Daglig tilførsel av glukose er vist i tabellen under.
Anbefalt parenteral glukosetilførsel for barn (g/kg kroppsvekt og dag)

Kroppsvekt (kg)

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4

< 3

10

14

16

18

3 - 10

8

12

14

16 - 18

10 - 15

6

8

10

12 - 14

15 - 20

4

6

8

10 - 12

20 - 30

4

6

8

< 12

> 30

3

5

8

< 10

Glukoseoppløsninger skal ikke gis via samme infusjonssett som blod, verken før, under eller etter administrering.
Blodglukose, elektrolytter og væskebalanse skal kontrolleres regelmessig. Overvåking av serumkalium, blodglukose og fosfat er spesielt viktig. Det er sett en sammenheng mellom parenteral ernæring med glukose og lave fosfatnivåer. Pasienter med hypofosfatemi bør få ytterligere tilførsel av fosfat.
Generelle råd
Det kan være nødvendig å kontrollere væskebalanse, serumglukose og –natrium, og andre elektrolytter før og under behandlingen. Dette gjelder særlig pasienter med risiko for hyponatremi, som pasienter med uhensiktsmessig høy sekresjon av antidiuretisk hormon (ADH) også kalt SIADH (syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion) og pasienter som samtidig behandles med vasopressin eller vasopressinanaloger.
Overvåking av serumnatrium er særlig viktig for produkter med lavere natriumkonsentrasjon sammenlignet med serumnatriumkonsentrasjon. Etter infusjon av Glucos Fresenius Kabi, skjer en rask aktiv glukosetransport i kroppens celler. Denne tilstanden fremmer en effekt som kan betraktes som tilførsel av fritt vann og kan føre til alvorlig hyponatremi.