Karbolytt Fresenius Kabi

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Kontakt lege eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Karbolytt er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Karbolytt
 3. Hvordan du bruker Karbolytt
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Karbolytt
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Karbolytt er, og hva det brukes mot

Karbolytt er en oppløsning for intravenøs infusjon. Karbolytt brukes ved væske og/eller elektrolyttmangel, når det samtidig er behov for tilførsel av energi.

2. Hva du må vite før du bruker Karbolytt

Bruk ikke Karbolytt
 • hvis du har et unormalt høyt innhold av kalium i blodet. Dette kan for eksempel oppstå hvis du har nedsatt nyrefunksjon, ved sjokk eller dersom væskevolumet i kroppen er unormalt lavt.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller sykepleier før du bruker Karbolytt.
Vis forsiktighet ved bruk av Karbolytt:
 • dersom du har diabetes
 • dersom du har ødemer (opphopning av væske i vev)
 • dersom du har opphopning av natrium
 • dersom du har alvorlig hjertesvikt (en tilstand der hjertet ikke pumper nok blod til andre organer i kroppen)
 • dersom du har alvorlige problemer med nyrene kombinert med inntak av lite væske eller lite/ingen utskillelse av urin
 • dersom du er alvorlig feilernært eller utsatt for lengre tids sult
 • dersom du har for høyt innhold av glukose i blodet kan det være nødvendig med tilførsel av insulin
 • dersom du får tilført større mengde infusjonsvæske som inneholder kalium, vil legen kontrollere hjertets funksjon (EKG) og mengden kalium i blodet, spesielt hvis du bruker legemiddel som inneholder digitalis
 • dersom du har lavt innhold av fosfat i blodet (hypofosfatemi) kan det hende at legen din vil gi deg tillegg av fosfat
Ved behandling med Karbolytt kan det være økt fare for betennelse i blodårene og levring av blod (tromboflebitt).
Spesiell forsiktighet må utvises hvis du har:
 • akutt sykdom, smerte, post-operativt stress, infeksjoner, brannskader, og sykdommer i nervesystemet
 • hjerte-, lever-, og nyresykdommer
 • behandling med et legemiddel som øker effekten av vasopressin (også kalt antidiuretisk hormon, ADH, et hormon som hemmer urinproduksjon i nyrene) fordi dette kan øke risikoen for sykehuservervet lavt natriumnivå i blodet (hyponatremi). Se også avsnittet “Andre legemidler og Karbolytt” nedenfor.
Alle pasienter bør overvåkes nøye. I tilfeller der normal regulering av vanninnholdet i blodet forstyrres på grunn av økt utskillelse av vasopressin (ADH), kan infusjon av væsker med lav konsentrasjon av natriumklorid (hypotoniske væsker) føre til lavt nivå av natrium i blodet (hyponatremi). Dette kan føre til hodepine, kvalme, anfall, letargi (sløvhet), koma, hjerneødem og død. Disse symptomene (akutt symptomatisk hyponatremisk encefalopati) er derfor ansett som en medisinsk nødsituasjon. Se også avsnittet "Mulige bivirkninger" nedenfor.
Barn, kvinner i fertil alder og pasienter med hjernesykdommer og -skader som hjernehinnebetennelse (meningitt), hjerneblødning, hjernekontusjon og hjerneødem er spesielt utsatt for alvorlig og livstruende hjerneødem forårsaket av akutt hyponatremi.
Andre legemidler og Karbolytt
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Det er ikke kjent at Karbolytt har noen ugunstige effekter brukt sammen med andre medisiner.
Legemidler som øker vasopressineffekten (se også avsnittet "Advarsler og forsiktighetsregler" ovenfor), f.eks.:
 • Legemidler som stimulerer utskillelse av vasopressin (f.eks.: antipsykotika (legemidler mot blant annet psykose), narkotika).
 • Legemidler som forsterker vasopressineffekten (f.eks.: ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler, også kalt nsaids).
 • Legemidler som virker som vasopressin, såkalte vasopressinanaloger.
Diuretika (vanndrivende legemidler) og antiepileptika (legemidler mot epilepsi) øker også risikoen for hyponatremi.
Inntak av Karbolytt sammen med mat og drikke
Karbolytt har ingen kjente negative effekter gitt samtidig med mat og drikke.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller sykepleier før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Risiko ved bruk under graviditet og amming er liten.
Dette legemidlet skal administreres med særlig forsiktighet til gravide kvinner under fødsel. Dette gjelder spesielt dersom det gis i kombinasjon med oksytocin (et riestimulerende hormon som kan gis under fødsel og for å kontrollere blødning etter fødsel), på grunn av risikoen for hyponatremi.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek
Karbolytt antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

3. Hvordan du bruker Karbolytt

Karbolytt vil bli gitt av, eller under overvåkning av, en lege eller annet helsepersonell som nøye vil kontrollere mengden du får av medisinen.
Du vil få denne medisinen ved infusjon i en vene (intravenøs infusjon). Hastigheten av infusjonen og mengden oppløsning du får vil avhenge av dine spesielle behov, sykdommen du behandles for og maksimal døgndose. Legen vil avgjøre hva som er den riktige dosen i ditt tilfelle.
Infusjonshastigheten er vanligvis ikke over 300 ml per time til voksne.
Dersom du tar for mye av Karbolytt
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Hvis doseanbefalingen overstiges, er det en risiko for økt urinutskillelse og væsketap.
Dersom store doser natriumklorid gis til pasienter med hjerte- eller alvorlig nyresvikt eller til pasienter med væskeansamling (ødem) eller opphopning av natrium, kan det være en økt risiko for forverring av pasientens tilstand.
Bivirkninger på grunn av forhøyet mengde glukose i kroppen kan forekomme.
Dersom du avbryter behandling med Karbolytt
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Karbolytt forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige (forekommer hos flere enn en av hundre brukere): Det er en risiko for årebetennelse ved infusjon i en liten vene.
Ansamling av væske kan føre til død av vev (nekrose). Opphopning av natrium kan forekomme hvis løsningen gis til pasienter med hjerte- eller nyresvikt. Det er en risiko for unormalt høy surhetsgrad i kroppen (hyperkloremisk acidose) når løsningen gis raskt og i store mengder, spesielt hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon.
Ikke kjent (hyppigheten kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data): Hodepine, kvalme, anfall, letargi (sløvhet). Dette kan skyldes lavt natriumnivå i blodet. Når natriumnivåene i blodet blir svært lave, kommer vann inn i hjernecellene og får dem til å svulme. Dette resulterer i økt trykk i hodeskallen og forårsaker hyponatremisk encefalopati.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter: www.dmp.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Karbolytt

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Må ikke fryses.
Bruk ikke Karbolytt etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Bruk ikke Karbolytt hvis du oppdager at forpakningen er skadet eller løsningen er uklar.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Karbolytt
 • Virkestoffer er glukose monohydrat, natriumklorid, kaliumklorid og magnesiumklorid.
 • Hjelpestoffer er vann til injeksjonsvæsker, natriumacetat og saltsyre (for å justere pH).
Hvordan Karbolytt ser ut og innholdet i pakningen:
Karbolytt er en steril, klar til svakt gul løsning. Den er pakket i fleksible poser laget av polypropylen.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Fresenius Kabi Norge AS
Postboks 430
1753 Halden
Norge
Tilvirker
HP Halden Pharma AS
Svinesundsveien 80
1788 Halden
Norge
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 01.03.2024.
Detaljert informasjon om dette legemiddel er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no

Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:Dosering og administrasjonsmåte:

Individuell. Gis intravenøst. Infusjonshastighet vanligvis ikke over 300 ml/time til voksne.
Egenskaper ved formuleringen
Hyperton, steril infusjonsvæske.
Osmolalitet: ca 850 mosm/kg vann
pH: ca 5
Energiinnhold: 2000 kJ (480 kcal)/1000 ml
Karbohydratinnhold: 120 g/1000 ml
Instruksjoner vedrørende bruk og håndtering
Legemidlet skal kontrolleres visuelt før bruk. Infusjonsvæsken må bare brukes dersom løsningen er klar uten utfellinger og emballasjen er uskadet.
Tilsetning av andre legemidler bør unngås.
Kun elektrolyttkonsentrater for infusjon med dokumentert kompatibilitet kan tilsettes. Tilsetningen skal gjøres aseptisk.
Karbolytt skal aldri gis samtidig med blod i samme infusjonssett pga. risiko for pseudoagglutinasjon.
Infusjonen bør være avsluttet innen 24 timer.
Posen er beregnet til engangsbruk og eventuelle rester skal kastes.
Generelle råd
Det kan være nødvendig å kontrollere væskebalanse, serumglukose og –natrium, og andre elektrolytter før og under behandlingen. Dette gjelder særlig pasienter med risiko for hyponatremi, som pasienter med uhensiktsmessig høy sekresjon av antidiuretisk hormon (ADH) også kalt SIADH (syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion) og pasienter som samtidig behandles med vasopressin (ADH) eller vasopressinanaloger. Overvåking av serumnatrium er særlig viktig for produkter med lavere natriumkonsentrasjon sammenlignet med serumnatriumkonsentrasjon. Etter infusjon av Karbolytt, skjer en rask aktiv glukosetransport i kroppens celler. Denne tilstanden fremmer en effekt som kan betraktes som tilførsel av fritt vann og kan føre til alvorlig hyponatremi.