Eurax STADA

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Eurax brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 7 dagers behandling.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Eurax er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Eurax
 3. Hvordan du bruker Eurax
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Eurax
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Eurax er og hva det brukes mot

Eurax inneholder virkestoffet krotamiton og er et kløestillende middel.
Hva Eurax brukes mot
Eurax brukes ved kløe av forskjellige årsaker, for eksempel kløe i endetarmen og kjønnsorganene hos eldre, kløe ved allergier og insektstikk. Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 7 dagers behandling.
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.

2. Hva du må vite før du bruker Eurax

Bruk ikke Eurax:
 • dersom du er allergisk overfor krotamiton eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6 og på slutten av avsnitt 2).
Advarsler og forsiktighetsregler
 • Eurax er kun til utvortes bruk.
 • Eurax skal ikke komme i kontakt med slimhinner i munnen, øynene eller området rundt øynene, væskende sår eller akutt eksem. Vask hendene etter at du har påført Eurax. I tilfelle utilsiktet kontakt med øynene eller munnslimhinnen, skyll grundig med rennende vann.
 • Hvis det oppstår allergiske hudreaksjoner må behandlingen avbrytes.
 • Oppsøk lege dersom kløen fortsetter etter 7 dagers behandling.
Andre legemidler og Eurax
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det anbefales ikke å bruke Eurax under graviditet, spesielt ikke de første tre månedene av svangerskapet.
Mødre bør ikke bruke Eurax når de ammer med mindre behandlingen er forskrevet av lege.
Kjøring og bruk av maskiner
Eurax påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller betjene maskiner.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Eurax
Eurax krem inneholder propylenglykol som kan gi hudirritasjon og cetostearylalkohol som kan gi lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem).

3. Hvordan du bruker Eurax

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Voksne og barn > 3 år:
Påsmøres kløende hudpartier 2 til 3 ganger daglig.
Barn < 3 år:
Påsmøres kløende hudpartier 1 gang daglig.
Dersom du tar for mye av Eurax
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Enkelte bivirkninger kan være alvorlige
Det er ikke kjent hvor hyppig disse bivirkningene forekommer etter behandling med Eurax.
 • problemer med å puste eller svelge,
 • hevelse i ansiktet, lepper, tunge eller svelg,
 • alvorlig kløe i huden, med et rødt utslett eller forhøyede ujevnheter,
Det kan være tegn på en alvorlig allergisk reaksjon.
Dersom du opplever noe av dette, må du slutte å ta legemidlet og kontakte legen din umiddelbart.
Enkelte bivirkninger er sjeldne
Disse forekommer hos 1-10 av 10 000 pasienter
 • Kontaktallergi
Enkelte bivirkninger forekommer, men det er ikke kjent hvor hyppig de oppstår
 • Kløe, overfølsomhetsreaksjoner som utslett, hudirritasjon, rødhet i huden og eksem
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Eurax

Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på tuben. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares i originalpakningen.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Eurax
 • Virkestoff er krotamiton (100 mg i 1 g krem)
 • Andre innholdsstoffer er: Propylenglykol, glyserolmonostearat, flytende parafin, polyoksyl 40 stearat, isopropylmyristat, cetostearylalkohol, renset vann
Hvordan Eurax ser ut og innholdet i pakningen
Hvit homogen krem. Tilgjengelig i 20 og 60 g aluminiumstuber med et indre belegg fremstilt av epoksy-fenol-harpikslakk og lukket med en polyetylen skrukork.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver:
STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2‑18
61118 Bad Vilbel
Tyskland
Tilvirker:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S
Nykær 68
DK-2605 Brøndby
Danmark
STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-1861118 Bad Vilbel
Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 21.04.2020