Serevent GlaxoSmithKline inhalasjonsaerosol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Serevent er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Serevent
 3. Hvordan du bruker Serevent
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Serevent
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Serevent er og hva det brukes mot

 • Serevent inneholder legemidlet salmeterol. Det er en langtidsvirkende bronkodilatator. Den hjelper til med å holde luftveiene i lungene åpne, og gjør det lettere for luften å komme inn og ut. Effekten inntrer vanligvis i løpet av 10-20 minutter, og varer i 12 timer eller mer.
 • Legen har foreskrevet dette legemidlet til deg for å hindre at du får pustebesvær, som kan skyldes astma. Regelmessig bruk av Serevent vil hjelpe til med å forebygge astmaanfall. Dette inkluderer også anstrengelsesutløst astma og nattlig astma.
 • Regelmessig bruk av Serevent vil også hjelpe til med å forebygge pustebesvær som er forårsaket av andre lungesykdommer, slik som kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS).
 • Serevent hjelper til med å forebygge tetthet og piping i brystet. Men Serevent kontrollerer ikke plutselig tetthet eller piping i brystet. Da må du bruke din hurtigvirkende anfallsmedisin, slik som salbutamol.
 • Serevent leveres i en inhalator. Du puster legemidlet direkte inn til lungene dine.
 • Serevent inneholder norfluran. Den er mindre skadelig for miljøet enn de eldre typene av inhalasjonsaerosoler. De eldre inhalasjonsaerosolene kan smake annerledes enn Serevent. Dette har ingen betydning for hvordan legemidlet virker.
Dersom du behandles for astma skal du alltid ta Serevent inhalasjonsaerosol sammen med et inhalasjonssteroid.

2. Hva du må vite før du bruker Serevent

Bruk ikke Serevent
 • Dersom du er allergisk (overfølsom) overfor salmeterolxinafoat eller det andre innholdsstoffet norfluran (HFA 134a).
Vis forsiktighet ved bruk av Serevent
 • Dersom astmaen din eller pusten din forverres, skal du kontakte legen din umiddelbart. Du kan kjenne mer piping i brystet, du kan oftere føle tetthet i brystet eller du merker at du har behov for flere doser av den hurtigvirkende anfallsmedisinen din. Dersom du opplever dette, skal du ikke øke antall doser med Serevent. Det er mulig at lungesykdommen din er forverret, og du kan bli alvorlig syk. Rådfør deg med legen din, ettersom det kan være nødvendig å endre astmabehandlingen din.
 • Når astmaen din er godt kontrollert kan legen vurdere det hensiktsmessig å gradvis redusere dosen av Serevent.
 • Dersom du har fått forskrevet Serevent for astma, skal du fortsette å bruke de andre astmamedisinene som du allerede tar. Dette kan inkludere et inhalasjonssteroid eller kortisontabletter. Fortsett behandlingen med samme dosering som før, med mindre legen din har fortalt deg noe annet. Gjør dette selv om du føler deg mye bedre. Du må ikke stanse behandlingen med inhalasjonssteroidet (eller kortisontablettene) når du starter behandling med Serevent.
 • Legen din vil følge behandlingen din nøye dersom du har en overaktiv skjoldbruskkjertel, diabetes mellitus (Serevent kan øke blodsukkeret ditt) eller hjertesykdom, inkludert uregelmessige eller raske hjerteslag.
Andre legemidler og Serevent
 • Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også legemidler for astma og reseptfrie legemidler. Grunnen til dette er at Serevent i noen tilfeller ikke bør brukes sammen med andre legemidler.
 • Vennligst informer legen din før du bruker Serevent dersom du på nåværende tidspunkt behandles for soppinfeksjoner med legemidler som inneholder ketokonazol eller itrakonazol, eller dersom du behandles for HIV med ritonavir. Disse legemidlene kan øke risikoen for at du opplever bivirkninger med Serevent, inkludert uregelmessige hjerteslag, eller det kan forverre bivirkninger.
 • Serevent bør ikke brukes samtidig med beta-blokkere, med mindre legen din har fortalt deg at du kan gjøre det. Beta-blokkere, som for eksempel atenolol, propranolol og sotalol, brukes vanligvis for å behandle høyt blodtrykk eller andre hjertesykdommer. Rådfør deg med lege dersom du bruker beta-blokkere eller nylig har fått forskrevet beta-blokkere ettersom de kan redusere eller oppheve effekten av salmeterol.
 • Serevent kan redusere kaliumnivået i blodet ditt. Hvis dette forekommer vil du kunne merke ujevne hjerteslag, muskelsvekkelse eller kramper. Sannsynligheten for dette er større dersom du tar Serevent samtidig med enkelte legemidler for behandling av høyt blodtrykk (diuretika) og andre legemidler som brukes for å behandle pustebesvær, slik som teofyllin eller steroider. Legen din kan foreslå at du skal ta blodprøver for å sjekke kaliumnivået i blodet ditt. Rådfør deg med legen din dersom du har noen spørsmål.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid Legen din vil vurdere om du kan bruke Serevent i denne perioden.
Kjøring og bruk av maskiner
Det er lite sannsynlig at mulige bivirkninger forbundet med Serevent kan påvirke din evne til å kjøre bil eller bruke maskiner.

3. Hvordan du bruker Serevent

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
 • Dersom du behandles for astma skal du alltid ta Serevent inhalasjonsaerosol sammen med et inhalasjonssteroid.
 • Bruk Serevent hver dag slik legen din har fortalt deg, og fortsett med behandlingen inntil legen din sier at du skal slutte.
 • Du vil merke effekt av legemidlet i løpet av den første dagen du bruker det.
Serevent skal kun brukes til inhalasjon gjennom munnen.
Voksne og ungdommer fra 12 år og oppover med astma
 • Vanlig startdose er 2 inhalasjoner 2 ganger daglig.
 • Til personer som har en mer alvorlig astma, kan legen øke doseringen til 4 inhalasjoner 2 ganger daglig.
Barn med astma
 • Vanlig dosering til barn fra 4 til 12 år er 2 inhalasjoner 2 ganger daglig.
 • Serevent er ikke anbefalt til bruk hos barn under 4 år.
Voksne med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS, inkludert bronkitt og emfysem)
 • Vanlig startdose er 2 inhalasjoner 2 ganger daglig.
Ikke relevant for barn og ungdommer.
Bruksanvisning
Legen din, helsepersonell eller de ansatte på apoteket bør vise deg hvordan du skal bruke inhalatoren din. Ved jevne mellomrom bør de også sjekke hvordan du bruker inhalatoren. Dersom du ikke bruker Serevent inhalasjonsaerosol som anvist eller som forskrevet, kan det føre til at legemidlet ikke virker som det skal mot astmaen din eller mot KOLS.
Legemidlet ligger inni en trykkbeholder som er festet i en inhalator (av plast med et munnstykke).
Testing av inhalatoren
1. Når du skal bruke inhalatoren din for første gang, må du sjekke at den virker. Fjern beskyttelseshetten til munnstykket ved å klemme forsiktig på sidene og trekk den av.
2. For å være sikker på at den virker, rist inhalatoren godt, hold munnstykket slik at det peker fra deg og trykk på beholderen for å frigjøre to doser i luften. Det samme bør gjøres dersom du ikke har brukt inhalatoren på 1 uke eller mer.
Slik bruker du inhalatoren din
Det er viktig at du starter å puste inn så rolig som mulig rett før du bruker inhalatoren.
1. Stå eller sitt oppreist når du bruker inhalatoren.
2. Fjern beskyttelseshetten til munnstykket (som vist på det første bildet). Sjekk innsiden og utsiden av munnstykket for å forsikre deg om at det er rent, og fritt for fremmedlegemer.
3. Ryst inhalatoren 4 eller 5 ganger for å være sikker på at alle løse gjenstander fjernes, og at innholdet i beholderen blandes godt.
4. Hold inhalatoren loddrett med tommelen i bunnen, under munnstykket. Pust helt ut, så lenge du synes det er behagelig.
5. Plasser munnstykket i munnen mellom tennene, og lukk leppene rundt. Ikke bit.
6. Pust inn gjennom munnen. Rett etter at du starter å puste inn, trykker du på toppen av beholderen for å frigjøre 1 dose legemiddel. Gjør dette mens du samtidig puster dypt og rolig inn.
7. Hold pusten og ta inhalatoren vekk fra munnen. Fortsett å holde pusten i noen få sekunder, eller så lenge du synes det er behagelig.
8. Vent omtrent 30 sekunder mellom hver dose av legemidlet, og gjenta deretter trinnene 3 til 7.
9. Etter bruk må du alltid sette beskyttelseshetten på munnstykket igjen for å beskytte mot støv. Beskyttelseshetten settes på ved å trykke den på plass.
De første gangene bør du øve deg foran et speil. Dersom du ser at det kommer damp fra toppen av inhalatoren eller fra munnvikene dine, bør du begynne på nytt.
Dersom du eller barnet ditt synes det er vanskelig å bruke inhalasjonsaerosolen, kan et inhalasjonskammer gjøre behandlingen med Serevent enklere. Rådfør deg med legen din, helsepersonell eller de ansatte på apoteket.
Hvordan du rengjør inhalatoren din
For å hindre at inhalatoren din blir tett, er det viktig at den rengjøres minst én gang i uken. Slik rengjøres inhalatoren:
 • Fjern beskyttelseshetten til munnstykket.
 • Du må ikke fjerne metallbeholderen fra selve inhalatoren, heller ikke under rengjøring.
 • Tørk innsiden og utsiden av munnstykket, samt selve inhalatoren med en tørr klut eller et papirtørkle.
 • Sett beskyttelseshetten på munnstykket igjen.
Du må ikke legge metallbeholderen i vann.
Dersom du tar for mye av Serevent
Det er viktig at du bruker inhalatoren nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Dersom du skulle komme til å ta en større dose enn anbefalt, bør du rådføre deg med lege eller apotek. Du kan oppleve at hjertet ditt slår raskere enn vanlig, og at du føler deg skjelven og/eller svimmel. Du kan også få hodepine, muskelsvekkelse og leddsmerter.
Dersom du har glemt å ta Serevent
Du må ikke ta en dobbell dose som erstatning for en glemt dose. Fortsett å ta den neste dosen som vanlig til neste tidspunkt.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. For å redusere sannsynligheten for bivirkninger, vil legen din forskrive den laveste dosen av Serevent som kontrollerer astmaen din eller KOLS. Dette er bivirkninger som er rapportert hos personer som bruker Serevent:
Allergiske reaksjoner: Du kan oppleve at pusten din plutselig forverres rett etter at du har brukt Serevent. Du kan merke forverret piping i brystet og hoste. Du kan også få kløe og hevelse (vanligvis i ansiktet, lepper, tunge eller hals). Dersom du får disse symptomene, eller du plutselig opplever dette rett etter at du har brukt Serevent må du umiddelbart kontakte legen din. Allergiske reaksjoner av Serevent er svært sjeldne (de kan oppleves av færre enn 1 av 10 000 personer).
Andre bivirkninger er listet opp nedenfor:
Vanlige (oppleves av færre enn 1 av 10 personer):
 • Muskelkramper
 • Føler seg skjelven; raske eller uregelmessige hjerteslag (palpitasjoner), hodepine, skjelvende hender (tremor). Sannsynligheten for tremor er større dersom du tar mer enn 2 inhalasjoner 2 ganger daglig. Disse bivirkningene er ikke langvarige, og forekomsten avtar ved fortsatt behandling med Serevent.
Mindre vanlige (oppleves av færre enn 1 av 100 personer):
 • Utslett
 • Svært rask puls (takykardi). Sannsynligheten for dette er større hvis du tar mer enn 2 inhalasjoner 2 ganger daglig.
 • Nervøsitet
Sjelden (oppleves av færre enn 1 av 1000 personer):
 • Svimmelhet
 • Søvnvansker
 • Reduksjon i kaliumnivået i blodet (du kan få uregelmessige hjerteslag, muskelsvekkelse, kramper)
Svært sjeldne (oppleves av færre enn 1 av 10 000 personer):
 • Pustevansker eller piping i brystet som forverres rett etter at du har tatt Serevent. Hvis dette forekommer skal du stanse behandlingen med Serevent. Bruk den hurtigvirkende anfallsmedisinen din for å hjelpe på pusten, og kontakt legen din omgående.
 • Uregelmessige hjerteslag eller at hjertet slår et ekstraslag (arytmi). Hvis dette forekommer skal du ikke stanse behandlingen med Serevent, men rådføre deg med legen din.
 • Økning i mengden sukker (glukose) i blodet (hyperglykemi). Hvis du har diabetes, kan det bli nødvendig med oftere måling av blodsukkeret og mulig endring av din diabetesbehandling.
 • Sår munn eller hals
 • Føler deg uvel (kvalm)
 • Verking, hovne ledd eller brystsmerter
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter: www.dmp.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Serevent

 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Etter bruk skal beskyttelseshetten settes på munnstykket igjen ved å trykke den på plass. Ikke bruk for mye kraft.
 • Oppbevares ved høyst 30ºC.
 • Metallbeholderen inneholder en væske under trykk. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50ºC. Må ikke punkteres, ødelegges eller brennes selv om du tror den er tom.
 • Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og pakningen etter «EXP». Utløpsdatoen er til den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Serevent
 • Virkestoffet er salmeterol (som xinafoat)
 • Hver dose inneholder 25 mikrogram av virkestoffet salmeterol.
 • Hver metallbeholder inneholder 120 doser.
 • Hjelpestoff er norfluran (HFA 134a).
Hvordan Serevent ser ut og innholdet i pakningen
Inhalasjonsaerosol, suspensjon. Trykkbeholderen inneholder en hvit til off-white suspensjon til inhalasjon.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
GlaxoSmithKline AS
Postboks 180 Vinderen
0319 Oslo
Tlf: 22 70 20 00
Tilvirker
Glaxo Wellcome Production
Zone Industrielle No.2, 23 Rue Lavoisier
27000 Evreux
Frankrike
Dette legemidlet er godkjent i medlemsstatene i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde med følgende navn:
Østerrike: Serevent Evohaler
Belgia: Serevent Evohaler
Danmark: Serevent
Estland: Serevent
Ungarn: Serevent Evohaler
Island: Serevent
Irland: Serevent Evohaler
Litauen: Serevent
Luxemburg: Serevent Evohaler
Malta: Serevent Evohaler
Nederland: Serevent Inhalator
Norge: Serevent
Polen: Serevent
Den slovakiske republikk: Serevent Inhaler N
Slovenia: Serevent
Sverige: Serevent Evohaler
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 05.04.2024
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no