Kenacort-T Bristol-Myers Squibb

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Kenacort-T er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Kenacort-T
 3. Hvordan du bruker Kenacort-T
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Kenacort-T
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Kenacort-T er og hva det brukes mot

Kenacort-T innholder et kunstig fremstilt binyrebarkhormon (glukokortikoid) med høy betennelsesdempende og immunsupprimerende (hemmer immunsystemet) effekt.
Kenacort-T injeksjonsvæske, suspensjon, 40 mg/ml er et depotpreparat til injeksjon i muskel (intramuskulært) og ledd (intraartikulært). Et depotpreparat avgir virkestoff over lengre tid.
Ved injeksjon i muskel brukes preparatet mot allergiske sykdommer som høysnue og pollenastma, betennelsestilstander i hud (dermatoser), kronisk leddgikt (reumatoid artritt) og andre bindevevssykdommer. Legemidlet er særlig velegnet når kortikosteroidterapi (behandling med blant annet glukokortikoider) i form av tabletter eller kapsler (peroral terapi) er vanskelig å gjennomføre (f.eks. ved ubehag i mage/tarm) eller når konvensjonell behandling av pollenallergi ikke har gitt ønsket resultat. Ved behandling av pollenallergi kan en injeksjon ofte være tilstrekkelig for hele perioden. Virkestoffets tunge oppløselighet og langsomme omdannelse/nedbrytning gir preparatet en sterkt forlenget effekt. 1 ml gitt i muskel (intramuskulært) gir ofte effekt i 2-4 uker eller lengre.
Ved injeksjon i ledd brukes Kenacort-T injeksjonsvæske, suspensjon, 40 mg/ml bare når det er behov for høye doser i små volum.

2. Hva du må vite før du bruker Kenacort-T

Bruk ikke Kenacort-T
 • dersom du er allergisk overfor triamcinolonacetonid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • hvis du har systemiske (= i hele kroppen) infeksjoner
 • hvis du viser tegn til infeksjon i eller nær injeksjonsstedet
 • hvis du har leddsmerter i forbindelse med leddbetennelse grunnet tuberkulose (tuberkuløs artritt) eller gonokokkinfeksjon (gonokokkartritt)
 • hvis du nylig er vaksinert med levende virus.
 • Kenacort-T må ikke injiseres i muskler dersom du har en sykdom som kalles trombocytopen purpura (en sykdom som gir mange små bloduttredelser i huden).
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege før du bruker Kenacort-T
 • Hvis du får gjentatte injeksjoner i ledd da dette kan føre til skade i leddet
 • Hvis du overanstrenger behandlet ledd. Dette frarådes for å unngå forverring
 • Hvis du vaksineres og immuniseres. Dette må unngås, særlig hvis du behandles med høye doser kortikosterioder pga. risikoen for nevrologiske (i nervesystemet) komplikasjoner som skyldes manglende immunrespons (uteblitte antistoffreaksjoner). Det er viktig at du kontrolleres nøye siden bruk av kortikosterioder kan maskere og aktivere infeksjoner
 • Hvis du har betennelse i mage eller tarm, aktivt/latent magesår, nedsatt nyrefunksjon, akutt/kronisk nyrebetennelse (nefritt), økt spenning i muskler eller blodårer (hypertoni), hjertesvikt, sukkersyke(diabetes), Cushings syndrom (for høy produksjon av binyrebarkhormoner), benskjørhet (osteoporose), blodpropp (tromboembolisme), årebetennelse (tromboflebitt), hudutslett (eksantem), krampetilstander, krefttilstander med spredning (metastaser), muskelsykdommen myasthenia gravis, psykiske sykdommer, herpes simplex i øyet, hypotyreose (lavt stoffskifte) eller cirrhose (skrumplever)
Kenacort-T kan forstyrre vann- og saltbalansen i kroppen og det kan derfor være nødvendig med natriumfattig kost og kaliumtilskudd under behandlingen. Legen din kan gi deg råd om dette.
Kenacort-T øker kalsiumutskillelsen. Dette kan føre til osteoporose.
Ved langtidsbehandling er det viktig med et tilstrekkelig inntak av proteiner. Legen din kan gi deg råd om dette.
Kenacort-T er ikke egnet til intravenøs (inn i en vene), intradermal (i hud), intraokulær (i øyne), epidural (utenfor ryggmargen) eller intratekal (rundt ryggraden) administrasjon. Rapporter om alvorlige bivirkninger har vært knyttet til epidural og intratekal administrasjonvei.
Det er rapportert tilfeller av alvorlige overfølsomhetsreaksjoner og anafylaktisk sjokk, inkludert død, hos personer som har fått injeksjon med triamcinolonacetonid, uavhengig av hvor legemidlet er injisert.
Informer alltid legen om hvilke sykdommer du behandles for eller har blitt behandlet for av annen lege eller på sykehus.
Barn
Kenacort-T skal ikke gis til barn under 6 år.
Andre legemidler og Kenacort-T
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Samtidig bruk av Kenacort-T og
 • enkelte vanndrivende midler (diuretika) og soppmidler (amfotericin B) kan føre til senket kaliumnivå i blodet
 • legemidler mot diabetes (antidiabetika) kan gi økt nivå av sukker i blodet (hyperglykemi)
 • midler mot blodpropp krever hyppige kontroller da behovet for blodpropp-medisinen kan endres
 • ciklosporin kan gi økt effekt av begge legemidlene
 • hjertemedisiner (digitalis-preparater) kan gi økt risiko for ujevn hjerterytme (artymier) og for lavt kaliumnivå i blodet
 • andre betennelsesdempende midler (f.eks. NSAIDs) kan gi økt risiko for magesår (ulcus)
 • legemidler som inneholder østrogen (f.eks. prevensjonsmidler) kan gi økt effekt av Kenacort-T
 • legemidler kalt antikolinesteraser kan gjøre at effekten av antikolinesterasene motvirkes
 • beroligende legemidler og enkelte krampedempende legemidler kan redusere effekten av Kenacort-T
 • enkelte muskelavslappende legemidler kan gjøre at de muskelavslappende legemidlene får økt eller redusert effekt
 • enkelte legemidler mot tuberkulose kan medføre at effekten av ett av legemidlene reduseres
 • enkelte soppmidler (ketokonazol) kan gi økt effekt av Kenacort-T
 • veksthormoner; Kenacort-T kan motvirke effekten av disse
 • thyreoideapreparater; disse kan påvirke omdannelsen av Kenacort-T i kroppen.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Preparatet bør bare brukes under graviditet dersom fordelen for mor oppveier risikoen for barnet.
Kenacort-T gjenfinnes i morsmelk, men risiko for påvirkning av barnet synes usannsynlig ved vanlige doser. Forsiktighet bør likevel utvises ved vedvarende høy dosering.
Se også avsnittet Kenacort-T inneholder benzylalkohol og natrium nedenfor.
Kjøring og bruk av maskiner
Kenacort-T antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Kenacort-T inneholder benzylalkohol og natrium
Dette legemidlet inneholder 9,9 mg benzylalkohol i hver milliliter (ml). Benzylalkohol kan forårsake allergiske reaksjoner. Benzylalkohol har vært forbundet med risiko for alvorlige bivirkninger som inkluderer pusteproblemer («gasping syndrom») hos yngre barn.
Snakk med lege eller apotek for råd dersom du er gravid eller ammer. Dette da store mengder benzylalkohol kan hope seg opp i kroppen din og forårsake bivirkninger (kalt metabolsk acidose).
Snakk med lege eller apotek for råd dersom du har lever eller nyresykdom. Dette da store mengder benzylalkohol kan hope seg opp i kroppen din og forårsake bivirkninger (kalt metabolsk acidose).
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver doseenhet, og er så godt som "natriumfritt".

3. Hvordan du bruker Kenacort-T

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Dosen tilpasses av legen som setter injeksjonen. Legen vil også kunne svare på eventuelle spørsmål du måtte ha etter å ha lest gjennom dette pakningsvedlegget.
Dersom du tar for mye av Kenacort-T
For høye doser over lang tid (kronisk) kan gi glukokortikoide bivirkninger.
Det er liten sannsynlighet for akutt overdosering.
Bruk hos barn
Kenacort-T skal ikke gis til barn under 6 år.
Dersom du avbryter behandling med Kenacort-T
Brå avslutning (seponering) etter langtidsbehandling kan gi akutt binyrebarksvikt.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Disse avhenger av dosering, behandlingstid og administrasjonsmåte.
Ved injeksjon i ledd er bivirkninger i resten av kroppen sjeldne.
Ved injeksjon i muskel kan bivirkninger i resten av kroppen forekomme.
Bivirkninger som kan forekomme
Vanlige (>1/100)
Lokal irritasjon og smerte (ved injeksjon i og omkring ledd)
Mindre vanlige (1/100-1/1000)
Svimmelhet.
Undertrykkelse av utskillelsen av binyrehormoner (binyresuppresjon)
Forbigående ansiktsrødme
Fortynning av hud og underhud (hudatrofi)
Alvorlig allergisk (anafylaktisk) reaksjon, overfølsomhetslignende reaksjoner, anafylaktisk sjokk.
Lavt blodsukker med tegn på diabetes, manglende kontroll av diabetes.
Væskeansamling.
Høyt blodtrykk.
Muskelplager (myopati).
Benskjørhet (osteoporose).
Menstruasjonsforstyrrelser, manglende menstruasjon (amenoré) og vaginal blødning hos kvinner etter overgangsalderen (postmenopausalt).
Sjeldne (<1/1000)
Risikoen for glukokortikoide bivirkninger i resten av kroppen kan ikke utelukkes ved langvarig behandling med gjentatte injeksjoner lokalt i ledd. Dette kan medføre økt mottagelighet for infeksjoner.
Endret fettfordeling.
Hos menn kan langvarig kortikosteroidterapi redusere produksjonen av sædceller, samt nedsette sædcellenes bevegelighet.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Kenacort-T

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Omrystes før bruk.
Bør brukes innen ett døgn etter anbrudd. Oppbevares ved høyst 25ºC. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Oppbevares stående. Temperaturer under 12ºC kan gi bunnfall eller kornet konsistens, og oppløsningen må i så fall kasseres.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter «EXP». Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Kenacort-T
 • Virkestoff er triamcinolonacetonid 40 mg per ml injeksjonsvæske.
 • Andre innholdsstoffer er natriumkarboksymetylcellulose, natriumklorid, polysorbat 80, benzylalkohol og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Kenacort-T ser ut og innholdet i pakningen
Kenacort-T er en suspensjon. Hver pakning inneholder ett hetteglass med 1 ml suspensjon.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Bristol-Myers Squibb AB
Box 1172
171 23 Solna
Sverige
Tilvirker
Swords Laboratories Unlimited Company T/A Bristol-Myers Squibb Pharmaceutical Operations, External Manufacturing Plaza 254
Blanchardstown Corporate Park 2
Dublin 15, D15 T867
Irland
CATALENT ANAGNI S.R.L.
Loc. Fontana del Ceraso snc
Strada Provinciale 12 Casilina, 41
03012 ANAGNI (FR)
Italia
For ytterligere informasjon om dette legemidlet, bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Bristol-Myers Squibb Norway Ltd.
Postboks 244
1301 Sandvika
Tlf: 67 55 53 50
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 24.01.2022
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no