Tears Naturale Alcon

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Tears Naturale brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Tears Naturale er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Tears Naturale
 3. Hvordan du bruker Tears Naturale
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Tears Naturale
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Hva Tears Naturale er og hva det brukes mot

Tears Naturale inneholder virkestoffene dekstran 70 og hypromellose.
Tears Naturale er en kunstig tårevæske og brukes av voksne til å lindre besvær som skyldes følelsen av tørre øyne.

Hva du må vite før du bruker Tears Naturale

Bruk ikke Tears Naturale:
 • dersom du er allergisk overfor dekstran 70, hypromellose eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med apoteket før du bruker Tears Naturale.
Dersom du får hodepine, smerter i øyet, synsendringer, øyeirritasjon, vedvarende rødhet i øyet eller hvis tilstanden ikke bedres må du avslutte behandlingen og ta kontakt med din lege.
Øyedråpene må ikke brukes hvis oppløsningen endrer farge eller blir uklar.
Andre legemidler og Tears Naturale
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet, amming og fertilitet
Tears Naturale kan brukes under graviditet og amming og hvis du planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Hvis synet ditt er midlertidig sløret etter bruk av Tears Naturale, må du ikke kjøre bil eller bruke maskiner før synet ditt er klart.

Hvordan du bruker Tears Naturale

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er
Voksne:
1-2 dråper i det berørte øyet 3-4 ganger daglig, hvis legen ikke har foreskrevet noe annet.
Bruk bare Tears Naturale til å dryppe i øynene.
Hvordan du bruker Tears Naturale på riktig måte
Hvis forseglingsringen har løsnet fra korken ved åpning av flasken, fjernes denne før produktet tas i bruk.
Mangler tekstalternativ for bilde
 1. Hent Tears Naturale-flasken.
 2. Vask hendene og sett deg ned foran et speil.
 3. Skru korken av flasken
 4. Hold flasken opp-ned mellom tommel og langfinger (bilde 1).
 5. Bøy hodet bakover, dra ned nedre øyelokk med en ren finger, slik at en lomme dannes mellom det nedre øyelokket og øyet ditt. Det er her dråpen skal dryppes.
 6. Før spissen på flasken tett inntil øyet. Bruk speilet hvis det er lettere.
 7. Ikke la spissen på flasken komme i kontakt med øyet, øyelokket, området rundt øynene eller andre overflater. Det kan forurense øyedråpene i flasken.
 8. Ikke klem på flasken. Den er laget slik at et forsiktig press mot bunnen er alt som behøves (bilde 2).
 9. Trykk forsiktig i bunnen av flasken så en dråpe Tears Naturale frigjøres av gangen (bilde 3).
 10. Hvis begge øynene skal behandles med Tears Naturale, gjentas trinn 4-9 for det andre øyet.
 11. Skru korken godt på etter bruk.
 12. Bruk bare én flaske om gangen.
Hvis en dråpe ikke treffer øyet, må du prøve på nytt.
Dersom du bruker andre øyedråper eller øyesalver, må du vente i minst 5 minutter mellom hvert legemiddel. Øyesalver skal brukes sist.
Dersom du tar for mye av Tears Naturale:
Skyll ut alt med lunkent vann. Ikke ta flere dråper før du opprinnelig skulle ta neste dose.
Dersom du har glemt å ta Tears Naturale
Dersom du har glemt å ta Tears Naturale, må du ta den så fort du husker det. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopper du over den glemte dosen.
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Følgende bivirkninger er observert med Tears Naturale:
Svært vanlige (kan forekomme hos mer enn 1 av 10 personer):
Virkninger i øyet: sløret syn.
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):
Virkninger i øyet: tørt øye, øyelokksykdom, unormal følelse i øyet, følelse av fremmedlegeme i øyet, ubehag i øyet.
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer):
Virkninger i øyet: kløe i øyet, irritasjon i øyet, rødhet i øyet. Generelle bivirkninger: hodepine.
Ikke kjent: (hyppighet kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
Virkninger i øyet: erytem (rødhet) i øyelokket, smerter i øyet, hevelser i øyet, rennende øyne, skorpedannelser på øyelokket, økt tåreproduksjon.
Generelle bivirkninger: allergi (overfølsomhet).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

Hvordan du oppbevarer Tears Naturale

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter ”EXP / Utl. dato”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Flasken skal kastes 4 uker etter åpning.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket
hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Tears Naturale
 • Virkestoffer er dekstran 70 og hypromellose.
  1 ml med oppløsning inneholder 1 mg dekstran 70 og 3 mg hypromellose.
 • Andre innholdsstoffer er polidroniumklorid (konserveringsmiddel) 1, boraks, natriumklorid, kaliumklorid, natriumhydroksid og/eller saltsyre (til pH-justering), renset vann.
Hvordan Tears Naturale ser ut og innholdet i pakningen
Tears Naturale er en klar, fargeløs oppløsning som leveres i en plastflaske (DROPTAINER) på 10 ml med skrukork.
Pakningsstørrelse: 1 × 10 ml.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Alcon Nordic A/S
Edvard Thomsens Vej 14
2300 København S
Danmark
Tlf: +47 2325 2555
Tilvirker
Alcon Laboratories Belgium
Lichterveld 3
2870 Puurs-Sint-Amands
Belgia
Eller
S.A. Alcon-Couvreur N.V.
Rijksweg 14
B-2870, Puurs
Belgia
Eller
Siegfried El Masnou, S.A
Camil Fabra 58
08320 El Masnou
Barcelona
Spain
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 30.07.2021
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.