Zovirax GlaxoSmithKline mikstur

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Zovirax mikstur er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Zovirax mikstur
 3. Hvordan du bruker Zovirax mikstur
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Zovirax mikstur
 6. Innhold i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Zovirax mikstur er, og hva det brukes mot

Zovirax mikstur virker ved å hemme formering av herpesvirus.
Zovirax mikstur brukes mot alvorlige Herpes simplex infeksjoner i hud og slimhinner, inkludert behandling av førstegangsutbrudd og tilbakevendende Herpes genitalis (herpes på kjønnsorganene). Unntatt er Herpes Simplex infeksjon hos spedbarn og alvorlig Herpes Simplex infeksjon hos barn med nedsatt immunsystem. Undertrykkende behandling av Herpes genitalis hos pasienter med svært hyppige tilbakefall. Alvorlige tilfeller av helvetesild. Forebyggende mot Herpes simplex-infeksjon hos pasienter med nedsatt immunforsvar i utsatte perioder.

2. Hva du må vite før du bruker Zovirax mikstur

Bruk ikke Zovirax mikstur:
Dersom du er allergisk overfor aciklovir, valaciklovir eller ett av de andre innholdsstoffene i Zovirax mikstur.
Advarsler og forsiktighetsregler:
Snakk med lege eller apotek før du bruker Zovirax dersom:
 • du har nedsatt nyrefunksjon. Det er mulig at legen din vil justere dosen i forhold til dette.
 • du har alvorlig nedsatt immunforsvar. Det er mulig at du ikke vil respondere optimalt på behandlingen.
Det er viktig å drikke rikelig under behandlingen, særskilt for eldre eller dersom du bruker høye doser.
Hjelpestoffer:
Dette legemidlet inneholder 1575 mg sorbitol per 5 ml.
Sorbitol er en kilde til fruktose. Snakk med lege før du (eller barnet ditt) tar eller får dette legemidlet dersom du (eller barnet ditt) har intoleranse for noen sukkertyper, eller har fått diagnosen medfødt fruktoseintoleranse, som er en sjelden, arvelig sykdom. Dette medfører at man ikke kan bryte ned fruktose. Sorbitol kan forårsake mage-ubehag og kan virke lett avførende (lakserende).
Dette legemidlet inneholder metylhydroksybenzoat (E 218) og propylparahydroksybenzoat (E 216) som kan forårsake allergiske reaksjoner (muligens forsinket).
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mg benzylalkohol per 5 ml mikstur.
Benzylalkohol kan forårsake allergiske reaksjoner.
Benzylalkohol har vært forbundet med risiko for alvorlige bivirkninger som inkluderer pusteproblemer («gasping syndrom») hos små barn. Du skal ikke gi dette legemidlet til din nyfødte baby (opptil 4 uker) med mindre legen din anbefaler dette.
Skal ikke brukes i mer enn en uke hos små barn (under 3 år), med mindre legen eller apoteket anbefaler dette.
Snakk med lege eller apotek for råd dersom du er gravid eller ammer. Fordi store mengder benzylalkohol kan hope seg opp i kroppen din og forårsake bivirkninger (kalt metabolsk acidose).
Snakk med lege eller apotek for råd dersom du har lever eller nyresykdom. Fordi store mengder benzylalkohol kan hope seg opp i kroppen din og forårsake bivirkninger (kalt metabolsk acidose).
Andre legemidler og Zovirax mikstur:
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Legemidler som påvirker effekten av Zovirax:
 • Cimetidin, som brukes til behandling av magesår eller halsbrann
 • Probenecid, som brukes til behandling av gikt
 • Mykofenolatmofetil, som brukes etter transplantasjoner
Zovirax kan også påvirke effekten andre legemidler:
 • Teofyllin, som brukes til behandling av astma
 • Litium, som brukes ved noen psykiske lidelser som er preget av store svingninger i stemningsleiet
Graviditet, amming og fertilitetGraviditet
Snakk med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Amming:
Det er mulig at barn som ammes påvirkes. Bruk derfor ikke Zovirax under amming annet enn når legen har bestemt det.
Fertilitet:
Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om aciklovirs virkning på fertilitet hos kvinner. Resultater fra en studie indikerer at spermier hos menn ikke påvirkes av aciklovir
Kjøring og bruk av maskiner:
Preparatet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

3. Hvordan du bruker Zovirax mikstur

Bruk alltid Zovirax mikstur slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek om du er usikker.
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg.
Det er viktig å drikke rikelig under behandlingen, dette gjelder særskilt for eldre.
Om du har nedsatt nyrefunksjon eller nedsatt immunforsvar vil legen din vurdere om det er nødvendig å justere dosen i forhold til dette.
Dersom du tar for mye av Zovirax mikstur
Overdosering av Zovirax kan gi kvalme og oppkast. Reaksjoner i nervesystemet som forvirring, hallusinasjoner, slag og koma er sett i sammenheng med overdoser intravenøst.
Dersom du har glemt å ta Zovirax mikstur
Du skal ikke ta dobbel dose som erstatning for glemt dose.
Dersom du avbryter behandlingen med Zovirax mikstur
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Zovirax mikstur forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige (forekommer hos færre enn 1 av 10 pasienter):
kvalme, oppkast, diaré, magesmerter, kløe, hudutslett (inkludert fotosensitivitet), tretthet, feber, hodepine, svimmelhet
Mindre vanlige (forekommer hos færre enn 1 av 100 pasienter):
elveblest, tiltagende diffust håravfall (tiltagende diffust håravfall er assosiert med diverse sykdommer og legemidler, derfor er en sammenheng med aciklovirbehandlingen usikker)
Sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 1000 pasienter): alvorlig allergisk reaksjon (anafylaksi), tungpustenhet (dyspné), forbigående økning i prøveverdier for redusert leverfunksjon (bilirubin og leverenzymer), hevelser i tunge, hals og leppe (angioødem), økning i prøveverdier for redusert nyrefunksjon (serumkreatinin og serumureat)
Svært sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 10 000 pasienter): opphisselse (agitasjon), forvirring, rykninger i muskulaturen (tremor), ukontrollerte muskelbevegelser (ataksi), taleforstyrrelser, psykotiske symptomer og hjernesykdom (encefalopati), hallusinasjoner, kramper, døsighet, koma
Disse svært sjeldne bivirkninger går vanligvis bort når behandling avsluttes. Ta kontakt med legen din.
Andre svært sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 10 000 pasienter): reduksjon av røde blodlegemer (anemi), blodplater (trombocytopeni) og hvite blodlegemer (leukopeni), gulsott (kjennetegnes ved gulfarging av hud og øyne samt mørk urin og lys avføring), betennelse i leveren (hepatitt, kjennetegnes ved slapphet, kvalme og gulsott), akutt nyresvikt, smerter i nyrene.
Smerter i nyrene kan være assosiert med nyresvikt. Du må umiddelbart ta kontakt med legen din.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Zovirax mikstur

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Bruk ikke Zovirax mikstur etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innhold i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Zovirax mikstur
Virkestoff er: Aciklovir 80 mg per ml
Andre innholdsstoffer er: Sorbitol 70 % (E 420) 450 mg, glyserol, dispersibel cellulose, appelsinaroma (inneholder benzylalkohol), renset vann.
Konserveringsmiddel: Metylparahydroksybenzoat (E 218) 1 mg, propylparahydroksybenzoat (E 216) 0,2 mg
Hvordan Zovirax mikstur ser ut og innholdet i pakningen
Zovirax mikstur er en “off-white” suspensjon med en karakteristisk lukt, pakket i brun glassflaske med tilhørende måleskje.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
GlaxoSmithKline AS
Postboks 180 Vinderen
0319 Oslo
Tlf: 22 70 20 00
Tilvirker
Aspen Bad Oldesloe GmbH.
Bad Oldesloe
Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent: 07.12.2021
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.