Trimonil Retard Orifarm

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Trimonil retard er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Trimonil retard
 3. Hvordan du bruker Trimonil retard
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Trimonil retard
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Trimonil retard er og hva det brukes mot

Virkestoffet i Trimonil retard, karbamazepin, forhindrer at signalene som utløser et epileptisk anfall sprer seg i hjernen.
Indikasjoner (bruksområde)
 • epilepsi: anfall som rammer hele kroppen, eller deler av den, med eller uten tap av bevissthet.
 • smertestillende ved visse typer nervesmerter (f.eks. trigeminusnerven i ansiktet)
 • alkoholabstinens
 • hemming av urinproduksjon og ved diabetes insipidus (produksjon av store mengder tynn urin)
 • behandling av smerter som følge av diabetes mellitus
 • forebygging og behandling av manisk-depressive episoder

2. Hva du må vite før du bruker Trimonil retard

Bruk ikke Trimonil retard
 • dersom du er allergisk overfor karbamazepin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du er allergisk overfor visse legemidler til behandling av depresjon (trisykliske antidepressiva, f.eks. amitriptylin, desipramin, nortriptylin)
 • dersom du har visse hjerterytmeforstyrrelser (atrioventrikulærblokk)
 • dersom du har eller har hatt en benmargssykdom
 • dersom du har eller har hatt en uvanlig tilstand med forstyrrelser i produksjonen av rødt blodpigment (leverporfyri, f.eks. akutt intermitterende porfyri, porphyria variegata, porphyria cutanea tarda)
 • dersom du bruker (eller de siste to ukene har brukt) monoaminoksidasehemmere (brukes mot depresjon eller Parkinsons sykdom)
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege før du bruker Trimonil retard.
 • hvis du har eller har hatt hjerte- eller karsykdommer
 • hvis du har forstyrrelser i natriumstoffskiftet
 • hvis du har eller har hatt nedsatt lever- eller nyrefunksjon
 • hvis du har en muskelnedbrytningssykdom (myoton dystrofi), da forstyrrelser i hjertets impulsledning ofte forekommer sammen med denne sykdommen
 • hvis du har eller har hatt blodsykdommer eller hvis du har hatt blodsykdommer som en reaksjon på andre legemidler
 • hvis du lider av absensanfall (anfall som innebærer korte perioder med manglende respons), siden karbamazepin kan forårsake eller forsterke absensanfall
 • hvis du er eldre enn 65 år
 • hvis du har økt trykk i øyet (grønn stær) eller lider av smerte eller ubehag ved vannlating; i disse tilfellene bør tilstanden følges opp tett av legen din
 • hvis du bruker tyreoideahormon erstatningsterapi. I dette tilfellet bør legen din sjekke nivået ditt av tyreoideahormon siden det er mulig at dosen må justeres.
 • hvis du har eller har hatt tegn på uvanlig overfølsomhet (f.eks. hudutslett) overfor okskarbazepin, fenytoin, fenobarbital, primidon eller lamotrigin (legemidler til behandling av epilepsi), fordi du i så tilfelle har høyere risiko for å utvikle uvanlig overfølsomhet overfor karbamazepin også. Hvis du er/var allergisk mot karbamazepin, er det en 25-30% sannsynlighet for at du vil få en allergisk reaksjon ved bruk av okskarbazepin.
Blod, lever- og nyrefunksjon kontrolleres før behandlingen starter og kontrolleres regelmessig. Kontakt lege omgående dersom hudutslett, sår hals, munnsår, feber, blødninger i huden, plutselig infeksjon, økt anfallshyppighet eller tegn på leverbetennelse som tretthet, dårlig matlyst, kvalme eller gulfarging av huden og øynene oppstår under behandling med Trimonil retard.
Når Trimonil retard anvendes mot epilepsi, må behandlingen ikke avsluttes brått. Dosen bør gradvis reduseres for å unngå alvorlige reaksjoner (økt risiko for anfall).
Beskytt deg mot kraftig sollys da du er mer utsatt for solskader i huden under behandling med Trimonil retard.
Sørg for god munnhygiene da behandling med karbamazepin kan gi munntørrhet.
Det er risiko for skade på det ufødte barnet hvis Trimonil retard brukes under graviditeten. Kvinner som kan bli gravide bør bruke pålitelig prevensjon under behandling med Trimonil retard og i to uker etter siste dose (se Graviditet og amming).
Et lite antall mennesker som blir behandlet med legemidler mot epilepsi slik som karbamazepin har hatt tanker om å skade seg selv eller begå selvmord. Dersom du på noe tidspunkt har slike tanker, må du kontakte legen din øyeblikkelig.
Potensielt livstruende hudutslett (Stevens-Johnson syndrom, toksisk epidermal nekrolyse) har blitt rapportert ved bruk av karbamazepin som er det aktive stoffet i Trimonil retard. Utslettene viser seg først som røde flekker på overkroppen, sentralt i flekkene vil huden ha tendens til å løsne fra underlaget, noe som fører til dannelse av en blemme.
Andre tegn å se etter omfatter sår i munn, hals, nese, genitalier samt betennelse i øyets bindehinne (konjunktivitt) som gir røde og hovne øyer.
Disse potensielt livstruende hudutslettene kommer ofte sammen med influensalignende symptomer. Utslettet kan utvikle seg og gi utstrakt blemmedannelse eller avskalling av huden.
Det er høyest risiko for alvorlige hudreaksjoner de første ukene etter behandlingsstart. Om du på noe tidspunkt ved bruk av karbamazepin har fått Stevens-Johnson syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse, må du ikke på noe tidspunkt begynne å bruke karbamazepin igjen.
Dersom du får utslett eller disse hudsymptomene, ta umiddelbart kontakt med lege og fortell legen at du bruker dette legemidlet.
Disse alvorlige hudreaksjonene kan være mer vanlige hos personer fra noen asiatiske land. Hos personer av han-kinesisk og thailandsk opprinnelse kan risikoen for disse reaksjonene forutsees ved å ta en blodprøve av disse pasientene. Legen din vil vurdere om det er nødvendig at du tar en blodprøve før du starter behandling med karbamazepin.
Vær oppmerksom på at behandling med Trimonil retard kan gjøre deg svimmel, trøtt og forvirret og gi deg lavt blodtrykk. Dette kan gjøre at du lettere faller og kan få benbrudd eller andre skader.
Barn
Det skal utvises spesiell forsiktighet ved bruk av Trimonil retard hos barn under 6 år.
Andre legemidler og Trimonil retard
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Andre legemidler kan øke eller redusere blodnivået av karbamazepin. Økt blodnivå av karbamazepin kan gi bivirkninger (f.eks. svimmelhet, søvnighet, koordinasjonsvansker, dobbeltsyn). Redusert blodnivå av karbamazepin kan gi forverring av sykdommen din, f.eks. tilbakefall av epileptiske anfall, krampeanfall ved multippel sklerose eller smerter i ansikt, munn eller svelg. Andre legemidlers effekt kan også påvirkes av Trimonil retard.
Følgende legemidler kan øke blodnivået av karbamazepin:
 • antiepileptiske legemidler: stiripentol (brukt i behandling av SMEI, en spesiell form for epilepsi)
 • smertestillende midler: dekstropropoksyfen/propoksyfen, ibuprofen
 • antibiotika (f.eks. erytromycin, klaritromycin, troleandomycin, josamycin, isoniazid, ciprofloksacin)
 • legemidler til behandling av depresjon (fluvoksamin, viloksazin, fluoksetin, nefazodon, trazodon, paroksetin, desipramin)
 • medisiner til behandling av enkelte psykiatriske tilstander (quetiapin)
 • hjertemedisiner som verapamil eller diltiazem (kalsiumblokkere)
 • soppmidler som itrakonazol, ketokonazol, flukonazol og vorikonazol. Hvis du må ta itrakonazol eller vorikonazol, bør legen din anbefale et annet antiepileptisk legemiddel.
 • antihistaminer (terfenadin, loratadin)
 • medisiner for å behandle magesår (omeprazol, cimetidin)
 • acetazolamid (vanndrivende tabletter), ritonavir (brukes i HIV-behandling), danazol (til behandling av
  hormonforstyrrelser), tiklopidin (for å hindre blodpropp), nikotinamid (vitamin B3-tilskudd)
Inntak av følgende legemidler kan øke blodnivået av det aktive nedbrytingsproduktet karbamazepin- 10,11-epoksid, og kan derfor forårsake de samme reaksjonene som økte blodnivåer av karbamazepin forårsaker:
 • antiepileptiske legemidler (brivaracetam, primidon, progabid, valproat, valnoktamid, valpromid)
 • medisiner til behandling av enkelte psykiatriske tilstander (loksapin, quetiapin)
Følgende legemidler kan redusere blodnivået av karbamazepin:
 • antiepileptika som fenobarbital, fenytoin, primidon, valproinsyre, felbamat
 • legemidler til behandling av kreft (doksorubicin, cisplatin)
 • teofyllin og aminofyllin (brukes til behandling av astma), rifampicin (brukes til behandling av tuberkulose), isotretinoin (brukes til behandling av akne)
Urtepreparater som inneholder Johannesurt (prikkperikum, Hypericum perforatum L.) må heller ikke brukes sammen med Trimonil retard på grunn av risiko for redusert eller endret virkning av Trimonil retard.
Karbamazepin kan påvirke effekten av følgende legemidler:
 • visse hormoner til behandling av betennelse (kortikosteroider, som prednisolon, deksametason)
 • smertestillende legemidler (buprenorfin, fentanyl, tramadol, fenazon), et legemiddel som brukes som smertestillende eller til behandling av opioidavhengighet (metadon)
 • astmamedisiner (teofyllin), hjertemedisiner (digoksin, felodipin, kinidin, propanolol, ivabradin),
 • kolesterolsenkende legemidler (simvastatin, atorvastatin, lovastatin, cerivastatin), migrenemidler (flunarizin)
 • legemidler til behandling etter organtransplantasjon (ciklosporin, tacrolimus, sirolimus, everolimus)
 • antidepressiva (imipramin, amitriptylin, nortriptylin, klomipramin, mianserin, trazodon, bupropion, citalopram, sertralin, mirtazapin)
 • soppmidler (for eksempel vorikonazol, itrakonazol, caspofungin), det er ikke sikkert at soppkuren vil virke, derfor bør legen din anbefale et annet antiepileptisk legemiddel
 • antihistaminer (fexofenadin)
 • legemidler som brukes i HIV-behandling (f.eks. indinavir, sakinavir, ritonavir)
 • legemidler som brukes til å behandle hepatitt C: ledipasvir, sofosbuvir
 • legemidler mot oppkast (aprepitant, ondansetron)
 • kreftmedisiner (imatinib, lapatinib, cyklofosfamid, temsirolimus, toremifen)
 • ormemidler (prazikvantel, albendazol)
 • kvinnelig hormoner (østrogener, progesteronderivater)
 • legemiddel til behandling av kramper i hjernens blodårer (nimodipin)
 • muskelavslappende midler (brukes ved narkose), for eksempel pankuronium
 • andre legemidler til epilepsibehandling (etosuksimid, eslikarbazepin, felbamat, primidon, valproinsyre, lamotrigin, klonazepam, okskarbazepin, fenytoin, tiagabin, topiramat, zoniamid)
 • psykiatrimedisiner (benzodiazepiner som alprazolam, klobazam eller midazolam, nevroleptika som haloperidol, bromperidol, klozapin, olanzapin, paliperidon, risperidon, ziprasidon, quetiapin, aripiprazol, zotepin)
 • legemidler som hemmer blodlevring (dikumarol, acenokumarol, warfarin, fenprokumon, rivaroksaban, dabigatran, apiksaban, edoksaban)
 • muskelavslappende legemidler (oksybutynin, dantrolen)
 • doksysyklin (brukes mot infeksjoner)
 • tadalafil (brukes mot impotens)
 • rifabutin (brukes i behandling av tuberkulose)
 • metylfenidat (brukes i behandling av ADHD)
 • hormonelle prevensjonsmidler, f.eks. p-piller, p-plaster, p-sprøyte eller hormonspiral. Trimonil retard kan påvirke hvordan hormonelle prevensjonsmidler virker og gjøre dem mindre effektive mot å forhindre graviditet og gi gjennombruddsblødning. Rådfør deg med legen din om hvilken type prevensjon som vil være beste egnet mens du bruker Trimonil retard.
Samtidig inntak av karbamazepin og følgende legemidler kan gi ulike bivirkninger:
 • antiepileptika (levetiracetam, eslikarbazepin, okskarbazepin)
 • bestemte antidepressiva (f.eks. fluoksetin)
 • legemidler til behandling av psykiatriske lidelser (litium, nevroleptika)
 • metoklopramid (til behandling av kvalme)
 • antibiotika (isoniazid, erytromycin)
 • vanndrivende midler (diuretika) som hydroklortiazid eller furosemid
 • isotretinoin, et legemiddel til behandling av kviser
 • paracetamol
 • skjoldbruskkjertelhormoner
 • nefazodon (legemiddel som lindrer depresjon), sykliske antidepressiva
 • legemidler mot hjerterytmeforstyrrelser
Inntak av Trimonil retard sammen med drikke og alkohol
Det anbefales ikke å drikke grapefruktjuice mens man tar Trimonil retard, da plasmanivået av karbamazepin kan øke.
Alkoholinntak kan påvirke deg mer enn vanlig. Drikk derfor ikke alkohol under behandling med Trimonil retard.
Graviditet, amming og fertilitet
Snakk med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Dersom du er i fertil alder bør du bruke effektiv prevensjon under behandling med Trimonil retard og i 2 uker etter siste dose.
Du bør vurdere alternative prevensjonsmetoder til hormonell prevensjon, ettersom Trimonil retard kan gi nedsatt effekt av hormonell prevensjon.
Graviditet
Trimonil retard kan forårsake alvorlige misdannelser ved fødsel. Hvis du tar Trimonil retard under graviditeten, har barnet ditt opptil 3 ganger så høy risiko for å utvikle misdannelser enn barn født av kvinner som ikke tar epilepsimedisin. Alvorlige misdannelser, inkludert nevralrørsdefekt (åpning i ryggraden) ansiktsmisdannelser som leppe-ganespalte, misdannelser i hode og hjerte, misdannelse i penis som medfører en unormal urinrørsåpning (hypospadi) og misdannelser i andre organer (også kjent som "føtalt antikonvulsiva syndrom") og misdannelser i fingrene er rapportert. Ulike studier har vist at risikoen for dannelse av åpninger i ryggraden (spina bifida) øker til 1%. Det ufødte barnet bør overvåkes nøye hvis du har tatt Trimonil retard under graviditeten.
Problemer med nevroutvikling (utvikling av hjernen) er rapportert hos barn født av kvinner som brukte Trimonil retard under graviditeten. Noen studier har vist at karbamazepin har en negativ effekt på nevroutviklingen hos barn som har vært utsatt for karbamazepin i livmoren, mens andre studier ikke har funnet noen slik effekt. Risikoen for at nevroutviklingen påvirkes kan ikke utelukkes.
Hvis du er en fertil kvinne og ikke planlegger å bli gravid, bør du bruke sikker prevensjon under behandling med Trimonil retard. Trimonil retard kan påvirke hvordan hormonelle prevensjonsmidler, f.eks. p-piller, virker og gjøre dem mindre effektive mot å forebygge graviditet. Rådfør deg med legen din om hvilken type prevensjon som er best egnet mens du bruker Trimonil retard. Hvis behandling med Trimonil retard avsluttes, bør du fortsette å bruke sikker prevensjon i to uker etter siste dose.
Hvis du er en fertil kvinne og planlegger å bli gravid, må du snakke med legen din før du slutter å bruke prevensjon og før du blir gravid om å bytte til andre egnede behandlinger for å unngå å utsette det ufødte barnet for karbamazepin.
Hvis du er eller tror du kan være gravid, må du gi beskjed om det til legen din umiddelbart. Du bør ikke slutte å ta legemidlet før du har diskutert dette med legen din. Hvis du slutter å ta legemidlet uten å snakke med legen din, kan det føre til anfall som kan være farlige for deg og det ufødte barnet. Det kan hende at legen din vil endre behandlingen din.
Folsyremangel kan være en tilleggsfaktor ved utvikling av misdannelser. Tilførsel av folsyre før og under graviditet kan derfor være gunstig. Hvis du tar Trimonil retard under graviditeten, vil barnet ditt også være utsatt for blødningsproblemer rett etter fødselen. Legen din kan gi deg og babyen din et legemiddel for å forhindre dette.
Amming
Karbamazepin går over i morsmelk, og det er mulig at barnet som ammes kan påvirkes. Kontakt legen din før du bruker Trimonil retard under amming.
Fertilitet
Det er rapportert om tilfeller av nedsatt fertilitet hos menn og/eller unormal spermproduksjon.
Kjøring og bruk av maskiner
Disse tablettene kan forårsake svimmelhet, søvnighet, tretthet, nedsatt bevegelighetskoordinering og synsforstyrrelser som dobbeltsyn eller tåkesyn, og de kan derfor forlenge reaksjonstiden din. Ta dette i betraktning i situasjoner der økt oppmerksomhet er påkrevd, f.eks. når du kjører bil, arbeider med presisjonsmaskiner eller utfører risikofylte aktiviteter.
Trimonil retard inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som "natriumfritt".

3. Hvordan du bruker Trimonil retard

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Behandling med Trimonil retard innledes med en lav startdose som gradvis økes til den mest effektive vedlikeholdsdosen er funnet. Dosen varierer med alder og kroppsvekt og justeres individuelt av legen, avhengig av blodnivå og effekt.
Delestreken er kun der for å hjelpe deg med å dele tabletten hvis du har problemer med å svelge den hel. Trimonil retard tas i forbindelse med måltid. Depottablettene kan deles for lettere svelging eller oppløses (bli suspendert) i vann først, men må ikke tygges. Hvis tablettene suspenderes må dette gjøres umiddelbart før administrasjon. Trimonil retard bør tas i 1-2 atskilte daglige doser.
Dersom du tar for mye av Trimonil retard
Kontakt omgående lege, sykehus eller Giftinformasjonssentralen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg
legemiddel ved et uhell. Følgende tegn kan oppstå etter en overdosering med Trimonil retard:
Svimmelhet, nedsatt bevegelighetskoordinering, tretthet, koma, kvalme, oppkast, rastløshet, forvirring, ufrivillige bevegelser, talevansker, utvidelse av pupillen, ufrivillige øyebevegelser, rødme, urinretensjon, svekkede eller forbedrede reflekser, skjelving, opphisselse, kramper, nedsatt kroppstemperatur, pustevansker, hjertesykdommer, økt hjerterytme, svekket bevissthet, respirasjons- eller hjertestans, alvorlig ødeleggelse av muskler med muskelsmerte, ømhet eller svakhet.
Dersom du har glemt å ta Trimonil retard
Hvis du skulle glemme å ta en dose, skal du ta denne så snart du husker det. Du skal ikke ta dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Trimonil retard
Behandlingens varighet må bestemmes sammen med din lege. Du skal aldri endre dosen eller avbryte behandlingen da dette kan forårsake alvorlige reaksjoner.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Svært vanlige: kan ramme flere enn 1 av 10 personer
 • utmattelse
 • kvalme
 • allergiske hudreaksjoner, eventuelt med feber og elveblest
 • økning i et leverenzym (gamma-GT), vanligvis ikke relevant
Vanlige: kan ramme opptil 1 av 10 personer
 • søvnighet, døsighet, tretthet, svimmelhet, bevegelsesforstyrrelser
 • økt nivå av et enzym som finnes i lever og skjelett (alkalisk fosfatase)
 • oppkast, brekninger, dårlig matlyst, forstoppelse, diaré, munntørrhet, utilpasshet
 • synsforstyrrelser (tåkesyn eller dobbeltsyn, vanskelig med å fokusere (akkomodasjonsforstyrrelser))
 • endringer i antall røde og hvite blodlegemer og blodplater (eosinofili, leukopeni, trombocytopeni)
 • vektøkning, hevelser i hender, føtter eller ben (ødem, væskeansamling), lavt nivå av natrium i blodet, i sjeldne tilfeller med påfølgende hodepine, oppkast, forvirring eller apati
Mindre vanlige: kan ramme opptil 1 av 100 personer
 • hodepine
 • ufrivillige bevegelser (f.eks. tremor, asterixis, dyskinesi, dystoni eller tics), ufrivillige øyebevegelser (nystagus)
 • økt antall hvite blodlegemer i blodet (leukocytose)
 • økning i et leverenzym (transaminase)
Sjeldne: kan ramme opptil 1 av 1000 personer
 • forvirring/angst, ulike psykiske forstyrrelser, som hallusinasjoner (syn eller hørsel), uro, rastløshet, aggressivitet, depresjon, depressivt eller manisk humør, anoreksi
 • alvorlige allergiske hudreaksjoner, forsinket overfølsomhetsreaksjon som angriper mange organer (f.eks. lunger, nyrer, bukspyttkjertelen, hjertet eller kolon) og forårsaker symptomer som feber, utslett, betennelse i blodårene, hovne lymfeknuter, leddsmerter, forstørrelse av lever og milt, og ødeleggelse av galleveier
 • blodsykdommer (pancytopeni, aplastisk anemi, megaloblastanemi, retikulocytose), alvorlig mangel på en type hvite blodlegemer (agranulocytose), redusert folsyrenivå
 • hjerte-kar sykdom (blodpropp, også med betennelse, hjertesvikt, forstyrrelse i hjerterytme, eventuelt med besvimelse, forverring av angina/hjertekrampe, blodtrykksendringer)
 • unormale, ukontrollerte bevegelser, f.eks. i ansikt, armer eller ben, redusert nervefunksjon med symptomer som smerter, svie, sanseforstyrrelser, prikkinger i huden (parestesier, perifer nevritt, polynevropati, perifer nevropati)
 • ikke-infeksiøs hjernehinnebetennelse (aseptisk meningitt) med muskelrykninger (myokloni) og endret blodbilde (eosinofili)
 • unormal skjoldbruskkjertelfunksjon
 • smaksforstyrrelser, betennelse i tunge- og munnslimhinnen, magesmerter
 • talevansker, som uklar tale, forstyrrelser i evnen til øyebevegelser, delvis paralyse (parese)
 • lungebetennelse, pustevansker
 • hårtap, økt hårvekst hos kvinner (hirsutisme), endret pigmentering i huden, kløe, kviser, små hudblødninger (purpura), følsomhet for sollys, svetting
 • gulsott (gulfarging av hud, øyne, mørk urin og kløe i huden), leverbetennelse (hepatitt), som kan være livstruende
 • forstyrrelser i produksjonen av rødt blodpigment (akutt intermitterende porfyri)
 • muskelverk/smerter, leddsmerter, muskelkramper, muskelsvakhet
 • en forstyrrelse i immunsystemet som gir leddsmerter, hudutslett og feber (systemic lupus erythematosus)
 • eggehvite i urinen, nedsatt nyrefunksjon, nyrebetennelse, blod i urinen (hematuri), redusert vannlating (oliguri), hyppige vannlatinger med små urinmengder (pollakisuri), manglende vannlating, økt kreatinin
 • grå stær (katarakt), betennelse i øyet (konjunktivitt), øresus (tinnitus), økt lydfølsomhet (hyperakusi)
Svært sjeldne: kan ramme opptil 1 av 10 000 personer
Potensielt livstruende hudutslett (Stevens-Johnson syndrom, toksisk epidermal nekrolyse) har blitt rapportert (se avsnitt 2).
 • miltforstørrelse, redusert antall røde blodlegemer (anemi), forstyrrelser i stoffskiftet av rødt blodpigment (porphyria variegata, porphyria cutanea tarda), manglende utvikling av røde blodlegemer
 • akutte allergiske reaksjoner i hele kroppen
 • heveler i ansikt, munn, tunge eller andre kroppsdeler som kan medføre pustevansker
 • økt kolesterolnivå (inkl. HDL-kolesterol, triglyserider), økt nivå av et hormon (kortisol)
 • forandringer i sinnstilstand som fobi, svekkede tankeprosesser, manglende pågangsmot
 • alvorlige symptomer på muskelstivhet, feber eller sinnsforvirring
 • hørselsforstyrrelser som redusert hørsel eller endret stemmeleiefornemmelse
 • økt trykk i øyet (grønn stær)
 • sirkulasjonssvikt
 • betennelse i blodårer
 • betennelse i bukspyttkjertelen, betennelse i tannkjøttet
 • leversvikt, nyresvikt, smertefull vannlating, hyppig vannlating
 • problemer med gallestrømmen som kan medføre ødeleggelse/tap av galleganger i leveren
 • økt nivå av et hormon (prolaktin) som kan medføre forstørrelse av brystkjertler hos menn eller (økt) utskillelse av brystmelk hos kvinner (galaktoré)
 • redusert seksuell funksjon, redusert seksuell lyst (libido), impotens, nedsatt fruktbarhet hos menn og/eller lav sædkvalitet og/eller –motilitet
 • tap av kalsium fra skjelettet, som kan forårsake smerter og i enkelte tilfeller benbrudd (osteomalasi)
 • lavt nivå av antistoffer i blodet (hypogammaglobulinemi)
 • økt blodureanitrogen (azotemi)
Ikke kjent: hyppighet kan ikke anslås utifra tilgjengelige data
 • alvorlig allergisk reaksjon (anafylaktisk reaksjon), allergiske kryssreaksjoner med andre antiepileptika
 • benmargsskader
 • arrdannelse i lungene (lungefibrose)
 • syndrom med legemiddelutslett, forstørrede lymfeknuter, feber og eventuelt involvering av andre organer (DRESS- syndrom)
 • hudreaksjoner med rødhet og blemmer (akutt generalisert eksantematøs pustulose, AGEP)
 • øyeskade (retinotoksisitet)
 • benbrudd
 • forverring av symptomer ved multippel sklerose
 • en hud reaksjonen med lilla-fargede, kløende papler med flate overflater som ligger innimellom blondeaktige hvite linjer (lichenoid keratose)
 • tap av negler (onykomadese)
 • avpigmentering av hudflekker (vitiligo)
 • reaktivering av infeksjoner forårsaket av et spesielt virus (Humant herpesvirus 6)
 • nedsatt vitamin B12, økt homocystein
 • høye ammoniakknivåer i blodet (hyperammonemi). Symptomer på hyperammonemi kan omfatte irritabilitet, forvirring, oppkast, tap av matlyst og søvnighet.
 • fall på grunn av svimmelhet, døsighet, blodtrykksfall eller forvirring
Bensykdommer inkludert osteopeni og osteoporose (benskjørhet) og brudd har blitt rapportert. Snakk med legen din eller apotek hvis du får langtidsbehandling med antiepileptisk medisin, tidligere har hatt osteoporose eller bruker steroider.
Som andre legemidler til behandling av epilepsi, kan Trimonil retard gi økt anfallshyppighet, spesielt kan absensanfall (anfall med korte perioder med bortfall av bevissthet) forverres.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Trimonil retard

Oppbevares ved høyst 30ºC.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisterpakningen etter Utl.dato/EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Trimonil retard
 • Virkestoff er karbamazepin. En tablett inneholder henholdsvis 150, 300, og 600 mg karbamazepin.
 • Andre innholdsstoffer er: metakrylsyre-etylakrylat- kopolymer, ammonium metacrylate kopolymer, mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelseglykolat, talkum, kolloidal vannfri silika, magnesiumstearat og renset vann.
Hvordan Trimonil retard ser ut og innholdet i pakningen
Utseende
Depottabletter, hvite med delestrek.
Delestreken er kun der for å hjelpe deg med å dele tabletten hvis du har problemer med å svelge den hel.
Pakningsstørrelser
Pakninger med 100 eller 200 depottabletter i blisterpakninger Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orifarm AS, Sandakerveien 138, NO-0484 Oslo
Importør
Orifarm A/S, Postboks 69, 5260 Odense S, Danmark
Ompakker
Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, Tsjekkia
Tilvirker
Desitin Arzneimittel GmbH, Hamborg, Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 08.08.2023
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no