Eldepryl Orion

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Eldepryl er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Eldepryl
 3. Hvordan du bruker Eldepryl
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Eldepryl
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Eldepryl er, og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Eldepryl er et legemiddel til behandling av Parkinsons sykdom. Det kan brukes alene i tidlig fase av sykdommen eller senere sammen med legemidler som inneholder levodopa eller annen parkinsonbehandling. Legemidler som inneholder levodopa gis til de fleste pasienter med Parkinsons sykdom.
Eldepryl lindrer parkinsonsymptomer i tidlig fase av sykdommen og forlenger tiden til det er nødvendig å starte behandling med levodopa. Hos pasienter med nylig diagnostisert sykdom vil en kombinasjon av Eldepryl og levodopa forsinke utviklingen av sykdommen. I en senere fase, når Eldepryl brukes som tillegg til levodopa, forlenger Eldepryl effekten av levodopa. Dette gjør det mulig å redusere dosen av levodopa.

2. Hva du må vite før du bruker Eldepryl

Bruk ikke Eldepryl
 • dersom du er allergisk overfor selegilin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • hvis du har et aktivt tolvfingertarm- eller magesår
 • i kombinasjon med:
  • selektive serotoninreopptakshemmere (SSRIer)
  • serotonin-noradrenalinreopptakshemmere (SNRIer) (venlafaksin)
  • trisykliske antidepressiva
  • sympatomimetika (legemidler som virker i det sympatiske nervesystemet)
  • monoamino-oksidasehemmere (f.eks. linezolid)
  • opioider (petidin).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Eldepryl dersom du har:
 • hatt magesår
 • ustabilt høyt blodtrykk (hypertensjon)
 • uregelmessig hjerterytme (hjertearytmier)
 • alvorlig hjertekrampe (angina pectoris)
 • sterkt nedsatt leverfunksjon
 • sterkt nedsatt nyrefunksjon
 • psykoser.
Andre legemidler og Eldepryl
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Hvis du trenger å bruke andre legemidler regelmessig, er det viktig at du følger legens anvisninger om bruken. Dersom du i fremtiden må gå til lege på grunn av en annen sykdom bør du fortelle legen at du bruker Eldepryl.
Legemidler som ikke skal brukes sammen med Eldepryl:
Det er rapportert uheldige effekter dersom Eldepryl kombineres med petidin, et smertestillende middel som ofte benyttes ved kirurgiske inngrep. Dersom du skal gjennomgå et kirurgisk inngrep, må du si fra til legen om at du bruker Eldepryl. Eldepryl skal ikke brukes sammen med legemidler som inneholder buprenorfin. Eldepryl skal ikke brukes sammen med sympatomimetika (legemidler som virker i det sympatiske nervesystemet). Eldepryl kan også forsterke effekten av enkelte legemidler som blant annet brukes til å behandle depresjon. Dette gjelder såkalte trisykliske antidepressiva, serotoninreopptakshemmere (SSRIer) og serotonin-noradrenalinreopptakshemmere (SNRIer). Dersom du blir behandlet for depresjon er det veldig viktig å fortelle legen din at du også bruker Eldepryl.
Legemiddelkombinasjoner som krever spesiell oppfølging fra lege:
Eldepryl kan påvirke effekten av såkalte MAO-hemmere (monoamino-oksidasehemmere) og samtidig bruk bør unngås.
Dopamin, som brukes ved akutt sjokk og alvorlig hjertesykdom, skal brukes med forsiktighet når du bruker Eldepryl.
Smertestillende midler som inneholder tramadol kan påvirke effekten av Eldepryl.
Husk å informere legen din dersom du bruker p-piller. Disse kan forsterke effekten av Eldepryl.
Samtidig bruk av Eldepryl og legemidler som digitalis og antikoagulantia (blodfortynnende) krever nøye overvåkning og ekstra forsiktighet.
Inntak av Eldepryl sammen med mat og drikke
Det anbefales diettrestriksjoner i tilfeller der det gis en kombinasjon av Eldepryl og konvensjonelle MAO-hemmere eller MAO-A (f.eks. ved å unngå mat med store mengder tyramin slik som lagret ost og gjærprodukter). Inntak av alkohol bør unngås når man bruker Eldepryl.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Sikkerheten ved bruk under graviditet er ikke klarlagt. Eldepryl skal ikke brukes under graviditet.
Det er ukjent hvor mye selegilin som går over i morsmelk. Det er ikke klarlagt om barn som ammes kan skades. Eldepryl skal ikke brukes under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Eldepryl kan forårsake svimmelhet og dermed påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Dersom du opplever svimmelhet ved bruk av Eldepryl, bør du unngå å kjøre bil eller bruke maskiner.

3. Hvordan du bruker Eldepryl

Bruk alltid Eldepryl nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Den vanlige dosen er 10 mg i døgnet, gitt alene eller i kombinasjon med levodopa. Om nødvendig kan dosen settes ned til 5 mg i døgnet. Eldepryl kan gis som en engangsdose om morgenen eller fordeles på en morgen- og en lunsjdose.
Dersom du tar for mye av Eldepryl
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Eldepryl
Hvis du glemmer å ta en tablett, skal den tas så snart som mulig. Hvis det har gått mer enn 12 timer siden du skulle tatt tabletten, skal den ikke tas og du fortsetter med neste tablett som vanlig. Du må ikke ta dobbel dose som erstatning for en glemt dose.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Eldepryl forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (opptrer hos flere enn 1 av 100 pasienter):
Svimmelhet, hodepine, lav puls, kvalme, forbigående økning i leververdier.
Mindre vanlige bivirkninger (opptrer hos færre enn 1 av 100 pasienter):
Milde, forbigående søvnforstyrrelser, munntørrhet, hurtig puls, humørendringer.
Sjeldne bivirkninger (opptrer hos færre enn 1 av 1000 pasienter):
Lavt blodtrykk (svimmelhet når man reiser seg), hudreaksjoner.
Vannlatingsbesvær og hyperseksualitet (unormalt sterke seksuelle lyster eller behov) er rapportert i forbindelse med bruk av Eldepryl.
I kombinasjon med levodopa:
Eldepryl øker effekten av levodopa og gjør at bivirkninger fra levodopa kan forsterkes. De vanligste av disse er rastløshet, unormale bevegelser, agitasjon (opphisselse), forvirring, hallusinasjoner, lavt blodtrykk (svimmelhet når man reiser seg) og uregelmessig hjerterytme, som vanligvis forsvinner når levodopadosen reduseres.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Eldepryl

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke Eldepryl etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Eldepryl
 • Virkestoff er selegilin. Hver tablett inneholder 5 mg eller 10 mg selegilin.
 • Andre hjelpestoffer er mannitol, maisstivelse, mikrokrystallinsk cellulose, povidon og magnesiumstearat.
Hvordan Eldepryl ser ut og innholdet i pakningen
Eldepryl 5 mg er hvite, runde 6 mm tabletter.
Eldepryl 10 mg er hvite, runde 8 mm tabletter med delestrek på den ene siden.
Boks med 100 tabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland
Tilvirker
Orion Corporation Orion Pharma
Joensuunkatu 7
FI-24100 Salo
Finland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant:
Orion Pharma AS
medinfo@orionpharma.com
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 13.01.2021