Pranolol Actavis

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Pranolol er og hva det brukes mot
 2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Pranolol
 3. Hvordan du bruker Pranolol
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Pranolol
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Pranolol er og hva det brukes mot

Legemiddel (betablokker) som påvirker hjertet slik at det slår saktere og pumper mindre blod pr. minutt og blodtrykket synker. Dette fører til mindre hjertearbeid og oksygenbehovet minker. Mindre hjertearbeid gir færre anfall av hjertekrampe som skyldes overanstrengelse av hjertemuskelen. Ved behandling ved migrene reduseres antall anfall samt varigheten og styrken av anfallene.
Til behandling av høyt blodtrykk, angina pectoris (hjertekrampe), forebyggelse av nye hjerteproblemer etter hjerteinfarkt, uregelmessig hjertevirksomhet, forebyggende behandling ved migrene og ufrivillige skjelvinger. Brukes også ved økt skjoldbruskkjertelfunksjon.
Under visse forhold kan Pranolol brukes til å behandle barn med arytmier (forstyrrelser i hjerterytmen). Doseringen vil bli tilpasset av legen basert på barnets alder eller vekt.

2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Pranolol

Bruk ikke Pranolol
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor propranolol eller et av de andre innholdsstoffene i Pranolol (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har astma og annen lungesykdom.
 • dersom du har ubehandlet hjertesvikt.
 • dersom du har hjerteforstørrelse.
Vis forsiktighet ved bruk av Pranolol
 • dersom du behandles med betablokkere, særlig eldre pasienter, må kontrolleres nøye, da hjertesvikt kan utvikles.
 • når du har sukkersyke.
 • når du skal slutte å bruke betablokkere, må dette skje gradvis i løpet av 1-2 uker.
Bruk av andre legemidler sammen med Pranolol
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Effekten av behandlingen kan påvirkes dersom Pranolol og visse andre medisiner tas samtidig. Dette gjelder bl.a. visse midler mot epilepsi (fenobarbital), mot høyt blodtrykk og hjertebesvær (verapamil). Også visse andre legemidler og alkohol kan påvirke eller påvirkes av Pranolol.
Graviditet, amming og fertilitet
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er risiko for skader på fosteret. Bruk derfor ikke Pranolol under graviditeten annet enn når legen har bestemt det.
Går over i morsmelk, men virkning på barn som ammes er ikke sannsynlig. Rådfør deg likevel med lege før bruk under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Pranolol påvirker vanligvis ikke evnen til å kjøre bil eller betjene maskiner. Enkelte kan imidlertid føle seg svimmel og trett, spesielt i starten av behandlingen. Det er derfor viktig at du lærer å kjenne din reaksjon på preparatet før du kjører bil eller utfører presisjonsbetont arbeid.
Pranolol inneholder laktose
Dette legemidlet inneholder laktose.
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

3. Hvordan du bruker Pranolol

Bruk alltid Pranolol slik legen har foreskrevet. Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Kontakt legen eller apoteket hvis du er usikker.
Du må aldri selv endre på den dosen som er foreskrevet av legen. Det er vanlig med en lav startdose og øke den gradvis til en vedlikeholdsdose.
Tablettene kan tas hele eller delte til samme tid hver dag, fortrinnsvis til måltidene. Glemmer du å ta en dose, vent og ta neste dose til avtalt tid. Ta aldri 2 doser samtidig.
Dersom du tar for mye av Pranolol
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Pranolol
Du skal ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett.
Dersom du avbryter behandling med Pranolol
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Pranolol forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Vanlige; Tretthet, muskelsvakhet, kalde hender og føtter, lav hjertefrekvens, søvnforstyrrelser, marerittlignende drømmer og andpustenhet.
Mindre vanlige; Diaré, kvalme og oppkast.
Sjeldne; Svimmelhet, hodepine, forverring av hjertesvikt, kraftig reduksjon eller annen påvirkning på antall hvite blodlegemer, samt en senkning av antall blodplater hvilket bl.a. kan vise seg som små blødninger i hud og slimhinner. Lavt blodsukker hos barn. Hallusinasjoner, forvirring og depresjon, håravfall, hudreaksjoner (utslett og forverring av psoriasis), “maurkrypninger” og krampe i luftrøret hos astmatikere. Tørre øyne og synsforstyrrelser. Kraftig svette.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Pranolol

Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Pranolol etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden..
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Pranolol
 • Virkestoff er propranololhydroklorid 20 mg, 40 mg eller 80 mg pr. tablett.
 • Hjelpestoffer er mikrokrystallinsk cellulose (E460), laktose monohydrat, kaliumkarragenat (E407), hypromellose (E464), talkum (E553b) og magnesiumstearat (E470b).
Hvordan Pranolol ser ut og innholdet i pakningen
Pranolol er flate, runde, hvite tabletter med delestrek og P på den ene siden av delestreken og hhv. 20, 40 eller 80 på den andre siden. Kan deles.
Tablettene er pakket i polyetenboks.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Actavis Group PTC ehf.
Reykjavikurvegi 76-78, IS-220 Hafnarfjörður, Island.
Tilvirker:
Balkanpharma - Dupnitza AD
3 Samokovsko Shosse Str.,
Dubnitza 2600,
Bulgaria
For ytterligere informasjon kontakt:
Teva Norway AS
Kinoveien 3A
1337 Sandvika
Tlf: 66 77 55 90
info@tevapharm.no
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 23.11.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.