Cysticina Navamedic

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger.
  Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 4 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Cysticina er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Cysticina
 3. Hvordan du bruker Cysticina
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Cysticina
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Cysticina er og hva det brukes mot

Cysticina inneholder ekstrakter fra melbærblader, bjørkeblader og kjempegullris som ved rikelig væskeinntak vil bidra til å skylle og virke i urinveiene.
Cysticina er et tradisjonelt plantebasert legemiddel til bruk for lindring av symptomer ved milde, tilbakevendende nedre urinveisinfeksjoner, som svie ved vannlating og/eller hyppig vannlating hos kvinner. Brukes bare etter at alvorlige tilstander har blitt utelukket av en lege.
Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på lang brukstradisjon.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 4 dager.
Cysticina er til bruk hos voksne kvinner (fra 18 år).

2. Hva du må vite før du bruker Cysticina

Bruk ikke Cysticina
 • dersom du er allergisk overfor melbærblader, bjørkeblader, kjempegullris, bjørkepollen eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6), samt dersom du er allergisk overfor planter tilhørende familien Asteraceae (Compositae)
 • dersom du har en tilstand hvor redusert væskeinntak er anbefalt, som hjerte- eller nyresykdom
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Cysticina.
Urinveisinfeksjoner kan få alvorlige følger. Dersom du har kroniske infeksjoner i nyrene og urinveiene og hovne ben (ødem), skal du kun bruke Cysticina etter at du har vært i kontakt med lege.
Rådfør deg med lege dersom feber, vannlatingsvansker, kramper eller blod i urinen oppstår ved bruk av dette legemidlet.
Dette legemidlet kan kan gi urinen en grønnaktig-brun farge. Dette er ikke farlig.
Barn og ungdom
Dette legemidlet er ikke anbefalt til barn under 18 år på grunn av manglende erfaring i denne aldersgruppen.
Andre legemidler og Cysticina
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Det er ikke anbefalt å ta dette legemidlet sammen med syntetiske diuretika (vanndrivende legemidler).
Graviditet og amming
Snakk med med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
På grunn av manglende erfaring skal gravide eller ammende kvinner ikke ta Cysticina.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Det er ikke gjort undersøkelser vedrørende påvirkningen på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

3. Hvordan du bruker Cysticina

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen eller apotek har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Cysticina er kun til inntak via munnen.
Den anbefalte dosen er:
Voksne:
To tabletter 2-3 ganger daglig. Tablettene skal svelges hele med et glass vann eller annen væske.
Virkningen av Cysticina vil bedres dersom du drikker rikelig med væske. For å oppnå tilstrekkelig skylling av urinveiene skal du drikke mye væske (1-2 liter daglig).
Cysticina skal ikke brukes i mer enn 14 dager.
Bruk hos barn og ungdom
Da det ikke foreligger tilstrekkelige data, er bruk av Cysticina ikke anbefalt hos barn og ungdom under 18 år.
Dersom du tar for mye av Cysticina
Det er ingen rapporterte tilfeller av overdosering.
Dersom du har glemt å ta Cysticina
Du skal ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose, men fortsette å ta din vanlige dose som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som legen din har fortalt deg.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Overfølsomhet overfor virkestoffene i dette legemidlet har vært beskrevet, inkludert allergisk rhinitt og allergiske hudreaksjoner som kløe, utslett og elveblest samt gastrointestinale plager med kvalme, oppkast, magesmerter og diaré.
Hyppigheten av disse bivirkningene er ikke kjent.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Cysticina

Oppbevares ved høyst 25ºC. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på blisterpakningen og esken etter Utløpdato/EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Cysticina
 • Virkestoffer er:
  108-120 mg tørrekstrakt fra melbærblader (Arctostaphylos uva-ursi L. Spreng), tilsvarende 432-600 mg plante. Ekstraksjonsvæske: vann.
  46,25 mg tørrekstrakt fra bjørkeblader (Betula pendula Roth og/eller Betula pubescens Ehrh.), tilsvarende 185-278 mg plante. Ekstraksjonsvæske: vann.
  40 mg tørrekstrakt fra kjempegullris (Solidago giganteae Ait.), tilsvarende 160-240 mg plante. Ekstraksjonsvæske: etanol (57,9 vol %)
 • Andre innholdsstoffer er: maltodekstrin, simetikon, mikrokrystallinsk cellulose, povidon, silika kolloidal vannfri, talkum, krysskarmellosenatrium, magnesiumstearat, makrogol 400, hypromellose og titandioksid (E171).
Hvordan Cysticina ser ut og innholdet i pakningen
Gråhvite drasjerte tabletter med glatt overflate og brun kjerne. Tilgjengelige i blisterpakninger med 20, 40 og 60 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Navamedic ASA
Postboks 2044 Vika
0125 Oslo
Norge
Tilvirker
DREHM Pharma GmbH
Grünbergstraße 15/3/3
1120 Wien
Østerrike
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 17.08.2023