Fungoral Karo Pharma sjampo

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Fungoral brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 4 uker.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Fungoral er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Fungoral
 3. Hvordan du bruker Fungoral
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Fungoral
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Fungoral er og hva det brukes mot

Fungoral sjampo er et sopphemmende legemiddel med effekt mot flere typer sopp. Det er sannsynlig at flass og andre hudforandringer i hodebunnen er forårsaket av soppen Malassezia som finnes normalt i huden. Virkestoffet ketokonazol, brukt som sjampo, virker kun i hudlaget der det påføres og vil ved riktig bruk ikke bli absorbert eller overført til andre deler av kroppen.
Reseptfri Fungoral brukes til voksne og barn over 12 år til behandling og vedlikeholdsbehandling av seborreisk eksem (dermatitt) i hodebunnen som kjennetegnes av rødhet, kløe og flass.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.

2. Hva du må vite før du bruker Fungoral

Bruk ikke Fungoral
 • dersom du er allergisk overfor ketokonazol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6). Symptomene (kløe og rød hud) oppstår i så fall etter at du har brukt sjampoen.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Fungoral:
 • Hvis du bruker lokale kortikosteroider, f.eks. krem, lotion eller salve, bør du snakke med lege eller apotek før du begynner på behandlingen med Fungoral sjampo. Du kan trolig begynne med Fungoral sjampo med en gang, men du må ikke avslutte kortikosteroidbehandlingen fra en dag til en annen. Huden kan reagere med rødhet og kløe. Kortikosteroidbehandlingen trappes gradvis ned for å unngå tilbakefall. Fungoral sjampo brukes samtidig. Samme mengde kortikosteroid bør brukes i en uke, deretter reduseres gradvis i løpet av 2 til 3 uker for så å opphøre helt. Kontakt lege eller apotek dersom du er i tvil.
Vær forsiktig hvis du har åpne sår og unngå å få sjampo i øynene. Dersom dette skjer, skyll med vann.
Andre legemidler og Fungoral
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Du kan bruke Fungoral sjampo under graviditet og amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Fungoral krem påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

3. Hvordan du bruker Fungoral

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Til voksne og barn over 12 år:
Bruk Fungoral 2 ganger i uken i 2-4 uker, deretter som vedlikeholdsbehandling ca. én gang pr. uke så lenge du synes det er nødvendig.
Bruk en vanlig sjampo de dagene du ikke skal ha behandling og ønsker å vaske håret.
Kontakt lege etter 4 ukers behandling hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.
Bruksanvisning:
 • Vask håret først med vanlig sjampo og skyll godt.
 • Bruk 3-5 ml Fungoral sjampo (1 teskje = 5 ml).
 • Masser sjampoen godt inn slik at det skummer.
 • La sjampoen virke i 3-5 minutter før du skyller håret.
Bruk av Fungoral hos barn
Fungoral sjampo anbefales ikke til barn under 12 år.
Dersom du tar for mye av Fungoral
Sjampoen skal kun benyttes utvortes. Må ikke svelges.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) om du har svelget og fått i deg legemidlet, eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell.
For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek. Ikke fremkall brekninger fordi sjampoen kan trekkes inn i lungene.
Dersom du har glemt å ta Fungoral
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Fortsett å vaske håret som angitt i bruksanvisningen.
Dersom du avbryter behandling med Fungoral
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet. Dersom du avbryter behandlingen kan flassproblemene komme tilbake.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Slutt å bruke Fungoral og snakk med legen din umiddelbart hvis du opplever noen av følgende symptomer (symptomer på angioødem) (ikke kjent frekvens, forekommer så sjelden at forekomst kan ikke anslås):
 • Hevelse i ansikt, tunge eller svelg
 • Vanskeligheter med å svelge
 • Elveblest og pustevansker.
Andre bivirkninger som kan oppstå:
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 1000 brukere men færre enn 1 av 100):
 • Rødhet, irritasjon, kløe eller lokal reaksjon på påføringsstedet
 • Betente hårsekker
 • Økt tåreflod
 • Håravfall eller endret hårtekstur (fett, tørt eller sprøtt hår)
 • Tørr hud, utslett og brennende følelse i huden
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 10 000 brukere men færre enn 1 av 1000):
 • Overfølsom hud eller pustler (små blemmer med verk) på påføringsstedet
 • Smaksforstyrrelse
 • Øyeirritasjon
 • Akne
 • Kontakteksem
 • Hudavskalling
 • Overfølsomhetsreaksjon
Bivirkninger med ikke kjent frekvens (forekommer så sjelden at forekomst kan ikke anslås):
 • Vabler (urtikaria)
 • Endret hårfarge.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Fungoral

Oppbevares ved høyst 25ºC. Flasken skal oppbevares godt lukket. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på flasken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Bruk ikke dette legemidlet hvis du oppdager misfarget produkt.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Fungoral
 • Virkestoff er ketokonazol. 1 ml sjampo inneholder 20 mg ketokonazol.
 • Andre innholdsstoffer er natriumlauryletersulfat, dinatriummonolauryletersulfosuccinat, kokosnøttfettsyredietanolamid, laurdimoniumhydrolysert animalkollagen, makrogol 120 metylglukosedioleat, saltsyre, natriumhydroksid, natriumklorid, konserveringsmiddel (imidurea), fargestoff (E127) og renset vann.
Hvordan Fungoral ser ut og innholdet i pakningen
Fungoral sjampo er tyktflytende og rosa. Plastflasken inneholder 60 ml eller 120 ml sjampo.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Karo Pharma AB, Box 16184, 103 24 Stockholm, Sverige
Tilvirker
Lusomedicamenta – Sociedade Técnica Farmacêutica, S.A., Estrada Consiglieri Pedroso 69 B, Queluz de Baixo, 2730-055 Barcarena, Portugal
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 15.09.2020