Ceftazidim Fresenius Kabi Fresenius Kabi

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller sykepleier.
 • Kontakt lege eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Ceftazidim Fresenius Kabi er og hva det brukes mot
 2. Hva du vite før du bruker Ceftazidim Fresenius Kabi
 3. Hvordan du bruker Ceftazidim Fresenius Kabi
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Ceftazidim Fresenius Kabi
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Ceftazidim Fresenius Kabi er og hva det brukes mot

Ceftazidim Fresenius Kabi er et antibiotikum til bruk hos voksne og barn (inkludert nyfødte). Det virker ved å drepe bakterier som forårsaker infeksjoner. Det tilhører en gruppe legemidler som kalles cefalosporiner.
Ceftazidim Fresenius Kabi brukes til å behandle alvorlige bakterielle infeksjoner i:
 • lungene eller brystet
 • lungene eller bronkiene hos pasienter som lider av cystisk fibrose
 • hjernen (meningitt)
 • øret
 • urinveiene
 • hud og bløtvev
 • mage og bukhinne (peritonitt)
 • ben og ledd
Ceftazidim Fresenius Kabi kan også brukes:
 • til å forebygge infeksjoner under operasjon av prostata hos menn
 • til å behandle pasienter med få hvite blodceller (nøytropeni) som har feber på grunn av en bakteriell infeksjon

2. Hva du vite før du bruker Ceftazidim Fresenius Kabi

Bruk ikke Ceftazidim Fresenius Kabi
 • hvis du er allergisk overfor ceftazidim eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • hvis du har hatt en alvorlig allergisk reaksjon mot andre antibiotika (penicillin, monobaktam og karbapenem), fordi det da er mulig at du er allergisk mot Ceftazidim Fresenius Kabi også.
Snakk med legen din før du får Ceftazidim Fresenius Kabi dersom du tror dette gjelder deg. Du skal ikke gis Ceftazidim Fresenius Kabi.
Advarsler og forsiktighetsregler
Du må være oppmerksom på visse symptomer som allergiske reaksjoner, sykdommer i nervesystemet og gastrointestinale forstyrrelser som diaré mens du får Ceftazidim Fresenius Kabi. Dette vil redusere risikoen for mulige problemer. Se ”Tilstander du må være oppmerksom på” i avsnitt 4. Hvis du har fått en allergisk reaksjon ved bruk av andre antibiotika, er det mulig at du også er allergisk mot Ceftazidim Fresenius Kabi.
Dersom du skal ta blod eller urinprøve
Ceftazidim Fresenius Kabi kan påvirke urinprøver for sukker og en blodprøve som kalles Coombs test. Dersom du skal ta disse prøvene:
→ Fortell personen som tar disse prøvene at du får Ceftazidim Fresenius Kabi.
Andre legemidler og Ceftazidim Fresenius Kabi
Fortell legen din dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Du skal ikke få Ceftazidim Fresenius Kabi uten å snakke med legen dersom du også tar:
 • et antibiotikum som kalles kloramfenikol
 • en type antibiotikum som kalles aminoglykosider f.eks. gentamicin, tobramycin
 • vanndrivende tabletter kalt furosemid
→ Snakk med legen din dersom dette gjelder deg.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Ceftazidim kan forårsake bivirkninger som påvirker dine evner til å kjøre, som for eksempel svimmelhet.
Ikke kjør bil eller betjen maskiner med mindre du er sikker på at du ikke er påvirket.
Ceftazidim inneholder natrium.
Ceftazidim Fresenius Kabi 500 mg inneholder 26 mg natrium (hovedkomponent i bordsalt) i hvert hetteglass. Dette tilsvarer 1,3% av det anbefalte maksimale daglige diettinntaket av natrium for en voksen.
Ceftazidim Fresenius Kabi 1000 mg inneholder 52 mg natrium (hovedkomponent i bordsalt) i hvert hetteglass. Dette tilsvarer 2,6% av det anbefalte maksimale daglige diettinntaket av natrium for en voksen.
Ceftazidim Fresenius Kabi 2000 mg inneholder 104 mg natrium (hovedkomponent i bordsalt) i hvert hetteglass. Dette tilsvarer 5,2% av det anbefalte maksimale daglige diettinntaket av natrium for en voksen.
Du må ta hensyn til dette dersom du er på en kontrollert natriumdiett.

3. Hvordan du bruker Ceftazidim Fresenius Kabi

Ceftazidim Fresenius Kabi gis vanligvis av en lege eller sykepleier. Det kan gis som et drypp (intravenøs infusjon) eller som en injeksjon direkte i en vene eller muskel.
Ceftazidim Fresenius Kabi blandes til av en lege, farmasøyt eller sykepleier ved å bruke vann til injeksjonsvæsker, eller en annen passende infusjonsvæske.
Anbefalt dose
Den korrekte dosen av Ceftazidim Fresenius Kabi bestemmes av legen din og er avhengig av: alvorligheten og type av infeksjon, om du bruker andre antibiotika, din vekt og alder og hvor godt nyrene dine fungerer.
Nyfødte babyer (0-2 måneder)
For hver kilo babyen veier, vil det bli gitt 25 til 60 mg Ceftazidim Fresenius Kabi per dag fordelt på 2 doser.
Babyer (over 2 måneder) og barn som veier mindre enn 40 kg
For hver kilo babyen eller barnet veier, vil det bli gitt 100 til 150 mg Ceftazidim Fresenius Kabi per dag fordelt på 3 doser. Maksimalt 6 g per dag.
Voksne og unge som veier 40 kg eller mer
1 til 2 g Ceftazidim Fresenius Kabi 3 ganger daglig. Maksimalt 9 g per dag.
Pasienter over 65 år
Den daglige dosen skal normalt ikke overstige 3 g per dag, spesielt ikke dersom du er over 80 år.
Pasienter med nyreproblemer
Du kan få en annen dose enn den vanlige doseringen. Legen eller sykepleieren vil avgjøre hvor mye Ceftazidim Fresenius Kabi du vil trenge basert på alvorligheten av nyresykdommen. Legen din vil følge deg nøye opp, og du vil ha hyppigere undersøkelser av nyrefunksjonen.
Dersom du tar for mye av Ceftazidim Fresenius Kabi
Hvis du ved et uhell får mer enn forskrevet dose, må du kontakte legen din eller nærmeste sykehus umiddelbart.
Dersom du har glemt å ta Ceftazidim Fresenius Kabi
Hvis du glemmer en injeksjon bør du få den så raskt som mulig. Hvis det derimot er kort tid til din neste injeksjon kan du se bort fra den glemte injeksjonen. Ta ikke en dobbel dose (to injeksjoner samtidig) som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Ceftazidim Fresenius Kabi
Ikke slutt å bruke Ceftazidim hvis ikke legen din sier du skal det. Spør legen eller sykepleieren din dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Tilstander du må være oppmerksom på
Følgende alvorlige bivirkninger har oppstått hos et lite antall personer, men den eksakte hyppigheten er ukjent:
 • Alvorlig allergisk reaksjon. Symptomer er svulmende og kløende utslett, opphovning, noen ganger i ansikt eller munn som kan forårsake pustevansker.
 • Hudutslett, som kan være med blemmer, og ser ut som små skyteskiver (en sentral mørk flekk med et blekt område rundt, og en mørk ring rundt kanten).
 • Et utbredt utslett med blemmer og hud som flasser av. (Dette kan være tegn på Stevens-Johnsons syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse).
 • Det har sjelden vært rapportert alvorlige overfølsomhetsreaksjoner med alvorlig utslett, som kan være ledsaget av feber, tretthet (fatigue), hevelse i ansiktet eller lymfekjertler, økning av eosinofiler (type hvite blodlegemer), effekter på lever, nyre eller lunge (en reaksjon som kalles DRESS).
 • Sykdommer i nervesystemet: skjelvinger, anfall og i noen tilfeller koma. Dette har forekommet hos personer som har fått for høy dose, og spesielt hos personer med nyresykdom.
→ Kontakt lege eller sykepleier umiddelbart dersom du får noen av disse symptomene.
Vanlige bivirkninger
Disse kan oppstå hos opptil 1 av 10 personer:
 • diaré
 • hevelse og rødhet langs en vene
 • rødt svulmende hudutslett som kan klø
 • smerte, brennende følelse, hevelse eller inflammasjon på injeksjonsstedet
→ Snakk med legen din dersom noe av dette blir plagsomt.
Vanlige bivirkninger som kan påvises i blodprøver:
 • økning av en type hvite blodceller (eosinofili)
 • økning av antallet blodplater (celler som hjelper til med å levre blodet)
 • økning av leverenzymer.
Mindre vanlige bivirkninger
Disse kan oppstå hos opptil 1 av 100 personer:
 • inflammasjon i tarmen som kan forårsake smerte eller diaré som kan inneholde blod
 • trøske - en soppinfeksjon i munn eller vagina
 • hodepine
 • svimmelhet
 • magesmerter
 • kvalme eller oppkast
 • feber og frysninger
→ Snakk med legen din dersom du merker noen av disse.
Mindre vanlige bivirkninger som kan påvises i blodprøver:
 • reduksjon av antall hvite blodceller
 • reduksjon av antall blodplater (celler som hjelper til med å levre blodet)
 • økning i nivå av urea, ureanitrogen eller serumkreatinin i blod
Andre bivirkninger
Andre bivirkninger har forekommet hos et lite antall personer, men den eksakte hyppigheten er ukjent:
 • inflammasjon i nyrene eller nyresvikt
 • stikkende følelse
 • ubehagelig smak i munnen
 • gulfarging av huden eller det hvite i øyet
Andre bivirkninger som kan påvises i blodprøver:
 • røde blodceller ødelegges for hurtig
 • økning av visse typer hvite blodceller
 • alvorlig reduksjon i antallet hvite blodceller
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter: www.dmp.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Ceftazidim Fresenius Kabi

 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen angitt på pakningen. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
 • Oppbevares ved høyst 25ºC. Beskyttes mot lys.
 • Når Ceftazidim Fresenius Kabi pulver er blandet med oppløsningsvæske skal den brukes innen 6 timer ved 25ºC og 12 timer ved 5ºC.
 • Oppløsningen skal ikke gis hvis den er blakket; den skal være fullstendig klar. All ubrukt oppløsning skal kasseres.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Ceftazidim Fresenius Kabi
 • Ceftazidim Fresenius Kabi 500 mg pulver til injeksjonsvæske inneholder virkestoffet ceftazidim
  (500 mg) som ceftazidimpentahydrat.
 • Ceftazidim Fresenius Kabi 1000 mg pulver til injeksjonsvæske inneholder virkestoffet ceftazidim (1 g) som ceftazidimpentahydrat.
 • Ceftazidim Fresenius Kabi 2000 mg pulver til injeksjons-/infusjonsvæske inneholder virkestoffet ceftazidim (2 g) som ceftazidimpentahydrat.
 • Natriuminnholdet er 26 mg per 500 mg ceftazidim, 52 mg per 1000 mg ceftazidim og 104 mg per 2000 mg ceftazidim. Hvis du skal ha saltfattig diett eller måle saltinntaket, må dette tas i betraktning. Pulveret i alle pakninger inneholder natriumkarbonat.
Hvordan Ceftazidim Fresenius Kabi ser ut og innholdet i pakningen
 • Ceftazidim Fresenius Kabi pulver blandes vanligvis med vann til injeksjonsvæsker til en klar oppløsning for injeksjon eller infusjon. Etter tilblanding kan legen din sette den ferdige blandingen til andre passende infusjonsvæsker. Oppløsningen kan variere fra brungul til lys gul farge.
 • Ceftazidim Fresenius Kabi 500 mg, 1000 mg og 2000 mg pulver til injeksjons/infusjonsvæske leveres i pakninger med 1 og 10 hetteglass med gummipropp, aluminiumshette og plasthette som kan vippes av.
 • Ikke alle pakningsstørrelser er pålagt markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Fresenius Kabi Norge AS
Postboks 430
NO-1753 Halden
Tilvirker
LABESFAL - Laboratórios Almiro S.A.
Lagedo, 3465-157 Santiago de Besteiros
Portugal
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 11.06.2024
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no

Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell
Dette medisinske produktet er kun til engangsbruk. Ubrukt oppløsning skal kasseres.
Intravenøs injeksjon
For direkte intermitterende intravenøs bruk, blandes Ceftazidim Fresenius Kabi med vann til injeksjonsvæsker (se tabell nedenfor). Oppløsningen injiseres langsomt, direkte intravenøst over en periode på opp til 5 minutter eller via et infusjonssett.
Intramuskulær injeksjon (for 500 mg og 1000 mg)
Ceftazidim Fresenius Kabi blandes med sterilt vann eller lidokainhydroklorid 10 mg/ml (1 %) oppløsning til injeksjon som angitt i tabellen nedenfor. Informasjon om lidokain bør undersøkes før Ceftazidim Fresenius Kabi tilsettes.
Intravenøs infusjon (se avsnitt 3)
For intravenøs infusjon blandes innholdet av et 2 g flaske med 10 ml vann til injeksjonsvæsker (for bolusdose) og 50 ml vann til injeksjonsvæsker (for intravenøs infusjon) eller andre kompatible intravenøse væsker. Administrasjon ved intravenøs infusjon skal gå over 15-30 minutter.
Intermitterende intravenøs infusjon kan gis via et infusjonssett med Y-kopling med en kompatibel væske. Under infusjon av en oppløsning som inneholder ceftazidim bør imidlertid administrering av den andre infusjonsvæsken stoppes.
Alle størrelsene av hetteglassene til Ceftazidim Fresenius Kabi leveres med undertrykk. Ettersom produktet løses opp, vil det utvikle karbondioksid og gi et overtykk. Små bobler med karbondioksid i den rekonstituerte løsningen kan ses bort fra.
Instruksjon for rekonstituering
Se tabellen for volumer som skal tilsettes og løsningens konsentrasjon. Dette kan være nyttig når deldoser er påkrevet.

Størrelse på hetteglass/flaske

Mengde fortynningsvæske som skal tilsettes (ml)

Omtrentlig konsentrasjon (mg/ml)

500 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning

500 mg

Intramuskulær
Intravenøs bolus

1,5 ml
5 ml

260
90

1000 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning

1000 mg

Intramuskulær
Intravenøs bolus

3 ml
10 ml

260
90

2000 mg pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

2000 mg

Intravenøs bolus
Intravenøs infusjon

10 ml
50 ml*

170
40

* Væsken skal tilsettes i to omganger
Tilberedning av Ceftazidim Fresenius Kabi oppløsning for bruk til barnNyfødte og spedbarn ≤ 2 måneder
Intermitterende intravenøs injeksjon
Dosering: 25-60 mg/kg/dag fordelt på to avdelte doser

Ceftazidim Fresenius Kabi 500 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning (rekonstituering med 5 ml fortynningsvæske)
og
Ceftazidim Fresenius Kabi 1000 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning (rekonstituering med 10 ml fortynningsvæske)

Kroppsvekt (kg)

2 doser per dag
volum per avdelt dose

 

25 mg/kg/dag

60 mg/kg/dag

3

0,45 ml

1,00 ml

4

0,55 ml

1,30 ml

5

0,70 ml

1,65 ml

6

0,85 ml

2,00 ml

Ceftazidim Fresenius Kabi 2000 mg pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning (rekonstituering for i.v. injeksjon med 10 ml fortynningsvæske)

Kroppsvekt (kg)

2 doser per dag
volum per avdelt dose

 

25 mg/kg/dag

60 mg/kg/dag

3

0,25 ml

0,55 ml

4

0,30 ml

0,70 ml

5

0,40 ml

0,85 ml

6

0,50 ml

1,00 ml

Spedbarn og småbarn > 2 måneder og barn < 40 kg
Intermitterende behandling
Dosering: 100-150 mg/kg/dag fordelt på 3 avdelte doser, maksimum 6 g/dag

Ceftazidim Fresenius Kabi 500 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning (rekonstituering med 5 ml fortynningsvæske)
og
Ceftazidim Fresenius Kabi 1000 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning (rekonstituering med 10 ml fortynningsvæske)

Kroppsvekt (kg)

3 doser per dag
volum per avdelt dose

 

100 mg/kg/dag

150 mg/kg/dag

10

3,70 ml

5,60 ml

20

7,40 ml

11,10 ml

30

11,10 ml

16,70 ml

40

14,80 ml

22,20 ml

50

18,50 ml

-

60

22,20 ml

-

Ceftazidim Fresenius Kabi 2000 mg pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning (rekonstituering for i.v. injeksjon med 10 ml fortynningsvæske)

Kroppsvekt (kg)

3 doser per dag
volum per avdelt dose

 

100 mg/kg/dag

150 mg/kg/dag

10

2,00 ml

3,00 ml

20

4,00 ml

6,00 ml

30

6,00 ml

9,00 ml

40

8,00 ml

12,00 ml

50

10,00 ml

-

60

12,00 ml

-

Spedbarn og småbarn > 2 måneder og barn < 40 kg
Kontinuerlig infusjon
Startdose på 60-100 mg/kg etterfulgt av kontinuerlig infusjon av 100-200 mg/kg/dag, maksimum 6 g/dag

 

Ceftazidim Fresenius Kabi 2000 mg pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

Kroppsvekt (kg)

Startdose: volum per dose for i.v injeksjon (rekonstituering for i.v. injeksjon med 10 ml fortynningsvæske)

Kontinuerlig infusjon: volum per dag
(rekonstituering for i.v. infusjon med 50 ml fortynningsvæske)

 

60 mg/kg/dag

100 mg/kg/dag

100 mg/kg/dag

150 mg/kg/dag

200 mg/kg/dag

10

3,5 ml

5,9 ml

25,00 ml

37,50

50,00 ml

20

7,0 ml

11,8 ml

50,00 ml

75,00

100,00 ml

30

10,6 ml

17,6 ml

75,00 ml

112,50

150,00 ml

40

14,1 ml

23,5 ml

100,00 ml

150,00

-

Ta hensyn til at ikke mer enn 6 g (tilsvarer 150 ml) bør gis hver dag.
Kompatible intravenøse væsker
Ved ceftazidimkonsentrasjoner mellom 90 mg/ml og 260 mg/ml (500 mg og 1000 mg) og mellom 40 mg/ml og 170 mg/ml (2000 mg) kan Ceftazidim Fresenius Kabi pulver til injeksjonsvæske tilsettes vanlig brukte infusjonsvæsker som:
 • Natriumklorid 9 mg/ml oppløsning (0,9 %, fysiologisk saltvann)
 • Ringerlaktat oppløsning
 • Glukose 100 mg/ml (10 %) oppløsning
Etter rekonstituering for intramuskulær bruk kan Ceftazidim Fresenius Kabi pulver til injeksjonsvæske også fortynnes med lidokain 10 mg/ml (1 %) oppløsning.
Når ceftazidim oppløses, frigis CO2 og det oppstår trykkøkning. For enklest mulig bruk bør rekonstitueringen gjøres i følge anbefalingene nedenfor.
Brukerveiledning for rekonstituering
For 500 mg i.m./i.v. og 1000 mg i.m./i.v.:
Tilberedning av oppløsning til bolusinjeksjon:
 1. Sett sprøytenålen inn i hetteglasset gjennom hetten og injiser det anbefalte volumet av fortynningsvæsken. Vakuumet kan hjelpe til med å suge væsken inn i hetteglasset. Fjern nålen.
 2. Rist for å løse opp pulveret: karbondioksid frigis og en klar løsning oppnås innen 1 til 2 minutter.
 3. Snu hetteglasset opp ned. Sett nålen inn i hetteglasset med sprøytens pumpe presset helt ned, og trekk ut totalvolumet inn i sprøyten (trykket i hetteglasset kan hjelpe til med å dra ut volumet). Se til at nålen er i løsningen og ikke i gassen over løsningen. Løsningen kan inneholde små bobler med karbondioksid, men dette kan ses bort fra.
Disse løsningene kan gis direkte i en vene eller i slangen på et infusjonssett dersom pasienter får væske parenteralt. Ceftazidim Fresenius Kabi er kompatibel med de vanligst brukte intravenøse væskene.
For 2000 mg pulver til infusjonsvæske, oppløsning:
Tilberedning av oppløsning til i.v. infusjon fra Ceftazidim Fresenius Kabi injeksjonsvæske i standard flaske (mini-bag eller byrette-type sett):
 1. Sett sprøytenålen inn i flasken gjennom hetten og injiser 10 ml fortynningsvæske
 2. Trekk ut nålen og rist flasken. Dette gir en klar løsning.
 3. Ikke sett inn nålen for å frigi gass før produktet er løst opp. Sett inn nål for å frigi gass for å lette på trykket i flasken.
 4. Overfør den rekonstituerte løsningen til endelig utleveringsutstyr (f.eks. mini-bag eller byrette- type sett). Det totale volumet er minst 50 ml. Administrer ved intravenøs infusjon over 15 til 30 minutter.
Merk: For å bevare produktets sterilitet er det viktig at nålen for å frigi gass ikke settes i hetteglasset/ flasken før produktet er løst opp.
Kun til engangsbruk. Kjemisk og fysisk stabilitet er påvist i opp til 6 timer ved 25ºC og 12 timer ved 5ºC etter rekonstituering av produktet med vann til injeksjonsvæsker, 1 % lidokainoppløsning, 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridoppløsning, Ringer-laktat og 10 % glukoseoppløsning. Fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes umiddelbart.
Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav. Fortynning skal gjøres under aseptiske forhold. Oppløsningen skal inspiseres visuelt for partikler og misfarging før administrering. Oppløsningen skal bare brukes hvis den er klar og partikkelfri.
Oppløsningen kan variere i farge fra lys gul til gulbrun avhengig av konsentrasjon, fortynningsvæske og oppbevaringsbetingelser. Produktets potens påvirkes ikke negativt av en slik fargevariasjon når det er rekonstituert innenfor de oppgitte anbefalingene.