Dekadin-duo Orifarm Healthcare sugetabletter med sitronsmak

Dette legemidlet er reseptfritt. Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Kontakt lege eller apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 3-4 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Dekadin-duo er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Dekadin-duo
 3. Hvordan du bruker Dekadin-duo
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Dekadin-duo
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Dekadin-duo er og hva det brukes mot

Dette legemidlet er reseptfritt.
Hva Dekadin-duo er
Dekadin-duo er sugetabletter med lokal virkning i munn og svelg. Dekadin-duo inneholder klorheksidin som kan ha en hemmende effekt på bakterier og andre mikroorganismer. Dekadin-duo inneholder i tillegg lidokain som er et lokalbedøvende middel.
Hva brukes Dekadin-duo mot
Voksne og barn over 12 år: lindrer smerter i svelg og hals.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 3 til 4 dager.

2. Hva du må vite før du bruker Dekadin-duo

Bruk ikke Dekadin-duo:
 • dersom du er allergisk overfor klorheksidindihydroklorid, lidokainhydrokloridmonohydrat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Barn under 12 år skal ikke bruke dette legemidlet.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Dekadin-duo.
 • Bruk Dekadin-duo kun ved behov for lindring av smerte og irritasjon i en kortere periode. Du bør unngå hyppig bruk av Dekadin-duo.
 • Rådfør deg med lege dersom du ikke føler deg bedre etter 3-4 dager eller har feber, hodepine, kvalme, oppkast eller hudutslett.
 • Dersom du er allergisk overfor andre lokalbedøvende midler i amidgruppen, slik som lidokainhydrokloridmonohydrat, bør du utvise forsiktighet ved bruk av Dekadin-duo.
 • Dersom du bruker høye doser (mer enn 20 tabletter daglig) har du risiko for redusert kontroll av svelgerefleksen. Dette kan øke risikoen for innånding av væske og matbiter (kalles aspirasjon).
Barn og ungdom
Dette legemidlet skal ikke brukes av barn under 12 år.
Andre legemidler og Dekadin-duo
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Du bør ikke bruke Dekadin-duo sammen med, eller rett før eller rett etter, andre desinfiserende legemidler for munn/hals. Dersom du tar slike legemidler samtidig, kan legemidlenes effekt bli dårligere.
Graviditet og amming
Snakk med lege før bruk av dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Dekadin-duo har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Dekadin-duo inneholder sorbitol, aspartam og benzylalkohol
Det legemidlet inneholder 1209 mg sorbitol i hver sugetablett. Sorbitol er en kilde til fruktose. Hvis legen din har fortalt deg at du (eller barnet ditt) har en intoleranse overfor noen sukkertyper, eller du har fått diagnosen medfødt fruktoseintoleranse, en sjelden, arvelig sykdom, som gjør at du ikke kan bryte ned fruktose, må du snakke med legen din før du (eller barnet ditt) tar eller mottar dette legemidlet.
Sorbitol kan forårsake ubehag i magetarmkanalen og kan virke lett avførende (lakserende).
Dette legemidlet inneholder 5 mg aspartam i hver sugetablett. Aspartam er en kilde til fenylalanin. Fenylalanin kan være skadelig hvis du har PKU (fenylketonuri/Føllings sykdom), en sjelden, arvelig sykdom hvor kroppen ikke klarer å bryte ned aminiosyren fenylalanin som derfor hoper seg opp.
Dette legemidlet inneholder smaksaroma med små mengder benzylalkohol. Benzylalkohol kan forårsake allergiske reaksjoner.

3. Hvordan du bruker Dekadin-duo

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Voksne:
1 sugetablett hver 2.-3. time. Ikke ta mer enn 10 sugetabletter i døgnet.
Barn over 12 år:
1 sugetablett hver 2.-3. time. Ikke ta mer enn 5 sugetabletter i døgnet.
Én sugetablett løses langsomt opp i munnen.
Kontakt lege etter 3-4 dager hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.
Dekadin-duo skal ikke brukes sammenhengende i mer enn 5 dager. Ønsker du lenger bruk må dette avtales med lege.
Bruk av Dekadin-duo hos barn og ungdom
Dette legemidlet skal ikke brukes til barn under 12 år.
Dersom du tar for mye av Dekadin-duo
Dersom legemidlet brukes som beskrevet, er risiko for overdosering svært liten. Symptomer på overdosering er: rastløshet, øresus, pusteproblemer, hjerterytmeforstyrrelser, redusert kontroll av svelgerefleksen. Snakk med lege eller apotek dersom du opplever disse symptomene.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkninger med ukjent frekvens (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data):
 • Alvorlig allergisk reaksjon (anafylaktisk reaksjon). Behandling bør stoppes og lege oppsøkes umiddelbart dersom du opplever symptomer som hovent ansikt, tunge eller svelg, vanskeligheter med å svelge, utslett og pustevansker.
 • Allergisk reaksjon i hud og slimhinner.
 • Smaksforstyrrelser og sviende følelse på tungen.
 • Forlenget og kontinuerlig bruk av klorheksidin kan forårskake brun misfarging av tennene.
  Misfargingen kan imidlertid fjernes.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Dekadin-duo

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Dekadin-duo
 • Virkestoffer er klorheksidindihydroklorid 5 mg og lidokainhydrokloridmonohydrat 1 mg.
 • Andre innholdsstoffer: sorbitol (E420), magnesiumstearat, aspartam (E951), acesulfamkalium, smaksaroma (sitron). Sitronaromaen inneholder smaksingredienser, maltodekstrin fra mais, benzylalkohol og alfa-tokoferol.
Hvordan Dekadin-duo ser ut og innholdet i pakningen
Dekadin-duo sugetabletter med sitronsmak er hvite til off-white,, runde sugetabletter. Dekadin-duo er tilgjengelig i esker med 12, 24 eller 36 sugetabletter i perforert blister.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orifarm Healthcare A/S
Energivej 15
5260 Odense S
Danmark
info@orifarm.com
Tilvirker
Laboratoria Qualiphar N.V./S.A., Bornem, Belgia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 31.07.2021
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no