Laxoberal sanofi-aventis

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Laxoberal er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Laxoberal
 3. Hvordan du bruker Laxoberal
 4. Mulige bivirkninger
 5. Oppbevaring av Laxoberal
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Laxoberal er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Laxoberal er et tarmstimulerende avføringsmiddel, hvor virkestoffet, natriumpikosulfat, omdannes i tykktarm og endetarm til en substans som øker tarmbevegelsen, slik at tarminnholdet transporteres raskere. Samtidig holdes vann tilbake. Dette medfører at avføringen får en mykere konsistens og tarmtømmingen lettes.
Laxoberal brukes ved midlertidig forstoppelse.
Laxoberal virker i den nedre delen av mage-tarmkanalen og har ingen effekt på fordøyelsen eller opptak av kalorier eller essensielle (livsnødvendige) næringsstoffer i tynntarmen.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 7 dager.

2. Hva du må vite før du bruker Laxoberal

Bruk ikke Laxoberal
 • dersom du har magesmerter og kramper
 • dersom du har sterke magesmerter og kramper med feber, etterfulgt av kvalme og oppkast
 • dersom du har betennelsestilstander i tynn- og tykktarm
 • dersom du har forsnevring i tarmen
 • dersom du har alvorlig uttørking
 • dersom du er allergisk overfor natriumpikosulfat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du har en sjelden arvelig intoleranse for noen av hjelpestoffene
Vis forsiktighet ved bruk av Laxoberal
 • dersom du har brukt Laxoberal regelmessig og langvarig
 • dersom du har endrede avføringsvaner
Som med alle avføringsmidler må ikke Laxoberal brukes daglig eller over lengre perioder uten å undersøke årsaken til forstoppelsen.
Langvarig bruk skal bare skje i samråd med lege. Ved endrede avføringsvaner må lege kontaktes.
Barn
Skal ikke gis til barn under 12 år uten etter avtale med lege.
Andre legemidler og Laxoberal
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler og naturmidler. Samtidig bruk av antibiotika kan redusere virkningen av Laxoberal.
Inntak av Laxoberal sammen med mat og drikke
Laxoberal kan blandes i mat eller drikke.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Det er liten erfaring ved bruk av Laxoberal ved graviditet. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Laxoberal dersom du er gravid, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Laxoberal går ikke over i morsmelk og kan brukes under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye.
Det er ikke gjort undersøkelser vedrørende påvirkning av evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Du bør ikke kjøre bil eller bruke maskiner hvis du opplever magekramper, eller hvis du har opplevet svimmelhet og/eller besvimelse.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Laxoberal
Laxoberal dråper inneholder sorbitol. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

3. Hvordan du bruker Laxoberal

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Det anbefales å ta Laxoberal om kvelden for å få avføring neste morgen.
Anbefalt dosering for voksne: 10-20 dråper (5-10 mg) daglig
Det anbefales å starte med laveste dose. Maksimal anbefalt daglig dose (20 dråper) bør ikke overskrides. Antall dråper minskes eller økes (opp til høyeste anbefalte dose) til avføringen blir passe myk.
Etter en ukes behandling bør doseringen trappes ned til annenhver dag i ca. 1 uke. Deretter til hver tredje dag i ytterligere 1 uke, før man slutter å ta Laxoberal.
Bruksanvisning: Snu flasken opp ned for å få frem dråper. Hvis oppløsningen ikke starter å dryppe med en gang, bank lett på flaskens bunn for å få ut dråpene.
Hvis du mener at virkningen av Laxoberal er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
Dersom du tar for mye av Laxoberal
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf.: 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomer på overdosering kan være diaré og magekramper.
Dersom du har glemt å ta Laxoberal
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Allergiske reaksjoner:
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås):
Allergiske reaksjoner
Nervesystemet:
Mindre vanlige (forekommer hos mer enn 1 av 1000 pasienter og mindre enn 1 av 100 pasienter): Svimmelhet.
Frekvens ikke kjent: Besvimelse.
Mage-tarm besvær:
Svært vanlige bivirkninger(forekommer hos mer enn 1 av 10 pasienter): Løs mage (diaré).
Vanlige bivirkninger (forekommer hos mer enn 1 av 100 pasienter og mindre enn 1 av 10 pasienter): Uvelhet, mageknip, magesmerter.
Mindre vanlige (forekommer hos mer enn 1 av 1000 pasienter og mindre enn 1 av 100 pasienter): Kvalme, oppkast.
Hudreaksjoner:
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås):
Hevelse i huden og munnens slimhinner (angioødem), legemiddelutslett, kløe
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Oppbevaring av Laxoberal

Oppbevares ved høyst 30ºC.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Laxoberal etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter Utløpsdato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetningen av Laxoberal
 • Virkestoffet er natriumpikosulfat. 1 ml Laxoberal dråper inneholder: 7,5 mg natriumpikosulfat.
  1 dråpe tilsvarer 0,5 mg natriumpikosulfat.
 • Hjelpestoffer er sorbitol flytende (ikke krystalliserende) 450 mg, natriumbenzoat (konserveringsmiddel), natriumsitratdihydrat, sitronsyremonohydrat, renset vann til 1 ml.
Hvordan Laxoberal ser ut og innholdet i pakningen
Laxoberal dråper har en klar fargeløs/ svak gul til gulbrun farge, og er svakt viskøs.
Dråpeflaske av hvit plast, 30 ml.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
sanofi-aventis Norge AS, Postboks 133, 1325 Lysaker
Tilvirker
Instituto De Angeli S.r.l, Regello, Italia.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 18.12.2017