Kabiven Perifer Fresenius Kabi

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Kabiven Perifer er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Kabiven Perifer
 3. Hvordan du bruker Kabiven Perifer
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Kabiven Perifer
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Kabiven Perifer er og hva det brukes mot

Kabiven Perifer leveres i en trekammerpose med en overpose, og inneholder aminosyrer (komponenter som bygger proteiner), fett og glukose i en elektrolyttløsning. Kabiven Perifer tilfører energi (som sukker og fett) og aminosyrer og gis direkte i blodbanen når du ikke kan spise normalt.
Kabiven Perifer anvendes som en del av en balansert intravenøs diett, som sammen med salter, sporelementer og vitaminer dekker ditt fullstendige ernæringsbehov.

2. Hva du må vite før du bruker Kabiven Perifer

Bruk ikke Kabiven Perifer:
 • dersom du er allergisk overfor noen av virkestoffene eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du er allergisk mot produkter som inneholder egg, soya eller peanøtter
 • dersom du har for høye verdier av fett i blodet (som kolesterol)
 • dersom du har alvorlig redusert leverfunksjon
 • dersom du er i akutt sjokk (pga stort blodtap eller allergisk reaksjon)
 • dersom du har en defekt i blodets koagulasjonssystem (hemofagocytotisk syndrom), eller har problemer med blodets levring
 • dersom du har en forstyrrelse i kroppens evne til å omdanne og nedbryte proteiner eller aminosyrer
 • dersom du har alvorlige problemer med nyrene
 • dersom du har hyperglykemi (for mye sukker i blodet) som krever behandling med mer enn 6 enheter insulin per time
 • dersom du har forhøyde verdier av elektrolytter (salter) i blodet
 • dersom du har metabolsk acidose (syrenivået i kroppsvæskene og vev er for stort)
 • dersom du har for mye væske i kroppen (hyperhydrering)
 • dersom du har væske i lungene (akutt lungeødem)
 • dersom du er dehydrert med lavt innhold av salter i blodet
 • dersom du har hjerteproblemer
 • dersom du er i koma
 • dersom du har alvorlig sepsis (en tilstand når kroppen kjemper mot en alvorlig infeksjon)
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du får Kabiven Perifer hvis du har:
 • nedsatt leverfunksjon
 • ubehandlet diabetes
 • problem med kroppens evne til å anvende fett
 • nyreproblemer
 • problemer med bukspyttkjertelen
 • hypotyreoidisme (unormalt lav hormonproduksjon i skjoldbruskkjertelen)
 • sepsis (en tilstand når kroppen kjemper mot en alvorlig infeksjon)
 • problem med å utskille elektrolytter
 • en tilstand der det ikke er tilstrekkelig oksygen i cellene
 • forhøyd serumosmolaritet
Hvis du under infusjonen får feber, utslett, frostanfall, eller pusteproblemer, si straks fra til helsepersonellet. Disse symptomene kan være uttrykk for en allergisk reaksjon, eller at du har fått for mye av legemidlet (se avsnitt 4).
Dette legemidlet kan påvirke resultatet av andre tester du gjennomgår. Det er viktig at du informerer legen hvis du gjennomgår tester mens du får Kabiven Perifer.
Legen kan behøve å ta regelmessige blodprøver for å kontrollere at kroppen kan nyttiggjøre seg Kabiven Perifer fullt ut.
Barn
Kabiven Perifer skal ikke gis til nyfødte eller barn under 2 år.
Andre legemidler og Kabiven Perifer
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Informer legen hvis du tar
 • et legemiddel som heter heparin, og som anvendes for å forhindre dannelse og spredning av blodpropper
 • legemidlet warfarin fordi vitamin K1, som finnes i soyaolje, kan påvirke blodets evne til levring
 • insulin for behandling av diabetes
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du får dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det foreligger ikke data for anvendelse av Kabiven Perifer under graviditet og amming. Dersom det blir påkrevd med tilførsel av føde direkte inn i blodbanen under graviditet og amming, vil du bare bli gitt Kabiven Perifer etter grundig vurdering av din lege.
Kjøring og bruk av maskiner
Kabiven Perifer forventes å ha ingen betydning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

3. Hvordan du bruker Kabiven Perifer

Du vil få dette legemidlet som infusjon (intravenøst drypp). Din kroppsvekt i kilogram og kroppens evne til å nyttiggjøre seg fett og sukker vil avgjøre dosering av Kabiven Perifer og den posestørrelse som anvendes. Kabiven Perifer vil bli infundert langsomt i løpet av 12-24 timer. Din lege vil avgjøre korrekt dosering til deg eller ditt barn. Eventuelt blir du overvåket under behandlingen.
Barn
Kabiven Perifer er ikke egnet for behandling til nyfødte eller barn under 2 år.
Dersom du får for mye Kabiven Perifer
Det er lite sannsynlig at du vil få for mye Kabiven Perifer, siden du vil bli overvåket av din lege eller sykepleier under behandlingen. Virkningen av en overdose kan innebære kvalme, oppkast, svetting og væskeansamling. Hyperglykemi (for mye sukker i blodet) og forstyrrelser i saltbalansen er også rapportert. Ved en overdose er det risiko for å ta opp for mye fett. Dette kalles ”fat overload syndrome” (fettoverbelastningssyndrom). Se avsnitt 4 ”Mulige bivirkninger” for mer informasjon. Hvis du opplever noen av de ovenfor nevnte symptomer, eller tror at du har fått for mye Kabiven Perifer, skal du straks si fra til din lege eller sykepleier. Infusjonen vil enten bli stoppet umiddelbart, eller fortsettes med en redusert dose. Vanligvis vil symptomene forsvinne ved redusert dosering eller ved at infusjonen avbrytes.
Dersom du har ytterligere spørsmål angående bruken av dette legemidlet, kontakt lege, sykepleier eller apotek.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kabiven Perifer kan forårsake en allergisk reaksjon (svært sjelden, kan forekomme hos inntil 1 av 10 000 personer). Informer legen umiddelbart dersom:
 • du får knudrete og kløende utslett på kroppen
 • du får høy feber
 • du får problemer med å puste
Andre bivirkninger inkluderer:
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 10 personer)
 • svak økning i kroppstemperaturen
 • betennelse i venen hvor infusjonen gis
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 100 personer)
 • frysninger
 • tretthet
 • magesmerter
 • hodepine
 • kvalme eller oppkast
 • forhøyde leververdier i blodet
Svært sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 10 000 personer)
 • høyt eller lavt blodtrykk
 • pustebesvær
 • forlenget, smertefull ereksjon hos menn
 • problem med blodet
Fettoverbelastningssyndrom
Dette kan inntre hvis din kropp har problemer med å anvende fett pga for stor tilførsel av Kabiven Perifer. Det kan også inntreffe hvis din tilstand plutselig forandres (som f.eks. nyreproblemer eller en infeksjon). Mulige symptomer er feber, økte fettnivåer i blodet, celler og vev, forstyrrelser i ulike organer samt koma. Alle disse symptomene vil vanligvis forsvinne når infusjonen avbrytes.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Kabiven Perifer

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Helsepersonellet er ansvarlig for korrekt oppbevaring, anvendelse og kassering av Kabiven Perifer.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Skal ikke fryses.
Oppbevares alltid i transportkartongen.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten.
Skal ikke anvendes hvis posen er utett.
Kun til engangsbruk.
All ubrukt emulsjon skal kasseres.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Hva Kabiven Perifer inneholder:
Kabiven Perifer består av et trekammerposesystem. Hver pose inneholder følgende ulike volum avhengig av de tre pakningsstørrelsene:

 

2400 ml

1920 ml

1440 ml

Glukose (Glukose 11%)

1475 ml

1180 ml

885 ml

Aminosyrer og elektrolytter (Vamin 18 Novum)

500 ml

400 ml

300 ml

Fettemulsjon (Intralipid 20%)

425 ml

340 ml

255 ml

Aktive ingredienser

 

 

 

Renset soyaolje

85 g

68 g

51 g

Glukose monohydrat
tilsvarende Glukose (vannfri)

178 g
162 g

143 g
130 g

107 g
97 g

Alanin

8,0 g

6,4 g

4,8 g

Arginin

5,6 g

4,5 g

3,4 g

Aspartinsyre

1,7 g

1,4 g

1,0 g

Glutaminsyre

2,8 g

2,2 g

1,7 g

Glysin

4,0 g

3,2 g

2,4 g

Histidin

3,4 g

2,7 g

2,0 g

Isoleucin

2,8 g

2,2 g

1,7 g

Leucin

4,0 g

3,2 g

2,4 g

Lysinhydroklorid
tilsvarende Lysin

5,6 g
4,5g

4,5 g
3,6 g

3,4 g
2,7 g

Metionin

2,8 g

2,2 g

1,7 g

Fenylalanin

4,0 g

3,2 g

2,4 g

Prolin

3,4 g

2,7 g

2,0 g

Serin

2,2 g

1,8 g

1,4 g

Treonin

2,8 g

2,2 g

1,7 g

Tryptofan

0,95 g

0,76 g

0,57 g

Tyrosin

0,12 g

0,092 g

0,069 g

Valin

3,6 g

2,9 g

2,2 g

Kalsiumklorid 2H2O
tilsvarende Kalsiumklorid

0,49 g
0,37 g

0,39 g
0,30 g

0,29 g
0,22 g

Natriumglycerofosfat (vannfri)

2,5 g

2,0 g

1,5 g

Magnesiumsulfat 7H2O
tilsvarende Magnesiumsulfat

1,6 g
0,80 g

1,3 g
0,64 g

0,99 g
0,48 g

Kaliumklorid

3,0 g

2,4 g

1,8 g

Natriumacetat 3H2O
tilsvarende Natriumacetat

4,1 g
2,4 g

3,3 g
2,0 g

2,5 g
1,5 g

Andre innholdsstoffer er:
Rensede eggfosfolipider
Glyserol
Natriumhydroksid
Eddiksyre
Vann til injeksjonsvæsker
Hvordan Kabiven Perifer ser ut og innholdet i pakningen
Glukose- og aminosyreoppløsningene er klare, fargeløse eller svakt gule og fettemulsjonen er hvit. Kabiven Perifer består av en trekammerpose og en overpose. En oksygenabsorbator er plassert mellom innerposen og overposen og skal kasseres før bruk. Innerposen er delt i tre separate kamre ved brytbare forseglingssveiser. Innholdet i de tre kamrene må blandes før bruk ved at forseglingssveisene brytes.
Pakningsstørrelser:
1 × 1440 ml, 4 × 1440 ml
1 × 1920 ml, 4 × 1920
1 × 2400 ml, 3 × 2400 ml
Ikke alle pakninger vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Fresenius Kabi Norge AS
P.O. Box 430
NO-1753 HALDENNorge
Tilvirker
Fresenius Kabi AB
Rapsgatan 7
SE-751 74 UPPSALA
Sverige
Fresenius Kabi Austria GmbH
Hafnerstrasse 36
AT-8055 GRAZ
Østerrike
Dette legemidlet er godkjent i andre EØS-landene under følgende navn:

Belgia

Kabiven Peri

Danmark

Kabiven Perifer

Finland

Kabiven Perifer

Frankrike

Perikabiven

Tyskland

Kabiven Peripher

Hellas

Kabiven Peripheral

Island

Kabiven Perifer

Irland

Kabiven Peripheral

Italia

Periven

Nederland

Kabiven Perifeer

Norge

Kabiven Perifer

Portugal

Kabiven Peripheral

Spania

Kabiven Periférico

Sverige

Kabiven Perifer

Storbritannia

Kabiven Peripheral

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 17.02.2020
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no

Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:Advarsler og forsiktighetsregler

For å unngå risiko ved for høy infusjonshastighet, anbefales kontinuerlig og godt kontrollert infusjon, om mulig ved bruk av infusjonspumpe.
På grunn av økt infeksjonsrisiko ved bruk av enhver sentral venetilgang, må strenge retningslinjer for aseptikk følges. Dette for å unngå forurensing spesielt ved innleggelse og bruk av kateteret.
Blodsukker, elektrolytter, osmolaritet, væskebalanse, syre-basestatus og leverfunksjonstester bør følges.
Ethvert tegn eller symptom på anafylaktisk reaksjon (feber, frysninger, utslett eller åndenød) bør umiddelbart føre til at infusjonen avbrytes.
På grunn av risiko for pseudoagglutinering bør Kabiven Perifer ikke gis samtidig med blod i samme infusjonssett.
Infusjon via perifer vene kan forårsake tromboflebitt. Administrasjonsstedet bør undersøkes daglig for tegn på tromboflebitt.
Administrasjonsmåte
Intravenøs infusjon i sentral eller perifer vene.
For å gi fullstendig parenteral ernæring må sporelementer, vitaminer og eventuelt ekstra elektrolytter (i tillegg til elektrolyttinnholdet i Kabiven Perifer-løsningen) tilsettes Kabiven Perifer etter pasientens behov.
Infusjonshastighet
Maksimal infusjonshastighet for glukose er 0,25 g/kg/time, for aminosyrer 0,1 g/kg/time, og for fett 0,15 g/kg /time.
Infusjonshastigheten bør ikke overstige 3,7 ml/kg/time (tilsvarende 0,25 g glukose, 0,09 g aminosyrer og 0,13 g fett/kg/time). Anbefalt infusjonstid for en pose Kabiven Perifer er 12-24 timer.
Instruksjoner vedrørende bruk og håndtering
Må ikke brukes hvis forpakningen er skadet.
Innholdet skal bare brukes hvis aminosyre- og glukoseoppløsningene er klare og fargeløse eller svakt gule, og fettemulsjonen hvit og homogen.
Innholdet i de tre separate kamrene må blandes før bruk, og før tilsetninger gjøres via tilsetningsporten.
Etter at forseglingssveisene er brutt, skal posen vendes tre ganger for å sikre en homogen blanding uten tegn til atskilte væskefaser.
Kun til engangsbruk. Etter avsluttet infusjon skal eventuelle rester av infusjonsvæsken kasseres.
Forlikelighet
Bare medikamenter eller ernæringsprodukter med dokumentert forlikelighet må tilsettes Kabiven Perifer. Forlikelighet for ulike tilsetningsstoffer og oppbevaringstid for de ulike blandingene er tilgjengelig på forespørsel.
Tilsetninger skal gjøres aseptisk.
Holdbarhet
Holdbarhet etter blanding
Etter at forseglingssveisene er brutt, er det påvist kjemisk og fysikalsk stabilitet av blandet trekammerpose i 24 timer ved 25ºC.
Holdbarhet etter tilsetninger
Etter at forseglingssveisene er brutt og de tre løsningene er blandet, kan tilsetninger gjøres via tilsetningsporten. Fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes umiddelbart etter at tilsetninger er gjort. Dersom produktet ikke brukes umiddelbart, er oppbevaringstiden og -forholdene brukerens ansvar. Oppbevaringstiden bør normalt ikke overstige 24 timer ved
2-8ºC. Dersom oppbevaring ikke kan unngås, og under forutsetning av at tilsetninger er foretatt under kontrollerte og validerte aseptiske forhold, kan den blandede løsningen oppbevares inntil 6 dager ved 2-8ºC før anvendelse. Når blandingen tas ut fra lagring ved 2-8ºC, skal den infunderes i løpet av 24 timer.
Kabiven Perifer
Bruksanvisning
Posen
Mangler tekstalternativ for bilde
 1. Bruddanvisning på overposen
 2. Håndtak
 3. Hull til oppheng av posen
 4. Brytbare forseglinger
 5. Blindport (kun brukt under produksjon)
 6. Tilsetningsport (hvit)
 7. Infusjonsport (blå)
 8. Oksygenabsorbator
1. Fjerning av overposen
Mangler tekstalternativ for bilde
 • For å fjerne overposen, hold posen horisontalt og åpne ved å ta tak i et hjørne og dra langs bruddanvisningen i posens øvre kant (Bilde A).
 • Riv så langsiden, trekk overposen av og kast den sammen med oksygenabsorbatoren (Bilde B).
2. Blanding
Mangler tekstalternativ for bilde
Mangler tekstalternativ for bilde
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Legg posen på et plant underlag.
Rull posen stramt sammen fra opphengshull mot portene, først med høyre hånd og så ved bruk av et vedvarende trykk med venstre hånd, inntil de vertikale forseglingene brytes. De vertikale forseglingene brytes ved hjelp av væsketrykket. Forseglingene kan også åpnes før overposen er fjernet.
Merk:
Den vannrette forseglingen skal ikke brytes. Væskene blandes lett selv om den vannrette forseglingen forblir lukket.
Mangler tekstalternativ for bilde
Bland innholdet i trekammerposen ved å vende posen tre ganger inntil komponentene er godt blandet.
3. Klargjøring for tilsetning og infusjon
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Legg posen på et plant underlag igjen. Straks før injisering av tilsetninger brytes forseglingen på den hvite tilsetningsporten (Bilde C).
 • Merk: Membranen på tilsetningsporten er steril. Hold tilsetningsporten stødig, stikk inn kanylen i portens sentrum og injiser tilsetningen (med kjent blandbarhet) (Bilde D).
 • Bland grundig mellom hver tilsetning ved å vende posen tre ganger. Bruk sprøyter med nåledimensjon 18-23 gauge og maks. 40 mm lengde.
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Straks for tilkobling av infusjonssettet brytes forseglingen på den blå infusjonsporten
 • (Bilde E).
Merk: Membranen i infusjonsporten er steril.
 • Bruk et ikke-ventilert infusjonssett eller steng luftinntaket på et ventilert sett.
 • Hold infusjonsporten stødig.
 • Koble til infusjonssettet ved å samtidig trykke og vri kanylen gjennom membranen. Vær sikker på at infusjonssettet er fullstendig innført i porten (Bilde F).
Merk: Innsiden av infusjonsporten er steril.
4. Opphenging av posen
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Heng opp posen gjennom hullet i håndtaket.