Nasonex Organon - reseptfri pakning

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 14 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Nasonex er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Nasonex
 3. Hvordan du bruker Nasonex
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Nasonex
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Nasonex er og hva det brukes motHva er Nasonex?

Nasonex nesespray inneholder mometasonfuroat som tilhører en gruppe legemidler som kalles kortikosteroider. Når mometasonfuroat sprayes inn i nesen, kan det dempe betennelse (opphovning og irritasjon i nesen), samt lindre nysing, kløe og en tett eller rennende nese.
Hva brukes Nasonex mot?
Voksne over 18 år: korttidsbehandling av neseplager ved allergi, for eksempel pollenallergi.
Pollenallergi, som inntreffer på visse tidspunkter av året, er en allergisk reaksjon som skyldes at man puster inn pollen fra trær, gress, ugress og også sopp-/muggsporer. Allergi som ikke er sesongavhengig kan skyldes overfølsomhet overfor ulike ting som husstøvmidd, dyrehår (eller flass), fjær og forskjellige typer mat.

2. Hva du må vite før du bruker Nasonex

Bruk ikke Nasonex
 • dersom du er allergisk overfor virkestoffet eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har en ubehandlet infeksjon i nesen (f.eks. herpes). Infeksjonen kan forverres dersom du bruker Nasonex. Vent til infeksjonen er over før du bruker Nasonex nesespray.
 • dersom du nylig har operert eller skadet nesen. Du bør ikke bruke nesesprayen før nesen er leget.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Nasonex
 • dersom du har eller har hatt tuberkulose.
 • dersom du har en eller annen infeksjon.
 • dersom du tar andre kortikosteroider, enten via munnen eller som injeksjon.
 • dersom du har cystisk fibrose.
Mens du bruker Nasonex, snakk med legen din
 • dersom ditt immunsystem er svekket (dersom du har problemer med å bekjempe infeksjoner) og du kommer i kontakt med noen som har meslinger eller vannkopper. Du bør unngå å komme i kontakt med noen som har disse infeksjonene.
 • dersom du har en infeksjon i nesen eller halsen.
 • dersom du har brukt dette legemidlet sammenhengende i 3 måneder.
 • dersom du har vedvarende irritasjon i nesen eller halsen.
Ved bruk av nesespray som inneholder kortikosteroid, vil små mengder av legemidlet tas opp i kroppen. Dersom du bruker høye doser over en lengre periode, kan du få bivirkninger som oppstår andre steder enn i nesen.
Dersom du i tillegg har øyeplager, som kløe eller irritasjon, kan legen din anbefale deg å bruke andre legemidler sammen med Nasonex.
Kontakt legen din hvis du opplever tåkesyn eller andre synsforstyrrelser.
Barn og ungdom
Nasonex skal ikke brukes av barn og ungdom under 18 år uten samråd med lege.
Andre legemidler og Nasonex
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Dersom du bruker andre kortikosteroider mot allergi, enten via munnen eller som injeksjon, kan det hende at legen anbefaler at du slutter å ta disse når du begynner med Nasonex. Noen merker bivirkninger når de slutter med kortikosteroider som tas gjennom munnen eller som injeksjon.
Eksempler på slike bivirkninger er ledd- eller muskelsmerter, slapphet og depresjon. Du kan også utvikle andre allergier, som kløe, rennende øyne eller flekker med rød, kløende hud. Dersom du utvikler noen av disse bivirkningene, bør du oppsøke legen din.
Enkelte legemidler kan øke effekten av Nasonex og legen din kan vurdere at det er nødvendig med tett oppfølging hvis du tar denne type legemidler (inkludert enkelte legemidler mot HIV: ritonavir, kobicistat).
Graviditet og amming
Det er ingen eller begrenset informasjon på bruk av Nasonex hos gravide kvinner. Det er ukjent om mometasonfuroat blir skilt ut i morsmelk.
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Det er ikke kjent om Nasonex påvirker evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Nasonex inneholder benzalkoniumklorid
Benzalkoniumklorid kan forårsake irritasjon og hevelser på innsiden av nesen, spesielt ved langvarig bruk.

3. Hvordan du bruker Nasonex

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
1 spray med nesesprayen gir en dose på 50 mikrogram mometasonfuroat. En flaske nesespray inneholder 60 doser.
Behandling av pollenallergi
Voksne over 18 år:
2 spray i hvert nesebor 1 gang daglig.
Når plagene er under kontroll, kan dosen reduseres til 1 spray i hvert nesebor 1 gang daglig.
Dersom plagene blir verre eller du ikke merker noen bedring innen 14 dager, må du kontakte lege. Nasonex skal ikke brukes sammenhengende i mer enn 3 måneder uten samråd med lege.
Hos noen pasienter vil Nasonex begynne å lindre symptomene innen 12 timer etter første dose. Det kan imidlertid være at full effekt av behandlingen ikke oppnås i løpet av de to første dagene. Det er derfor viktig at du bruker Nasonex regelmessig for å oppnå full behandlingseffekt.
Dersom du har alvorlig pollenallergi, kan legen din be deg om å begynne med Nasonex noen dager før pollensesongen starter for å hindre at symptomene på pollenallergi oppstår. Ved slutten av pollensesongen bør symptomene dine bli bedre, og det kan være at behandling ikke lenger er nødvendig.
Forberedelse av nesesprayen før bruk
Nasonex nesespray har en plasthette som beskytter neseapplikatoren og holder den ren. Husk å ta av denne før bruk og sette den på igjen etter bruk.
Før en ny sprayflaske tas i bruk, skal du trykke på pumpen ca. 10 ganger ut i tomme luften til dusjen er jevn:
 1. Rist flasken forsiktig.
 2. Plasser pekefinger og langfinger på hver side av neseapplikatoren og tommelen på undersiden av flasken. Ikke stikk spisse gjenstander inn i neseapplikatoren.
 3. Hold flasken med neseapplikatoren vendt fra deg og press fingrene ned for å trykke på pumpen 10 ganger til sprayen er jevn.
Dersom spraypumpen ikke har vært brukt på 14 dager eller mer, er det nødvendig med 2 trykk for igjen å få en jevn spray.
Ved normal dosering, 2 spray i hvert nesebor 1 gang daglig, skal en flaske holde til 15 dagers behandling.
Hvordan du bruker nesesprayen
1. Rist flasken forsiktig og ta av plasthetten. (Figur 1)
Mangler tekstalternativ for bilde
Figur 1
2. Puss nesen forsiktig.
3. Lukk ett nesebor og sett neseapplikatoren opp i det andre neseboret som vist. (Figur 2) Bøy hodet litt forover og hold flasken rett opp.
Mangler tekstalternativ for bilde
Figur 2
4. Pust forsiktig eller sakte gjennom nesen. Når du puster inn, spray en fin dusj inn i nesen ved å trykke ned EN GANG med fingrene dine.
5. Pust ut gjennom munnen. Gjenta trinn 4 for å inhalere en andre gang i samme nesebor hvis aktuelt.
6. Fjern neseapplikatoren fra neseboret og pust ut gjennom munnen.
7. Gjenta trinn 3 til 6 for det andre neseboret. (Figur 3)
Mangler tekstalternativ for bilde
Figur 3
Etter å ha brukt sprayen, tørker du forsiktig av applikatoren med en ren klut eller papir og setter på plasthetten.
Rengjøring av nesesprayen
 • Det er viktig at du rengjør flaskens neseapplikator regelmessig for at nesesprayen din skal fungere optimalt.
 • Ta av plasthetten og dra flaskens hvite neseapplikator forsiktig av.
 • Vask applikatoren og plasthetten i varmt vann, og skyll godt under rennende vann.
 • Ikke rengjør tuppen ved å stikke nåler eller andre spisse gjenstander i neseapplikatoren, da dette kan skade applikatoren og forårsake feil dosering.
 • La plasthetten og applikatoren tørke på et varmt sted.
 • Sett på plass neseapplikatoren og deretter plasthetten.
 • Trykk 2 ganger for å få jevn spray, før du bruker nesesprayen igjen.
Dersom du tar for mye av Nasonex
Kontakt legen din dersom du har fått i deg for mye legemiddel ved et uhell.
Langvarig bruk eller høye doser kan i sjeldne tilfeller påvirke noen av hormonene dine. Hos barn kan vekst og utvikling påvirkes.
Det er viktig at du tar dosen din som angitt på apotekets etikett eller som avtalt med legen din. Du bør bare bruke så mye som legen din anbefaler. Bruk av større eller mindre doser kan forverre symptomene dine.
Dersom du har glemt å ta Nasonex
Dersom du glemmer å ta medisinen bør du ta den så snart som mulig. Ta neste dose til vanlig tid. Du skal ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Nasonex
Hos noen pasienter vil Nasonex begynne å lindre symptomene 12 timer etter første dose. Full effekt av behandlingen vil imidlertid ikke oppnås før etter to dager. Det er viktig at du bruker nesesprayen jevnlig. Ikke stopp behandlingen selv om du føler deg bedre, med mindre legen har gitt beskjed om det.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Allergiske reaksjoner kan oppstå kort tid etter at du har brukt dette legemidlet. Slike allergiske reaksjoner kan være alvorlige. Stopp bruken av Nasonex og oppsøk medisinsk hjelp øyeblikkelig hvis du opplever symptomer som:
 • hovent ansikt, tunge eller svelg
 • problem med svelging
 • elveblest
 • piping i brystet eller vanskeligheter med å puste
Ved bruk av nesespray som inneholder kortikosteroid, vil små mengder av legemidlet tas opp i kroppen. Dersom du bruker høye doser over en lengre periode, kan du få bivirkninger som oppstår andre steder enn i nesen.
Andre bivirkninger
De fleste pasienter får ingen bivirkninger etter bruk av Nasonex nesespray. Noen kan imidlertid oppleve følgende bivirkninger ved bruk av Nasonex eller andre nesesprayer som inneholder kortikosteroider:
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):
 • hodepine
 • nysing
 • neseblod [forekom svært vanlig (hos flere enn 1 av 10 personer) ved behandling av nesepolypper med 2 spray i hvert nesebor 2 ganger daglig]
 • sår nese eller hals
 • sår i nesen
 • infeksjon i de øvre luftveiene
Ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data):
 • økt trykk i øyet (glaukom) og/eller grå stær (katarakt) som fører til synsforstyrrelser
 • skader på skilleveggen mellom neseborene
 • forandring i smak og lukt
 • vanskeligheter med å puste og/eller piping i brystet
 • tåkesyn
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Nasonex

 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Oppbevares ved høyst 25ºC. Skal ikke fryses.
 • Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på flasken eller kartongen etter «EXP» eller «Utløpsdato». Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
 • Sprayflasken skal brukes innen 2 måneder etter åpning.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Nasonex
 • Virkestoff er mometasonfuroat. Hver spray inneholder 50 mikrogram mometasonfuroat som monohydrat.
 • Andre innholdsstoffer er dispersibel cellulose (mikrokrystallinsk cellulose og karmellosenatrium), glyserol, natriumsitrat, sitronsyremonohydrat, polysorbat 80, benzalkoniumklorid, renset vann.
 • Dette legemidlet inneholder 0,02 mg benzalkoniumklorid i hver spray.
Hvordan Nasonex ser ut og innholdet i pakningen
Nasonex er en nesespray, suspensjon.
1 flaske inneholder 60 spraydoser.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
N.V. Organon
Kloosterstraat 6
5349 AB Oss
Nederland
Tilvirker
Schering-Plough Labo NV
Heist-op-den-Berg
Belgia
For ytterligere informasjon kontakt:
Bayer AB
Box 606
169 26 Solna
Tel: +46 8 580 223 00
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Østerrike: Nasonex aquosum – Nasenspray
Belgia, Kroatia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Island, Irland, Italia, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Slovenia, Sverige, Storbritannia: Nasonex
Bulgaria, Tsjekkia, Romania, Slovakia: NASONEX
Latvia: Nasonex 50 mikrogrami/deva deguna aerosols, suspensija
Portugal: Nasomet
Spania: NASONEX 50 microgramos suspensión para pulverización nasal
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 01.09.2021
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.