Bio-Biloba Pharma Nord

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Bio-Biloba brukes riktig for å oppnå best mulig resultat. Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Du må kontakte lege dersom symptomene dine forverres eller ikke bedres.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Bio-Biloba er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Bio-Biloba
 3. Hvordan du bruker Bio-Biloba
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Bio-Biloba
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Hva Bio-Biloba er, og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten. Bio-Biloba er et tradisjonelt plantebasert legemiddel til bruk for å bedre blodsirkulasjonen ved f.eks. kalde hender og føtter. Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på lang brukstradisjon.

Hva du må ta hensyn til før du bruker Bio-Biloba

Bruk ikke Bio-Biloba
 • Hvis du er allergisk (overfølsom) overfor Ginkgo biloba blad-ekstrakt eller noen av innholdsstoffene i Bio-Biloba
Vis forsiktighet ved bruk av Bio-Biloba
 • Dersom du skal opereres. Du bør ikke ta Bio-Biloba i de siste 2 ukene før du skal opereres.
 • Dersom du har en blødersykdom, dvs. at du blør lenger enn normalt, bør du ikke ta Bio-Biloba.
  Kontakt din lege.
 • Dersom du har epilepsi. Snakk med din lege før du inntar Bio-Biloba..
I noen tilfeller bør du være spesielt forsiktig med å ta Bio-Biloba. Snakk med legen din hvis du har
 • Nedsatt leverfunksjon
 • Nedsatt nyrefunksjon
 • Annen alvorligere sykdom
Opplysninger om bruk av Bio-Biloba til personer under 18 år er begrenset. Bio-Biloba anbefales derfor ikke til disse pasientene.
Bruk av andre legemidler sammen med Bio-Biloba
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, det gjelder også reseptfrie legemidler, medisin kjøpt i utlandet, andre naturlegemidler eller kosttilskudd. Det er
ikke gjort tilstrekkelige undersøkelser på effekten av å kombinere ginkgobladekstrakt med andre legemidler.
Snakk med din lege før du begynner behandlingen med Bio-Biloba dersom du bruker:
 • Medisiner mot epilepsi
 • Blodfortynnende legemidler (f.eks. warfarin)
 • Medisiner mot smerter eller gikt (f.eks. acetylsalicylsyre, diclofenac, etodolac, ibuprofen)
 • Visse legemidler mot hjertesykdommer, som kalles kalsiumantagonister (nifedipin)
 • Visse legemidler mot for mye magesyre (omeprazol)
 • Legemidler mot sukkersyke (tolbutamid)
 • Visse legemidler mot infeksjoner (sulfonamider).
Inntak av Bio-Biloba sammen med mat og drikke
Det er ikke kjennskap til problemer med bruk av Bio-Biloba sammen med mat. Du kan ta Bio-Biloba i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendig.
Graviditet og amming
Spør din lege eller apotek til råds før du tar noen form for medisin.
Bio-Biloba bør på grunn av mangelfull erfaring ikke benyttes ved graviditet og amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Bio-Biloba antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.

Hvordan du bruker Bio-Biloba

Dersom din lege har sagt at du skal ta en annen dose, skal du alltid følge legens anvisning. Den vanlige dosen er 1-2 tabletter daglig for voksne. Husk å drikke et glass vann til.
Bruk av Bio-Biloba hos barn
Du må kun bruke Bio-Biloba til barn under 18 år etter avtale med lege.
Dersom du tar for mye av Bio-Biloba
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Bio-Biloba
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Bio-Biloba
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Bio-Biloba forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Følgende bivirkninger har blitt rapportert i forbindelse med inntak av ginkgobladekstrakt.
Rastløshet Tørr munn
Søvnforstyrrelser Hodepine
Svimmelhet Hudutslett
Svakhet Hudkløe
Plager fra mage og tarm Elveblest Kvalme Hjertebank
Oppkast Hjerterytme forstyrrelser
Diaré Økt blødningstendens etter langtidsbehandling
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

Hvordan du oppbevarer Bio-Biloba

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Ta ikke Bio-Biloba etter utløpsdatoen som står på pakningen. Utløpsdatoen er den siste dagen i nevnt måned.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Bio-Biloba
Virkestoff:
1 tablett inneholder:
100 mg ekstrakt (som tørret, renset ekstrakt) av Ginkgo biloba L., folium (tilsvarende til 3,0 - 4,0 g tørret Ginkgoblad), som tilsvarer:
 • 22,0 - 27,0 mg flavonoider beregnet som flavon glykosider
 • 2,8 - 3,4 mg ginkgolider A, B og C
 • 2,6 - 3,2 mg bilobalid
Første ekstrasjonsmiddel: Aceton 60-65%.
Andre innholdsstoffer: magnesiumstearat, vannfri kolloidal silika, mikrokrystallinsk cellulose, hypromellose, titandioksid (E171), talkum.
Hvordan Bio-Biloba ser ut og innholdet i pakningen
Bio-Biloba er runde hvite filmovertrukne tabletter med diameter ca. 12 mm.
Pakningsstørrelser
Blisterpakninger med 60 og 150 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelse og tilvirker:
Pharma Nord ApS
Tinglykke 4-6
DK-6500 Vojens
Danmark
Representant i Norge:
Pharma Nord Norge AS
Syretårnet 25
3048 DRAMMEN
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 22.08.2016
Detaljert informasjon om dette legemiddel er tilgjengelig på nettstedet til Statens Legemiddelverk på www.legemiddelverket.no